rezultatul probei scrise- concurs post vacant contractual de inspector de specialitate, debutant la Centrul National de Informare Turistica Eforie Nord

Rezultatul probei scrise din data de 28.03.2018

la concursul  organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de  inspector de specialitate , gradul debutant 

din cadrul  Serviciului Afaceri externe si protocol- sustenabilitate proiect Centrul National  de Informare Turistica   Eforie Nord

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind  regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs  incheie  prezentul proces verbal  privind  selectia dosarelor depuse pentru concurs .

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul probei scrise OBSERVATII
1. Baciu Iuliana-Daniela 11,19 RESPINS
2 Popa Diana Mihaela Neprezentat RESPINS
3 Săcăluș Ana-Elena 44,033 RESPINS
4 Trăistaru Diana Andreea 53,053 ADMIS

 

 

 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucratoare care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gbriela-Florentina
 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 30.03.2018, ora 13.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
 • Afişat astăzi, 28.03.2018, ora 15.30, la sediul Primariei Oraşului Eforie

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs:

rezultat proba limba straina- concurs ocupare unui post contractual de inspector de specialitate debutant la Centrul National de Informare Turistica Eforie Nord

Rezultatul probei de cunoastere a unei limbi straine de circulatie internationala , proba  din cadul concursului  organizat pentru ocuparea a  unui post contractual  vacant de inspector de specialitate , gradul profesional  debutant din cadrul  Compartimentului   Sustenabilitate proiect Centrul  National de Informare Turistica  Eforie Nord din cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

Având în vedere prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 privind  regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs  incheie  prezentul proces verbal  privind  rezultatul probei de cunoastere a unei limbi straine  de circulatie internationala .

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultatul  probei
1. Baciu Iuliana-Daniela 59 ADMIS
2 Popa Diana Mihaela 83.33  ADMIS
3 Săcăluș Ana-Elena 88

 

ADMIS
4 Trăistaru Diana Andreea 79 ADMIS

 

 

 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 28.03.2018, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afişarii rezultatului , conform conform art. 31 din Hotărârea Guvernului 286/2011 si se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina

 

 • Afişat astăzi, 26.03.2018, ora  15 .00   , la sediul  Primariei Oraşului Eforie

 

 

 

Secretar Comisie

concurs recrutare post de executie contractual- inspector de specialitate debutant- la Centrul National de Informare Turistica Eforie Nord

 

Rezultatul selectiei dosarelor înscrise la

concursul  organizat pentru ocuparea unui post contractual  vacant de executie de  inspector de specialitate debutant din cadrul Serviciului Afaceri Externe si Protocol- Compartiment Sustenabilitate proiecte cu finantare europeana- proiect Centrul  National de Informare si Promovare Turistica oras Eforie Nord

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind  regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale;

Comisia de concurs  a analizat  in data de 13.03.2018 dosarele  inscrise la concurs si comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observatii
1. Baciu Iuliana-Daniela ADMIS  
2. Popa Diana Mihaela ADMIS  
3 Săcăluș Ana-Elena ADMIS  
4 Trăistaru Diana Andreea ADMIS  

 

 

 

 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba de cunoastere a unei limbi straine  în data de 26.03.2018, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare  in grade sau trepte profesionale imediat superioare  a persionalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 • Afişat astăzi, 14.03.2018, ora 12.30, la sediul Primariei Oraşului Eforie

 

 

 

 

 

 

Secretar al Comisiei de concurs:

Gheorghe Gabriela-Florentina

Anunț Inspector Centru Informare Site 2018

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul în Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs  de recrutare în perioada 26.03.2018-30.03.2018 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a unui  post   contractual  de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional   debutant   la Centrul  Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Oraşul Eforie Nord  .

Conditii de participare:

Poate îndeplini funcţia de inspector de specialitate ,  debutant , persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii prevazute de art 3 din HG 286/2011, actualizata:

 1. a) are cetaţenie română, cetăţenie a altor state membre ale uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
 2. b) Cunoaşte limba română scris şi vorbit;
 3. c) Are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) indeplineste conditiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice sunt următoarele:

– studii superioare de lunga durata  in domeniul stiintelor economice, turism sau în domeniul ştiinţelor naturii- specializare geografie

-vechime în specialitatea studiilor- fara vechime

– cunoaşte  o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană)

Concursul consta in urmatoarele etape:

 1. selectarea dosarelor de inscriere
 2. probă de cunoaşterea unei limbi străine de circulatie internationala
 3. proba scrisă
 4. interviu

Se pot prezenta la urmatoarea etapa  numai candidatii declarati admişi la etapa precedentă.

Dosarul de înscriere  va cuprinde următoarele documente, conform art 6alin (1) din HG 286/2011:

 1. a) cerere înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului
  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverintele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau si/sau în specialitatea studiilor, în copie
 4. e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează,
 5. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
 6. g) curriculum vitae

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de înscriere se vor depune la registratura instituţiei in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii. In termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi  lucratoare  de la data selectiei dosarelor.In data de 26.03.2018 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba de  cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala (engleza, franceza, germana). Punctajul maxim  este de 100 puncte.  Pentru a fi declarati admisi la proba practica, candidatii trebuie sa obtina minim 50 de puncte .Se pot prezenta la urmatoarea etapa (proba scrisa) numai candidatii declarati admisi la proba practica. In data de 28.03.2018 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba scrisa a concursului . Punctajul maxim  este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte. Interviul va avea loc in data de 30.03.2018 incepand cu ora 13.00. Punctajul maxim  este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba interviului candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba  de limba staina, cea scrisa si interviu.Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba  de cunoasterea unei limbi straine ,proba  scrisa , interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult  o zi lucratoare  de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.Contestatiile formulate  vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prin afisare  la sediul institutiei.Bibliografia este atasata prezentului anunt.Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107

                  

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul pentru ocuparea postului de inspector de specialitate

 • Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata;
 • Ordinul 1096/3 septembrie 2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica
 • Ordonanța nr 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare;

rezultat final concurs inspector clasaI grad profesional principal-Cpmpartiment Situatii de Urgenta

Rezultatul final al concursului organizat  pentru ocuparea a  unei functii de executie vacanta de inspector, clasa I,  gradul profesional principal  din cadrul  Compartimentului Situatii de Urgenta din cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

Având în vedere prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind  aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, comisia de concurs   anunta rezultatul final al concursului:

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Selectie dosar Proba scrisa Interviu Punctaj final Rezultatul  probei
1 Lazar Tiberiu ADMIS 68 65 133 ADMIS

 

 

 

 • Afişat astăzi,29.01.2018, ora  14.30    , la sediul  Primariei Oraşului Eforie

Rezultatul probei scrise din 23.01.2018

Rezultatul probei scrise din 23.01.2018 la concursul de recrutare organizat pentru funcţia publica de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Situatii de Urgenta din cadrul Primariei Orasului Eforie

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. Lazăr Tiberiu 68 ADMIS

Se poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, la sediul institutiei, sub sanctiunea decaderii din acest drept

Proba interviului va avea loc in data de 26.01.2018 , la ora 10.00

Afişat astăzi, 23.01.2018 , ora 15.15 la sediul Primariei Orasului Eforie

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Primăriei Orasului Eforie

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(1)-(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observatii
1. Lazăr Tiberiu ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 23.01.2018, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie

Afisat azi, 17.01.2018, ora 12.00, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Skip to content