Anunt

ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală,

a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare,

se stabileste organizarea sedintei publice in data de 27 iulie 2016, ora 12:00, la Centrul de relaţii cu publicul, Strada Avram Iancu, Eforie Sud, privind sustinerea  proiectului de investiţiiAMENAJAREA OBIECTIVULUI TURISTIC NATURAL DE UTILITATE PUBLICĂ – LACUL BELONA, ORAŞUL EFORIEde către entităţile implicate în dezvoltarea locală.

 

Fişa de proiect cu descrierea proiectului de investiţii poate fi consultată la sediul Primariei Orașului Eforie din strada Progresului nr.1 Eforie Sud, la avizier sau pe site-ul Primariei www.primariaeforie.ro pana pe data de 25 iulie 2016.

Propunerile, observaţiile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la proiectul de investiţii, se pot depune în scris la sediul Primariei Orașului Eforie din strada Progresului nr.1 Eforie Sud sau în format electronic pe adresa de e-mail secretariat@primariaeforie.ro până pe data de 25 iulie 2016.

 

În data de 27 iulie 2016, la Centrul de relaţii cu publicul, Strada Avram Iancu, Eforie Sud, se va organiza sedinta publică împreună cu entităţile implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc.) privind finalizarea consultării publice şi a susţinerii cu investiţii ulterioare a proiectului “AMENAJAREA OBIECTIVULUI TURISTIC NATURAL DE UTILITATE PUBLICĂ – LACUL BELONA, ORAŞUL EFORIE”.

 

 

PRIMAR

SERBAN ROBERT NICOLAE

Anunt

 

ANUNŢ

Primăria Orasului Eforie a initiat procedura de consultare publică,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională înadministrația publică locală și a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare,

 

privind actualizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Orașului Eforie,

jud. Constanța 2014-2020

 

Etapa consultării publice are loc in perioada 19 iulie 2016 – 18 august 2016.

 

Propunerea de actualizare a Strategiei de dezvoltare durabilă a Orașului Eforie, jud. Constanța 2014-2020 poate fi consultată la sediul Primariei Orașului Eforie din strada Progresului nr.1 Eforie Sud, la avizier sau pe site-ul Primarie iwww.primariaeforie.ro.

 

Persoanele interesate pot trimite propuneri, observaţii, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, prin inregistrarea adreselor la sediul Primariei Orașului Eforie din strada Progresului nr.1 Eforie Sud sau în format electronic pe adresa de e-mail secretariat@primariaeforie.ro până pe data de 18 august 2016.

Persoana de contact – Cecilia Cretu – Sef Serviciu Afaceri Externe si Protocol

tel: 0241/74.86.33  interior 140

email: secretariat@primariaeforie.ro

Download (PDF, 3.53MB)

 

Download (PDF, 651KB)

Anunt Consultare Lac Belona

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică locală şi a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare,
se supune consultării publice proiectul de investiţii
“AMENAJAREA OBIECTIVULUI TURISTIC NATURAL DE UTILITATE PUBLICĂ – LACUL BELONA, ORAŞUL EFORIE ŞI CREAREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT”
Fişa de proiect cu descrierea proiectului de investiţii poate fi consultată la sediul Primariei Orașului Eforie din strada Progresului nr.1 Eforie Sud, la avizier sau pe site-ul Primariei www.primariaeforie.ro în perioada 22 iunie 2016 – 25 iulie 2016.

Propunerile, observaţiile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la proiectul de investiţii, se pot depune în scris la sediul Primariei Orașului Eforie din strada Progresului nr.1 Eforie Sud sau în format electronic pe adresa de e-mail secretariat@primariaeforie.ro până pe data de 25 iulie 2016.

În data de 27 iulie 2016, la Centrul de relaţii cu publicul, Strada Avram Iancu, Eforie Sud, se va organiza o intalnire împreună cu entităţile implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc.) privind finalizarea consultării publice şi a susţinerii cu investiţii ulterioare a proiectului “AMENAJAREA OBIECTIVULUI TURISTIC NATURAL DE UTILITATE PUBLICĂ – LACUL BELONA, ORAŞUL EFORIE ŞI CREAREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT”.

 


FIȘĂ DE PROIECT

Titlul proiectului

Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică – Lacul Belona, Oraşul Eforie şi crearea infrastructurii de agrement
Localizarea proiectului
Proiectul va fi implementat în Oraşul Eforie, Lacul Belona, județul Constanţa.
Descrierea proiectului
Proiectul de investiţii vizează amenajarea în scop turistic a obiectivului Lacul Belona din Oraşul Eforie, valorificarea prin crearea infrastructurii de agrement în vederea atragerii de turişti în staţiunea balneoclimatică Oraşul Eforie şi creşterea numărului mediu de salariaţi în staţiune.
Obiectul de investiţii vizează următoarele activităţi: amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, crearea infrastrucurii de agrement pe Lacul Belona în Staţiunea balneoclimatică Oraşul Eforie.
Investiţia propusă este aprobată prin Strategia privind dezvoltarea durabilă a Oraşului Eforie, judetul Constanta 2014-2020

Necesitatea realizarii investitiei:
Lacul Belona este un obiectiv turistic natural de utilitate publică, care se afla într-o stare de degradare necesitând lucrări de intervenții în ceea ce privește curățarea, ecologizarea și decolmatarea acestuia. Prin proiectul de investitie propus acest obiectiv turistic va fi pus in valoare, va determina o crestere a numarului de vizitatori/turisti in statiune si implicit va contribui la dezvoltarea economica a statiunii Eforie Nord.
Grup țintă / potențiali beneficiari
– Primăria Oraşului Eforie – ca solicitant şi beneficiar direct al proiectului
– Vizitatorii şi turiştii români şi străini care vor fi atraşi prin infrastructura de agrement şi Lacul Belona în Statiunea balneoclimatică Oraşul Eforie
– Beneficiari indirecţi: Structurile asociative, reprezentanţii societăţii civile, mediul de afaceri din Oraşul Eforie, comunitatea locală, prin creșterea economică a zonei, creşterea numărului de vizitatori și implicit a numărului de sosiri/innoptări în structurile de cazare existente în Oraşul Eforie, creşterea numărului de angajaţi în staţiune.
Indicatori
– Suprafață (mp) spații deschise/ clădiri create/ reabilitate în stațiuni turistice
– creșterea numărului preconizat de vizite (număr vizite/an) la obiectivele de patrimoniu cultural și natural și la atracțiile care beneficiaza de sprijin,
– Numărul mediu de salariați (număr salariaţi) în stațiunile turistice.
– Lungimea infrastructurii rutiere (şi a utilităţilor din corpului drumului, km, mp),
– lungime pistă de biciclete construite (km, mp),
– lungime sistem de iluminat public (ml)
– lungime trotuare/alei/trasee pietonale modernizate/realizate (km, mp),
– obiective turistice naturale amenajate în scop turistic precum şi crearea infrastructurilor conexe de utilitate publică (ha, mp),
– locuri de recreare şi popas amenajate, puncte (foişoare) de observare/ filmare/ fotografiere (mp.),
– suprafaţă de spaţiu verde amenajată (ha, mp)
– suprafaţă posturi salvamont/salvamar (mp)
– suprafaţa infrastructurilor pentru recreere/agrement create, amenajate, reabilitate (mp).
Gradul de pregătire a proiectului
Proiectul de investiţii este în etapa de elaborare a Studiului de fezabilitate, obţinerea Certificatului de Urbanism și obținere a avizelor necesare.
Durata de implementare a proiectului
Durata estimată: 36 luni.
Bugetul proiectului
Valoarea totală a proiectului ”Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică – Lacul Belona, Oraşul Eforie şi crearea infrastructurii de agrement” este de aproximativ 4,5 milioane euro.
Sursele de finanțare:
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – 85% din valoarea eligibilă a proiectului
Bugetul de stat – 13% din valoarea eligibilă a proiectului.
Rata de cofinanţare a Primăriei Oraşului Eforie – 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020,
Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism).

Anunt Procedura Selectie 27.05.2016-10.06.2016

Urmare finalizarii procedurii  de selectie  desfasurata  in perioada 27.05.2016 – 10.06.2016 in vederea selectarii unui Partener la depunerea  cererii de finantare în cadrul Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4 va informam:

 

Comisia constituita prin dispozitia nr.155 din 12.05.2016 a analizat documentele depuse de cei 9 (noua) ofertanti si  a concluzionat ca S.C. Arta Cunoasterii Pure S.R.L., S.C. Ge-Cost 2001 S.R.L. si Centrul  pentru  Dezvoltarea Comunitara Carpatica indeplinesc conditiile de participare ca si Parteneri in cadrul depunerii cererii de finantare  în cadrul Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4.

A N U N T

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003,  privind transparenţa decizionala în administraţia publica şi a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificari si completari ulterioare, Primarul Orașului Eforie propune  spre  dezbatere  publica    PROIECTUL  DE INVESTIȚII  privind Dezvoltarea infrastructurii de agrement in statiunea Eforie.

Descrierea Proiectului/Tema de proiectare a fost afişată  la sediul propriu al Primariei Orașului Eforie din strada Progresului nr.1 Eforie Sud, in data de 27.04.2016 şi publicat in data de 27.04.2016 pe site-ul Primariei www.primariaeforie.ro. Va facem cunoscut ca perioada de consultare se prelungeste pana la 30 iunie 2016.

Persoanele interesate, structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc.,  pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de investiții,  la sediul Primariei Orașului Eforie, strada Progresului nr.1 Eforie Sud, respectiv   in format electronic pe adresa  de e-mail secretariat@primariaeforie.ro , pana pe data de 30 iunie 2016.

Pe data de 30 iunie 2016, ora 10:00 va fi organizată o întâlnire împreună cu entităţile implicate în dezvoltarea locală în vederea finalizării etapei de consultare publică a PROIECTULUI  DE INVESTIȚII  privind Dezvoltarea infrastructurii de agrement in statiunea Eforie.  Această întâlnire va avea loc la adresa Centrul de relatii cu publicul – strada Avram Iancu Eforie Sud.

ANUNT SELECŢIE PARTENERI

ANUNT SELECŢIE PARTENERI

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, Primăria Oraşului Eforie, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4.

 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru acest proiect POCU sunt specificate în Ghidurile POCU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice.

Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat se vor desfăşura pe o perioadă de maxim trei ani.

Activităţile eligibile sunt cele menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, cât şi activităţile orizontale, managementul proiectului, achiziţiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect (ghidul de finanţare se poate descărca de pe site-ul http://www.fonduriue.ro/), după cum urmează:

 1. Realizarea de analize complexe la nivel de comunitate (non-CLLD) care să evidențieze cel puțin următoarele aspecte: nevoile locale, potențialul de dezvoltare, inclusiv al mediului de afaceri local, profile de resurse umane și competențe, cererea locală/proximă de pe piața forței de muncă, identificarea de soluții viabile care să urmărească incluziunea socială a comunităților vulnerabile, precum şi implementarea planurilor de acțiune subsecvente.
 2. Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă.
 3. Sprijin pentru creşterea accesului și participării la educaţia timpurie/învățământ primar și secundar şi reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete integrate (ex. costuri de transport şi masă, materiale educaţionale, accesul la servicii medicale şi sociale, măsuri de prevenție, măsuri de acompaniere, adaptate nevoilor și specificului comunităţii etc.).
 4. Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru participarea la programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere și alte tipuri de intervenții identificate ca fiind necesare.
 5. Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi, precum și a serviciilor de consiliere/consultanță formare profesională antreprenorială şi alte forme de sprijin (mentorat) atât în faza de înființare a afacerii, cât și post-înființare. Sprijinirea ocupării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile în cadrul întreprinderilor sociale de inserție.
 6. Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/părinți etc (ex. măsuri active de ocupare, formare profesională, de inserție socioprofesională, servicii sociale/medicale, consiliere psihologică etc) prin intermediul CMAI (Centru Multi-funcțional de Asistență Integrată)/punctelor unice de acces la servicii/one-stop shop sau/și prin implicarea specialiștilor de la nivelul rețelei teritoriale a SPO (Serviciul Public de Ocupare) sau a celor de la nivelul serviciilor publice de asistență socială.
 7. Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/furnizarea de servicii în cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale.
 8. Campanii de informare şi conştientizare/acţiuni specifice în domeniul combaterii discriminării, precum și pentru implicarea activă/voluntariatul membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.” (Ghidul solicitantului, Condiţii specifice, Axa 4)

 

Profilul partenerilor

Având în vedere activităţile pe care urmează să le desfăşoare în cadrul proiectului, partenerii vor putea fi autorităţi publice, ONG-uri, companii private, agenţii, instituţii de învăţământ etc. cu competenţe şi experienţă în următoarele domenii:

 • orientare profesionala, evaluarea aptitudinilor şi aspiraţiilor beneficiarilor, instruire şi formare profesională;
 • economie sociala/antreprenoriat, întocmirea planului de afaceri, înfiinţarea societăţilor comerciale, asistenţă tehnica si asistenta juridică, monitorizare financiară, contabilitate;
 • implementarea schemelor de ocupare a forţei de muncă: ucenicie, subvenţionarea locurilor de muncă pentru persoanele din comunităţile marginalizate rome sau non-rome;
 • asistenţă socială, medicală şi juridică, în vederea sprijinirii comunităţilor marginalizate sau non-rome,
 • combaterea discriminării, facilitare şi mediere la nivelul comunităţilor marginalizate rome sau nonrome.

 

Condiţii generale de eligibilitate (Ghidul solicitantul, Condiţii generale, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020):

 1. Partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor NU se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitara in vigoare;
 2. NU se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații
 3. Partenerul NU se află pe lista beneficiarilor excluși de la finanțare în urma rezilierii contractelor de finanţare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat să semneze contractul de finanţare;
 4. Partenerii naţionali sunt organizaţii cu personalitate juridică din România (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent) ce desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate al instituţiei pe care o reprezintă şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilă sindicatelor, patronatelor şi asociaţiilor profesionale;
 5. Partenerii transnaţionali sunt organizaţii cu personalitate juridică din statele membre ale Uniunii Europene exclusiv România (exclusiv echivalentul Persoanelor Fizice Autorizate sau alte entităţi similare – angajaţi pe cont propriu, întreprinderi individuale, etc.), legal constituite în ţara de origine, care desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilă sindicatelor şi patronatelor din statele membre ale UE;
 6. Partenerii naţionali şi transnaţionali trebuie să fie implicaţi cel puţin într-o activitate relevantă. Prin activitate relevantă se înţelege aceea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor (de ex: formare profesională, informare și consiliere profesională, a doua șansă, incluziune socială, măsuri pentru ocupare, educație preuniversitară/ universitară, economie socială).
 7. Partenerii naţionali şi transnaţionali trebuie să contribuie financiar la realizarea proiectului (cofinanţarea reprezintă 2% din valoarea cheltuielilor eligibile gestionate de partener).

 

Capacitatea operaţională

Fiecare partener are experienţă în implementarea a cel puţin 1 proiect cu finanţare nerambursabilă și/sau are experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului (pentru ONG sau SRL cu vechime mai mică de 1 an).

Capacitatea operaţională şi condiţiile de eligibilitate reprezintă criterii ELIMINATORII.

 

Capacitatea financiară a parteneriatului

ONG cu vechime mai mare de 1 an Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 şi n-3) 5 conform situaţiilor financiar – contabile (balanță, bilanț contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale
SRL cu vechime mai mare de 1 an

 

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 şi n-3) 5 conform situaţiilor financiar – contabile (balanţă, bilanț contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale
ONG cu vechime mai mică de 1 an

 

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale
SRL cu vechime mai mică de 1 an

 

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale

 

Condiţii specifice

 • Activitate relevantă, dovedită de fişa partenerului, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al instituţiei, în domeniul activităţilor proiectului;
 • Declaraţia pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului condiţii generale şi Ghidul solicitantului condiţii specifice.

 

Procedura de evaluare a partenerilor

Evaluarea partenerilor se va face în funcţie de domeniul de competenţă, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, conform grilei de mai jos.

Nr. crt. Criterii de evaluare Punctaj maxim
1. Experienţa aplicantului în domeniul derulării de proiecte europene

–          1 proiect finalizat sau aflat în implementare – 10 puncte

–          2 sau mai multe proiecte finalizate sau aflate în implementare – 20 puncte

20
2. Experienţa aplicantului în comunităţile marginalizate/rome

–          Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii – 5p

–          Combaterea discriminării – 5 p

–          Facilitare / mediere pentru comunităţi marginalizate – 5 p

–          Experienţă specifică în lucrul cu comunităţile rome – 5p

20
3. Experienţa aplicantului în domeniul specific al activităţilor proiectului:

–          Orientare/ formare profesională, inclusiv la locul de muncă – 10p

–          experienta in economie sociala/ antreprenoriat – 10p

–          Asistenţă socială/ medicală/ juridică – 10p

–          Campanii de informare şi conştientizare/ în domeniul combaterii discriminării, implicarea activă a comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă -10p

40
4. Principalele activităţi propuse a fi desfăşurate de partener în cadrul proiectului pentru care a demonstrat că are experienţa necesară:

–          Ocuparea forţei de muncă – 2 p

–          Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii – 2 p

–          Servicii integrate sociale/ medicale / consiliere psihologică etc. 4p

–          Campanii de informare pentru combaterea discriminării – 2p

–          Exista corelare intre activitati, realizari imediate (natura si tinte) si grupul tinta (natura si dimensiune) – 5p

–          Proiectul prezinta valoare adaugata – 5 p

20
TOTAL 100

 

 

 

 

 

 

Partenerii vor fi selectaţi în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până la acoperirea tuturor activităţilor ce se preconizează a se desfăşura de către parteneri în cadrul proiectului (se va selecta un singur partener pentru fiecare activitate/ grup de activităţi). Solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile de elegibilitate vor fi excluşi din procesul de selecţie.

Dosarul de selecţie va cuprinde următoarele documente:

 • Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului şi/sau statut/ orice alt act de înfiinţare al organizaţiei în care sunt precizate tipurile de activităţi desfăşurate (copie ştampilată şi semnată de reprezentantul legal);
 • Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate (original, conform modelului alăturat) – Anexa 1;
 • Fişa partenerului (original, conform modelului alăturat) – Anexa 2;
 • Declaraţie activităţi/domenii în care va fi implicat în calitate de partener – Anexa 3;
 • Declaratie-angajament privind asigurarea contributiei proprii de 2% cf. Ghid ului de finantare pentru realizarea activitatilor

 

Organizaţiile/companiile interesate de acest parteneriat, vor depune completate, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal, documentele solicitate în plic sigilat pe care se va specfica: “În atenţia Serviciului Afaceri Externe si Protocol. Pentru selecţia de parteneri POCU Axa 4”.

Plicul se va depune cu număr de înregistrare la sediul Primăriei Oraşului Eforie, strada Progresului nr.1 Eforie Sud, judet Constanta, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, respectiv până la data de 27 mai 2016, ora 12.00. Persoana de contact: Cretu Cecilia 0241.74.86.33. fax. 0241.74.89.79 email: secretariat@primariaeforie.ro

 

Aplicanții vor lua în calcul faptul că, în eventualitatea depunerii unei cereri de finanțare în parteneriat cu UAT Eforie, fiecare partener va suporta contribuția proprie aferentă bugetului său.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în baza evaluării de către comisia de selecţie. Rezultatele procedurii de selecţie vor fi publicate pe site-ul Primăriei Oraşului Eforie după avizarea raportului comisiei de evaluare de către conducătorul instituţiei.

Faptul ca o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu creează nicio obligaţie pentru UAT Eforie  în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu a fost selectată pentru finanţare. Toate activităţile desfăşurate în timpul redactării cererii de finanţare nu fac obiectul niciunei pretenţii de natură financiară, sau de orice altă natură, pentru niciuna dintre părţi.

ANEXE

 

Download (PDF, 202KB)

Download (PDF, 208KB)

Download (PDF, 198KB)

Download (PDF, 183KB)

 

ANUNT SISTEM TIC DE INTEROPERABILITATE

Luni 16.05.2016, la sediul Centrului de Relatii cu Publicul Eforie Sud al Primariei Orasului Eforie, va avea loc prezentarea sistemuli TIC de interoperabilitate din cadrul proiectului “Cresterea Interoperabilitatii Sistemelor Informatice in Cadrul Primariei Orasului Eforie”.
In cadrul acestei prezentari se vor detalia avantajele utilizarii acestui sistem si va avea loc o sesiune de informare cu privire la modul de utilizare a modulelor sistemului.

Anunt Public

 

A N U N Ţ

            În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003,  privind transparenţa decizionala în administraţia publica şi a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificari si completari ulterioare, Primarul Orașului Eforie propune  spre  dezbatere  publica    PROIECTUL  DE INVESTIȚII  privind Dezvoltarea infrastructurii de agrement in statiunea Eforie Sud/ Eforie Nord.

Descrierea Proiectului/Tema de proiectare a fost afişată  la sediul propriu al Primariei Orașului Eforie din strada Progresului nr.1 Eforie Sud, in data de 27.04.2016 şi publicat in data de 27.04.2016 pe site-ul Primariei www.primariaeforie.ro

Persoanele interesate, structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc.,  pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de investiții,  la sediul Primariei Orașului Eforie din strada Progresului nr.1 Eforie Sud, respectiv   in format electronic pe adresa  de e-mail secretariat@primariaeforie.ro, pana pe data de 08.06.2016.

Pe data de 14.06.2016, ora 12.00 va fi organizată o întâlnire împreună cu entităţile implicate în dezvoltarea locală în vederea finalizării etapei de consultare publică a PROIECTULUI  DE INVESTIȚII  privind Dezvoltarea infrastructurii de agrement in statiunea Eforie Sud / Eforie Nord.  Această întâlnire va avea loc la adresa strada Avram Iancu Eforie Sud – Centrul de relatii cu publicul.

 

 

 

 

 

 

Skip to content