Anunț Inspector Centru Informare Site 2018

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul în Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs  de recrutare în perioada 26.03.2018-30.03.2018 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a unui  post   contractual  de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional   debutant   la Centrul  Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Oraşul Eforie Nord  .

Conditii de participare:

Poate îndeplini funcţia de inspector de specialitate ,  debutant , persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii prevazute de art 3 din HG 286/2011, actualizata:

 1. a) are cetaţenie română, cetăţenie a altor state membre ale uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
 2. b) Cunoaşte limba română scris şi vorbit;
 3. c) Are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) indeplineste conditiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice sunt următoarele:

– studii superioare de lunga durata  in domeniul stiintelor economice, turism sau în domeniul ştiinţelor naturii- specializare geografie

-vechime în specialitatea studiilor- fara vechime

– cunoaşte  o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană)

Concursul consta in urmatoarele etape:

 1. selectarea dosarelor de inscriere
 2. probă de cunoaşterea unei limbi străine de circulatie internationala
 3. proba scrisă
 4. interviu

Se pot prezenta la urmatoarea etapa  numai candidatii declarati admişi la etapa precedentă.

Dosarul de înscriere  va cuprinde următoarele documente, conform art 6alin (1) din HG 286/2011:

 1. a) cerere înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului
  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverintele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau si/sau în specialitatea studiilor, în copie
 4. e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează,
 5. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
 6. g) curriculum vitae

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de înscriere se vor depune la registratura instituţiei in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii. In termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi  lucratoare  de la data selectiei dosarelor.In data de 26.03.2018 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba de  cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala (engleza, franceza, germana). Punctajul maxim  este de 100 puncte.  Pentru a fi declarati admisi la proba practica, candidatii trebuie sa obtina minim 50 de puncte .Se pot prezenta la urmatoarea etapa (proba scrisa) numai candidatii declarati admisi la proba practica. In data de 28.03.2018 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba scrisa a concursului . Punctajul maxim  este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte. Interviul va avea loc in data de 30.03.2018 incepand cu ora 13.00. Punctajul maxim  este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba interviului candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba  de limba staina, cea scrisa si interviu.Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba  de cunoasterea unei limbi straine ,proba  scrisa , interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult  o zi lucratoare  de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.Contestatiile formulate  vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prin afisare  la sediul institutiei.Bibliografia este atasata prezentului anunt.Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107

                  

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul pentru ocuparea postului de inspector de specialitate

 • Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata;
 • Ordinul 1096/3 septembrie 2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica
 • Ordonanța nr 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare;

rezultat final concurs inspector clasaI grad profesional principal-Cpmpartiment Situatii de Urgenta

Rezultatul final al concursului organizat  pentru ocuparea a  unei functii de executie vacanta de inspector, clasa I,  gradul profesional principal  din cadrul  Compartimentului Situatii de Urgenta din cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

Având în vedere prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind  aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, comisia de concurs   anunta rezultatul final al concursului:

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Selectie dosar Proba scrisa Interviu Punctaj final Rezultatul  probei
1 Lazar Tiberiu ADMIS 68 65 133 ADMIS

 

 

 

 • Afişat astăzi,29.01.2018, ora  14.30    , la sediul  Primariei Oraşului Eforie

Rezultatul probei scrise din 23.01.2018

Rezultatul probei scrise din 23.01.2018 la concursul de recrutare organizat pentru funcţia publica de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Situatii de Urgenta din cadrul Primariei Orasului Eforie

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. Lazăr Tiberiu 68 ADMIS

Se poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, la sediul institutiei, sub sanctiunea decaderii din acest drept

Proba interviului va avea loc in data de 26.01.2018 , la ora 10.00

Afişat astăzi, 23.01.2018 , ora 15.15 la sediul Primariei Orasului Eforie

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Primăriei Orasului Eforie

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(1)-(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observatii
1. Lazăr Tiberiu ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 23.01.2018, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie

Afisat azi, 17.01.2018, ora 12.00, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

Rezultate proba interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de politist local, clasa I, grad profesional debutant- serv politie Locala

Rezultatul  interviului la

concursul  organizat pentru ocuparea unei  funcţii publice  de executie vacanta de politist local clasa I, gradul profesional debutant  din cadrul  Serviciului Politie Locala  din cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale  interviului  sustinut in data de 02.08.2017  ora 13.00:

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj Rezultatul  probei
1 Paraschiva Alexandra Oana 88 ADMIS
 
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

Afişat astăzi, 02.08.2017, ora 14.27, la sediul  Primariei Oraşului Eforie, precum si la sediul Politiei Locale

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs

Rezultatul probei scrise-28.07.2017- concurs de recrutare organizat pentru funcţia publica de executie vacanta de politist local, clasa I, grad profesional debutant – din cadrul Serviciului Politie Locala din cadrul Primariei Orasului Eforie

Rezultatul probei scrise din 28.07.2017 la

concursul  de recrutare   organizat pentru  funcţia publica  de executie vacanta de politist local, clasa I,  grad profesional debutant  –  din cadrul Serviciului Politie Locala din cadrul  Primariei Orasului Eforie

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

 Nr. crt Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1. Paraschiva Alexandra – Oana 50.28 ADMIS
2 Roadefer Camelia 40.27 RESPINS

 

 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, la sediul institutiei, sub sanctiunea decaderii din acest drept
 • Proba interviului poate fi sustinuta doar de catre acei candidati declarati admisi la probsa scrisa. Interviul va avea loc in data de 2.08.2017 , la ora 13.00
 • Afişat astăzi,  28.07.2017 , ora 15.15  la sediul  Primariei Orasului  Eforie, precum si la sediul Serviciului Politie Locala
Skip to content