Asistență socială

DOSAR – ALOCAȚIE DE STAT

Acte necesare la dosarul de alocație de stat pentru copiii născuți în străinatate

1.Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii

2. Cerere anexa 1

3. Documente justificative:

– certificat de naștere al copilului transcris- copie și original

– actele de identitate ale reprezentantilor legali- copie si original

– certificate căsătorie/ hotarare judecatoreasca de divort/hotarare plasament/hotarare adoptie- copie si original

– documente justificative, care să ateste faptul că minorul a benficiat / nu a beneficiat în spațiul UE de prestații sociale.

– extras de cont al reprezentantului legal titular în dosar.

Plata dreptului la beneficii familiale în România, se va acorda în funcție de situația în care se găsesc membrii familiei şi ţinând cont de regulile de prioritate prevăzute de Regulamentul European CE nr. 883/2004.

Acte necesare la dosarul de alocație de stat pentru copii

1.Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii

2. Documente justificative:

– certificat de naștere al copilului – copie si original

– actele de identitate ale reprezentantilor legali- copie si original

– certificate căsătorie/ hotarare judecatoreasca de divort/hotarare plasament/hotarare adoptie- copie si original

– extras de cont al reprezentantului legal titular în dosar.

DOSAR – INDEMNIZAŢIE/STIMULLENT PENTRU CREŞTEREA COPILULUI

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere;

– Adeverinţă tip eliberată de angajator cu venitul net realizat in 12 luni din cele 24 de luni anterioare datei naşterii copilului;

– Decizia de suspendare a contractului de muncă;

– Adeverinţă privind veniturile realizate eliberată de Agenţiile de Administrare Fiscală pe ultimii 3 ani

– Fisa personal

– Persoanele care solicită stimulent vor depune la dosar adeverinţă eliberată de angajator din care rezultă data reluării activităţii;

– Dacă solicită TATĂL drepturile de mai sus se va ataşa la dosar declaraţia mamei din care să rezulte dacă a beneficiat sau nu de concediu de maternitate. Dacă mama a beneficiat de acest drept atunci se solicită adeverinţă de la angajatorul mamei cu perioada concediului de maternitate efectuat;

-Daca celalalt parinte NU a realizat venituri 12 luni inainte de nasterea copilului, trebuie sa aduca adeverinta cu stagiul de cotizare de la Casa Judeteana de Pensii Constanta pentru confirmarea ceor declarate

– În situaţia în care solicitantul a realizat venituri din mai multe surse, se vor prezenta adeverinţele cu veniturile nete însoţite de deciziile de suspendare (încetare) a activităţii;

– Pentru mamele studente sau eleve, adeverinţele eliberate de secretariatele şcolilor respective vor face precizarea anilor şcolari care fac dovada stagiului de 12 luni precum şi menţiunile că “au urmat fără întrerupere cursurile la zi”;

– original şi copie C.I. – părinţi;

– original şi copie certificat de naştere copil pentru care se solicită dreptul;

– original şi copie certificat de naştere a celorlalţi copii;

– original şi copie certificat de căsătorie;

– original şi copie (pagini scrise) – livret de familie ;

– dosar cu şină;

– pentru cei care doresc banii în cont, trebuie să prezinte extras de cont

Termenul de depunere al dosarului este de 60 de zile lucrătoare de la ultima zi a concediului de maternitate (post natal)
IMPORTANT: Toate dosarele trebuie depuse pana la data de 25 ale lunii in curs.
ACTE NECESARE DOSAR VENIT MINIM DE INCLUZIUNE

Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

1. ACTE DE STARE CIVILĂ PENTRU TOȚI MEMBRII GOSPODĂRIEI (original și copie):

– cărți de identitate pentru toți membrii familiei peste 14 ani;

– certificate de naștere copii sub 14 ani;

– certificat de căsătorie/divorț/ deces;

– certificat de încadrare în grad de handicap; certificat de incapacitate de muncă;

2. ADEVERINȚE DE SALARIU/ADEVERINȚE DE VENIT (ANAF Eforie Sud)

3. ADEVERINȚE AJOFM* Constanța (șomaj) pentru toți membrii de familie apți de muncă (de la 16 ani și care nu frecventează nicio formă de învățământ)

4. CUPOANE DE ALOCAȚIE DE STAT/PENSIE/ȘOMAJ

5. ADEVERINȚĂ DE ELEV

6. ADEVERINȚE DE LA MEDICUL DE FAMILIE PENTRU TOȚI MEMBRII FAMILIEI APȚI DE MUNCĂ: apt/inapt pentru muncă

7. CERTIFICATE FISCALE membrii majori (eliberată de Direcția Economică Primăria Eforie)

8. CERERE – DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistență socială

9. ANGAJAMENT DE PLATĂ – anexa 8

10. ACTE DE STUDII

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune

A. Bunuri imobile

Clădiri, alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, precum şi terenuri situate în intravilan cu suprafaţa de peste 1.200 mp în zona urbană şi 2.500 mp în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinţei şi a curţii aferente

B. Bunuri mobile

1. Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulaţie pe drumurile publice

2. Autovehicul cu drept de circulaţie pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor utilizate şi/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi

3. Şalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcaţiuni, cu excepţia celor necesare pentru transport în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“


NOTĂ:

În situaţia în care unul sau mai multe bunuri aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune este dat în închiriere/arendă/concesiune, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obţinută în urma cedării dreptului de folosinţă a bunului.

Persoana sau familia care deţine pe lângă locuinţa de domiciliu o cotă-parte dintr-o altă clădire/spaţiu locativ/imobil poate beneficia de venit minim de incluziune indiferent de mărimea cotei, dacă prin această posesiune nu poate valorifica bunul respectiv.


C. Depozite bancare

Cel puţin unul dintre membrii familiei deţine, în calitate de titular, unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a căror sumă totală este mai mare de 3 ori faţă de valoarea câştigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat.

Anunțul curent face parte din :
Sari la conținut