concurs recrutare post contractual de asistent medical generalist la Cabinet medical scolar

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs  de recrutare in perioada 30.03.2022-29.04.2022 pentru ocuparea pe perioada nedeterminată  a unui post    contractual vacant de asistent medical generalist,   cu studii postliceale, vechime de minim 6 luni,  la Compartiment Cabinete medicale în școli din cadrul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat

Conditii de participare:

Poate ocupa  un post contractual vacant, persoana care  indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 8. Indeplineste conditiile de studii si de vechime in specialitatea studiilor prevazute de fisa postului:
 9. Asistent medical generalist- studii sanitare absolvite cu diploma(scoala sanitara postliceala),                                                    -vechime in specialitatea studiilor  minimum 6 luni ani ( ca asistent medical)

– să deţină certificat de membru O.A.M.M.G.A.M.R. pentru exercitarea profesiei de liberă practică medicală avizat pe anul în curs.

Concursul consta in 3 etape:

 1. selectarea dosarelor de inscriere
 2. proba scrisa
 3. interviu

 

Se pot prezenta la urmatoarea etapa  numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Dosarul de inscriere  va cuprinde următoarele documente conf art. 6 din HGR nr. 286/2011:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

 – Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la  lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

Dosarele de inscriere se vor depune la registratura institutiei in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial  si pe site ( de la 30.03.2022-pana la data de 12.04.2022).  In termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi  lucratoare  de la data selectiei dosarelor.

 

In data de 21.04.2022 ora 10.00 va avea loc proba scisa a concursului .

Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.

Interviul va avea loc in data de 27.04.2022 incepand cu ora 14.00. Punctajul maxim  este de 100  puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu.

 

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa , interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult  o zi lucratoare  de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Contestatiile formulate  vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prin Afisare  la sediul institutiei.

 

Bibliografia este atasata prezentului anunt.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța de Urgență nr 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Ordinul Ministerului Sănătății nr 653/2001 privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere , prevenire si limitare a infectiilor associate asistentei medicale in unitatile sanitare;
 4. Ordinul Ministerului Sănătății nr 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din acttivități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale
 5. Ordinul Ministrului Sănătății nr 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private , tehnici de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor , în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derușării și eficienței procesului de sterilizare, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul Ministerului Sănătății nr 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particular autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, cu modificările și completările ulterioare
Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut