R.O.F. – Regulament de organizare si functionare

Art.1 Primaria Orasului Eforie este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu hotararile Consiliului Local al Orasului Eforie privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi, a statului de functii ale aparatului de specialitate si a regulamentului de organizare si functionare.

Art.2 Primarul, viceprimarul , Secretarul Orasului Eforie, Administratorul Public impreuna cu aparatul de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria Orasului Eforie si dispozitiile Primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

Art3 Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor Consiliului Local al Orasului Eforie; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, precum si a hotararilor Consiliului Local al Orasului Eforie, in conditiile legii.

Art.4 Primarul coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local ale Orasului Eforie prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.

Art.5 Primarul indeplineste o functie de autoritate publica.

Art.6 Primarul raspunde de buna functionare a administratiei publice a Orasului Eforie, in conditiile legii.

Art.7 Primarul reprezinta Orasul Eforie in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie.

Art.8 In relatiile dintre Consiliul Local al Orasului Eforie, ca autoritate deliberativa si Primar, ca autoritate executiva nu exista raporturi de subordonare.

Art.9 Intre Prefect, in calitate de reprezentant al Guvernului, Consiliul Local al Orasului Eforie si Primar nu exista raporturi de subordonare.

Art.10 (1) Aparatul de specialitate al Primarului exercita atributii ce decurg din administrarea creantelor proprii conform legii, ca organ fiscal.

(2) Modul de administrare a veniturilor, definit conform art.1(3) din Codul de Procedura Fiscala, va fi de stabilit prin norme interne aprobate de Primar.

Art.11 Aparatul de specialitate al Primarului este structurat pe compartimente functionale, in conditiile legii. Aparatul de specialitate este compus din functionari publici si personal contractual.

Art.12 Regimul general al raporturilor juridice dintre functionarii publici si Primaria Orasului Eforie este reglementat de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.13 Personalul care efectueaza activitati de secretariat, administrative, protocol, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire, este angajat cu contract individual de munca. Persoanele care ocupa aceste functii nu au calitatea de functionar public si li se aplica legislatia muncii.

Art.14 Normele de conduita profesionala a functionarilor publici si personalului contractual sunt reglementate de legislatia specifica si sunt obligatorii pentru toti salariatii din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.15 Dispozitiile prezentului Regulament se aplica functionarilor publici si personalului cu contract individual de munca, din aparatul de specialitate al Primarului Orasului Eforie.

Art.16 Primarul indeplineste atributii referitoare la relatia cu Consiliul Local al Orasului Eforie.

Art.17 In exercitarea atributiilor prevazute la art.16, Primarul:

a) Prezinta Consiliul Local al Orasului Eforie, in primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;

b) Prezinta, la solicitarea Consiliului Local, alte rapoarte, informari sau orice documente solicitate de acesta;

c) Elaboreaza proiecte de strategii provind starea economica, sociala cat si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii Consiliului Local al Orasului Eforie

Art.18 La solicitarea consilierilor locali, Primarul prezinta rapoarte privind activitatea compartimentelor din aparatul de specialitate, precum si din cadrul serviciilor si institutiilor publice de interes local din subordinea acestuia.

Documentele aferente ROF:

HCL 130 – Privind aprobarea oganigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Eforie

Versiunea pdf

Atributii Compartiment Evidenta Persoanelor | Atributii Compartiment stare civila | Atributii pe linie informatica | Atributii pe linie de analiza-sinteza, secretariat si relatii cu publicul | Serviciul juridic, contentios administrativ si asistenta sociala

Versiunea pdf

Compartiment audit public Intern | Compartiment Resurse Umane | Compartiment Situatii de Urgenta

Versiunea pdf

Serviciul afaceri externe si protocol | Compartiment management proiecte cu finantare internationala | Arhitactul sef

Versiunea pdf

Serviciul urbanism si disciplina in constructii | Directia Economica | Biroul Executari Silite | Compartimentul colectare taxe si impozite | Compartimentul financiar, contabilitate, elaborare si executie buget

Versiunea pdf

Compartimentul contracte si proceduri achizitii | Directia administrarea domeniului public si privat | Compartiment administrare domeniul public si privat | Compartiment fond funciar, registrul agricol, autorizare trasnport si protectia mediului | Compartiment autorizare si monitorizare agenti economici

Versiunea pdf

Compartiment tehnico-administrativ | Compartiment asistenta medicala in scoli | Serviciul Politie Locala | Dispozitii finale

Versiunea pdf

Anunțul curent face parte din : Comunicate
Sari la conținut