Anunt Consultare Lac Belona

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică locală şi a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare,
se supune consultării publice proiectul de investiţii
“AMENAJAREA OBIECTIVULUI TURISTIC NATURAL DE UTILITATE PUBLICĂ – LACUL BELONA, ORAŞUL EFORIE ŞI CREAREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT”
Fişa de proiect cu descrierea proiectului de investiţii poate fi consultată la sediul Primariei Orașului Eforie din strada Progresului nr.1 Eforie Sud, la avizier sau pe site-ul Primariei www.primariaeforie.ro în perioada 22 iunie 2016 – 25 iulie 2016.

Propunerile, observaţiile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la proiectul de investiţii, se pot depune în scris la sediul Primariei Orașului Eforie din strada Progresului nr.1 Eforie Sud sau în format electronic pe adresa de e-mail secretariat@primariaeforie.ro până pe data de 25 iulie 2016.

În data de 27 iulie 2016, la Centrul de relaţii cu publicul, Strada Avram Iancu, Eforie Sud, se va organiza o intalnire împreună cu entităţile implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc.) privind finalizarea consultării publice şi a susţinerii cu investiţii ulterioare a proiectului “AMENAJAREA OBIECTIVULUI TURISTIC NATURAL DE UTILITATE PUBLICĂ – LACUL BELONA, ORAŞUL EFORIE ŞI CREAREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT”.

 


FIȘĂ DE PROIECT

Titlul proiectului

Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică – Lacul Belona, Oraşul Eforie şi crearea infrastructurii de agrement
Localizarea proiectului
Proiectul va fi implementat în Oraşul Eforie, Lacul Belona, județul Constanţa.
Descrierea proiectului
Proiectul de investiţii vizează amenajarea în scop turistic a obiectivului Lacul Belona din Oraşul Eforie, valorificarea prin crearea infrastructurii de agrement în vederea atragerii de turişti în staţiunea balneoclimatică Oraşul Eforie şi creşterea numărului mediu de salariaţi în staţiune.
Obiectul de investiţii vizează următoarele activităţi: amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, crearea infrastrucurii de agrement pe Lacul Belona în Staţiunea balneoclimatică Oraşul Eforie.
Investiţia propusă este aprobată prin Strategia privind dezvoltarea durabilă a Oraşului Eforie, judetul Constanta 2014-2020

Necesitatea realizarii investitiei:
Lacul Belona este un obiectiv turistic natural de utilitate publică, care se afla într-o stare de degradare necesitând lucrări de intervenții în ceea ce privește curățarea, ecologizarea și decolmatarea acestuia. Prin proiectul de investitie propus acest obiectiv turistic va fi pus in valoare, va determina o crestere a numarului de vizitatori/turisti in statiune si implicit va contribui la dezvoltarea economica a statiunii Eforie Nord.
Grup țintă / potențiali beneficiari
– Primăria Oraşului Eforie – ca solicitant şi beneficiar direct al proiectului
– Vizitatorii şi turiştii români şi străini care vor fi atraşi prin infrastructura de agrement şi Lacul Belona în Statiunea balneoclimatică Oraşul Eforie
– Beneficiari indirecţi: Structurile asociative, reprezentanţii societăţii civile, mediul de afaceri din Oraşul Eforie, comunitatea locală, prin creșterea economică a zonei, creşterea numărului de vizitatori și implicit a numărului de sosiri/innoptări în structurile de cazare existente în Oraşul Eforie, creşterea numărului de angajaţi în staţiune.
Indicatori
– Suprafață (mp) spații deschise/ clădiri create/ reabilitate în stațiuni turistice
– creșterea numărului preconizat de vizite (număr vizite/an) la obiectivele de patrimoniu cultural și natural și la atracțiile care beneficiaza de sprijin,
– Numărul mediu de salariați (număr salariaţi) în stațiunile turistice.
– Lungimea infrastructurii rutiere (şi a utilităţilor din corpului drumului, km, mp),
– lungime pistă de biciclete construite (km, mp),
– lungime sistem de iluminat public (ml)
– lungime trotuare/alei/trasee pietonale modernizate/realizate (km, mp),
– obiective turistice naturale amenajate în scop turistic precum şi crearea infrastructurilor conexe de utilitate publică (ha, mp),
– locuri de recreare şi popas amenajate, puncte (foişoare) de observare/ filmare/ fotografiere (mp.),
– suprafaţă de spaţiu verde amenajată (ha, mp)
– suprafaţă posturi salvamont/salvamar (mp)
– suprafaţa infrastructurilor pentru recreere/agrement create, amenajate, reabilitate (mp).
Gradul de pregătire a proiectului
Proiectul de investiţii este în etapa de elaborare a Studiului de fezabilitate, obţinerea Certificatului de Urbanism și obținere a avizelor necesare.
Durata de implementare a proiectului
Durata estimată: 36 luni.
Bugetul proiectului
Valoarea totală a proiectului ”Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică – Lacul Belona, Oraşul Eforie şi crearea infrastructurii de agrement” este de aproximativ 4,5 milioane euro.
Sursele de finanțare:
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – 85% din valoarea eligibilă a proiectului
Bugetul de stat – 13% din valoarea eligibilă a proiectului.
Rata de cofinanţare a Primăriei Oraşului Eforie – 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020,
Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism).

Anunțul curent face parte din : Comunicate
Sari la conținut