rezultate selectie dosare asistent medical-Compartiment Cabinete Medicale Scolare

Rezultatele selecţiei dosarelor

pentru ocuparea  fără concurs, pe o perioadă de cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă conform prevederilor art 27 alin 1 din Legea nr 55/2020 privind unele  măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 , a unui  postului contractual   de asistent medical  generalist, studii postliceale, grad profesional  asistent din cadrul Compartimentului  Cabinete Medicale Școlare- Direcția Administrarea Domeniului Public si Privat  -din  cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

Data selecției dosarelor: 15.09.2020
Numele şi prenumele candidatului

Si

nr inregistrare cerere

Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
D I

20149/14.09.2020

RESPINS – LIPSA VECHIME SOLICITATA (MIN 6 LUNI)

 

S.M

20184/14.09.2020

 

RESPINS – LIPSA VECHIME SOLICITATA (MIN 6 LUNI)

-LIPSA ADEVERINTA MEDICALA

T.G

20285/14.09.2020

ADMIS  

Candidaţul declarat admis se va prezenta in data de 16.09.2020, la sediul Primariei Orasului Eforie , str Progresului nr 1, în vederea demarării procedurilor de angajare

Afisat azi, 15.09.2020, ora 16.00, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

anunt privind angajarea fara concurs – asistent medical la Compartiment Cabinete Medicale Scolare

                                                                      ANUNT

Privind angajarea fără concurs a unui asistent medical

 

Avand în vedere prevederile art 27 alin (1) din Legea nr 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str Progresului nr 1, angajează   fără concurs  , pe perioadă determinată de cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă , un  asistent medical generalist , studii postliceale, la  Compartimentul Asistență Medicală în Școli- Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Conditii  generale de participare:

Poate indeplini functia de mai sus  persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

-are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniuniii Europene sau a statelor apartinand Spatiului economic European  si domiciliul in Romania (se va prezenta copie  dupa certificatul de nastere si dupa buletinul/cartea de identitate)

-Cunoaste limba romana scris si vorbit

-Are varsta minima de 18 ani impliniti

-are capacitate deplina de exercitiu

-are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical

-nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni  contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals sau a unor faptre de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea (dovada- cazier judiciar)

– îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

Conditii specifice:

-are studii postliceale cu certificat de competente profesionale (specializarea asistent medical generalist)

-a detinut anterior functie similara  minim 6 luni de zile (se prezinta adeverinta de vechime + revisal / cartea de munca  original si copie)

– deține Certificat de membru OAMGMAMR

– deține adeverinta OAMGMAMR pt participare la concurs sau aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei

In vederea ocupării, fără concurs, a posturilor temporar vacante, candidații vor depune la sediul Primăriei Orașului Eforie din Eforie Sud, str Progresului nr 1 , sau pe emailul : secretariat@primariaeforie.ro până la data de 14.09.2020 (inclusiv)  un dosar cu următoarele documente:

Dosarul de inscriere  va cuprinde următoarele documente:

-cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii

– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( diploma de bacalaureat) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari  , precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului : studii postliceale cu certificat de competente profesionale (specializarea asistent medical generalist)
– certificatul de membru OAMGMAMR

-adeverinta OAMGMAMR pt participare la concurs sau avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei (pentru anul 2020)

– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, însoțită de extras din revisal

– cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza

-adeverinţă medicala  care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

-curriculum vitae

-declarație pe proprie răspundere că este /nu este încadrat /încadrată la o altă instituție publică sau privata și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu-

-asigurarea de răspundere civilă profesionala a personalului medical

-adeverință de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR

Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea

 

În situația în care se depun mai multe dosare pentru  acest post, iar după selecția dosarelor sunt admiși mai mulță candidați, se organizează proba de  interviu.

În situația în care în urma selecției de dosare rămâne un singur candidat, acesta va fi declarant admis  fără a mai fi organizată proba de interviu.

Rezultatul selectiei dosarelor va fi publicat in data de 15.09.2020, urmând a fi specificată și data probei de interviu, dacă este cazul.

Angajarea pe post se va face la finalizarea selecției, contractul fiind încheiat pe perioada stării de alertă + cel mult 30 de zile de la data încetării  stării de alertă, conform prevederilor art 11 din Legea nr 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

La angajare copiile de pe actele menționate mai sus vor fi certificate pentru conformitate de secretarul comisiei de evaluare.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 int.107

rezultate selectie dosare – angajare fara concurs asistent medical la Compartimentul Cabinete Medicale Scolare

                                                                                               Rezultatele selecţiei dosarelor

pentru ocuparea  fără concurs, pe o perioadă de cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă conform prevederilor art 27 alin 1 din Legea nr 55/2020 privind unele  măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 , a unui  postului contractual   de asistent medical  generalist, studii postliceale, grad profesional  asistent din cadrul Compartimentului  Cabinete Medicale Școlare- Direcția Administrarea Domeniului Public si Privat  -din  cadrul  Primăriei Orasului Eforie

  

Nr crt Initiale nume şi prenume candidat / nr inregistrare cerere Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 T.G

19262/02.09.2020

RESPINS -LIPSA ADEVERINTĂ OAMGMAMR / AVIZ ANUAL AUTORIZARE EXERCITARE PROFESIE
2 M.M

19312/02.09.2020

 

DOSAR RETRAS  
3 D. I

19453/04.09.2020

RESPINS LIPSA VECHIME SOLICITATA (MIN 6 LUNI)

 

 Afisat azi, 08.09.2020 

Anunt privind angajarea fără concurs a unui asistent medical

Nr 19071/31.08.2020

                                                                                                           ANUNT

Privind angajarea fără concurs a unui asistent medical

 

Avand în vedere prevederile art 27 alin (1) din Legea nr 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str Progresului nr 1, angajează   fără concurs  , pe perioadă determinată de cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă , un  asistent medical generalist , studii postliceale, grad profesional asistent , la  Compartimentul Asistență Medicală în Școli- Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Conditii  generale de participare:

Poate indeplini functia de asistent medical  persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

-are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniuniii Europene sau a statelor apartinand Spatiului economic European  si domiciliul in Romania (se va prezenta copie  dupa certificatul de nastere si dupa buletinul/cartea de identitate)

-Cunoaste limba romana scris si vorbit

-Are varsta minima de 18 ani impliniti

-are capacitate deplina de exercitiu

-are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical

-nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni  contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals sau a unor faptre de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea (dovada- cazier judiciar)

-are studii postliceale în domeniul sanitar (se prezinta documentele doveditoare  in original si copie)

Alte conditii:

-a detinut anterior functie similara  6 luni de zile (se prezinta adeverinta / cartea de munca  original si copie)

– adeverinta OAMGMAMR

– detine dovada dreptului de libera practica

In vederea ocupării, fără concurs, a posturilor temporar vacante, candisații vor depune la sediul Primăriei Orașului Eforie din Eforie Sud, str Progresului nr 1 , sau pe emailul : secretariat@primariaeforie.ro până la data de 04.09.2020   un dosar cu următoarele documente:

Dosarul de inscriere  va cuprinde următoarele documente:

-cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii

– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( diploma de bacalaureat) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă

– cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza

-adeverinţă medicala  care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

-curriculum vitae

-declarație pe proprie răspundere că este /nu este încadrat /încadrată la o altă instituție publică sau private și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu-

-asigurarea de răspundere civilă profesionala a personalului medical

– certificatul de membru OAMGMAMR

-adeverință de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR

Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea

 

Nu se admit completări, iar dosarele incomplete vor fi respinse

 

În situația în care se depun mai multe dosare pentru  acest post, iar după selecția dosarelor sunt admiși mai mulță candidați, se organizează proba de  interviu.

În situația în care în urma selecției de dosare rămâne un singur candidat, acesta va fi declarant admis  fără a mai fi organizată proba de interviu.

Rezultatul selectiei dosarelor va fi publicat in data de 08.09.2020, urmând a fi specificată și data probei de interviu, dacă este cazul.

Angajarea pe post se va face la finalizarea selecției, contractul fiind încheiat pe perioada stării de alertă + cel mult 30 de zile de la data încetării  stării de alertă, conform prevederilor  din Legea nr 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

La angajare copiile de pe actele menționate mai sus vor fi certificate pentru conformitate de secretarul comisiei de evaluare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633

Anulare concurs de recrutare a unei functii publice vacante

Având în vedere prevederile Decretului 240/14.04.2020 privind prelungirea  stării de urgență pe teritoriul României precum și cele ale  Ordonanțelor Militare nr. 1-3/ 2020 privind măsurile de prevenire  a răspândirii  COVID – 19, Primăria orașului Eforie comunică anularea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional SUPERIOR din cadrul BIROULUI EXECUTĂRI SILITE din Direcţia  Economică.

AMÂNARE CONCURS INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR -BIROU EXECUTĂRI SILITE

Avand in vedere prevederile Decretului  nr 240/14.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României , prin Dispoziția Primarului nr 159/15.04.2020 s-a dispus amânarea desfășurării concursului  pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Executări Silite cu 15 zile calendaristice ( pe perioada  stării de urgență).
După încetarea stării de urgență instituită pe teritoriul României, vom comunica noile date de desfășurare a concursului.

AMÂNARE CONCURS INSPECTOR , CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DIN CADRUL BIROULUI EXECUTĂRI SILITE

Avand in vedere prevederile Decretului  nr 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României precum și Ordonanța militară nr 3/24.03.2020 privind măsuri pentru prevenirea răspândirii COVID-19, prin Dispoziția Primarului nr 116/31.03.2020 s-a dispus amânarea desfășurării concursului  pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Executări Silite cu 15 zile calendaristice ( pe perioada stării de urgență).
După încetarea stării de urgență instituită pe teritoriul României, vom comunica noile date de desfășurare a concursului.

Concurs recrutare post contractual-paznic- in cadrul compartimentului tehnico-administrativ-directia administrarea domeniului public si privat

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs  de recrutare in perioada 18.02.2020-13.03.2020 pentru ocuparea pe perioada nedeterminată  a unui  post   contractual  de paznic din cadrul Compartimentului Tehnico-Administrativ al Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat

Skip to content