concurs recrutare auditor, clasa I, grad principal

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de recrutare in perioada 14.01.2021 – 23.02.2021 pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacanta de auditor, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compatimentului Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Postul sus-mentionat este cu norma intreaga de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana.

 

În vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor publice menționate, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice:

 

Condiţii generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 465 alin (1) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie.
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Condiţiile specifice : pregătirea de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul stiintelr economice

 • vechime în specialitatea studiilor : 5 ani

 

Concursul de recrutare constă în 3 etape:

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 14.01.2021-02.02.2021 , la sediul  Primariei Orasului Eforie din strada Progresului nr 1 , loc.  Eforie Sud

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere;

-proba scrisa se va desfăşura în data de 16.02.2021 ora 10.00, la sediul Centrului de Relatii cu Publicul- sala de sedinte-  din Eforie Sud, strada Avram Iancu nr 3

-interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise ; data interviului va fi afișată odată cu rezultatele la proba scrisă

În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs, care trebuie să  cuprindă:

–  formularul de înscriere;

– curriculum vitae, modelul comun European;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii,  certificatelor și altor documente  care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarant admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Atribuțiile postului  precum și bibliografia sunt anexate prezentului  anunt

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe Gabriela Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633 interior 107.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107 .

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie  vacanta de auditor, clasa I, gradul profesional principal  din cadrul  Compartimentului Audit public Intern

 

 1. Constituţia României, republicată;
 2. U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ
 3. G nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
 7. Legea finanțelor publice locale nr 273/2006, cu modificările și completările ulterioare
 8. Hotarare nr. 1 /6.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, cu modificvările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. OG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea codului Controlului intern managerial al entităţilor publice;
 15. OMFP 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. G nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern;
 19. M.F.P nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;
 20. M.F.P nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 21. Ordinul S.G.G.R. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

 

 

A T R I B U Ţ I I L E    P O S T U L U I:
a) sarcini de bazǎ (60 % din timpul de lucru) – atribuţii şi responsabilităţi specifice scopului principal al postului:
–          dă asigurari şi consiliere conducerii institutiei pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice;

–          ajuta entitatea publica sa işi indeplineasca obiectivele pentru imbunatatirea eficientei si eficacitatii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si proceselor de administrare;

–          elaboreaza Norme metodologice privind exercitarea auditului public intern specifice Primariei Eforie;

–          elaboreaza si deruleaza Planul Anual de audit public intern (Sectiunea Asigurare si Sectiunea Consiliere);

–          efectueaza audit asupra tuturor activitatilor desfasurate in Primaria Eforie si a structurilor acesteia (servicii);

–          efectueaza misiuni de audit intern de asigurare pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

–          auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea:

-angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile europene;

–  plati asumate prin angajamente bugetare  si legale, inclusiv din fondurile europene;

–  vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale;

–  concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale;

– constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum şi a facilitatilor acordate la încasarea acestora;

–  alocarea creditelor bugetare;

–          evalueaza controlul intern managerial;

–          evalueaza regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare – programare, organizare -coordonare, urmarire şi control al indeplinirii dispozitiilor;

–          identifica slabiciunile sistemelor de conducere şi de control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme, programe/proiecte sau unor operatiuni şi propune de masuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor, dupa caz;

–          evalueaza sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia ca principal instrument de cunoastere, gestiune si control patrimonial si a rezultatelor obtinute;

–          efectueaza misiuni de audit intern de consiliere menite sa aduca plusvaloare si sa imbunatateasca administrarea entitatii publice, gestiunea riscului si controlul intern, fara ca auditorul intern sa işi asume responsabilitati manageriale;

–          asigura consultantă, avand ca scop identificarea obstacolelor care impiedica desfasurarea norrnala a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecintelor, prezentand solutii pentru eliminarea acestora;

–          obtine informatii suplimentare pentru cunoasterea in profunzime a functionarii unui sistem, standard sau a unei prevederi nonnative, în vederea facilitarii intelegerii de catre personalul care are ca responsabilitate implementarea acestora;

–          verifica corecta aplicare a procedurilor interne stabilite de conducerea intreprinderii;

–          furnizeaza cunostinte teoretice si practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor şi controlul intern, în vederea formarii si perfectionarii profesionale;

–          efectueaza audit ad-hoc de asigurare si de consiliere;

–          raporteaza periodic primariului orasului Eforie si altor structuri abilitate asupra constatarilor, conc1uziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;

–          elaboreaza rapoarte periodice cu privire la activitatile de audit public intern si le inainteaza organelor în drept;

–          informeaza UCAAPI – structurile teritoriale ale acesteia despre recomandarile neinsusite de catre entitatea publică auditată şi despre consecinţele acestora;

–          îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în Legea nr. 672/2002 (R) privind auditul public intern.

b) sarcini generale (20 % din timpul de lucru) – atribuţii şi responsabilitǎţi generale:
–          întocmeşte proiecte de hotărâre şi/sau rapoarte pentru şedinţele consiliului local;

–          întocmeşte note justificative şi propuneri pentru bugetul de venitul şi cheltuieli al oraşului Eforie, pentru rectificări bugetare (în cazul în care bugetul a fost deja adoptat), pentru programul anual de investiţii şi pentru programul anual de achiziţii publice;

–          întocmeşte rapoarte, statistici, monitorizări, declaraţii etc. solicitate de către alte instituţii sau instituite prin legislaţia în vigoare şi răspunde de expedierea acestora la termenele solicitate;

–          cunoaşte, respectă şi aplică întocmai legislaţia în cadrul atribuţiunilor de serviciu;

–          cunoaşte, respectă şi aplică întocmai prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primăriei Eforie, prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, procedurile de lucru instituite prin Dispoziţii ale Primarului (procedura privind circulaţia şi redactarea corespondenţei, procedura privind ALOP etc.);

–          certifică, prin semnătura olografă aplicată pe orice înscris (document, act, scrisoare, adresă etc.) întocmit (sau redactat), temeinicia (realitatea, veridicitatea, exactitatea etc.) tuturor datelor consemnate în înscrisurile respective;

–          furnizează de îndata informaţiile, lucrările etc. solicitate pentru întocmirea proiectelor cu finanţare europeană, guvernamentală etc. precum şi pentru întocmirea apărărilor în instanţele de judecată în procesele unde suntem parte;

–          rezolvă corespondenţa repartizată cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum şi cu respectarea regulamentului şi procedurilor interne;

–          întomeşte raportǎri periodice cu privire la activitatea desfǎşuratǎ pe care la înainteazǎ conducǎtorului ierarhic;

–          respectă programul de lucru şi programul cu publicul;

–          anunţă în scris orice situaţii care reclamă absenţa din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie în interes personal;

–          adoptă, în relaţiile cu colegii şi cu publicul, o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare;

–          în cazul în care constată că unul dintre colegii de serviciu încalcă prevederile legale în vigoare sau procedurile interne de lucru, are obligaţia de a sesiza, imediat, în scris conducerea (sau comisia de disciplină) asupra acestui aspect;

–          în cazul în care constată că, datorită unor modificări survenite în legislaţie, unele proceduri de lucru interne conţin prevederi care contravin legislaţiei în vigoare sau trebuie modificate pentru a fi conforme cu noile prevederi legale, are obligaţia de a înştiinţa imediat, în scris, conducerea;

–          participă la testările periodice pentru verificarea nivelului de pregătire profesională;

–          participă la cursurile de perfecţionare la care este trimis de institiţie;

–          desfăşurarea, în timpul programului de lucru stabilit, a activităţilor de natura profesională, care ţin strict de postul pe care îl ocupă;

–          se prezintă la locul de muncă în ţinută adecvată;

–          are obligaţia să poarte ecusonul la locul de muncă;

–          răspunde pentru respectarea secretului de serviciu;

–          are obligaţia să stabilească relaţii de colaborare cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;

–          rǎspunde pentru furnizarea informaţiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau debitele contribuabililor, în scris sau verbal, doar în cazurile prevazute de lege;

–          răspunde de luarea măsurilor contravenţionale şi/sau de sesizare a organelor de urmărire penală în cazurile de evaziune fiscală;

–          raportează periodic activitatea desfăşurată şi rezultatele acesteia;

–          anunţă în scris orice acte sau fapte care împiedică realizarea corectă şi la timp a sarcinilor de serviciu;

–         informează imediat, în scris, şeful direct în legătură cu problemele apărute în activitate;

c) sarcini administrative (10 % din timpul de lucru): 
–         întreţine şi exploatează corect inventarul din dotare;

–         răspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în păstrare, de inventarierea şi predarea acestora la arhivă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

–         răspunde de păstrarea în condiţii corespunzătoare a tuturor copiilor actelor întocmite şi expediate, precum şi arhivarea actelor clasate;

–         întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţia de produse, lucrări sau servicii;

–         menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă;

–         respectă măsurile de securitate şi sănătate în munca în instituţie;

d) alte sarcini (10 % din timpul de lucru):
–          întocmeşte orice alte lucrări dispuse de către conducerea instituţiei;

–          efectuează deplasări pe teren în interesul serviciului, dacă este cazul;

 

 

selectie dosare concurs recrutare politist local, clasa I, grad profesional principal

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR INSCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTĂ DE POLITIST LOCAL, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL DIN CADRUL SERVICIULUI POLITIE LOCALA DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI EFORIE

 

 

Nr crt Funcția publică vacantă INITIALE Nume şi prenumele candidatului/  nr dosar inscriere Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 POLITIST LOCAL, clasa I, grad profesional principal N. A.

27334/2020

ADMIS  

 

 

 • După afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

proba scrisă se va sustine  în data de 18.01.2021, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie din str Avram Iancu nr 3-SALA DE SEDINTE

 

concurs recrutare funcție publică de executie de inspector, clasa I, grad debutant în cadrul Compartimentului IColectare Impozite si Taxe

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a  unei funcţii publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional debutant  din cadrul Compartimentului Colectare Taxe și Impozite. Postul este cu norma intreaga, de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana

În vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor publice menționate, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice:

Condiţii generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 465 alin (1) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie.
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţiile specifice : pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

 • vechime în specialitatea studiilor : fara vechime

Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive :

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in perioada 08.01.2021- 27.01.2021 , la sediul  Primariei Orasului Eforie din strada Progresului nr 1 , loc.  Eforie Sud

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere;

-proba scrisa se va desfăşura în data de 10.02.2021 ora 10.00, la sediul Directiei Economice a  Primariei Eforie  din Eforie Sud, strada Avram Iancu nr 3

-interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise ; data interviului va fi afișată odată cu rezultatele la proba scrisă

În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs, care trebuie să  cuprindă:

–  formularul de înscriere;

– curriculum vitae, modelul comun European;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii,  certificatelor și altor documente  care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarant admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Atribuțiile postului  precum și bibliografia sunt anexate prezentului  anunt

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe Gabriela Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633 interior 107.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie  vacanta de inspector  clasa I grad professional  debutant din cadrul  Compartimentului Colectare Taxe și Impozite, Directia Economica

 

 • Constituţia României, republicată
 • U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ
 • G nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare- tilul IX ” Impozite si taxe locale” ( de la art 453 la art 495 inclusiv)

 

 

 

 

ATRIBUȚIILE POSTULUI:

 1. a) sarcini de bază (60 % din timpul de lucru) — atribuții și responsabilități specifice scopului principal al postului:

-stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale — contribuabilii persoane fizice din Eforie Nord;

-înregistrează roluri fiscale în aplicația informatică ‘ ‘Pegas” •  încasează impozite și taxe locale și înmânează plătitorilor chitanțe electronice emise din aplicația informatică ”Pegas”;

– încasează impozite și taxe locale înmânează plătitori1or chitanțe electronice emise din aplicația informatică ‘ ‘Registru de casă”

-la sfârșitul programului de lucru cu publicul, întocmește registrul de casă și depune sumele încasate la casierul principal (casierul colector);

-impune la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului local pe baza declaratiilor de impunere pe propria raspundere însotite de copii după actele de dobândire;

-modifică și scoate din evidența a bunurilor mobile și imobile în baza actelor care atestă aceasta situație;

-întocmește referate de restituire, compensare si transferuri de sume;

-operează acte care atestă scutiri și facilități la plată, conform reglementarilor legale în vigoare;

-verifică permanent dosarele fiscale aparținând contribuabililor;

-întocmește înștiințări de plată și le expediază către contribuabilii care figurează în evidența fiscală cu debite scadente și restante;

-urmărește termenele la care restanțierii au obligația de plată, conform înștiințărilor trimise și, dacă este cazul, întocmește dosarul premergător executării silite care conține nota de constatare și dispoziția de urmărire;

-întocmește borderouri de debite, borderouri de scădere, note de constatare etc. în vederea reglării rolului fiscal al contribuabilului;

-verifică declarațiile de impunere (și documentele anexate la acestea) depuse de către contribuabili în vederea stabilirii bazei de impozitare;

-are obligația de a îndosaria toate documentele pe baza cărora s-au operat modificări în evidența fiscală;

-înregistrează (în registratura electronică) toate documentele primite de la contribuabili, răspunde de soluționarea petițiilor, în termenele legale, și răspunde pentru operarea în aplicația informatică de registratură a tuturor datelor necesare;

-la începutul fiecărui an, prezintă conducătorului ierarhic propunerile pentru planul anual de control; după aprobarea planului de control răspunde de întocmirea și expedierea avizelor de inspecție fiscală, de efectuarea inspecției fiscale cu respectarea termenelor stabilite prin planul anual de control;

-întocmește și distribuie contribuabililor note de plată, decizii de impunere și alte documente specifice necesare pentru îndeplinirea, atribuțiilor de serviciu în condițiile legii;  este împuternicit să aplice sancțiuni contravenționale în baza HCL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, în baza Codului fiscal, Codului de procedură fiscală și a altor acte normative în vigoare care fac referire la fiscalitate;

– întocmește proiecte de hotărâre și/sau rapoarte pentru ședințele consiliului local;
b) sarcini generale (20 % din timpul de lucru) — atribuții și responsabilități generale:

– întocmește note justificative și propuneri pentru bugetul de venitul și cheltuieli al orașului Eforie, pentru rectificări bugetare (în cazul în care bugetul a fost deja adoptat), pentru programul anual de investiții și pentru programul anual de achiziții publice;

-întocmește rapoarte, statistici, monitorizări, declarații etc. solicitate de către alte instituții  sau instituite prin legislația în vigoare și răspunde de expedierea acestora la termenele solicitate;

-cunoaște, respectă și aplică întocmai legislația în cadrul atribuțiunilor de serviciu;

-cunoaște, respectă și aplică întocmai prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Eforie, prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, procedurile de lucru instituite prin Dispoziții ale Primarului (procedura privind circulația și redactarea corespondenței, procedura privind ALOP, procedurile CIM etc.);

-certifică, prin semnătura olografă aplicată pe orice înscris (document, act, scrisoare, adresă etc.) întocmit (sau redactat), temeinicia (realitatea, veridicitatea, exactitatea etc.) tuturor datelor consemnate în înscrisurile respective;

-furnizează de îndata informațiile, lucrările etc. solicitate pentru întocmirea proiectelor cu finanțare europeană, guvernamentală etc. precum și pentru întocmirea apărărilor în instanțele de judecată în procesele unde instituția este parte;

-rezolvă corespondența repartizată cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum și cu respectarea regulamentului și procedurilor interne;

-întocmește raportări periodice cu privire la activitatea desfășurată pe care Ia înaintează conducătorului ierarhic; respectă programul de lucru și programul cu publicul;

-anunță în scris orice situații care reclamă absența din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie în interes personal

– adoptă, în relațiile cu colegii și cu publicul, o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare;

– în cazul în care constată că unul dintre colegii de serviciu încalcă prevederile legale în vigoare sau procedurile interne de lucru, are obligația de a sesiza, imediat, în scris conducerea (sau comisia de disciplină) asupra acestui aspect; în cazul în care constată că, datorită unor modificări survenite în legislație, unele proceduri de lucru interne conțin prevederi care contravin legislației în vigoare sau trebuie modificate pentru a fi conforme cu noile prevederi legale, are obligația de a înștiința imediat, în scris, conducerea; participă la testările periodice pentru verificarea nivelului de pregătire profesională;

-participă la cursurile de perfecționare la care este trimis de institiție;

-desfășoară, în timpul programului de lucru stabilit,  activitățile de natura profesională, care țin strict de postul pe care îl ocupă;

-se prezintă la locul de muncă în ținută adecvată;

-are obligația să poarte ecusonul la locul de muncă;

-răspunde pentru respectarea secretului de serviciu;

-are obligația să stabilească relații de colaborare cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;

-răspunde pentru furnizarea informațiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau debitele contribuabililor, în scris sau verbal, doar în cazurile prevazute de lege;

-răspunde de luarea măsurilor contravenționale și/sau de sesizare a organelor de urmărire penală în cazurile de evaziune fiscală;

-raportează periodic activitatea desfășurată și rezultatele acesteia;

-anunță în scris orice acte sau fapte care împiedică realizarea corectă și la timp a sarcinilor de serviciu;

-informează imediat, în scris, șeful direct în legătură cu problemele apărute în activitate;

-sarcini administrative (10 % din timpul de lucru):

-întreține și exploatează corect inventarul din dotare;

-participă ca membru în comisii de recepție a lucrărilor, serviciilor sau produselor achiziționate de către Primăria Eforie sau de către instituțiile publice subordonate Primăriei precum și in orice alte comisii în care este numit prin dispoziții ale primarului sau decizii/note interne ale conducătorilor;

-răspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în păstrare, de inventarierea și predarea acestora la arhivă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-răspunde de păstrarea în condiții corespunzătoare a tuturor copiilor actelor întocmite și expediate, precum și arhivarea actelor clasate;

– întocmește referate de necesitate pentru achiziția de produse, lucrări sau servicii; menține ordinea și curățenia la locul de muncă;

respectă măsurile de securitate și sănătate în munca în instituție;

-alte sarcini (IO % din timpul de lucru):

întocmește orice alte lucrări dispuse de către conducerea instituției;

efectuează deplasări pe teren în interesul serviciului; Identificarea funcției publice corespunzătoare postului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concurs recutare functie publica de conducere -Arhitect Sef

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de recrutare in perioada 08.01.2021 – 16.02.2021 pentru ocuparea  funcţiei publice de conducere vacantă de Arhitect Sef- Serviciul Urbanism și Disciplina în Constructii  din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Postul este cu normă întreagă, de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

În vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor publice menționate, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice:

Condiţii generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 465 alin (1) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019:

(1)a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

 1. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 3. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. e) este apt din punct de vedere medical. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie.
 5. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 6. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 8. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 9. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 10. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţiile specifice :

-studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist ori de inginer urbanist  și inginer în domeniul construcțiilor absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continua  de specialitate  în domeniul  amenajării teritoriului , urbanismului și autorizării construcțiilor, organizate conform art.36 alin (10) din Legea nr.350/2001, cu modificările și completările ulterioare.

-studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. 2 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

-specialist atestat de Registrul Urbaniştilor din România;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 5 (cinci) ani

Concursul de recrutare constă în 3 etape:

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

 • Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 08.01.2021-27.01.2021 , la sediul Primariei Orasului Eforie din Eforie Sud, str Progresului nr 1
 • selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere
 • proba scrisa se va desfăşura în data de 09.02.2021 ora 10.00, la sediul Primariei din strada Avram Iancu nr3
 • interviul se va desfăşura în termen de  5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, la sediul Primariei din Eforie Sud, str Avram Iancu nr 3

În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs, care trebuie să  cuprindă:

–  formularul de înscriere;   

Download (DOC, 67KB)

– curriculum vitae, modelul comun European;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii,  certificatelor și altor documente  care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarant admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Atribuțiile postului  precum și bibliografia sunt anexate prezentului  anunt

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe Gabriela Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633 interior 107.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107 .

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de Arhitect sef

 

 • Constituţia României, republicată
 • U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ
 • G nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,    republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 50/1991 actualizata si republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 • Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii;
 • Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, republicata si actualizată
 • Ordonanta Guvernului nr 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national
 • Ordinul nr 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea si revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 

 

ATRIBUTIILE POSTULUI

-asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri  ale consiliului local al orașului Eforie sau prin dispoziții ale primarului, pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare urbanistică a orașului Eforie precum și a teritoriului administrativ.

-participă  la toate acțiunile consiliului local și ale Primăriei Orașului Eforie care au drept scop dezvoltarea urbană și amenajarea spațiilor publice ale orașului, precum și amenajarea teritoriului administrativ al orașului Eforie.

-asigură redactarea certificatelor de urbansm, autorizațiilor de construire și autorizațiilor pentru desființarea construcțiilor pe baza documentațiilor tehnice prevăzute de lege și le prezintă spre semnare persoanelor competente, și răspunde de legalitatea acestora din punct de vedere al respectării legislației specific domeniului urbanistic și al autorizării lucrărilor de construire

-urmărește executarea construcțiilor în conformitate cu autorizatiile de construcție; în cazul în care se constată nerespectarea autorizației de construcție sau executarea unor lucrări neautorizate propune deîndată măsurile prevăzute de lege.

-Organizează, conduce și controlează la zi evidența certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construcție și autorizațiilor de demolare.

-organizează și controlează eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor   în termenele și condițiile prevăzute de legislația în vigoare, astfel încat să nu devină aplicabile dispozitiile OUG nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite aprobata prin Legea nr. 486/2003; răspunde în conditiile OUG nr. 27/2003.

– Controleaza și răspunde de încasarea taxei de autorizare conform legii; la finalizarea construcțiilor, controleaza si răspunde de încasarea taxei de regularizare.

– Verifica periodic si contribuie la reactualizarea evidenței terenurilor fără construcții intravilan și extravilan care fac parte din patrimoniul orașului Eforie, în colaborare cu Direcția de Administrare a domeniului public și privat.

– Asigură și răspunde de rezolvarea în termenul legal a sesizărilor primite de la cetațenii orașului Eforie referitoare la respectarea legalitații în domeniul urbanismului și construcțiilor.

– Asigură întocmirea și răspunde de realizarea documentelor de organizare și dezvoltare urbanistică a orașului Eforie precum și de amenąiare a teritoriului, cu respectarea tradiției locale și realizarea lor conform prevederilor legale.

– Inițiaza proiecte pe teritoriul administrativ al orașului Eforie care se execută din bugetul local sau din alte fonduri publice ori prin parteneriat public — privat și avizează toate proiectele intocmite de terti pe teritoriul administrativ al orasului Eforie.

– Asigură elaborarea proiectelor de urbanism și arhitectura prin procedurile de încredintare prevăzute de lege, în colaborare custructura responsabila de achizitiile publice, urmărirea proiectelor pe parcursul elaborării, recepționarea lucrărilor de proiectare. Elaborează propuneri de organizare de concursuri de arhitectură pentru proiecte de importanță deosebită.

– Asigură execuția proiectelor de urbanism și arhitectură finanțate din bugetul local prin procedurile de încredințare prevăzute de lege, în colaborare cu— Compartiment achiziții publice, și controlul urmăririi execuției pe șantier, recepționarea lucrărilor de execuție.

– Stabilește și propune primarului măsuri pentru refacerea și protecția mediului înconjurator; asigură respectarea prevederilor legale privind protectia, restaurarea, reabilitarea și conservarea zonei istorice protejate, a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor și rezervațiilor naturale, propune amenajarea de noi parcuri și zone de agrement pe baza documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului.

– Colaborează cu celelalte direcții pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local.

– Asigură elaborarea și respectarea prevederilor planului urbanistic general al orașului și a regulamentului de urbanism și aplicarea acestuia prin planurile de urbanism zonale și de detaliu și conformarea autorizațiilor de construire sau de desființare cu prevederile documentațiilor de urbanism.

– Asigură monitorizarea, urmărirea stării monumentelor de arhitectură și a zonelor de rezervații și zonelor protejate și face propuneri pentru conservarea, repararea si punerea lor in valoare.

– Inventariază și propune spre aprobare zonele în care trebuie luate masuri de reabilitare urbană.

– Supune aprobării consiliului local, Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism al orașului Eforie, precum și celelalte documentații de urbanism elaborate în scopul dezvoltării urbanistice a orașului și a teritoriului administrativ.

– Asigură participarea cu reprezentanți la lucrarile comisiei de sistematizare a circulației rutiere.

– Constată contravențiile la actele normative în materie și aplică sancțiunile corespunzătoare în domeniul construcțiilor și urbanismului, direct sau prin personalul din subordine

-Verifica săptămânal comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau sesizałile primite pentru solutionare.

– Asigură ținerea la zi a planurilor topo-geo cu inventarierea imobiliară și planurile cu rețelele subterane de pe teritoriul orașului, dupa definitivarea si aprobarea PUG;

– Depistează terenurile libere din perimetrul construibil al orașului corespunzătoare construcțiilor de locuințe, făcând chiar propuneri pentru atribuirea acestor terenuri in conditiile legii.

– In probleme de investiții trebuie să cunoască și să aplice legislația în vigoare privind finanțarea, executarea, decontarea și controlul lucrărilor de investiții (HG 378/1994, HGR 740/1990, HGR 592/1995, Legea nr. 18/1991, Legea nr. 10/1995, Legea nr. 50/1991, HGR 750/1992, ord. MF-MLPT 69N/1996, HGR 461/2001 norme de aplicare a OUG 60/2001 privind achizițiile publice);

– Conduce și răspunde de organizarea evidenței lucrărilor de construcții din oraș în vederea punerii la dispoziție a rezultatelor acesteia, autorităților administrației publice centrale.

– Intocmește fișa postului pentru functionarii publici de conducere si executie din subordine, o actualizează ori de cate ori situația de fapt și prevederile legale impun aceasta.

– Se preocupă în permanență de cunoașterea, însușirea și aplicarea prevederilor din legislația nou apărută sau modificările acesteia;

– Indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale Primarului.

-urmărește însușirea legislației în vigoare și aplicarea corectă a acesteia de către toți angajații din subordine;

-verifică modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu ale salariaților din subordine:

-verifică realitatea, regularitatea și legalitatea documentelor;

-repartizează sarcini de serviciu pe compartimentele de lucru subordonate, repectiv:

-răspunde de elaborarea la termen a analizelor, informațiilor, rapoatelor și a altor lucrări, verifică documentele întocmite de compartimentele de lucru subordonate; –

răspunde de organizarea activității in structura organizatorica condusa;

-urmărește arhivarea și păstrarea tuturor documentelor legate de activitatea specifică fiecărui compartiment din direcție;

-răspunde, în fața organelor de control, pentru activitatea desfășurată în cadrul directiei;

-întocmește referate pentru sancționarea personalului din subordine, atunci când este cazul, pe care le prezintă primarului, dacă este la prima abatere disciplinară sau sesizează comisia de disciplină;

-asigură colaborarea cu celelalte compartimente ale instituției;

-sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității instituției;

-verifică modul în care sunt aduse la îndeplinire dispozițiile primarului și hotărârile consiliului local de către personalul din subordine;

-verifică modul în care sunt îndeplinite, de către personalul din subordine atribuțiile încredințate de către primar;

-verifică periodic activitatea desfășurată de către salariații din subordine și prezintă Primarului constatările efectuate;

-întocmește referate de necesitate pentru achiziționarea de produse , servicii sau lucrări pentru buna desfășurare sau îmbunătățirea activității în cadrul biroului pe care îl conduce;

-vizează referatele de necesitate și cererile întocmite de către personalul din subordine;

-este răspunzător pentru respectarea tuturor procedurilor de lucru (proceduri generale, procedurile cuprinse în sitemul de management al calității etc) în cadrul structurii pe care o conduce;

 • participă la audientele acordate de către primar;
 • organizează și gestionează baza de date a biroului
 • asigură prelucrarea, analizarea si insusirea în cadrul biroului, a unor acte normative, documentare juridice, articole, alte lucrări în vederea pregătirii profesionale de specialitate;
 • soluționează contestațiile și întocmește referatele și proiectele de dispoziții în vederea semnării acestora de către primar;
 • Studiază legislația și actele normative din domeniu făcând propuneri pentru aplicarea acestora.

-rezolvă corespondența privind activitatea structurii conduse conform legislației în vigoare

-prezintă la cererea Primarului rapoarte și informări privind activitateastructurii conduse

-răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului , În vederea promovării lor în Consiliul Local; -coordoneaza arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu prevederile legale;

-rezolvă corespondența privind activitatea biroului conform legislației în vigoare;

-exercită și alte atlibutii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziții ale primarului;

-asigură transmiterea răspunsurilor către petenți în termen legal verificând cele semnalate prin deplasarea pe teren;

-face propuneri cu privire la instruirea personalului din subordine, pe care le prezintă spre aprobare primarului;

-face propuneri pentru acordarea salariilor de meritpentru personalul din subordine, în condițiile legii, pe care le prezintă spre aprobare primarului;

-face propuneri pentu acordarea de prime subordonaților, în condițiile legii, pe care le prezintă spre aprobare primarului;

-emite note interne pentru reglementarea activităților în cadrul structurii conduse, cu viza Primarului;

-întocmește fișele de post pentru personalul din subordine și le prezintă spre aprobare primarului;

-asigură și garantează exercitarea funcției publice, independent de relațiile interpersonale;

-respectă și protejează drepturile salariaților din subordine împotriva oricăror încercări de încălcare, manifestări de subiectivism, abuz sau arbitrarii -propune primarului avansarea în funcții, trepte, grade sau categorii fără subiectivism, pe baza competențelor, performanțelor și abilităților profesionale, a a capacității inovative a fiecărului angajat din subordine;

 • stabilește responsabilități și autorități precise și specifice fiecărui loc de muncă și fiecărei funcții, asigură comunicarea și însușirea acestora de către toți angajații din subordine prin intermediul conducerii biroului si compartimentelor din cadrul direcției;

-asigură repartizarea proporțională și rațională a sarcinilor de muncă, pe fiecare angajat,în funcție de fișa postului, pregătirea profesională și capacitatea intelectuală;

-analizează propunerile și sugestiile făcute de salariații din subordine, în vederea îmbunătățirii activității, pe care le prezintă mai departe primarului;

 • analizează activitatea prestată de către personalul de conducere din subordine (șef birou) și identifică soluții pentru îmbunătățirea activității, dacă este cazul
 • Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte nonnative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului;
 • b) sarcini generale (20 % din timpul de lucru) — atribuții și responsabilități generale:
 • întocmește proiecte de hotărâre și/sau rapoarte pentru ședințele consiliului local;
 • întocmește note justificative și propuneri pentru bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Eforie, pentru rectificări bugetare (în cazul în care a fost deja adoptat), pentru programul anual de achiziții publice;  cunoaște, respectă și aplică întocmai legislația în cadrul atribuțiunilor de serviciu;
 • are obligația de a consulta zilnic căsuța de e-mail ____________@primăriaeforie.ro, pentru a verifica dacă a primit, prin poșta electronică, sarcini de lucru pentru ziua respectivă;
 • cunoaște, respectă și aplică întocmai prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Eforie, prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, procedurile de lucru instituite prin Dispoziții ale Primarului (procedura privind circulația și redactarea corespondenței etc.);
 • cunoaște, respectă și aplică întocmai prevederile Manualului de Management al Calității precum și toate procedułile de lucru ale sistemului de calitate ISO 9001 :2000 — Managementul serviciilor din administrația publică locală;
 • certifică, prin semnătura olografă aplicată pe Olice înscris (document, act, scrisoare, adresă etc.) întocmit (sau redactat), temeinicia (realitatea, veridicitatea, exactitatea etc.) tuturor datelor consemnate în înscrisurile respective;  certifica prin aplicarea stampilei ”confonn cu originalul” si propria semnatura,autenticitatea anumitor documente, la solicitarea altor institutii;
 • rezolvă corespondența repartizată cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum și cu respectarea regulamentului și procedurilor interne;
 •  răspunde de soluționarea documentelor și petițiilor plimite de la contribuabili, în termenele legale, și răspunde pentru operarea în aplicația infonnatică de registratură a tuturor datelor necesare;
 • respectă programul de lucru și programul cu publicul;  anunță în scris orice situații care reclamă absența din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie în interes personal;
 • adoptă, în relațiile cu colegii și cu publicul, o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare;
 • în cazul în care constată că unul dintre colegii de serviciu încalcă prevederile legale în vigoare sau procedurile inteme de lucru, are obligația de a sesiza, imediat, în sclis conducerea (sau comisia de disciplină) asupra acestui aspect;
 • în cazul în care constată că, datorită unor modificări survenite în legislație, unele proceduri de lucru interne conțin prevederi care contravin legislației în vigoare
 • sau trebuie modificate pentru a fi confonne cu noile prevederi legale, are obligația de a înștiința imediat, în scris, conducerea;
 • participă la cursurile de perfecționare la care este trimis de instituție;
 • asigura desfășurarea, în timpul programului de lucru stabilit, a activităților de natura profesională, care țin strict de postul pe care îl ocupă;
 • se prezintă la locul de muncă în ținută adecvată;
 • are obligația să poarte ecusonul la locul de muncă;
 • răspunde pentru respectarea secretului de serviciu, precum și de păstrarea secretului datelor și al infonnațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;
 • are obligația să stabilească relații de colaborare cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;
 • raportează periodic activitatea desfășurată și rezultatele acesteia;  anunță în scris orice acte sau fapte care împiedică realizarea corectă și la timp a sarcinilor de serviciu;
 • informează imediat, în scris, șeful direct în legatură cu problemele apărute în activitate;
 • c) sarcini administrative (IO % din timpul de lucru):
 • întreține și exploatează corect inventarul din dotare;
 • participă ca membru în comisii în care este numit prin dispoziții ale primarului;
 • răspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în păstrare, de inventarierea și predarea acestora la arhivă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • răspunde de păstrarea în condiții corespunzătoare a tuturor actelor întocmite și expediate, precum și de arhivarea acestora;
 • întocmește referate de necesitate pentru achiziția de produse, lucrări sau servicii;
 • menține ordinea și curățenia la locul de muncă;
 • respectă măsurile de securitate și sănătate în munca din instituție;
 • d) alte sarcini (10% din timpul de lucru)
 • întocmește otice alte lucrări dispuse de către conducerea instituției;  efectuează deplasări pe teren în interesul serviciului;

Concurs recrutare 3 functii publice de executie din cadrul Serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de recrutare in perioada 23.12.2020 – 29.01.2021 pentru ocuparea urmatoarelor funcţii publice de executie vacante din cadrul Serviciului Urbanism și Disciplina în Constructii  din subordinea Arhitectului Sef din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

-inspector, clasa I, gradul profesional principal – 1 post

-inspector, clasa I, grad profesional superior- 2 posturi

Concursul de recrutare constă în 3 etape:

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 11.01.2021 , la sediul  Primariei Orasului Eforie

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere

-proba scrisa se va desfăşura în data de 22.01.2021 ora 10.00, la sediul Primariei din strada Avram Iancu nr 2

-interviul se va desfăşura în  termen de  5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, la sediul Primariei din Eforie Sud, str Avram Iancu nr 3

Dosarul de înscriere  va cuprinde următoarele documente, conform  prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi actualizată:

–  formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;

– curriculum vitae, modelul comun European;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii,  certificatelor și altor documente  care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarant admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 

 

Condiţiile de participare la concurs  sunt următoarele:

Condiţiile generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 465 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice privind ocuparea posturilor sus-mentionate sunt:

 • pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenta  sau echivalentă  din

– domeniul fundamental: științe umaniste și arte, ramura de științe: arhitectura și urbanism, domeniul de licență: arhitectura sau urbanism

– domeniul fundamental: stiinte ingineresti , ramura de științe : inginerie civilă, domeniul de licență/specializare in inginerie civila sau ingineria instalatiilor

 • vechime în specialitatea studiilor :
  1. inspector principal – min 5 ani
  2. inspector superior – min 7 ani

Atributiile prevazute in fisa postului  sunt urmatoarele:

1.inspector, clasa I, grad profesional principal

Atributii de baza sprecifice  postului:

 • verifică din punct de vedere al conţinutului solicitările prezentate de beneficiari/investitori în vederea obţinerii certificatelor de urbanism;
 • verifică încadrarea solicitărilor pentru emiterea Certificatelor de Urbanism în prevederile regulamentelor de urbanism, precum şi a reglementărilor legislative în vigoare în domeniul urbanismului;
 • întocmeşte şi eliberează solicitanţilor Certificatele de Urbanism în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;
 • acordă informaţii de specialitate celorlalte compartimente funcţionale din cadrul instituţiei, în legătură cu problemele de urbanism şi amenajarea teritoriului;
 • acordă informaţii de specialitate cetăţenilor privind aspecte referitoare la procedura de emitere a certificatului de urbanism;
 • înregistreaza în registrele de evidenta lucrarile eliberate;
 • elibereaza raspunsurilor la cereri, sesizari ale cetatenilor cu privire la unele aspecte de legalitate pentru eliberarea certificatelor de urbanism;
 • verifica continutul planurilor urbanistice de detaliu înaintate spre avizare si aprobare tinând seama de: teritoriul din care face parte terenul situat, amplasamentul în cadrul zonei si vecinatatile terenului, actul de proprietate si servitutile terenului(în cazul în care exista);
 • aplica prevederile Planului de Urbanism General si ale Regulamentului local de urbanism

Sarcini generale:

 • întocmeşte proiecte de hotărâre şi/sau rapoarte pentru şedinţele consiliului local;
 • întocmeşte note justificative şi propuneri pentru bugetul de venitul şi cheltuieli al oraşului Eforie, pentru rectificări bugetare (în cazul în care bugetul a fost deja adoptat), pentru programul anual de investiţii şi pentru programul anual de achiziţii publice;
 • întocmeşte rapoarte, statistici, monitorizări, declaraţii etc. solicitate de către alte instituţii sau instituite prin legislaţia în vigoare şi răspunde de expedierea acestora la termenele solicitate;
 • cunoaşte, respectă şi aplică întocmai legislaţia în cadrul atribuţiunilor de serviciu;
 • cunoaşte, respectă şi aplică întocmai prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primăriei Eforie, prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, procedurile de lucru instituite prin Dispoziţii ale Primarului (procedura privind circulaţia şi redactarea corespondenţei, procedura privind ALOP etc.);
 • certifică, prin semnătura olografă aplicată pe orice înscris (document, act, scrisoare, adresă etc.) întocmit (sau redactat), temeinicia (realitatea, veridicitatea, exactitatea etc.) tuturor datelor consemnate în înscrisurile respective;
 • rezolvă corespondenţa repartizată cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum şi cu respectarea regulamentului şi procedurilor interne;
 • întomeşte raportări periodice cu privire la activitatea desfăşurată pe care la înaintează conducătorului ierarhic;
 • respectă programul de lucru şi programul cu publicul;
 • anunţă în scris orice situaţii care reclamă absenţa din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie în interes personal;
 • adoptă, în relaţiile cu colegii şi cu publicul, o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare;
 • în cazul în care constată că unul dintre colegii de serviciu încalcă prevederile legale în vigoare sau procedurile interne de lucru, are obligaţia de a sesiza, imediat, în scris conducerea (sau comisia de disciplină) asupra acestui aspect;
 • în cazul în care constată că, datorită unor modificări survenite în legislaţie, unele proceduri de lucru interne conţin prevederi care contravin legislaţiei în vigoare sau trebuie modificate pentru a fi conforme cu noile prevederi legale, are obligaţia de a înştiinţa imediat, în scris, conducerea;
 • participă la testările periodice pentru verificarea nivelului de pregătire profesională;
 • participă la cursurile de perfecţionare la care este trimis de institiţie;
 • desfăşurarea, în timpul programului de lucru stabilit, a activităţilor de natura profesională, care ţin strict de postul pe care îl ocupă;
 • se prezintă la locul de muncă în ţinută adecvată;
 • are obligaţia să poarte ecusonul la locul de muncă;
 • răspunde pentru respectarea secretului de serviciu;
 • are obligaţia să stabilească relaţii de colaborare cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;
 • răspunde pentru furnizarea informaţiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau debitele contribuabililor, în scris sau verbal, doar în cazurile prevazute de lege;
 • răspunde de luarea măsurilor contravenţionale şi/sau de sesizare a organelor de urmărire penală în cazurile de evaziune fiscală;
 • raportează periodic activitatea desfăşurată şi rezultatele acesteia;
 • anunţă în scris orice acte sau fapte care împiedică realizarea corectă şi la timp a sarcinilor de serviciu;
 • informează imediat, în scris, şeful direct în legătură cu problemele apărute în activitate;

sarcini administrative

 • întreţine şi exploatează corect inventarul din dotare;
 • participă ca membru în comisii de recepţie a lucrărilor, serviciilor sau produselor achiziţionate de către Primăria Eforie sau de către instituţiile publice subordonate Primăriei precum şi in orice alte comisii în care este numit prin dispoziţii ale primarului sau decizii/note interne ale conducătorilor;
 • răspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în păstrare, de inventarierea şi predarea acestora la arhivă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • răspunde de păstrarea în condiţii corespunzătoare a tuturor copiilor actelor întocmite şi expediate, precum şi arhivarea actelor clasate;
 • întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţia de produse, lucrări sau servicii;
 • menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
 • respectă măsurile de securitate şi sănătate în munca în instituţie;
 • – alte sarcini :
 • întocmeşte orice alte lucrări dispuse de către conducerea instituţiei;
 • efectuează deplasări pe teren în interesul serviciului;

 

 1. Inspector, clasa I, gradul profesional superior
 • Atributii de baza sprecifice postului:
 • verifică din punct de vedere al conţinutului solicitările prezentate de beneficiari/investitori în vederea obţinerii Autorizaţiilor de Construire;
 • verifică încadrarea solicitărilor pentru emiterea Autorizaţiilor de Construire în prevederile regulamentelor de urbanism, precum şi a reglementărilor legislative în vigoare în domeniul urbanismului;
 • întocmeste autorizaţii de construire, autorizaţii de demolare, autorizaţii pentru scoaterea temporară din folosinţă a domeniului public şi/sau privat, pentru lucrări de primă necesitate în cazuri de avarie, autorizaţiile pentru scoaterea temporară din folosinţă a domeniului public;
 • eliberează autorizaţii de construire pentru:
  • lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a clădirilor de orice fel;
  • lucrări de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, ce urmează a fi efectuate la construcţii reprezentând monumente şi ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, artă sau cultură, inclusiv cele din zonele lor de protecţie;
  • lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare subterane şi aeriene, împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;
  • construcţii provizorii de şantier necesare execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea;
  • organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote;
  • lucrări cu caracter provizoriu: tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame.
 • eliberează autorizaţii de desfiinţare pentru lucrările menţionate mai sus ;
 • acordă informaţii de specialitate celorlalte compartimente funcţionale din cadrul instituţiei, în legătură cu problemele de urbanism şi amenajarea teritoriului;
 • acordă informaţii de specialitate cetăţenilor privind aspecte referitoare la procedura de emitere a autorizaţiei de construire/desfiintare;
 • înregistreaza în registrele de evidenta lucrarile eliberate;
 • elibereaza raspunsurilor la cereri, sesizari ale cetatenilor cu privire la unele aspecte de legalitate pentru eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiintare;
 • aplica prevederile Planului de Urbanism General si ale Regulamentului local de urbanism ;
 • transmite compartimentului impozite şi taxe locale listele cu autorizaţiile de construire emise, (pentru construcţii noi, extinderi, schimbări de destinaţie, firme, reclame, chioşcuri, tonete) în vederea luării în evidenţă pentru impunere şi reglementarea taxelor la autorizaţiile de construire, a căror titulari nu s-au prezentat în termenul legal în vederea depunerii declaraţiei privind valoarea finală a lucrărilor autorizate.

sarcini generale

 • întocmeşte proiecte de hotărâre şi/sau rapoarte pentru şedinţele consiliului local;
 • întocmeşte note justificative şi propuneri pentru bugetul de venitul şi cheltuieli al oraşului Eforie, pentru rectificări bugetare (în cazul în care bugetul a fost deja adoptat), pentru programul anual de investiţii şi pentru programul anual de achiziţii publice;
 • întocmeşte rapoarte, statistici, monitorizări, declaraţii etc. solicitate de către alte instituţii sau instituite prin legislaţia în vigoare şi răspunde de expedierea acestora la termenele solicitate;
 • cunoaşte, respectă şi aplică întocmai legislaţia în cadrul atribuţiunilor de serviciu;
 • cunoaşte, respectă şi aplică întocmai prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primăriei Eforie, prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, procedurile de lucru instituite prin Dispoziţii ale Primarului (procedura privind circulaţia şi redactarea corespondenţei, procedura privind ALOP etc.);
 • certifică, prin semnătura olografă aplicată pe orice înscris (document, act, scrisoare, adresă etc.) întocmit (sau redactat), temeinicia (realitatea, veridicitatea, exactitatea etc.) tuturor datelor consemnate în înscrisurile respective;
 • rezolvă corespondenţa repartizată cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum şi cu respectarea regulamentului şi procedurilor interne;
 • întomeşte raportări periodice cu privire la activitatea desfăşurată pe care la înaintează conducătorului ierarhic;
 • respectă programul de lucru şi programul cu publicul;
 • anunţă în scris orice situaţii care reclamă absenţa din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie în interes personal;
 • adoptă, în relaţiile cu colegii şi cu publicul, o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare;
 • în cazul în care constată că unul dintre colegii de serviciu încalcă prevederile legale în vigoare sau procedurile interne de lucru, are obligaţia de a sesiza, imediat, în scris conducerea (sau comisia de disciplină) asupra acestui aspect;
 • în cazul în care constată că, datorită unor modificări survenite în legislaţie, unele proceduri de lucru interne conţin prevederi care contravin legislaţiei în vigoare sau trebuie modificate pentru a fi conforme cu noile prevederi legale, are obligaţia de a înştiinţa imediat, în scris, conducerea;
 • participă la testările periodice pentru verificarea nivelului de pregătire profesională;
 • participă la cursurile de perfecţionare la care este trimis de institiţie;
 • desfăşurarea, în timpul programului de lucru stabilit, a activităţilor de natura profesională, care ţin strict de postul pe care îl ocupă;
 • se prezintă la locul de muncă în ţinută adecvată;
 • are obligaţia să poarte ecusonul la locul de muncă;
 • răspunde pentru respectarea secretului de serviciu;
 • are obligaţia să stabilească relaţii de colaborare cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;
 • răspunde pentru furnizarea informaţiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau debitele contribuabililor, în scris sau verbal, doar în cazurile prevazute de lege;
 • răspunde de luarea măsurilor contravenţionale şi/sau de sesizare a organelor de urmărire penală în cazurile de evaziune fiscală;
 • raportează periodic activitatea desfăşurată şi rezultatele acesteia;
 • anunţă în scris orice acte sau fapte care împiedică realizarea corectă şi la timp a sarcinilor de serviciu;
 • informează imediat, în scris, şeful direct în legătură cu problemele apărute în activitate;

 sarcini administrative : 

 • întreţine şi exploatează corect inventarul din dotare;
 • participă ca membru în comisii de recepţie a lucrărilor, serviciilor sau produselor achiziţionate de către Primăria Eforie sau de către instituţiile publice subordonate Primăriei precum şi in orice alte comisii în care este numit prin dispoziţii ale primarului sau decizii/note interne ale conducătorilor;
 • răspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în păstrare, de inventarierea şi predarea acestora la arhivă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • răspunde de păstrarea în condiţii corespunzătoare a tuturor copiilor actelor întocmite şi expediate, precum şi arhivarea actelor clasate;
 • întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţia de produse, lucrări sau servicii;
 • menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
 • respectă măsurile de securitate şi sănătate în munca în instituţie;

alte sarcini :

 • întocmeşte orice alte lucrari dispuse de către conducerea instituţiei;
 • efectuează deplasări pe teren în interesul serviciului;

 

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633 interior 107.

Bibliografia este anexata prezentei .

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107.

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat pentru ocuparea unor  funcţii publice de execuţie  vacante de din cadrul  Serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii

 

 • Constituţia României
 • Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
 • Legea nr. 188/1999, republicată şi actualizată, privind Statutul functionarilor publici
 • Legea nr 7/2004, republicată şi actualizată, privind codul de conduită al funcţionarilor publici
 • Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare
 • Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii;
 • Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, republicata si actualizată
 • Ordonanta Guvernului nr 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national
 • Ordinul nr 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea si revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 

 

Download (DOC, 67KB)

Download (DOC, 37KB)

 

Sari la conținut