rezultat contestatie proba scrisa concurs

Rezultatul contestatiei la proba scrisa

a  concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de referent , clasa III, grad profesional  asistent din cadrul Compartimentului Autorizare si Monitorizare Agenti Economici

  

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctaj proba scrisa Rezultatul

probei scrise

1 C.I       28408/27.10.2021 50,50 ADMIS

 –proba interviu se va sustine în data de 06.12.2021, ora 14.00, la sediul Primariei Orasului Eforie – Directia Economica – din str Avram Iancu nr 3

Afisat azi, 26.11.2021, ora 12.00, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1, precum si la sediul din str Avram Iancu nr 3

rezultat proba scrisa concurs recrutare functie publica vacanta de referent, clasa III, grad profesional asistent-Compartiment Autorizare si Monitorizare Agenti economici

Rezultatul probei scrise la concursul  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de referent , clasa III, grad profesional  asistent din cadrul Compartimentului Autorizare si Monitorizare Agenti Economici

 

 

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Punctaj proba scrisa Rezultatul probei scrise
1 C.I       28408/27.10.2021 48,00 RESPINS
2 M.M.   29419/08.11.2021 7,83 RESPINS
3 C.G.     29544/09.11.2021 10,00 RESPINS

 

 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane
 • Afisat azi, 24.11.2021, ora 16.00, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1, precum si la sediul din str Avram Iancu nr 3

Examen promovare in grad profesional superior celui detinut

                                                                                                   ANUNŢ

examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul Primăriei Orașului Eforie

 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2021 privind  unele măsuri la nivelul administrației publice şi ale art. 618 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Orașului Eforie  organizează la sediul instituţiei din  str. Avram Iancu  nr 3 examen de promovare în grad profesional pentru următoarele funcții publice de execuție:

Nr crt Functia publică clasa Gradul professional deținut Structura funcțională Gradul professional după promovare
1 Inspector I asistent Serv. Afaceri Externe si protocol principal
2 Inspector I asistent Serv.Urbanism si Disciplina in Constructii principal
3 Politist local I asistent Serv. Politie Locală principal

 

 

Condiţiile de participare la examen:

Candidaţii înscrişi la examenul de promovare în grad profesional trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale prevăzute de art. 479 alin.(1)  cu excepția literei b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

– să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

– să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Orașului Eforie , la Compartimentul  Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 23.11.2021–13.12.2021, inclusiv, conțin în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. formularul de înscriere;
 2. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 4. adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Examenul se desfășoară la sediul Primăriei Orașului Eforie din str. Avram Iancu nr 3, Eforie Sud, constând în trei etape sucesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor –în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

2.proba scrisă –în data 23.12.2021, ora 10.00;

3.interviul – în termen de max 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise. Data și  ora va fi comunicată ulterior.

 

Se pot prezenta la următoarea etapă doar candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Bibliografia este cea prezentată în anexă.

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de înscriere:

-adresa de corespondență: str.Progresului nr 1, Eforie Sud -telefon 0241 748633-Compartiment Resurse Umane;

 

-persoana de contact: Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector-secretarul comisiei de concurs.

 

 

 

                                                                    BIBLIOGRAFIE

examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul Primăriei Orașului Eforie

 • Bibliografie generală
  Constituţia României, republicată
 • U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ ,
 • G nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 Serviciul Urbanism si Disciplina in Constructii

 • Legea nr. 50/1991 actualizata si republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 • Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Ordinul nr 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea si revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.
 • Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, republicata si actualizată
 • Hotărârea Guvernului nr 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

 

 Serviciul Politie Locala

 • Legea nr 155/2010 Legea Poliției Locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • OUG 195/2002 , privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale
 • Legea nr 61/1991, republicata, privind sanctionarea faptelor de încălcare a unor  norme  de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice
 • Legea nr 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor , valorilor si protectia persoanelor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contraventionale
 • OG 2/2001 privind Regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

 

 

 

selectie dosare concurs recrutare functie publica de referent, clasa III, grad profesional asistent- Compartiment Autorizare si Monitorizare Agenti Economici

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de referent , clasa III, grad profesional asistent din cadrul  Compartimentului Autorizare si Monitorizare Agenti Economici

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(1)-(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 C.I       28408/27.10.2021 ADMIS
2 M.M.   29419/08.11.2021 ADMIS -cu mentiunea depunerii cazierului judiciar pe parcursul desfășurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire
3 C.G.     29544/09.11.2021 ADMIS -cu mentiunea depunerii cazierului judiciar pe parcursul desfășurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire

 

 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 24.11.2021, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie – Directia Economica – din str Avram Iancu nr 3
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

      

 

Afisat azi, 12.11.2021, ora 13.30, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

rezultat proba scrisa – concurs recrutare functie publică de inspector, clasaI,, grad profesional superior- Serviciul Urbanism si Disciplina in Constructii

Rezultatul probei scrise la concursul  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii

 

 

Nr crt Nr inregistrare cerere candidat

 

Punctaj proba scrisa Rezultatul probei scrise
1    Nr inreg. 26949/13.10.2021 neprezentat RESPINS
       

 

 • proba interviu nu se mai sutine, nefiind candidati declarati ADMIS

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Afisat azi, 4.11.2021, ora 11.30, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

 

selectie dosare concurs recrutare inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Urbanism și Disciplina în construcții

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional superior din cadrul SERVICIULUI URBANISM SI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

 

                Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(1)-(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr crt Initialele Numelui şi prenumelui candidatului

Nr inregistrare cerere

Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1   M.I 26949/25.08.2021 ADMIS  
       

 

 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 04.10.2021, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie – Directia Economica – din str Avram Iancu nr 3
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 Afisat azi, 29.10.2021, ora 12.00, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

Anunt

Primăria Orașului Eforie, cu sediul in str Progresului nr l , Eforie Sud, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie vacanta de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Autorizare și Monitorizare Agenți Economici din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Concursul de recrutare constă în 3 etape: selecția dosarelor, proba scrisă, interviul Condițiile de desfășurare a concursului sunt următoarele…

bibliografie concurs recrutare referent, clasa III, grad profesional asistent- Compartiment Autorizare si Monitorizare Agenti economici

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie  vacanta de referent  clasa III grad professional asistent din cadrul  Compartimentului Autorizare si Monitorizare Agenti Economici

 

 

 • Constituţia României, republicată
 • G nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ

–    Legea nr.50/1991actualizată și republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

–   O.G 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor  de piata , cu

modificările și completările ulterioare

 

Concurs recrutare functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional superior  din cadrul Serviciului Urbanism și Disciplina în Constructii  din subordinea Arhitectului Sef din cadrul aparatului de specialitate al primarului …

Sari la conținut