concurs recutare functie publică de execuție de auditor, clasa I, grad profesional principal

 

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacanta de auditor, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compatimentului Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Postul sus-mentionat este cu norma intreaga de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana.

 

În vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor publice menționate, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice:

 

Condiţii generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 465 alin (1) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie.
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Condiţiile specifice : pregătirea de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul stiintelor economice

 • vechime în specialitatea studiilor : minim 5 ani

 

Concursul de recrutare constă în 3 etape:

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 09.03.2022-28.03.2022, la sediul  Primariei Orasului Eforie din strada Progresului nr 1 , loc.  Eforie Sud

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere;

-proba scrisa se va desfăşura în data de 12.04.2022 ora 10.00, la sediul Centrului de Relatii cu Publicul- sala de sedinte-  din Eforie Sud, strada Avram Iancu nr 3

-interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise ; data interviului va fi afișată odată cu rezultatele la proba scrisă

În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs, care trebuie să  cuprindă:

–  formularul de înscriere;

– curriculum vitae, modelul comun European;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii,  certificatelor și altor documente  care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarant admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Atribuțiile postului  precum și bibliografia sunt anexate prezentului  anunt

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe Gabriela Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633 interior 107.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107

 

A T R I B U Ţ I I L E    P O S T U L U I:  
a) sarcini de bazǎ (60 % din timpul de lucru) – atribuţii şi responsabilitǎţi specifice scopului principal al postului:  
–       dă asigurari şi consiliere conducerii institutiei pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice;

–       ajuta entitatea publica sa işi indeplineasca obiectivele pentru imbunatatirea eficientei si eficacitatii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si proceselor de administrare;

–       elaboreaza Norme metodologice privind exercitarea auditului public intern specifice Primariei Eforie;

–       elaboreaza si deruleaza Planul Anual de audit public intern (Sectiunea Asigurare si Sectiunea Consiliere);

–       efectueaza audit asupra tuturor activitatilor desfasurate in Primaria Eforie si a structurilor acesteia (servicii);

–       efectueaza misiuni de audit intern de asigurare pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

–       auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea:

ü  angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile europene;

ü  plati asumate prin angajamente bugetare  si legale, inclusiv din fondurile europene;

ü  vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale;

ü  concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale;

ü  constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum şi a facilitatilor acordate la încasarea acestora;

ü  alocarea creditelor bugetare;

–       evalueaza controlul intern managerial;

–       evalueaza regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare – programare, organizare -coordonare, urmarire şi control al indeplinirii dispozitiilor;

–       identifica slabiciunile sistemelor de conducere şi de control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme, programe/proiecte sau unor operatiuni şi propune de masuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor, dupa caz;

–       evalueaza sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia ca principal instrument de cunoastere, gestiune si control patrimonial si a rezultatelor obtinute;

–       efectueaza misiuni de audit intern de consiliere menite sa aduca plusvaloare si sa imbunatateasca administrarea entitatii publice, gestiunea riscului si controlul intern, fara ca auditorul intern sa işi asume responsabilitati manageriale;

–       asigura consultantă, avand ca scop identificarea obstacolelor care impiedica desfasurarea norrnala a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecintelor, prezentand solutii pentru eliminarea acestora;

–       obtine informatii suplimentare pentru cunoasterea in profunzime a functionarii unui sistem, standard sau a unei prevederi nonnative, în vederea facilitarii intelegerii de catre personalul care are ca responsabilitate implementarea acestora;

–       verifica corecta aplicare a procedurilor interne stabilite de conducerea intreprinderii;

–       furnizeaza cunostinte teoretice si practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor şi controlul intern, în vederea formarii si perfectionarii profesionale;

–       efectueaza audit ad-hoc de asigurare si de consiliere;

–       raporteaza periodic primariului orasului Eforie si altor structuri abilitate asupra constatarilor, conc1uziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;

–       elaboreaza rapoarte periodice cu privire la activitatile de audit public intern si le inainteaza organelor în drept;

–       informeaza UCAAPI – structurile teritoriale ale acesteia despre recomandarile neinsusite de catre entitatea publică auditată şi despre consecinţele acestora;

–       îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în Legea nr. 672/2002 (R) privind auditul public intern.

 
  b) sarcini generale (20 % din timpul de lucru) – atribuţii şi responsabilitǎţi generale:
  –       întocmeşte proiecte de hotǎrâre şi/sau rapoarte pentru şedinţele consiliului local;

–       întocmeşte note justificative şi propuneri pentru bugetul de venitul şi cheltuieli al oraşului Eforie, pentru rectificǎri bugetare (în cazul în care bugetul a fost deja adoptat), pentru programul anual de investiţii şi pentru programul anual de achiziţii publice;

–       întocmeşte rapoarte, statistici, monitorizǎri, declaraţii etc. solicitate de cǎtre alte instituţii sau instituite prin legislaţia în vigoare şi rǎspunde de expedierea acestora la termenele solicitate;

–       cunoaşte, respectă şi aplică întocmai legislaţia în cadrul atribuţiunilor de serviciu;

–       cunoaşte, respectǎ şi aplicǎ întocmai prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primǎriei Eforie, prevederile Regulamentului de Ordine Interioarǎ, procedurile de lucru instituite prin Dispoziţii ale Primarului (procedura privind circulaţia şi redactarea corespondenţei, procedura privind ALOP etc.);

–       certificǎ, prin semnǎtura olografǎ aplicatǎ pe orice înscris (document, act, scrisoare, adresǎ etc.) întocmit (sau redactat), temeinicia (realitatea, veridicitatea, exactitatea etc.) tuturor datelor consemnate în înscrisurile respective;

–       furnizează de îndata informaţiile, lucrările etc. solicitate pentru întocmirea proiectelor cu finanţare europeană, guvernamentală etc. precum şi pentru întocmirea apărărilor în instanţele de judecată în procesele unde suntem parte;

–       rezolvǎ corespondenţa repartizatǎ cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum şi cu respectarea regulamentului şi procedurilor interne;

–       întomeşte raportǎri periodice cu privire la activitatea desfǎşuratǎ pe care la înainteazǎ conducǎtorului ierarhic;

–       respectă programul de lucru şi programul cu publicul;

–       anunţă în scris orice situaţii care reclamă absenţa din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie în interes personal;

–       adoptă, în relaţiile cu colegii şi cu publicul, o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare;

–       în cazul în care constatǎ cǎ unul dintre colegii de serviciu încalcǎ prevederile legale în vigoare sau procedurile interne de lucru, are obligaţia de a sesiza, imediat, în scris conducerea (sau comisia de disciplinǎ) asupra acestui aspect;

–       în cazul în care constatǎ cǎ, datoritǎ unor modificǎri survenite în legislaţie, unele proceduri de lucru interne conţin prevederi care contravin legislaţiei în vigoare sau trebuie modificate pentru a fi conforme cu noile prevederi legale, are obligaţia de a înştiinţa imediat, în scris, conducerea;

–       participǎ la testǎrile periodice pentru verificarea nivelului de pregǎtire profesionalǎ;

–       participǎ la cursurile de perfecţionare la care este trimis de institiţie;

–       desfǎşurarea, în timpul programului de lucru stabilit, a activitǎţilor de natura profesionalǎ, care ţin strict de postul pe care îl ocupǎ;

–       se prezintǎ la locul de muncǎ în ţinutǎ adecvatǎ;

–       are obligaţia sǎ poarte ecusonul la locul de muncǎ;

–       rǎspunde pentru respectarea secretului de serviciu;

–       are obligaţia sǎ stabileascǎ relaţii de colaborare cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;

–       rǎspunde pentru furnizarea informaţiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau debitele contribuabililor, în scris sau verbal, doar în cazurile prevazute de lege;

–       rǎspunde de luarea mǎsurilor contravenţionale şi/sau de sesizare a organelor de urmǎrire penalǎ în cazurile de evaziune fiscalǎ;

–       raporteazǎ periodic activitatea desfǎşuratǎ şi rezultatele acesteia;

–       anunţǎ în scris orice acte sau fapte care împiedicǎ realizarea corectǎ şi la timp a sarcinilor de serviciu;

–       informeazǎ imediat, în scris, şeful direct în legǎturǎ cu problemele apǎrute în activitate;

  c) sarcini administrative (10 % din timpul de lucru): 
  –       întreţine şi exploatează corect inventarul din dotare;

–       rǎspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în pǎstrare, de inventarierea şi predarea acestora la arhivǎ în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

–       rǎspunde de pǎstrarea în condiţii corespunzǎtoare a tuturor copiilor actelor întocmite şi expediate, precum şi arhivarea actelor clasate;

–       întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţia de produse, lucrǎri sau servicii;

–       menţine ordinea şi curǎţenia la locul de muncǎ;

–       respectǎ mǎsurile de securitate şi sǎnǎtate în munca în instituţie;

  d) alte sarcini (10 % din timpul de lucru):
  –       întocmeşte orice alte lucrǎri dispuse de cǎtre conducerea instituţiei;

–       efectuează deplasǎri pe teren în interesul serviciului, dacă este cazul;

 

BIBLIOGRAFIE si TEMATICĂ

Pentru concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie  vacanta de auditor, clasa I, gradul profesional principal  din cadrul  Compartimentului Audit public Intern

 

 1. Constituţia României, republicată;
 2. U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
 3. G nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. M.F.P nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;
 7. G nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern;
 8. Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. OMFP 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi completările ulterioare;
Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut