concurs recrutare inspector, clasa I, grad profesional superior- Compartiment Situații de Urgență

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud, în baza art. VII din OUG nr 115/2023- alin.(2) lit.b) ;i art VII alin.(7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ,  organizează concurs  de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a  unei funcţii publice de executie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior  din cadrul Compartimentului pentru Situatii de Urgenta.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana

Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de execuție vacante:

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in perioada 01.03.2024- 20.03.2024

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere;

-proba scrisa se va desfăşura în data de 02.04.2024 ora 10.00, la  sala de ședinte – sediul Directiei Economice a  Primariei Eforie  din Eforie Sud, strada Avram Iancu nr 3

– proba interviu se  va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise ; data interviului va fi afișată odată cu rezultatele la proba scrisă

Modalitatea de înscriere concurs

– Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul  Primariei Orasului Eforie din strada Progresului nr 1 , loc.  Eforie Sud, sau prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de email secretariat@primariaeforie.ro, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada  01.03.2024- 20.03.2024 , inclusiv

Dosarelor de concurs transmise de candidați  la adresa de e-mail secretariat@primariaeforie.ro  după terminarea programului de lucru al autorității sau instituției publice , dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat depus în termen.

Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligația candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfășurării probei interviului , sub sancțiunea neemiterii actului administrative de numire în funcția publică  în cazul promovării concursului.

Dosarele de concurs conțin în mod obligatoriu următoarele:

a)  formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit.) din Anexa nr 10 din OUG nr 57/2019, cu modificările și completările ulterioare prin raportare la art.VI din OUG nr. 121/2023

b) curriculum vitae, modelul comun European;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
e) copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice;

-conform dispozițiilor art.VII alin.(15) din OUG nr 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin.(7) din Anexa 10 la OUG nr 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinței eliberate  de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor este prevăzut la art 137 lit.e) din Anexa 10 la OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Modelul adeverinței în format editabil este atașat la prezentul anunț.

Adeverințele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa menționată mai sus și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: functia/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, și a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia , în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.

Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad  de handicap emis în condițiile legii;

g) cazierul judiciar

Acest document  poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

h) Declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere , sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condiții de participare pentru  funcția de inspector, clasa I, grad professional principal din cadrul Compartimentului pentru Situatii de Urgentă.

Condiţii generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 465 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie.

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţiile specifice :

 • pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
 • certificat de competențe profesionale pentru protecție civilă

Abilități, calități și aptitudini necesare:

 • capacitate de adecvare la complexitatea muncii;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • capacitate de creație și inovație;
 • -capacitate de selectare a informației;
 • Cultură general și de specialitate;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Capacitatea de prezentare a datelor și informațiilor prelucrate;

Atributiile prevazute in fisa postului  sunt urmatoarele:

 • Asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi a reglementărilor privind prevenirea situaţiilor de urgenţă şi a apărării împotriva incendiilor.
 • Identificarea,evaluarea şi analiza pericolelor prin aprecierea posibilităţilor de apariţie a lor şi a consecinţei acestora asupra vieţii salariaţilor, mediului şi bunurilor materiale.
 • Informarea oportună a factorilor de decizie privind identificarea potenţialilor factori de risc ce pot genera situaţii de urgenţă.
 • Conştientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii dintre personalul compartimentului şi alte compartimente sau instituţii interesate sau implicate .
 • Informarea salariaţilor privind pericolele potenţiale, precum şi modul de comportare în situaţii de urgenţă.
 • Identificarea şi gestionarea tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţă.
 • Culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analiza datelor şi informaţiilor referitoare la situaţiile de urgenţă.
 • Informarea şi pregătirea preventivă a salariaţilor cu privire la pericolele la care pot fi expuşi, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele (resursele) de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce le revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă.
 • Înştiinţarea salariaţilor privind potenţiala apariţie a unor situaţii de urgenţă precum şi monitorizarea şi participarea la gestionarea acestora.
 • Identificarea măsurilor pentru protecţia salariaţilor, a bunurilor materiale şi arhivistice împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă.
 • Stabileşte posibilităţile de adăpostire a salariaţilor în situaţii speciale.
 • Asigură verificarea şi întreţinerea fondului de adăpostire şi urmăreşte întreţinerea acestora.
 • Asigură gestionarea, depozitarea şi întreţinerea aparaturii şi materialelor de protecţie civilă.
 • Asigură întreţinerea şi verificarea sistemului de alarmare a Oraşului Eforie.
 • Asigură verificarea aplicării măsurilor de instruire şi pregătire pentru situaţii de urgenţă şi protecţie civilă a salariaţilor instituţiei conform legislaţiei în vigoare.
 • Controlează aplicarea normativelor şi măsurilor de prevenire p.s.i. la nivel de instituţie şi face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţilor de p.s.i.
 • Elaborează tematici pentru toate categoriile de salariaţi pentru toate etapele de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă şi protecţie civilă.
 • Păstrează toate documentele care certifică organizarea şi desfăsurarea instruirii personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă şi protecţie civilă.
 • În colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dobrogea” al Judeţului Constanţa organizeaza şi participă la exercitii şi aplicaţii în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 • Asigură baza materială şi didactică necesară instruirii salariaţilor.
 • Propune Primarului şi execută instruirea periodică a membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă a Oraşului Eforie.
 • Asigură punerea în practică a dispozitiei Primarului privind acţiunile specifice prevenirii situaţiilor de urgenţă având la bază investirea personalului de inspector de specialitate cu exerciţiul autorităţi publice.
 • Întocmeşte Planul de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul Oraşului Eforie şi îl supune spre aprobare Consiliului Local. Planul se actualizează anual.
 • Pe timpul monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă, personalul Compartimentul pentru Situaţii de Urgenţă asigură şi deserveşte Centrul Operaţional cu activitate temporală şi Secretariatul Tehnic desfăşurând activităţi specifice de informare şi coordonare.
 • Asigură îndeplinirea ordinelor şi dispoziţiilor pe linie de situaţii de urgenţă transmise de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pe baza rezoluţilior presedintelui Comitetului Local, respectiv primarul Oraşului Eforie.
 • Întocmirea, aprobarea, actualizarea, păstrarea şi punerea în aplicare a documentelor operative, a planurilor de evacuare în situaţii de urgenţă sau conflict armat, a planurilor de intervenţii în situaţii de urgentă sau a planului de intervenţie în caz de incendiu la clădirile primăriei Eforie.
 • Ia măsuri anual, prin compartimentele de investiţii, la contractarea materialelor necesare dotării compartimentului pentru punerea în aplicare a măsurilor specifice limitării şi inlăturării unei situaţii de urgenţă.
 • Coordonează activitatea de evacuare a salariaţilor Primăriei în caz de incendiu,cutremur sau alte situaţii de risc.
 • Participă la asigurarea condiţiilor de funcţionare a permanenţei la nivelul Primăriei în situaţia instituirii stării de alertă ca urmare a unor situaţii de urgenţă generate de potenţiale riscuri.
 • Intocmeşte, planifică, păstrează, gestionează şi pune ăn aplicare documentele operative de protecţie civilă.
 • Asigură, verifică şi menţine în stare de funcţionare permanentă a Punctului de comandă a Oraşului Eforie şi a tuturor adăposturilor de protecţie civilă din administrarea Consiliului Local.
 • Asigură măsurile organizatorice privind inştiinţarea şi aducerea la sediul Primăriei a personalului de conducere în caz de dezastre sau situaţii de protecţie civilă.
 • Organizează activităţile de protecţie civilă potrivit dispoziţiilor Primarului Oraşului Eforie în calitatea sa de Preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă pentru înlaturarea urmariilor dezastrelor sau conlictelor militare.
 • Răspunde de asigurarea mijloacelor necesare funcţionării echipelor de intervenţie organizate la nivelul Primăriei Oraşului Eforie.
 • Face parte din comitetul SSM organizat în cadrul Primăriei Eforie

Bibliografia este atașată prezentului anunț.

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoane de contact : GHEORGHE Gabriela-Florentina, inspector, 0241748633

Afișat  astăzi 01.03.2024, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei Orașului Eforie.

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie  vacanta de inspector  clasa I grad profesional superior din cadrul  Compartimentului pentru Situatii de Urgenta

 

 • Constituţia României, republicată
 • G nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ –-titlulI si II ale partii a VIa
 • Legea nr 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr 307/2006 privind apărarea  împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMAI nr 75/2019 cu privire la  criteriile de performanta  privind constituirea , încadrarea  și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență
 • OUG nr 21/2004 privind Sistemul  National  de  Management  al Situatiilor de Urgenta,  cu  modificarile si completarile  ulterioare;
 • G nr  1136/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor  publice de salvare acvatică -salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajă
 • Legea nr 319/2006 a sănătății și securității în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • G. nr 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr 319/2006 , cu modificările și completările ulterioare
Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut