rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, grad profesional debutant- Compartiment Stare Civila

Nr 24133/10.09.2019

Rezultatul probei scrise a concursului  organizat pentru ocuparea funcţiei publice  de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional debutant  din cadrul  Compartimentului Stare Civila- SPCLEP EFORIE

 

Nr crt Functia  pt care

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj obtinut Rezultatul

ADMIS / RESPINS

1 Anghel Andra Camelia 22.33 RESPINS
2 Bulagea Stefana-Manuela 17.00 RESPINS
3 Bujor Nicoleta 41.66 RESPINS
4 Cristu Greta- Alina RESPINS- neprezentat
5 Ghiță Daniela 33.33 RESPINS
6 Iancu Valentin Adrian —- RESPINS-neprezentat
7 Moise Georgiana 23.33 RESPINS
8 Nenciu Georgiana Simona 39.00 RESPINS
9 Peneoașu Seniz —- RESPINS – Neprezentat
10 Sărăcilă Octavia 30.66 RESPINS
11 Stoian Nicoleta 51.00 ADMIS
12 Văduva Niculina-Alina —– RESPINS- neprezentat

 –Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 618 alin (15) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ  si art 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

-Candidatii declarati ADMIS vor sustine proba interviu in data de 12.09.2019 ora 13.30

  Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de ececutie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional debutant– Compartiment Stare Civila-S.P.C.L.E.P Eforie

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional  debutant din cadrul Compartimentului Stare Civila- SPCLEP Eforie -din  cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 Bulagea Stefana-Manuela ADMIS  
2 Văduva Niculina-Alina ADMIS  
3 Moise Georgiana ADMIS  
4 Cristu Greta- Alina ADMIS  
5 Stoian Nicoleta ADMIS  
6 Anghel Andra Camelia ADMIS -cu mentiunea  ca declaratia prevazuta in locul cazierului judiciar sa fie inlocuita cu cazierul judiciar  in termenul prevazut de art 49 alin (4) din HG 611/2008, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire

 

7 Nenciu Georgiana Simona ADMIS  
8 Sărăcilă Octavia ADMIS  
9 Ghiță Daniela ADMIS  
10 Bujor Nicoleta ADMIS  
11 Peneoașu Seniz ADMIS  
12 Iancu Valentin Adrian ADMIS -cu mentiunea  ca declaratia prevazuta in locul cazierului judiciar sa fie inlocuita cu cazierul judiciar  in termenul prevazut de art 49 alin (4) din HG 611/2008, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire

 

 

 

 

 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 10.09.2019, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie din str Avram Iancu nr 3

concurs recrutare functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Stare Civila

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a  unei funcţii publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional debutant  din cadrul Compartimentului Stare Civila al Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor  Eforie:

 

În vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor publice menționate, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice:

 Condiţii generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 465 alin (1) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 Condiţiile specifice :

 • pregătirea de specialitate: studii universitare  de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenta
 • vechime în specialitatea studiilor : fara vechime

 

Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive :

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in perioada 09.08.2019- 28.08.2019 , la sediul  Primariei Orasului Eforie din strada Progresului nr 1 , loc.  Eforie Sud

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere;

-proba scrisa se va desfăşura în data de 10.09.2019 ora 10.00, la sediul Primariei din strada Avram Iancu nr 3, loc Eforie Sud

-interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise ; data interviului va fi afișată odată cu rezultatele la proba scrisă

În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs, care trebuie să  cuprindă, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art 49 din HG.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi actualizată:

–  formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;

– curriculum vitae, modelul comun European;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii,  certificatelor și altor documente  care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarant admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Atribuțiile postului  precum și bibliografia sunt anexate prezentului  anunt

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe Gabriela Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633 interior 107.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107 .

 

Anexa 1

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie  vacanta de inspector  clasa I grad professional debutant din cadrul  Compartimentului Stare Civilă

 

 • Constituţia României
 • U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ
 • Legea nr 119/1996 cu privier la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • G. nr 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată;
 • G. nr 41/2003 privind dobîndirea și schimbarea pe cale administrative a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul nr 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR);

 

 

Anexa 2

Atributiile prevazute in fisa postului  :

a) sarcini de bazǎ (70 % din timpul de lucru) – atribuţii şi responsabilitǎţi specifice scopului principal al postului:
–   întocmeşte, la cerere sau din oficiu,  potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces, în dublu exemplar şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare, privind actele şi  faptele de stare civilă înregistrate;

–          înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condiţiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;

–          eliberează, gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, precum şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

–          eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă;

–          eliberează extrase multilinguale ale actelor de naştere, certificatelor de deces srpe a fi folosite în faţa autorităţilor străine semnatare ale Convenţiei de la Viena din 1976;

–          trimite, structurii de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor,  în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la ultimul loc de domiciliu;

–          trimite centrelor militare până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor;

–          întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică;

–          dispune măsurile necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în condiţii care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură spaţiul necesar destinat desfăşurării activităţii de stare civilă;

–          atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează şi arhivează în condiţii de deplină securitate;

–          propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică, anual, structurii de stare civilă din cadrul D.P.J.E.P Constanta;

–          reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse – parţial sau total -, prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare şi aplicarea sigiliului şi parafei;

–          primeşte cererile de schimbarea numelui pe cale administrativă şi documentele prezentate în motivare si dupa verificare le inainteaza DPJEP Constanta;

–          primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;

–          primeşte cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoţite de actele ce le susţin,  întocmesc referatul  cu propunere  de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie,  în vederea avizării prealabile de către D.P.J.E.P. Constanta;

–          primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmeşte documentaţia şi referatul cu propunere  de aprobare sau respingere şi le înaintează D.P.J.E.P Constanta., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unităţii administrative-teritoriale competente;

–          primeşte cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmeşte documentaţia şi referatul prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al D.P.J.E.P.Constanta;

–          înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul D.P..J.E.P.Constanta;

–          transmite, după înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de naştere, o comunicare cu privire la schimbarea numelui Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Direcţiei Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice judeţene din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului;

–          înaintează D.P.J.E.P. Cconstanta exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din registrul de stare civilă – exemplarul I;

–          sesizează imediat D.P.J.E.P Constanta , în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;

–          eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;

–          efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire şi de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetăţenii români şi persoanele fără cetăţenie domiciliate în România;

–          efectuează verificări şi întocmeşte referate cu propuneri în vederea avizării de către D.P..J.E.P. Constanta  a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, precum şi a  cererilor de rectificare a actelor de stare civilă;

–          efectuează verificări şi întocmeşte referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariţiei şi a morţii unei persoane, precum şi  înregistrarea tardivă a naşterii;

–          primeşte cererile de divorţ pe cale administrativă,, semnate personal de către ambii  soţi, în faţa ofiţerului delegat  de la primăria  care are în păstrare  actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor , le înregistrează  în Registrul de intrare-ieşire al cererilor de divorţ şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, dupa care  primeste cererea  de mentinere a divortului  sau de renuntare.In termen de 5 zile  calendaristice elibereaza certificatul de divort ;

–          confruntă documentele cu care se face dovada identităţii solicitanţilor (cererile de divorţ pe cale administrativă, certificatele de naştere, certificatul de căsătorie şi actele de identitate şi, după caz, declaraţiile pe propria răspundere, date în faţa ofiţerului de stare civilă, în cazul în care ultima locuinţă declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate) şi constituie dosarul de divorţ;

–          constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, în condiţiile Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, eliberează certificatul de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare, dupa ce solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorţ, a numărului certificatului de divorţ, care urmează a fi înscris pe acesta;

–          înregistrează menţiunile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, în baza comunicărilor transmise de către primăriile unităţilor administrativ – teritoriale care au în păstrare actul de căsătorie, de  primăriile unităţilor administrativ – teritoriale de la domiciliul soţilor care nu are în păstrare actul de căsătorie, de notarii publici;

–          colaborează cu autorităţile de sănătate publică judeţene şi cu maternităţile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută şi a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuţi şi neînregistraţi la starea civilă;

–          colaborează cu unităţile sanitare, instituţiile de protecţie socială şi unităţile de poliţie, după caz, pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei numerice şi nominale a persoanelor cu situaţie neclară pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum şi pentru clarificarea situaţiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;

–          transmite, lunar, la D.P.J.E.P.Constanta  situaţia indicatorilor specifici;

–          transmite, semestrial, la D.P.J.E.P Constanta. situaţia căsătoriilor mixte;

–          desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;

–          răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei;

–          răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă a persoanelor;

–          operează în Registrul Electoral radieri ale persoanelor decedate (indiferent de adresa de domiciliu a acestora), în termenele stabilite de legislaţia în vigoare;

–          îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de stare civilă, reglementate prin acte normative.

b) sarcini generale (10 % din timpul de lucru) – atribuţii şi responsabilitǎţi generale:
–            întocmeşte note justificative şi propuneri pentru bugetul de venitul şi cheltuieli al oraşului Eforie, pentru rectificǎri bugetare (în cazul în care bugetul a fost deja adoptat), pentru programul anual de investiţii şi pentru programul anual de achiziţii publice;

–          întocmeşte rapoarte, statistici, monitorizǎri, declaraţii etc. solicitate de cǎtre alte instituţii sau instituite prin legislaţia în vigoare şi rǎspunde de expedierea acestora la termenele solicitate;

–          cunoaşte, respectă şi aplică întocmai legislaţia în cadrul atribuţiunilor de serviciu;

–          cunoaşte, respectǎ şi aplicǎ întocmai prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primǎriei Eforie, prevederile Regulamentului de Ordine Interioarǎ, procedurile de lucru instituite prin Dispoziţii ale Primarului (procedura privind circulaţia şi redactarea corespondenţei, procedura privind ALOP etc.);

–          certificǎ, prin semnǎtura olografǎ aplicatǎ pe orice înscris (document, act, scrisoare, adresǎ etc.) întocmit (sau redactat), temeinicia (realitatea, veridicitatea, exactitatea etc.) tuturor datelor consemnate în înscrisurile respective;

–          furnizează de îndata informaţiile, lucrările etc. solicitate pentru întocmirea proiectelor cu finanţare europeană , guvernamentală etc. precum şi pentru întocmirea apărărilor în instanţele de judecată în procesele unde suntem parte;

–          rezolvǎ corespondenţa repartizatǎ cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum şi cu respectarea regulamentului şi procedurilor interne;

–          întomeşte raportǎri periodice cu privire la activitatea desfǎşuratǎ pe care la înainteazǎ conducǎtorului ierarhic;

–          respectă programul de lucru şi programul cu publicul;

–          anunţă în scris orice situaţii care reclamă absenţa din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie în interes personal;

–          adoptă, în relaţiile cu colegii şi cu publicul, o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare;

–          în cazul în care constatǎ cǎ unul dintre colegii de serviciu încalcǎ prevederile legale în vigoare sau procedurile interne de lucru, are obligaţia de a sesiza, imediat, în scris conducerea (sau comisia de disciplinǎ) asupra acestui aspect;

–          în cazul în care constatǎ cǎ, datoritǎ unor modificǎri survenite în legislaţie, unele proceduri de lucru interne conţin prevederi care contravin legislaţiei în vigoare sau trebuie modificate pentru a fi conforme cu noile prevederi legale, are obligaţia de a înştiinţa imediat, în scris, conducerea;

–          participǎ la testǎrile periodice pentru verificarea nivelului de pregǎtire profesionalǎ;

–          participǎ la cursurile de perfecţionare la care este trimis de institiţie;

–          desfǎşurarea, în timpul programului de lucru stabilit, a activitǎţilor de natura profesionalǎ, care ţin strict de postul pe care îl ocupǎ;

–          se prezintǎ la locul de muncǎ în ţinutǎ adecvatǎ;

–          are obligaţia sǎ poarte ecusonul la locul de muncǎ;

–          rǎspunde pentru respectarea secretului de serviciu;

–          are obligaţia sǎ stabileascǎ relaţii de colaborare cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;

–          rǎspunde pentru furnizarea informaţiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau debitele contribuabililor, în scris sau verbal, doar în cazurile prevazute de lege;

–          rǎspunde de luarea mǎsurilor contravenţionale şi/sau de sesizare a organelor de urmǎrire penalǎ în cazurile de evaziune fiscalǎ;

–          raporteazǎ periodic activitatea desfǎşuratǎ şi rezultatele acesteia;

–          anunţǎ în scris orice acte sau fapte care împiedicǎ realizarea corectǎ şi la timp a sarcinilor de serviciu;

–          informeazǎ imediat, în scris, şeful direct în legǎturǎ cu problemele apǎrute în activitate;

c) sarcini administrative (10 % din timpul de lucru): 
–          întreţine şi exploatează corect inventarul din dotare;

–          participǎ ca membru în comisii de recepţie a lucrǎrilor, serviciilor sau produselor achiziţionate de cǎtre Primǎria Eforie sau de cǎtre instituţiile publice subordonate Primǎriei precum şi in orice alte comisii în care este numit prin dispoziţii ale primarului sau decizii/note interne ale conducǎtorilor;

–          rǎspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în pǎstrare, de inventarierea şi predarea acestora la arhivǎ în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

–          rǎspunde de pǎstrarea în condiţii corespunzǎtoare a tuturor copiilor actelor întocmite şi expediate, precum şi arhivarea actelor clasate;

–          întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţia de produse, lucrǎri sau servicii;

–          menţine ordinea şi curǎţenia la locul de muncǎ;

–          respectǎ mǎsurile de securitate şi sǎnǎtate în munca în instituţie;

d) alte sarcini (10 % din timpul de lucru):
–          întocmeşte orice alte lucrǎri dispuse de cǎtre conducerea instituţiei;

–          efectuează deplasǎri pe teren în interesul serviciului;

 

 

Skip to content