CONCURS RECRUTARE POST CONTRACTUAL-PAZNIC- IN CADRUL COMPARTIMENTULUI TEHNICO-ADMINISTRATIV-DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs  de recrutare in perioada 18.02.2020-13.03.2020 pentru ocuparea pe perioada nedeterminată  a unui  post   contractual  de paznic din cadrul Compartimentului Tehnico-Administrativ al Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat

Conditii de participare:

Poate indeplini functia de paznic persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

-are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniuniii Europene sau a statelor apartinand Spatiului economic European  si domiciliul in Romania (se va prezenta copie  dupa certificatul de nastere si dupa buletinul/cartea de identitate)

-Cunoaste limba romana scris si vorbit

-Are varsta minima de 18 ani impliniti

-are capacitate deplina de exercitiu

-are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical

-nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni  contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals sau a unor faptre de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea (dovada- cazier judiciar)

-are studii  medii liceale (se prezinta documentele doveditoare  in original si copie)

-detine atestat in conditiile legii 333/2003

 

Alte conditii:

-a detinut anterior functie similara  1 an de zile(se prezinta cartea de munca in original si copie)

 

Concursul consta in 3 etape:

 1. selectarea dosarelor de inscriere
 2. proba scrisa
 3. interviu

 

Se pot prezenta la urmatoarea etapa  numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

 

Dosarul de inscriere  va cuprinde următoarele documente:

-cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii

– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( diploma de bacalaureat) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă

– cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza

-adeverinţă medicala  care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

-curriculum vitae

Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea

 

Dosarele de inscriere se vor depune la registratura institutiei  in termen de 10 zile lucratoare  de la data publicarii in Monitorul Oficial,(18.02.2010-pana la data de 02..03.2020).In termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi  lucratoare  de la data selectiei dosarelor.

 

In data de 11.03.2020 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba scisa a concursului . Punctajul maxim

este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.

Interviul va avea loc in data de 13.03.2020 incepand cu ora 14.00. Punctajul maxim  este de 100

puncte. Sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncta la proba scrisa.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu.

 

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, respective proba scrisa /interviu, candidatii

nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult  o zi lucratoare  de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Contestatiile formulate  vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea

termenului de depunere a contestatiilor, prin Afisare  la sediul institutiei

 

Bibliografia este atasata prezentului anunt.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 int.107

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul pentru ocuparea unui post de paznic

 • O.U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, actualizată
 • Legea nr 333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor si persoanelor, actualizata

 

 

 

rezultat final concurs recrutare functie publica de executie de politist local, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului Politie Locala

Rezultatul  final al concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de politist local , clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Politie Locala

 

  

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut la proba scrisa

 

Punctaj obtinut la proba interviu Punctaj final  obtinut Rezultatul
1 Gherghinoiu Bogdan George 75,066 78,33 153,396 ADMIS

  

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

rezultat proba interviu- concurs organizat pentru ocuparea functiei publice de politist local, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului Politie Locala

 

Rezultatul probei interviu  a concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de politist local , clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Politie Locala

 

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultat
1 Gherghinoiu Bogdan -George 78.33 ADMIS

 

 

 • Se poate formula contestaţie  în termen de cel mult  24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 

 

 

            Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

rezultat proba scrisa concurs politist local, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului Politie Locala

Rezultatul  probei scrise  a concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de politist local , clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Politie Locala

 

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultat
1 Gherghinoiu Bogdan -George 75.066 ADMIS

 

 

 • Se poate formula contestaţie  în termen de cel mult  24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 

            Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

rezultatul selectiei dosarelor inscrise la concursul pentru ocuparea functiei publice de politist local, clasa I, grad profesional asistent-Serviciul Politie Locala

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR INSCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTĂ DE POLITIST LOCAL,CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT  DIN CADRUL SERVICIULUI POLITIE LOCALA

 

Nr crt Funcția publică vacantă Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 Politist local, clasa I, grad profesional asistent GHERGHINOIU BOGDAN-GEORGE ADMIS  
 • proba scrisă se va sustine în data de 23.12.2019, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie din str Avram Iancu nr 3-SALA DE SEDINTE

    

 

Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

rezultat final- concurs recrutare functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal- Compartiment Situatii de Urgenta

 

Rezultatul  final al concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului pentru Situatii de urgenta

 

 

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut la proba scrisa

 

Punctaj obtinut la proba interviu Punctaj final  obtinut Rezultatul
1 Niculescu George Sergiu 82.9 90.33 173.33 ADMIS

 

 

 

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

rezultatul probei interviu – concurs pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului pentru Situatii de Urgenta

Rezultatul probei interviu  a concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului pentru Situatii de Urgenta

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultat
1 Niculescu George Sergiu 90,33 ADMIS

 

 

 • Se poate formula contestaţie  în termen de cel mult  24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

             Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

 

Afisat azi, 17.12.2019, ora 12.45, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

rezultat proba scrisa concurs pt ocuparea functiei publice vacanta de inspector, clasa I, grad profesional principal-Compartiment pentru Situatii de Urgenta

Rezultatul probei scrise a concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului pentru Situatii de Urgenta

 

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultat
1 Niculescu George Sergiu 82.9 ADMIS

 

 

 • Se poate formula contestaţie  în termen de cel mult  24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

Secretar al comisiei de concurs: gheorghe Gabriela-Florentina

  Afisat azi, 17.12.2019, ora 11.25, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

REZULTAT SELECTIE DOSARE- CONCURS RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA DE INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL -COMPARTIMENT PENTRU SITUATII DE URGENTA

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR INSCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTĂ DE INSPECTOR,CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI EFORIE

 

 

Nr crt Funcția publică vacantă Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 Inspector, clasa I, grad profesional principal NICULESCU GEORGE-SERGIU ADMIS  

 

 

 • După afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
 • proba scrisă se va sustine în data de 17.12.2019, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie din eFORIE sUD, str Avram Iancu nr 3-SALA DE SEDINTE

 

Afisat azi, 11.12.2019, ora 14.30, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

 

concurs recrutare functie publica de politist local, clasa I, grad profesional asistent- Serviciul Politie Locala

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a  unei funcţii publice de executie vacanta de politist local, clasa I, grad profesional asistent  din cadrul Serviciului Politie Locala

 

În vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor publice menționate, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice:

 Condiţii generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 465 alin (1) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie.
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţiile specifice : pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în urmatoarele domenii:

 • domeniul fundamental- ştiinţe sociale , ramura de ştiinţe – stiinte juridice, domeniul de licenţă – drept, specializarea – drept
 • domeniul fundamental -știinte sociale, ramura de ştiinţe- stiințe administrative  -domeniul de licenţă – stiinte administrative, specializarea – politie locala
 • domeniul fundamental matematica și stiintele naturii  , ramura de știință – știința mediului , domeniul de licență  știința mediului, specializare ”Ecologie  si protectia mediului”
 • vechime în specialitatea studiilor – 1 an vechime
 • posesor permis de conducere categoria B

Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive :

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in perioada 22.11.2019- 11.12.2019 , la sediul  Primariei Orasului Eforie din strada Progresului nr 1 , loc.  Eforie Sud

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere;

-proba scrisa se va desfăşura în data de 23.12.2019 ora 10.00, la sediul Directiei Economice a  Primariei Eforie  din Eforie Sud, strada Avram Iancu nr 3

-interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise ; data interviului va fi afișată odată cu rezultatele la proba scrisă

În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs, care trebuie să  cuprindă:

–  formularul de înscriere;

– curriculum vitae, modelul comun European;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii,  certificatelor și altor documente  care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarant admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Atribuțiile postului  precum și bibliografia sunt anexate prezentului  anunt

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe Gabriela Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633 interior 107.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107 .

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie  vacanta de politist local, clasa I, grad professional asistent din cadrul  Serviciului Politie Locala

 

 • Constituţia României
 • U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ
 • OG nr 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor , cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr 155/2010 Legea Poliției Locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • OUG 195/2002 , privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale
 • Legea nr 61/1991, republicata, privind sanctionarea faptelor de încălcare a unor  norme  de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice
 • OG 2/2001 privind Regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 • OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor , valorilor si protectia persoanelor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HCL 257/28.11.2018 privind regulamentul pentru îmbunătățirea activităților de gospodărire și înfrumusețare a orașului Eforie și reglementarea activităților comeciale
 • HCL 202/04.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în orașul Eforie
 • ATRIBUTIILE POSTULUI
 1. a) sarcini de bază (80 % din timpul de lucru)

În domeniul ordinii și liniștii publice și pază a bunurilor , are următoarele atribuții:

 1. informează de îndată conducerea Poliției Locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază și menținere a ordinii publice;
 2. întocmește zilnic nota cu activitățile desfășurate și o prezintă Șefului Poliției Locale:

În domeniul circulației pe drumurile publice, are următoarele atribuții

 1. asigură continuitatea dispozitivului rutier în zona de competență,
 2. propune prin Șeful Poliției Locale , Șefului serviciului rutier, respectiv al Brigăzii Rutiere din cadrul Poliției Române, în situații deosebite, luarea unor măsuri de reglementare, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;
 3. însușirea, cunoașterea și aplicarea întocmai a prevederilor legislației rutiere;
 4. este obligat să poarte uniforma specifică cu înscrisuri și însemne distinctive, conform prevederilor legale;
 5. întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

În domeniul disciplina în construcții și afișaj stradal, are următoarele atribuții:

 1. informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea zilnică;
 2. să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite;
 3. întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

În domeniul protecției mediului, are următoarele atribuții:

1. cunoaște și aplică întocmai prevederile legale;

2.informează de îndată conducerea Poliției Locale despre toate evenimentele survenite în activitatea zilnică;

3.să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite;

4.întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

În domeniul activitate comercială, are următoarele atribuții:

 1. cunoaște și aplică întocmai prevederile legale;
 2. informează de îndată conducerea Poliției Locale despre toate evenimentele survenite în activitatea zilnică;
 3. să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite;
 4. întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale În În domeniul evidența persoanelor, are următoarele atribuții:
 5. cunoaște și aplică întocmai prevederile legale;
 6. informează de îndată conducerea Poliției Locale despre toate evenimentele survenite în activitatea zilnică;
 7. să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite;
 8. întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale
 9. Sarcini generale 10% din timpul de lucru:

-cunoaște, respectă și aplică întocmai prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei , prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, procedurile de lucru instituite prin Dispoziții ale Primarului;

-rezolvă corespondența repartizată cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum și cu respectarea regulamentului și procedurilor interne , întomește raportări periodice cu privire la activitatea desfășurată pe care la înaintează conducătorului ierarhic;

-respectă programul de lucru și programul cu publicul:

-anunță în scris orice situații care reclamă absența din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie in interes personal:

-adoptă, în relațiile cu colegii și cu publicul. o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare; în cazul în care constată că unul dintre colegii de serviciu încalcă prevederile legale în vigoare sau procedurile interne de lucru. are obligația de a sesiza, imediat, în scris conducerea , –

-participă la testările periodice pentru verificarea nivelului de pregătire profesională; participă la cursurile de perfecționare la care este trimis de institiție; desfășoară, în timpul programului de lucru stabilit, activitățile de natura profesională, care țin strict de postul pe care îl ocupă;

-se prezintă la locul de muncă în ținută adecvată; are obligația să poarte ecusonul la locul de muncă;

-răspunde pentru respectarea secretului de serviciu;

– raportează periodic activitatea proprie desfășurată;

 1. sarcini administrative (5 % din timpul de lucru):

-întreține și exploatează corect inventarul din dotare;

-răspunde de păstrarea în condiții corespunzătoare a tuturor copiilor actelor întocmite

-menține ordinea și curățenia la locul de muncă;

-cunoaște și respectă măsurile de securitate și sănătate în muncă (inclusiv protecție împotruva incendiilor) din instituție.

 1. alte sarcini (5 % din timpul de lucru):

-întocmește orice alte lucrări dispuse de către conducerea instituției;

-efectuează deplasări pe teren în interesul serviciului,la solicitarea conducătorilor ierarhici.

-Informează permanent Seful Serviciu)ui de apariția evenimentelor de orce natură.

 

 

 

Skip to content