Anunt

In vederea indeplinirii indicatorilor privind sustenabilitatea proiectului cu titlul „Calificare pentru turismul romanesc” – Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 5, Domeniu Major de Interventie 5.1., Cod contract POSDRU 100/5.1./78067, Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Eforie recruteaza persoane fara loc de munca in vederea formarii profesionale in meseriile de barman/ospatar, bucatar si receptioner. Dosarele de inscriere care vor cuprinde copie carte de identitate, copie diploma de studii, copie certificat de nastere, copie certificat casatorie dupa caz si CV european se vor depune la sediul institutiei din strada Progresului nr.1 Eforie Sud, Biroul de Relatii cu Cetatenii. Termenul limita de depunere a dosarelor este 14 aprilie 2017 ora 12.00.

anunt concurs recrutare post vacant contractual- inspector de specialitate II – Centru National de Informare Turistica

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul în Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs  de recrutare în perioada 07.11.2016-11.11.2016 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a unui  post   contractual  de inspector de specialitate gradul II  pentru Centrele Naţionale de Informare şi promovare Turistică din Oraşul Eforie  .

Conditii de participare:

Poate îndeplini funcţia de inspector de specialitate , gradul II, persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

-are cetaţenie română, cetăţenie a altor state membre ale uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului  Economic European  şi domiciliul în România (se va prezenta copie  după certificatul de naştere şi dupa buletinul/cartea de identitate)

-Cunoaşte limba româna scris şi vorbit;

-Are varsta minima de 18 ani impliniţi;

-are capacitate deplină de exerciţiu;

-are o stare de sanatate corespunzatoare postuli pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de families au de unităţile sanitare abilitate;

-nu a fost condamnată  definitive pentru săvârsirea unei infracţiuni  contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea (dovada- cazier judiciar)

– indeplineste urmatoarele conditii de studii si vechime in specialitatea studiilor:

– studii superioare de lunga durata  in domeniul stiintelor economice sau în domeniul ştiinţelor naturii- specializare geografie

-vechime în specialitatea studiilor- minim 1 an

– cunoaşte  o limbă de circulaţie internaţională

 

Concursul consta in urmatoarele etape:

 1. selectarea dosarelor de inscriere
 2. probă practică (cunoaşterea unei limbi străine de circulatie internationala)
 3. proba scrisă
 4. interviu

Se pot prezenta la urmatoarea etapa  numai candidatii declarati admişi la etapa precedentă.

 

Dosarul de înscriere  va cuprinde următoarele documente:

-cerere înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ( diploma de licenţă ) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă ndeplinirea conditiilor specifice ale postului
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă /specialitatea studiilor

– cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează

-adeverinţă medicală  care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

-curriculum vitae

Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere se vor depune la registratura instituţiei in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii. In termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi  lucratoare  de la data selectiei dosarelor.

 

In data de 07.11.2016 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba practica  de  cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala . Punctajul maxim  este de 100 puncte.  Pentru a fi declarati admisi la proba practica, candidatii trebuie sa obtina minim 50 de puncte .

Se pot prezenta la urmatoarea etapa (proba scrisa) numai candidatii declarati admisi la proba practica.

In data de 09.11.2016 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba scrisa a concursului . Punctajul maxim  este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.

Interviul va avea loc in data de 11.11.2016 incepand cu ora 14.00. Punctajul maxim  este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba interviului candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba  practica, cea scrisa si interviu.

 

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba practica, proba  scrisa , interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult  o zi lucratoare  de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Contestatiile formulate  vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prin afisare  la sediul institutiei

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633

 

                 

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 • Legea 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, actualizata;
 • Ordinul 1096/3 septembrie 2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica
 • Legea 422/18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata
 • Ordinul Ministerului Culturii si Cultelor nr 2260/2008 privind aprobarea  Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice;
 • Geografia Romaniei ;
 • Ordonanta de Urgenta nr 118/21.12.2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale

rezultat contestatie selectie dosare concurs inspector de specialitate II- sustenabilitate proiect Centre nationale de Informare si Promovare Turistica

Rezultatul  contestatiei privind selecţia dosarelor de înscriere la

concursul  organizat pentru ocuparea unui post contractual  vacant de inspector de specialitate , gradul profesional II din cadrul  Compartimentului   Sustenabilitate proiect Centre Nationale de Turism  din cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 34 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind  regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia desolutionare a contestatiilor  comunica urmatoarele rezultate :

 

 

Nr crtNumele şi prenumele candidatului care a formulat contestatiaFuncţia pe care s-a inscris la concurs Rezultatul contestatiei
1.Tanu FilofteiaInspector de specialitate grad IIRESPINSA

 

 

 • Candidaţii nemulţumiţi de modul de solutiionare a  a contestatiei se pot adresa  instantei de contencios administrativ , in conditiile legii.
 • Afişat astăzi, 22.09.2016, ora 13.30, la sediul  Primariei Oraşului Eforie

concurs recrutare 1 post contractual paznic- sustenabilitate proiect Parc recreere Oras Eforie

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs  de recrutare in perioada 26.09.2016-28.09.2016 pentru ocuparea pe perioada nedeterminată  a unui  post   contractual  de paznic din cadrul Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului, pentru proiectul  aflat in sustenabilitate   “Parc recreere Eforie”

Conditii de participare:

Poate indeplini functia de paznic persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

-are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniuniii Europene sau a statelor apartinand Spatiului economic European  si domiciliul in Romania (se va prezenta copie  dupa certificatul de nastere si dupa buletinul/cartea de identitate)

-Cunoaste limba romana scris si vorbit

-Are varsta minima de 18 ani impliniti

-are capacitate deplina de exercitiu

-are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical

-nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni  contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals sau a unor faptre de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea (dovada- cazier judiciar)

-are studii generale/medii liceale (se prezinta documentele doveditoare  in original si copie)

-detine atestat in conditiile legii 333/2003

Alte conditii:

-a detinut anterior functie similara  1 an de zile(se prezinta cartea de munca in original si copie)

 

Concursul consta in 3 etape:

 1. selectarea dosarelor de inscriere
 2. proba scrisa
 3. interviu

 

Se pot prezenta la urmatoarea etapa  numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

 

Dosarul de inscriere  va cuprinde următoarele documente:

-cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii

– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( diploma de bacalaureat) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă

– cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza

-adeverinţă medicala  care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

-curriculum vitae

Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea

Dosarele de inscriere se vor depune la registratura institutiei  in termen de 10 zile lucratoare  de la data publicarii in Monitorul Oficial,(pana la data de 15.09.2016).In termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi  lucratoare  de la data selectiei dosarelor.

 

In data de 26.09.2016 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba scisa a concursului . Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.

Interviul va avea loc in data de 28.09.2016 incepand cu ora 14.00. Punctajul maxim  este de 100puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte. Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu.

 

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa , interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult  o zi lucratoare  de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Contestatiile formulate  vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea

termenului de depunere a contestatiilor, prin Afisare  la sediul institutiei

 

Bibliografia este atasata prezentului anunt.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 int.107

 

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, actualizată
 • Legea nr 333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor si persoanelor, actualizata

concurs rectrutare post contractual inspector de specialitate II – Centre Nationale de Informare turistica Eforie turistice

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul în Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs  de recrutare în perioada 21.09.2016-27.09.2016 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a unui  post   contractual  de inspector de specialitate gradul II  pentru Centrele Naţionale de Informare şi promovare Turistică din Oraşul Eforie  .

Conditii de participare:

Poate îndeplini funcţia de inspector de specialitate , gradul II, persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

-are cetaţenie română, cetăţenie a altor state membre ale uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului  Economic European  şi domiciliul în România (se va prezenta copie  după certificatul de naştere şi dupa buletinul/cartea de identitate)

-Cunoaşte limba româna scris şi vorbit;

-Are varsta minima de 18 ani impliniţi;

-are capacitate deplină de exerciţiu;

-are o stare de sanatate corespunzatoare postuli pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de families au de unităţile sanitare abilitate;

-nu a fost condamnată  definitive pentru săvârsirea unei infracţiuni  contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea (dovada- cazier judiciar)

– indeplineste urmatoarele conditii de studii si vechime in specialitatea studiilor:

– studii superioare de lunga durata  in domeniul stiintelor economice sau în domeniul ştiinţelor naturii- specializare geografie

-vechime în specialitatea studiilor- minim 1 an

– cunoaşte  o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană)

 

Concursul consta in urmatoarele etape:

 1. selectarea dosarelor de inscriere
 2. probă practică (cunoaşterea unei limbi străine de circulatie internationala)
 3. proba scrisă
 4. interviu

Se pot prezenta la urmatoarea etapa  numai candidatii declarati admişi la etapa precedentă.

 

Dosarul de înscriere  va cuprinde următoarele documente:

-cerere înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ( diploma de licenţă ) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă ndeplinirea conditiilor specifice ale postului
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă /specialitatea studiilor

– cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează

-adeverinţă medicală  care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

-curriculum vitae

Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere se vor depune la registratura instituţiei in termen de 10 zile lucratoare de la data

afisarii. In termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi  lucratoare  de la data selectiei dosarelor.

 

In data de 21.09.2016 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba practica  de  cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala (engleza, franceza, germana). Punctajul maxim  este de 100 puncte.  Pentru a fi declarati admisi la proba practica, candidatii trebuie sa obtina minim 50 de puncte .

Se pot prezenta la urmatoarea etapa (proba scrisa) numai candidatii declarati admisi la proba practica.

In data de 23.09.2016 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba scrisa a concursului . Punctajul maxim  este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.

Interviul va avea loc in data de 27.09.2016 incepand cu ora 14.00. Punctajul maxim  este de 100

puncte. Sunt declarati admisi la proba interviului candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba  practica, cea scrisa si interviu.

 

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba practica, proba  scrisa , interviu,

candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult  o zi lucratoare  de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Contestatiile formulate  vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea

termenului de depunere a contestatiilor, prin afisare  la sediul institutiei

 

Bibliografia este atasata prezentului anunt.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107

 

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 • Legea 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, actualizata;
 • Ordinul 1096/3 septembrie 2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica
 • Legea 422/18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata
 • Ordinul Ministerului Culturii si Cultelor nr 2260/2008 privind aprobarea  Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice;
 • Geografia Romaniei ;
 • Ordonanta de Urgenta nr 118/21.12.2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale

rezultat selectie dosare concurs post inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul serviciului Afaceri Externe si Protocol

Rezultatul selectiei  dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru ocuparea unei  funcţii publice  de executie vacanta de inspector clasa I, gradul profesional debutant din cadrul  Serviciului Afaceri Externe si Protocol din cadrul  Primăriei Orasului Eforie

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr crtNumele şi prenumele candidatuluiRezultatul selecţiei dosarelorMotivul respingerii dosarului
1.Brojbă SimonaADMIS 
2.Meuţă RăzvanRESPINS– dosar incomplet (lipsa declaratie pe propria răspundere ca nu a desf activitati de politie politica)
3Tănase-Calotă AdelinaADMIS 
4Toader AlinaADMIS 
5Durdici FlorentinaADMIS 
6Hurjei Iordana IoanaADMIS 
7Cadîr DorinaADMIS 

 

 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 29.08.2016, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 • Afişat astăzi, 24.08.2016, ora 10.00, la sediul Primariei Oraşului Eforie

concurs recrutare inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Afaceri Externe si Protocol

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str Progresului nr 1 ,   organizează concurs  de recrutare in perioada 29.08.-31.08.2016 pentru ocuparea  funcţiei publice vacanta de inspector, clasa I, gradul profesional debutant  din cadrul Serviciului Afaceri Externe si Protocol din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Concursul de recrutare constă în 3 etape:

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul  Primariei Orasului Eforie

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere

-proba scrisa se va desfăşura în data de 29.08.2016 ora 10.00

-interviul se va desfăşura în data de 31.08.2016 ora 13.00

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul  Resurse Umane în termen de 20 zile de la data de 29.07.2016 , data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial, partea a-III-a.

Dosarul de inscriere  va cuprinde următoarele documente, conform  prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi actualizată:

–  formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
– copia actului de identitate,
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice

– cazierul judiciar

-adeverinţă care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

-Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 29.08.2016 la sediul Primăriei Oraşului Eforie din strada Avram Iancu nr 3, ora 10.00, iar interviul va avea loc în data de 31.08.2016, ora 13.00 la acelaşi sediu.

Candidatii trebuie sa indeplineasca  conditiile generale prevazute  de art 54 din legea nr 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile  si completarile ulterioare, precum si urmatoarele conditii de studii si de vechime in specialitatea studiilor:

postul vacantConditii studiiConditii vechime in specialitatea studiilor
Inspector, clasa I, gradul profesional debutantStudii superioare  de lunga durata, absolvite  cu diploma de licenta sau echivalenta, fara specializare ( in toate domeniile stiintelor: ingineresti, economice, juridice, socio-umane, social politice, stiintele naturii…etc…)Fara vechime

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107.

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie  vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional  debutant  în cadrul  Serviciului Afaceri Externe şi Protocol

 • Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale;
 • Legea nr. 188/1999, republicată şi actualizată, privind Statutul functionarilor publici;
 • Legea nr 7/2004, republicată şi actualizată, privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
 • Legea nr 544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public

 

 • Hotararea nr 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020

Ghidul solicitantului (general) POR 2014-2020 ( poate fi   accesat pe pagina : http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional)

–  acord parteneriat 2014-2020. aprobat de Comisia Europeana (poate fi  accesat pe: http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat)

 

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs  de recrutare in perioada 09.08.2016-11.08.2016 pentru ocuparea pe perioada nedeterminată  a doua  posturi   contractuale  de paznic din cadrul Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului, pentru proiectul  aflat in sustenabilitate   “Parc recreere Eforie”

Conditii de participare:

Poate indeplini functia de paznic persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

-are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniuniii Europene sau a statelor apartinand Spatiului economic European  si domiciliul in Romania (se va prezenta copie  dupa certificatul de nastere si dupa buletinul/cartea de identitate)

-Cunoaste limba romana scris si vorbit

-Are varsta minima de 18 ani impliniti

-are capacitate deplina de exercitiu

-are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical

-nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni  contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals sau a unor faptre de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea (dovada- cazier judiciar)

-are studii generale/medii liceale (se prezinta documentele doveditoare  in original si copie)

-detine atestat in conditiile legii 333/2003

 

Alte conditii:

-a detinut anterior functie similara (se prezinta cartea de munca in original si copie)

 

Concursul consta in 3 etape:

 1. selectarea dosarelor de inscriere
 2. proba scrisa
 3. interviu

 

Se pot prezenta la urmatoarea etapa  numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

 

Dosarul de inscriere  va cuprinde următoarele documente:

-cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii

– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( diploma de bacalaureat) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă

– cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza

-adeverinţă medicala  care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

-curriculum vitae

Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea

 

Dosarele de inscriere se vor depune la registratura institutiei  in termen de 10 zile lucratoare  de la data publicarii in Monitorul Oficial,(pana la data de 01.08.2016).In termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi  lucratoare  de la data selectiei dosarelor.

 

In data de 09.08.2016 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba scisa a concursului . Punctajul maxim

este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.

Interviul va avea loc in data de 11.08.2016 incepand cu ora 14.00. Punctajul maxim  este de 100

puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte. Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu.

 

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa , interviu, candidatii

nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult  o zi lucratoare  de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Contestatiile formulate  vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea

termenului de depunere a contestatiilor, prin Afisare  la sediul institutiei

 

Bibliografia este atasata prezentului anunt.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 int.107

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul pentru ocuparea posturilor de paznic

Proiect “Parc recreere oras Eforie”

 

 • Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, actualizată
 • Legea nr 333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor si persoanelor, actualizata

 

Anunt Procedura Selectie 27.05.2016-10.06.2016

Urmare finalizarii procedurii  de selectie  desfasurata  in perioada 27.05.2016 – 10.06.2016 in vederea selectarii unui Partener la depunerea  cererii de finantare în cadrul Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4 va informam:

 

Comisia constituita prin dispozitia nr.155 din 12.05.2016 a analizat documentele depuse de cei 9 (noua) ofertanti si  a concluzionat ca S.C. Arta Cunoasterii Pure S.R.L., S.C. Ge-Cost 2001 S.R.L. si Centrul  pentru  Dezvoltarea Comunitara Carpatica indeplinesc conditiile de participare ca si Parteneri in cadrul depunerii cererii de finantare  în cadrul Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4.