concurs recrutare functie publica de politist local, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Poliție Locală

 Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de recrutare  in perioada 11.03.2022- 25.04.2022 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a  unei funcţii publice de executie vacanta de politist local, clasa I, grad profesional  debutant   din cadrul Serviciului Poliție Locală.

În vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice menționate, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice:

 Condiţii generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 465 alin (1) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie.

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţiile specifice : pregătirea de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul științelor juridice, specializare : Drept, Drept și Administrație publică, Poliție Locală

 • vechime în specialitatea studiilor : fara vechime
 • posesor carnet conducere categoria B
 • rezistență la efort fizic

 

Concursul de recrutare constă în 4 etape succesive :

 • selecţia dosarelor
 • proba suplimentară: proba fizică sportiva
 • proba scrisă
 • interviul

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in perioada 11.03.2022- 30.03.2022 , la sediul  Primariei Orasului Eforie din strada Progresului nr 1 , loc.  Eforie Sud

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere;

-proba fizică (sportivă) se va desfășura în data de 11.04.2022, la Sala de Sport din Eforie Nord, str Mihail Kogalniceanu

-proba scrisa se va desfăşura în data de 14.04.2022 ora 10.00, la sediul Centrului de Relatii cu Publicul- sala de sedinte-  din Eforie Sud, strada Avram Iancu nr 3

-interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise ; data interviului va fi afișată odată cu rezultatele la proba scrisă

În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs, care trebuie să  cuprindă:

–  formularul de înscriere;

– curriculum vitae, modelul comun European;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii,  certificatelor și altor documente  care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarant admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

-Verificarea aptitudinilor fizice au  caracter eliminatoriu, se diferențiază pe sexe, bareme si note.

Întârzierea , absența, nesusținerea  unei probe sau abandonul au ca effect eliminarea din concurs a candidatului.   Proba fizică constă în:

– abdomene- femei

-flotări- bărbați

– alergare  de viteză pe distanța de 50 metri- femei/bărbați

– alergare de rezistență pe distanța de 800 de metri- femei

– alergare de rezistență pe distanța de 1000 de metri-bărbați

Baremurile/ timpul in care a parcurs traseul si notele corespunzatoare sunt mentionate in tabelele atasate.

Este declarat ADMIS ( la proba fizica sportiva)  candidatul  care a obținut nota minima 7.00, calculata pe baza mediei aritmetice a notelor obținute la cele trei probe sportive. Abandonul, accidentarea sau depășirea baremului/timpului minim de admitere/promovare, conduc la eliminarea candidatului din concurs și declararea acestuia RESPINS.  (baremul/timpul realizat la fiecare proba, se transforma in nota- conform tabelelor de mai jos ).

Indiferent de cauze/motive, NU SE ADMIT REEXAMINARI, REPETĂRI sau CONTESTAȚII, rezultatele consemnate  de comisie fiind definitive.

FEMEI

              

  PROBE  
VITEZĂ – 50 m ABDOMEN REZISTENŢĂ – 800m
Performanţă

/timp

Nota Performanţă

/timp

Nota Performanţă

/timp

Nota
     
8″4 10 46 10 3’40” 10
8″5 9,5 45 9,5 3’45” 9,5
8″6 9 44 9 3’50” 9
8″7 8,5 43 8,5 3’55” 8,5
8″8 8 42 8 4’00” 8
8″9 7,5 41 7,5 4’05” 7,5
9″0 7 40 7 4’10” 7
9″1 6,5 39 6,5 4’15” 6,5
9″2 6 38 6 4’20” 6
9″3 5,5 37 5,5 4’25” 5,5
9″4 5 36 5 4’30” 5
9″5 4,5 35 4,5 4’35” 4,5
9″6 4 34 4 4’40” 4
9″7 3,5 33 3,5 4’45” 3,5
9″8 3 32 3 4’50” 3
9″9 2,5 31 2,5 4’55” 2,5
10″0 2 30 2 5’00” 2
10″1 1,5 29 1,5 5’05” 1,5
10″2 1 28 1 5’10” 1

 

 

BĂRBAŢI:

                                               

  PROBE SPORTIVE  
VITEZĂ – 50 m FLOTĂRI REZISTENŢĂ      

1000 m

Performanţă

/

Nota Performanţă

/

Nota Performanţă

/

Nota
timp   timp   timp  
6″8 10 45 10 3’40” 10
6″9 9,5 43 9,5 3’45” 9,5
7″0 9 41 9 3’50” 9
7″1 8,5 39 8,5 3’55” 8,5
7″2 8 37 8 4’00” 8
7″3 7,5 35 7,5 4’05” 7,5
7″4 7 33 7 4’10” 7
7″5 6,5 31 6,5 4’15” 6,5
7″6 6 29 6 4’20” 6
7″7 5,5 27 5,5 4’25” 5,5
7″8 5 25 5 4’30” 5
7″9 4,5 23 4,5 4’35” 4,5
8″0 4 21 4 4’40” 4
8″1 3,5 19 3,5 4’45” 3,5
8″2 3 18 3 4’50” 3
8″3 2,5 17 2,5 4’55” 2,5
8″4 2 16 2 5’00” 2
8″5 1,5 15 1,5 5’05” 1,5
8″6 1 14 1 5’10” 1

 

 

ATRIBUȚIILE POSTULUI:

 În domeniul ordinii și liniștii publice și pază a bunurilor , are următoarele atribuții:

 1. informează de îndată conducerea Poliției Locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază și menținere a ordinii publice;
 2. întocmește zilnic nota cu activitățile desfășurate și o prezintă Șefului Poliției Locale;

 

În domeniul circulației pe drumurile publice, are următoarele atribuții

 1. asigură continuitatea dispozitivului rutier în zona de competență,
 2. propune prin Șeful Poliției Locale , Șefului serviciului rutier, respectiv al Brigăzii Rutiere din cadrul Poliției Române, în situații deosebite, luarea unor măsuri de reglementare, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;
 3. însușirea, cunoașterea și aplicarea întocmai a prevederilor legislației rutiere;
 4. este obligată să poarte uniforma specifică cu înscrisuri și însemne distinctive, conform prevederilor legale;
 5. întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

 

În domeniul disciplina în construcții și afișaj stradal, are următoarele atribuții:

 1. informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea zilnică;
 2. să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite;
 3. întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

 

În domeniul protecției mediului, are următoarele atribuții:

 1. cunoaște și aplică întocmai prevederile legale;
 2. informează de îndată conducerea Poliției Locale despre toate evenimentele survenite în activitatea zilnică;
 3. să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite;
 4. întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

 

În domeniul activitate comercială, are următoarele atribuții:

 1. cunoaște și aplică întocmai prevederile legale;
 2. informează de îndată conducerea Poliției Locale despre toate evenimentele survenite în activitatea zilnică;
 3. să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite;
 4. întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale

 

 În domeniul evidența persoanelor, are următoarele atribuții:

 1. cunoaște și aplică întocmai prevederile legale;
 2. informează de îndată conducerea Poliției Locale despre toate evenimentele survenite în activitatea zilnică;
 3. să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite;
 4. întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale

 

 1. Sarcini generale 10% din timpul de lucru:

-cunoaște, respectă și aplică întocmai prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei , prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, procedurile de lucru instituite prin Dispoziții ale Primarului;

– rezolvă corespondența repartizată cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum și cu respectarea regulamentului și procedurilor interne ;

– întomește raportări periodice cu privire la activitatea desfășurată pe care la înaintează conducătorului ierarhic;

– respectă programul de lucru și programul cu publicul;

-anunță în scris orice situații care reclamă absența din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie în interes personal;

-adoptă, în relațiile cu colegii și cu publicul, o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare; în cazul în care constată că unul dintre colegii de serviciu încalcă prevederile legale în vigoare sau procedurile interne de lucru, are obligația de a sesiza, imediat, în scris conducerea ;

-participă la testările periodice pentru verificarea nivelului de pregătire profesională; participă la cursurile de perfecționare la care este trimis de institiție;

-desfășoară, în timpul programului de lucru stabilit, activitățile de natura profesională, care țin strict de postul pe care îl ocupă; se prezintă la locul de muncă în ținută adecvată;

-are obligația să poarte ecusonul la locul de muncă; răspunde pentru respectarea secretului de serviciu; raportează periodic activitatea proprie desfășurată;

 

 1. sarcini administrative (5 % din timpul de lucru):

– întreține și exploatează corect inventarul din dotare;

– răspunde de păstrarea în condiții corespunzătoare a tuturor copiilor actelor întocmite ;

– menține ordinea și curățenia la locul de muncă;

-cunoaște și respectă măsurile de securitate și sănătate în muncă (inclusiv protecție împotruva incendiilor) din instituție.

 

 1. alte sarcini (5 % din timpul de lucru):

întocmește orice alte lucrări dispuse de către conducerea instituției;

– efectuează deplasări pe teren în interesul serviciului,la solicitarea conducătorilor ierarhici.

-Informează permanent Seful Serviciului de apariția evenimentelor de orice natură.

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie  vacanta de politist local, clasa I, grad professional debutant din cadrul  Serviciului Politie Locala

 

 • Constituţia României, republicată
 • U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ , titlul I și II ale părții a VIa din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 57/2019 cu modificările și completările ulterioare
 • G nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • OG nr 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor , cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr 155/2010 Legea Poliției Locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale
 • OUG 195/2002 , privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr 61/1991, republicata, privind sanctionarea faptelor de încălcare a unor  norme  de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice
 • Legea nr 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • OG 2/2001 privind Regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HCL 257/2018 privind Regulamentul pentru îmbunătățirea activitîților de gospodarire și înfrumusețare a orașului Eforie si reglementarea acticităților comerciale,
 • HCL 95/2016 privind regulamentul de organizare si desfîșurare a activitaților comerciale și serviciilor de piață în orasul Eforie
 • HCL nr.327/17.12.2021 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale aplicabile în orasul Eforie.

 

 

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe Gabriela Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633 interior 107.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107

 

 

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut