Concurs recrutare functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional superior  din cadrul Serviciului Urbanism și Disciplina în Constructii  din subordinea Arhitectului Sef din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Concursul de recrutare constă în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă, interviul

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 04.10.2021-25.10.2021 , la sediul  Primariei Orasului Eforie

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere

-proba scrisa se va desfăşura în data de 04.11.2021 ora 10.00, la sediul Primariei din strada Avram Iancu nr3

-interviul se va desfăşura în  termen de  5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, la sediul Primariei din Eforie Sud, str Avram Iancu nr 3

Dosarul de înscriere  va cuprinde următoarele documente, conform  prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi actualizată:

–  formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;

– curriculum vitae, modelul comun European;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii,  certificatelor și altor documente  care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarant admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţiile de participare la concurs  sunt următoarele:

Condiţiile generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 465 din OUG 57/2019 privind codul administrativ, actualizată.

Condiţiile specifice privind ocuparea posturilor sus-mentionate sunt:

 • pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenta  sau echivalentă  din domeniile: arhitectura , urbanism sau constructii
  1. vechime în specialitatea studiilor – min 7 ani

Atributiile prevazute in fisa postului  sunt urmatoarele:

 • Atributii de baza sprecifice postului:
 • verifică din punct de vedere al conţinutului solicitările prezentate de beneficiari/investitori în vederea obţinerii Autorizaţiilor de Construire;
 • verifică încadrarea solicitărilor pentru emiterea Autorizaţiilor de Construire în prevederile regulamentelor de urbanism, precum şi a reglementărilor legislative în vigoare în domeniul urbanismului;
 • întocmeste autorizaţii de construire, autorizaţii de demolare, autorizaţii pentru scoaterea temporară din folosinţă a domeniului public şi/sau privat, pentru lucrări de primă necesitate în cazuri de avarie, autorizaţiile pentru scoaterea temporară din folosinţă a domeniului public;
 • eliberează autorizaţii de construire pentru:
  • lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a clădirilor de orice fel;
  • lucrări de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, ce urmează a fi efectuate la construcţii reprezentând monumente şi ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, artă sau cultură, inclusiv cele din zonele lor de protecţie;
  • lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare subterane şi aeriene, împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;
  • construcţii provizorii de şantier necesare execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea;
  • organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote;
  • lucrări cu caracter provizoriu: tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame.
 • eliberează autorizaţii de desfiinţare pentru lucrările menţionate mai sus ;
 • acordă informaţii de specialitate celorlalte compartimente funcţionale din cadrul instituţiei, în legătură cu problemele de urbanism şi amenajarea teritoriului;
 • acordă informaţii de specialitate cetăţenilor privind aspecte referitoare la procedura de emitere a autorizaţiei de construire/desfiintare;
 • înregistreaza în registrele de evidenta lucrarile eliberate;
 • elibereaza raspunsurilor la cereri, sesizari ale cetatenilor cu privire la unele aspecte de legalitate pentru eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiintare;
 • aplica prevederile Planului de Urbanism General si ale Regulamentului local de urbanism ;
 • transmite compartimentului impozite şi taxe locale listele cu autorizaţiile de construire emise, (pentru construcţii noi, extinderi, schimbări de destinaţie, firme, reclame, chioşcuri, tonete) în vederea luării în evidenţă pentru impunere şi reglementarea taxelor la autorizaţiile de construire, a căror titulari nu s-au prezentat în termenul legal în vederea depunerii declaraţiei privind valoarea finală a lucrărilor autorizate.

sarcini generale

 • întocmeşte proiecte de hotarâre şi/sau rapoarte pentru şedinţele consiliului local;
 • întocmeşte note justificative şi propuneri pentru bugetul de venitul şi cheltuieli al oraşului Eforie, pentru rectificari bugetare (în cazul în care bugetul a fost deja adoptat), pentru programul anual de investiţii şi pentru programul anual de achiziţii publice;
 • întocmeşte rapoarte, statistici, monitorizari, declaraţii etc. solicitate de catre alte instituţii sau instituite prin legislaţia în vigoare şi raspunde de expedierea acestora la termenele solicitate;
 • cunoaşte, respectă şi aplică întocmai legislaţia în cadrul atribuţiunilor de serviciu;
 • cunoaşte, respecta şi aplica întocmai prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primariei Eforie, prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, procedurile de lucru instituite prin Dispoziţii ale Primarului (procedura privind circulaţia şi redactarea corespondenţei, procedura privind ALOP etc.);
 • certifica, prin semnatura olografa aplicata pe orice înscris (document, act, scrisoare, adresa etc.) întocmit (sau redactat), temeinicia (realitatea, veridicitatea, exactitatea etc.) tuturor datelor consemnate în înscrisurile respective;
 • rezolva corespondenţa repartizata cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum şi cu respectarea regulamentului şi procedurilor interne;
 • întomeşte raportari periodice cu privire la activitatea desfaşurata pe care la înainteaza conducatorului ierarhic;
 • respectă programul de lucru şi programul cu publicul;
 • anunţă în scris orice situaţii care reclamă absenţa din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie în interes personal;
 • adoptă, în relaţiile cu colegii şi cu publicul, o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare;
 • în cazul în care constata ca unul dintre colegii de serviciu încalca prevederile legale în vigoare sau procedurile interne de lucru, are obligaţia de a sesiza, imediat, în scris conducerea (sau comisia de disciplina) asupra acestui aspect;
 • în cazul în care constata ca, datorita unor modificari survenite în legislaţie, unele proceduri de lucru interne conţin prevederi care contravin legislaţiei în vigoare sau trebuie modificate pentru a fi conforme cu noile prevederi legale, are obligaţia de a înştiinţa imediat, în scris, conducerea;
 • participa la testarile periodice pentru verificarea nivelului de pregatire profesionala;
 • participa la cursurile de perfecţionare la care este trimis de institiţie;
 • desfaşurarea, în timpul programului de lucru stabilit, a activitǎţilor de natura profesionala, care ţin strict de postul pe care îl ocupa;
 • se prezinta la locul de munca în ţinuta adecvata;
 • are obligaţia sa poarte ecusonul la locul de munca;
 • raspunde pentru respectarea secretului de serviciu;
 • are obligaţia sa stabileasca relaţii de colaborare cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;
 • raspunde pentru furnizarea informaţiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau debitele contribuabililor, în scris sau verbal, doar în cazurile prevazute de lege;
 • rǎspunde de luarea masurilor contravenţionale şi/sau de sesizare a organelor de urmarire penala în cazurile de evaziune fiscala;
 • raporteaza periodic activitatea desfaşurata şi rezultatele acesteia;
 • anunţa în scris orice acte sau fapte care împiedica realizarea corecta şi la timp a sarcinilor de serviciu;
 • informeaza imediat, în scris, şeful direct în legatura cu problemele aparute în activitate;

 sarcini administrative : 

 • întreţine şi exploatează corect inventarul din dotare;
 • participa ca membru în comisii de recepţie a lucrarilor, serviciilor sau produselor achiziţionate de catre Primaria Eforie sau de catre instituţiile publice subordonate Primariei precum şi in orice alte comisii în care este numit prin dispoziţii ale primarului sau decizii/note interne ale conducatorilor;
 • raspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în pastrare, de inventarierea şi predarea acestora la arhiva în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • raspunde de pastrarea în condiţii corespunzatoare a tuturor copiilor actelor întocmite şi expediate, precum şi arhivarea actelor clasate;
 • întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţia de produse, lucrari sau servicii;
 • menţine ordinea şi curaţenia la locul de munca;
 • respecta masurile de securitate şi sanatate în munca în instituţie;

alte sarcini :

 • întocmeşte orice alte lucrǎri dispuse de catre conducerea instituţiei;

efectuează deplasari pe teren în interesul serviciului;

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 .

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie  vacante din cadrul Serviciului Urbanism și  Disciplina în Construcții

 

 • Constituţia României, republicată
 • U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ
 • G nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,    republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 50/1991 actualizata si republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 • Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Ordinul nr 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea si revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.
 • Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, republicata si actualizată
 • Hotărârea Guvernului nr 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

 

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut