Informare Contribuabili

anunt concurs recrutare post vacant contractual- inspector de specialitate II – Centru National de Informare Turistica

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul în Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs  de recrutare în perioada 07.11.2016-11.11.2016 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a unui  post   contractual  de inspector de specialitate gradul II  pentru Centrele Naţionale de Informare şi promovare Turistică din Oraşul Eforie  .

Conditii de participare:

Poate îndeplini funcţia de inspector de specialitate , gradul II, persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

-are cetaţenie română, cetăţenie a altor state membre ale uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului  Economic European  şi domiciliul în România (se va prezenta copie  după certificatul de naştere şi dupa buletinul/cartea de identitate)

-Cunoaşte limba româna scris şi vorbit;

-Are varsta minima de 18 ani impliniţi;

-are capacitate deplină de exerciţiu;

-are o stare de sanatate corespunzatoare postuli pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de families au de unităţile sanitare abilitate;

-nu a fost condamnată  definitive pentru săvârsirea unei infracţiuni  contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea (dovada- cazier judiciar)

– indeplineste urmatoarele conditii de studii si vechime in specialitatea studiilor:

– studii superioare de lunga durata  in domeniul stiintelor economice sau în domeniul ştiinţelor naturii- specializare geografie

-vechime în specialitatea studiilor- minim 1 an

– cunoaşte  o limbă de circulaţie internaţională

 

Concursul consta in urmatoarele etape:

 1. selectarea dosarelor de inscriere
 2. probă practică (cunoaşterea unei limbi străine de circulatie internationala)
 3. proba scrisă
 4. interviu

Se pot prezenta la urmatoarea etapa  numai candidatii declarati admişi la etapa precedentă.

 

Dosarul de înscriere  va cuprinde următoarele documente:

-cerere înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ( diploma de licenţă ) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă ndeplinirea conditiilor specifice ale postului
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă /specialitatea studiilor

– cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează

-adeverinţă medicală  care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

-curriculum vitae

Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere se vor depune la registratura instituţiei in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii. In termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi  lucratoare  de la data selectiei dosarelor.

 

In data de 07.11.2016 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba practica  de  cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala . Punctajul maxim  este de 100 puncte.  Pentru a fi declarati admisi la proba practica, candidatii trebuie sa obtina minim 50 de puncte .

Se pot prezenta la urmatoarea etapa (proba scrisa) numai candidatii declarati admisi la proba practica.

In data de 09.11.2016 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba scrisa a concursului . Punctajul maxim  este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.

Interviul va avea loc in data de 11.11.2016 incepand cu ora 14.00. Punctajul maxim  este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba interviului candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba  practica, cea scrisa si interviu.

 

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba practica, proba  scrisa , interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult  o zi lucratoare  de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Contestatiile formulate  vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prin afisare  la sediul institutiei

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633

 

                 

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 • Legea 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, actualizata;
 • Ordinul 1096/3 septembrie 2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica
 • Legea 422/18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata
 • Ordinul Ministerului Culturii si Cultelor nr 2260/2008 privind aprobarea  Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice;
 • Geografia Romaniei ;
 • Ordonanta de Urgenta nr 118/21.12.2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale

Informare

Aceasta informare este efectuată de: Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Eforie, strada Progresului nr.1 Eforie Sud, judet Constanta, tel.0241/748.633 fax 0241/748.979, ce intenţionează să solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA “DOBROGEA-LITORAL” aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de “Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică – Lacul Belona, Oraşul Eforie, judetul Constanta”.
  Aceasta investiţie reprezinta o interventie asupra unui obiectiv existent, lacul Belona, marginit la vest de lacul Techirghiol iar la est de Marea Neagra. Lucrarile principale propuse prin proiect sunt de decolmatare si igienizare a lacului precum si lucrari de sistematizare si urbanizare a zonei adiacente in vederea crestereii atractiei turistice a zonei.
  Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
  Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.
  Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa strada Progresului nr.1 Eforie Sud, Judet Constanta, persoana de contact – Leu Dan Petre, 0241/748.633, după data de 14 octombrie 2016.

Download (PDF, 347KB)

Anunt

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala si a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, se supune consultarii publice proiectul de investitii “REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE UTILITATE PUBLICA PENTRU VALORIFICAREA ATRACTIILOR TURISTICE IN ORASUL EFORIE”

Download (PDF, 378KB)

Download (DOC, 189KB)