anunt examen promovare în grad profesional superior celui deținut

În conformitate cu prevederile art. 478 şi al art. 479 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale                art. 156 din Anexa 10 a Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Orașului Eforie  organizează la sediul instituţiei din str. Avram Iancu nr 3,Eforie Sud, examen de promovare în grad profesional pentru următoarele funcții publice de execuție:

Nr crt Functia publică clasa Gradul professional deținut Structura funcțională Gradul professional după promovare
1 inspector I principal Comp. Asistenta Sociala superior
2 inspector I principal Serviciul Afaceri externe si protocol superior

 

Condiţiile de participare la examen:

Candidaţii înscrişi la examenul de promovare în grad profesional trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale prevăzute de art. 479 alin.(1)  cu excepția literei b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

– să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

– să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Orașului Eforie , la Compartimentul  Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 19.06.2024–08.07.2024, inclusiv, conțin în mod obligatoriu următoarele documente: formularul de înscriere;

  1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
  3. adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023, care poate fi vizualizat accesând https://www.anfp.gov.ro/continut/Formulare_inscriere_concurs – formularul de înscriere la etapa de selecție

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Examenul se desfășoară la sediul Primăriei Orașului Eforie din str. Avram Iancu nr 3, Eforie Sud, constând în trei etape sucesive, după cum urmează:

  1. selecția dosarelor –în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

2.proba scrisă –în data 19.07.2024, ora 11.00;

3.interviul – în termen de max 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

Data și  ora va fi comunicată ulterior.

Se pot prezenta la următoarea etapă doar candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Bibliografia este cea prezentată în anexă.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de înscriere:

-adresa de corespondență: str.Progresului nr 1, Eforie Sud -telefon 0241 748149-Compartiment Resurse Umane;

 

-persoana de contact: Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector-secretarul comisiei de concurs.

Afișat în data de 19 iunie 2024 la sediul Primăriei Orașului Eforie

 

 

                                                                               BIBLIOGRAFIE

examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul Primăriei Orașului Eforie

  1. Serviciul Afaceri externe si protocol
Bibliografie Tematica
Constituţia României, republicată Constituţia României, republicată
Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
O. G nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare O. G nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
O.U.G nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ”Anghel Saligny” O.U.G nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ”Anghel Saligny”
O.U.G nr 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonfuri externerambursabile și nerambursabile în cadrul mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare. O.U.G nr 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonfuri externerambursabile și nerambursabile în cadrul mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare.
HG nr 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare HG nr 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
Programul Regional Sud-Est 2021-2027 Programul Regional Sud-Est 2021-2027

 

II. Comp. Asistenta Sociala

Bibliografie Tematica
Constituţia României, republicată Constituţia României, republicată
Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
O. G nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare O. G nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
completare OUG  57/2019: titlul V al partii a IIIa , titlul I,II,III și IV al părții a VIIa completare OUG  57/2019: titlul V al partii a IIIa , titlul I,II,III și IV al părții a VIIa
Legea 196/2016 privind venitul minim de incluziune Legea 196/2016 privind venitul minim de incluziune
OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu  handicap Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu  handicap

Afișat în data de 19 iunie 2024 la sediul Primăriei Orașului Eforie

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut