ANUNT SELECŢIE PARTENERI

ANUNT SELECŢIE PARTENERI

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, Primăria Oraşului Eforie, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4.

 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru acest proiect POCU sunt specificate în Ghidurile POCU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice.

Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat se vor desfăşura pe o perioadă de maxim trei ani.

Activităţile eligibile sunt cele menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, cât şi activităţile orizontale, managementul proiectului, achiziţiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect (ghidul de finanţare se poate descărca de pe site-ul http://www.fonduriue.ro/), după cum urmează:

 1. Realizarea de analize complexe la nivel de comunitate (non-CLLD) care să evidențieze cel puțin următoarele aspecte: nevoile locale, potențialul de dezvoltare, inclusiv al mediului de afaceri local, profile de resurse umane și competențe, cererea locală/proximă de pe piața forței de muncă, identificarea de soluții viabile care să urmărească incluziunea socială a comunităților vulnerabile, precum şi implementarea planurilor de acțiune subsecvente.
 2. Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă.
 3. Sprijin pentru creşterea accesului și participării la educaţia timpurie/învățământ primar și secundar şi reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete integrate (ex. costuri de transport şi masă, materiale educaţionale, accesul la servicii medicale şi sociale, măsuri de prevenție, măsuri de acompaniere, adaptate nevoilor și specificului comunităţii etc.).
 4. Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru participarea la programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere și alte tipuri de intervenții identificate ca fiind necesare.
 5. Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi, precum și a serviciilor de consiliere/consultanță formare profesională antreprenorială şi alte forme de sprijin (mentorat) atât în faza de înființare a afacerii, cât și post-înființare. Sprijinirea ocupării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile în cadrul întreprinderilor sociale de inserție.
 6. Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/părinți etc (ex. măsuri active de ocupare, formare profesională, de inserție socioprofesională, servicii sociale/medicale, consiliere psihologică etc) prin intermediul CMAI (Centru Multi-funcțional de Asistență Integrată)/punctelor unice de acces la servicii/one-stop shop sau/și prin implicarea specialiștilor de la nivelul rețelei teritoriale a SPO (Serviciul Public de Ocupare) sau a celor de la nivelul serviciilor publice de asistență socială.
 7. Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/furnizarea de servicii în cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale.
 8. Campanii de informare şi conştientizare/acţiuni specifice în domeniul combaterii discriminării, precum și pentru implicarea activă/voluntariatul membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.” (Ghidul solicitantului, Condiţii specifice, Axa 4)

 

Profilul partenerilor

Având în vedere activităţile pe care urmează să le desfăşoare în cadrul proiectului, partenerii vor putea fi autorităţi publice, ONG-uri, companii private, agenţii, instituţii de învăţământ etc. cu competenţe şi experienţă în următoarele domenii:

 • orientare profesionala, evaluarea aptitudinilor şi aspiraţiilor beneficiarilor, instruire şi formare profesională;
 • economie sociala/antreprenoriat, întocmirea planului de afaceri, înfiinţarea societăţilor comerciale, asistenţă tehnica si asistenta juridică, monitorizare financiară, contabilitate;
 • implementarea schemelor de ocupare a forţei de muncă: ucenicie, subvenţionarea locurilor de muncă pentru persoanele din comunităţile marginalizate rome sau non-rome;
 • asistenţă socială, medicală şi juridică, în vederea sprijinirii comunităţilor marginalizate sau non-rome,
 • combaterea discriminării, facilitare şi mediere la nivelul comunităţilor marginalizate rome sau nonrome.

 

Condiţii generale de eligibilitate (Ghidul solicitantul, Condiţii generale, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020):

 1. Partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor NU se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitara in vigoare;
 2. NU se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații
 3. Partenerul NU se află pe lista beneficiarilor excluși de la finanțare în urma rezilierii contractelor de finanţare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat să semneze contractul de finanţare;
 4. Partenerii naţionali sunt organizaţii cu personalitate juridică din România (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent) ce desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate al instituţiei pe care o reprezintă şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilă sindicatelor, patronatelor şi asociaţiilor profesionale;
 5. Partenerii transnaţionali sunt organizaţii cu personalitate juridică din statele membre ale Uniunii Europene exclusiv România (exclusiv echivalentul Persoanelor Fizice Autorizate sau alte entităţi similare – angajaţi pe cont propriu, întreprinderi individuale, etc.), legal constituite în ţara de origine, care desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilă sindicatelor şi patronatelor din statele membre ale UE;
 6. Partenerii naţionali şi transnaţionali trebuie să fie implicaţi cel puţin într-o activitate relevantă. Prin activitate relevantă se înţelege aceea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor (de ex: formare profesională, informare și consiliere profesională, a doua șansă, incluziune socială, măsuri pentru ocupare, educație preuniversitară/ universitară, economie socială).
 7. Partenerii naţionali şi transnaţionali trebuie să contribuie financiar la realizarea proiectului (cofinanţarea reprezintă 2% din valoarea cheltuielilor eligibile gestionate de partener).

 

Capacitatea operaţională

Fiecare partener are experienţă în implementarea a cel puţin 1 proiect cu finanţare nerambursabilă și/sau are experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului (pentru ONG sau SRL cu vechime mai mică de 1 an).

Capacitatea operaţională şi condiţiile de eligibilitate reprezintă criterii ELIMINATORII.

 

Capacitatea financiară a parteneriatului

ONG cu vechime mai mare de 1 an Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 şi n-3) 5 conform situaţiilor financiar – contabile (balanță, bilanț contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale
SRL cu vechime mai mare de 1 an

 

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 şi n-3) 5 conform situaţiilor financiar – contabile (balanţă, bilanț contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale
ONG cu vechime mai mică de 1 an

 

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale
SRL cu vechime mai mică de 1 an

 

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale

 

Condiţii specifice

 • Activitate relevantă, dovedită de fişa partenerului, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al instituţiei, în domeniul activităţilor proiectului;
 • Declaraţia pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului condiţii generale şi Ghidul solicitantului condiţii specifice.

 

Procedura de evaluare a partenerilor

Evaluarea partenerilor se va face în funcţie de domeniul de competenţă, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, conform grilei de mai jos.

Nr. crt. Criterii de evaluare Punctaj maxim
1. Experienţa aplicantului în domeniul derulării de proiecte europene

–          1 proiect finalizat sau aflat în implementare – 10 puncte

–          2 sau mai multe proiecte finalizate sau aflate în implementare – 20 puncte

20
2. Experienţa aplicantului în comunităţile marginalizate/rome

–          Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii – 5p

–          Combaterea discriminării – 5 p

–          Facilitare / mediere pentru comunităţi marginalizate – 5 p

–          Experienţă specifică în lucrul cu comunităţile rome – 5p

20
3. Experienţa aplicantului în domeniul specific al activităţilor proiectului:

–          Orientare/ formare profesională, inclusiv la locul de muncă – 10p

–          experienta in economie sociala/ antreprenoriat – 10p

–          Asistenţă socială/ medicală/ juridică – 10p

–          Campanii de informare şi conştientizare/ în domeniul combaterii discriminării, implicarea activă a comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă -10p

40
4. Principalele activităţi propuse a fi desfăşurate de partener în cadrul proiectului pentru care a demonstrat că are experienţa necesară:

–          Ocuparea forţei de muncă – 2 p

–          Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii – 2 p

–          Servicii integrate sociale/ medicale / consiliere psihologică etc. 4p

–          Campanii de informare pentru combaterea discriminării – 2p

–          Exista corelare intre activitati, realizari imediate (natura si tinte) si grupul tinta (natura si dimensiune) – 5p

–          Proiectul prezinta valoare adaugata – 5 p

20
TOTAL 100

 

 

 

 

 

 

Partenerii vor fi selectaţi în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până la acoperirea tuturor activităţilor ce se preconizează a se desfăşura de către parteneri în cadrul proiectului (se va selecta un singur partener pentru fiecare activitate/ grup de activităţi). Solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile de elegibilitate vor fi excluşi din procesul de selecţie.

Dosarul de selecţie va cuprinde următoarele documente:

 • Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului şi/sau statut/ orice alt act de înfiinţare al organizaţiei în care sunt precizate tipurile de activităţi desfăşurate (copie ştampilată şi semnată de reprezentantul legal);
 • Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate (original, conform modelului alăturat) – Anexa 1;
 • Fişa partenerului (original, conform modelului alăturat) – Anexa 2;
 • Declaraţie activităţi/domenii în care va fi implicat în calitate de partener – Anexa 3;
 • Declaratie-angajament privind asigurarea contributiei proprii de 2% cf. Ghid ului de finantare pentru realizarea activitatilor

 

Organizaţiile/companiile interesate de acest parteneriat, vor depune completate, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal, documentele solicitate în plic sigilat pe care se va specfica: “În atenţia Serviciului Afaceri Externe si Protocol. Pentru selecţia de parteneri POCU Axa 4”.

Plicul se va depune cu număr de înregistrare la sediul Primăriei Oraşului Eforie, strada Progresului nr.1 Eforie Sud, judet Constanta, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, respectiv până la data de 27 mai 2016, ora 12.00. Persoana de contact: Cretu Cecilia 0241.74.86.33. fax. 0241.74.89.79 email: secretariat@primariaeforie.ro

 

Aplicanții vor lua în calcul faptul că, în eventualitatea depunerii unei cereri de finanțare în parteneriat cu UAT Eforie, fiecare partener va suporta contribuția proprie aferentă bugetului său.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în baza evaluării de către comisia de selecţie. Rezultatele procedurii de selecţie vor fi publicate pe site-ul Primăriei Oraşului Eforie după avizarea raportului comisiei de evaluare de către conducătorul instituţiei.

Faptul ca o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu creează nicio obligaţie pentru UAT Eforie  în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu a fost selectată pentru finanţare. Toate activităţile desfăşurate în timpul redactării cererii de finanţare nu fac obiectul niciunei pretenţii de natură financiară, sau de orice altă natură, pentru niciuna dintre părţi.

ANEXE

 

Download (PDF, 202KB)

Download (PDF, 208KB)

Download (PDF, 198KB)

Download (PDF, 183KB)

 

Anunțul curent face parte din : Comunicate
Sari la conținut