Concurs recrutare functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Financiar, Contabilitate, Elaborare si Executie Buget

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud, în baza art. VII din OUG nr 115/2023- alin.(2) lit.b) si art VII alin.(7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ,  organizează concurs  de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a  unei funcţii publice de executie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant  din cadrul Compartimentului Financiar, Contabilitate, Elaborare și Execuție buget

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana

Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de execuție vacante:

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in perioada 22.03.2024- 10.04.2024

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere;

-proba scrisa se va desfăşura în data de 22.04.2024 ora 10.00, la  sala de ședinte – sediul Directiei Economice a  Primariei Eforie  din Eforie Sud, strada Avram Iancu nr 3

– proba interviu se  va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise ; data interviului va fi afișată odată cu rezultatele la proba scrisă

 

Modalitatea de înscriere concurs

– Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul  Primariei Orasului Eforie din strada Progresului nr 1 , loc.  Eforie Sud, sau prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de email secretariat@primariaeforie.ro, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada  22.03.2024- 10.04.2024 , inclusiv

Dosarele de concurs transmise de candidați  la adresa de e-mail secretariat@primariaeforie.ro  după terminarea programului de lucru al autorității sau instituției publice , dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat depus în termen.

Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligația candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfășurării probei interviului , sub sancțiunea neemiterii actului administrative de numire în funcția publică  în cazul promovării concursului.

Dosarele de concurs conțin în mod obligatoriu următoarele:

a)  formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit.) din Anexa nr 10 din OUG nr 57/2019, cu modificările și completările ulterioare prin raportare la art.VI din OUG nr. 121/2023

b) copia actului de identitate;
c) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente  care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice;

-conform dispozițiilor art.VII alin.(15) din OUG nr 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin.(7) din Anexa 10 la OUG nr 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinței eliberate  de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor este prevăzut la art 137 lit.e) din Anexa 10 la OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Modelul adeverinței în format editabil este atașat la prezentul anunț.

Adeverințele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa menționată mai sus și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: functia/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor;

e) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, și a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia , în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.

Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad  de handicap emis în condițiile legii;

f) cazierul judiciar

Acest document  poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

g) Declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere , sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condiții de participare pentru  funcția de inspector, clasa I, grad professional debutant din cadrul Compartimentului Financiar, Contabilitate, Elaborare și Execuție buget.

Condiţii generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 465 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical.

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Condiţiile specifice :

 • pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul Stiintelor Economice
 • vechime în specialitatea studiilor : nu este necesara

 

Abilități, calități și aptitudini necesare:

 • capacitate de adecvare la complexitatea muncii;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • capacitate de creație și inovație;
 • -capacitate de selectare a informației;
 • Cultură general și de specialitate;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Capacitatea de prezentare a datelor și informațiilor prelucrate;

 

Atributiile prevazute in fisa postului  sunt urmatoarele:

a) sarcini de bazǎ (60 % din timpul de lucru) – atribuţii şi responsabilitǎţi specifice scopului principal al postului:
–       Încasează venituri ale bugetului local (altele decat impozitele şi taxele locale care sunt în aplicaţia informatică “Pegas”) – taxe timbru, taxa trama stradală, sume pe bază de note de plată emise de către compartimentele funcţionale din Primăria Eforie;

–       îndeplineşte funcţie de casier principal– la sfârşitul programului de lucru cu publicul colecteazǎ încasǎrile de la ceilalţi casieri – încasatori;

–        întocmeşte registrul de casǎ (centralizat) şi borderourile pentru depunere numerar la Trezorerie;

–       depune banii încasaţi la Trezorerie,

–        întocmeşte file CEC pentru retragerile de numerar din Trezorerie;

–       Retrage numerar de la Trezoreria Eforie, pe bază de CEC;

–       încaseazǎ numerar pe bazǎ de chitanţe, dipoziţii de încasare şi alte documente legale;

–       defalcǎ pe conturi de venituri ale bugetului local sumele încasate şi realizeazǎ evidenţa analiticǎ a tuturor veniturilor încasate;

–       asigura confidenţialitatea şi securitatea datelor din documentele casieriei;

–       efectueazǎ plǎţi cu numerar pe baza dispoziţiilor de platǎ şi a ştatelor de salarii (inclusiv state intermediare – avansuri acordate personalului, concedii de odihnǎ, concedii medicale);

–       ţine evidenţa bonurilor cu valoare declaratǎ;

–       ţine evidenţa documentelor cu regim special (chitanţiere, facturiere etc);

–       respectă procedurile şi măsurile de siguranţă în desfăşurarea activităţii (verifică funcţionalitatea butonului de panică/alarmare; armează casieria/seiful; nu se deplasează la trezorerie decât însoţită de paza cu armă, etc.).

b) sarcini generale (20 % din timpul de lucru) – atribuţii şi responsabilitǎţi generale:
–       întocmeşte proiecte de hotǎrâre şi/sau rapoarte pentru şedinţele consiliului local;

–       întocmeşte note justificative şi propuneri pentru bugetul de venitul şi cheltuieli al oraşului Eforie, pentru rectificǎri bugetare (în cazul în care bugetul a fost deja adoptat), pentru programul anual de investiţii şi pentru programul anual de achiziţii publice;

–       întocmeşte rapoarte, statistici, monitorizǎri, declaraţii etc. solicitate de cǎtre alte instituţii sau instituite prin legislaţia în vigoare şi rǎspunde de expedierea acestora la termenele solicitate;

–       cunoaşte, respectă şi aplică întocmai legislaţia în cadrul atribuţiunilor de serviciu;

–       cunoaşte, respectǎ şi aplicǎ întocmai prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primǎriei Eforie, prevederile Regulamentului de Ordine Interioarǎ, procedurile de lucru;

–       certificǎ, prin semnǎtura olografǎ aplicatǎ pe orice înscris (document, act, scrisoare, adresǎ etc.) întocmit (sau redactat), temeinicia (realitatea, veridicitatea, exactitatea etc.) tuturor datelor consemnate în înscrisurile respective;

–       furnizează de îndata informaţiile, lucrările etc. solicitate pentru întocmirea proiectelor cu finanţare europeană , guvernamentală etc. precum şi pentru întocmirea apărărilor în instanţele de judecată în procesele unde suntem parte;

–       rezolvǎ corespondenţa repartizatǎ cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum şi cu respectarea regulamentului şi procedurilor interne;

–       întomeşte raportǎri periodice cu privire la activitatea desfǎşuratǎ pe care la înainteazǎ conducǎtorului ierarhic;

–       ia la cunoştinţă de dispoziţiile legale cu privire la protecţia informațiilor confidențiale, inclusiv a datelor cu caracter personal, aparținând Primăriei Eforie şi se angajează să păstreze cu stricteţe confidențialitatea acestor date, să respecte întocmai normele legale cu privire la evidenţa, manipularea, transferul și protecția datelor cu caracter personal ce i-au fost încredinţate, inclusiv după încetarea activităţilor care presupun accesul la aceste informaţii;

–       îi este interzis să fotografieze/să filmeze, să scoată din instituție, să divulge sau să transmită documente sau date și informații confidențiale sau cu caracter personal, indiferent de suporul pe care sunt stocate acestea, fără aprobarea  primarului Oraşului Eforie. În cazul în care angajatul va încălca prevederile normative privind protecţia datelor cu caracter personal, a datelor confidențiale sau a celor sensibile va răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu gravitatea faptei.

–       respectă programul de lucru şi programul cu publicul. Utilizeaza cartela de pontaj şi de acces.

 

c) sarcini administrative (10 % din timpul de lucru): 
–       întreţine şi exploatează corect inventarul din dotare;

–       participǎ ca membru în comisii de recepţie a lucrǎrilor, serviciilor sau produselor achiziţionate de cǎtre Primǎria Eforie sau de cǎtre instituţiile publice subordonate Primǎriei precum şi in orice alte comisii în care este numit prin dispoziţii ale primarului sau decizii/note interne ale conducǎtorilor;

–       răspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în pǎstrare, de organizarea și realizarea arhivării documentelor pe care le crează/generează și asigură securitatea documentelor prevăzute de lege, în format scris și electronic;

–       rǎspunde de pǎstrarea în condiţii corespunzǎtoare a tuturor copiilor actelor întocmite şi expediate, precum şi arhivarea actelor clasate;

–       întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţia de produse, lucrǎri sau servicii;

–       menţine ordinea şi curǎţenia la locul de muncǎ;

–       respectǎ mǎsurile de securitate şi sǎnǎtate în munca în instituţie;

Cu privire la utilizarea staţiilor de lucru şi a sistemelor informatice care se utilizează în instituţie:

–      cunoaşte şi respectă politicile şi regulile de securitate ale instituţiei;

–      are obligaţia de a utiliza tehnica de calcul (calculatoare, imprimante, copiatoare) din dotare numai în interes de serviciu, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce i-au fost atribuite.

–      Este interzisă permiterea accesului la tehnică de calcul a persoanelor din afara Primăriei Eforie.  Utilizatorii nu vor permite accesul la echipamentele de calcul și/sau la informațiile stocate în mediile de stocare aferente sau interogate prin intermediul acestora pentru persoane neautorizate din Primărie sau din afara Primăriei.

–      În cazul apariţiei unor defecţiuni în funcţionarea aparaturii, are obligaţia de a anunţa prin aplicaţia informatică corespunzătoare (deschiderea de tichet), persoana responsabilă IT care va face tot posibilul pentru remedierea acestora, astfel încât activitatea să nu fie perturbată.

–      Este interzisă intervenţia din proprie iniţiativă asupra aparaturii, sau modificarea setărilor stabilite de către o persoana responsabila.

–      Este interzisă instalarea oricăror programe sau aplicaţii fără înştiinţarea şi/sau acordul conducătorilor ierarhici

–      Este interzisă instalarea programelor pentru care Primăria nu a achiziţionat licenţe.

–      Este interzisă instalarea şi utilizarea jocurilor pe calculator.

–      Accesul la internet, acolo unde este permis, se face numai în interes de serviciu.

–      Este interzis accesul neautorizat la bazele de date, sau utilizarea altui nume de utilizator şi parolă fără acceptul utilizatorului care are drept de acces; angajații au obligaţia de a păstra confidenţialitatea propriilor parole de acces la diferite aplicaţii.

–      Este interzis accesul în camera servere-lor în lipsa persoanelor cu responsabiţăţi în domeniul IT, pe cât posibil, comunicarea problemelor sau defecţiunilor se va face telefonic (daca nu se paote realzia prin sistemul de ticketing);

–      Se interzice accesul direct pe server oricărei persoane în afara angajaților numiti în acest scop;

–      nu va accesa/descărca/difuza/deține informații fără a avea acest drept.

–      La fiecare calculator se vor instala toate update-urile de securitate. Toate calculatoarele vor fi conectate continuu la rețea și se va permite instalarea update-urilor.

–      Se interzice accesul la site-uri de torente, adult, filme și jocuri online.

–      La utilizarea e-mailurilor nu se deschid atașamente de la expeditori necunoscuți.

–      La utilizarea dvd-urilor, stick-urilor, hard disk-urilor externe este necesară scanarea acestora antivirus. Evitați utilizarea acestor tipuri de  suporturi de memorie; se recomandă transmiterea fișierelor ca atașamente e-mail, astfel se asigură și o scanare suplimentară.

d) alte sarcini (10 % din timpul de lucru):
–       anunţă în scris orice situaţii care reclamă absenţa din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie în interes personal;

–       adoptă, în relaţiile cu colegii şi cu publicul, o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare;

–       în cazul în care constatǎ cǎ unul dintre colegii de serviciu încalcǎ prevederile legale în vigoare sau procedurile interne de lucru, are obligaţia de a sesiza, imediat, în scris conducerea (sau comisia de disciplinǎ) asupra acestui aspect;

–       participǎ la testǎrile periodice pentru verificarea nivelului de pregǎtire profesionalǎ;

–       participǎ la cursurile de perfecţionare la care este trimis de institiţie;

–       desfǎşurarea, în timpul programului de lucru stabilit, a activitǎţilor de natura profesionalǎ, care ţin strict de postul pe care îl ocupǎ;

–       se prezintǎ la locul de muncǎ în ţinutǎ adecvatǎ;

–       are obligaţia sǎ poarte ecusonul la locul de muncǎ;

–       rǎspunde pentru respectarea secretului de serviciu;

–       are obligaţia sǎ stabileascǎ relaţii de colaborare cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;

–       rǎspunde de luarea mǎsurilor contravenţionale şi/sau de sesizare a organelor de urmǎrire penalǎ în cazurile de evaziune fiscalǎ;

–       raporteazǎ periodic activitatea desfǎşuratǎ şi rezultatele acesteia (prin întocmirea raportului de activitate zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial sau anul, după caz), care se transmite prin email persoanelor desemnate;

–       anunţǎ în scris orice acte sau fapte care împiedicǎ realizarea corectǎ şi la timp a sarcinilor de serviciu;

–       informeazǎ imediat, în scris, şeful direct în legǎturǎ cu problemele apǎrute în activitate;

–       întocmeşte orice alte lucrǎri dispuse de cǎtre conducerea instituţiei;

–       efectuează deplasǎri pe teren în interesul serviciului;

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoane de contact : GHEORGHE Gabriela-Florentina, inspector, 0241748633

 

BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ

 1. Constituţia României, republicată;
 2. OUG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. OUG 57/2019 privind Codul administrativ –partea I, titlul I si titlul II ale partii a II-a, titlul I al partii a IVa, titlul I si II ale partii a VI-a ;
 5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul IX “Impozite şi taxe locale”;
 6. HG nr. 1 /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, cu modificvările şi completările ulterioare;
 7. Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 9. Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Decretul nr. 209 / 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă;
 11. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
 12. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind Introducerea sistemelor moderne de plată;
Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut