COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

În şedinţa ordinară a Consiliului Local Eforie din data de 4 noiembrie 2015 a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 202/2015 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în oraşul Eforie pentru anul 2016. Hotărârea a fost realizată în concordanţă cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Noul cod fiscal aduce unele modificări faţă de prevederile existente, cele mai importante fiind la stabilirea şi calculul impozitului (şi a taxei) pe clădiri.
Astfel, începând cu 1 ianuarie 2016, clădirile aparţinând contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice se vor clasifica, din punct de vedere al destinaţiei, în clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi clădiri cu destinaţie mixtă, iar impozitul/taxa pe clădiri se va calcula în mod diferit, funcţie de destinaţia clădirilor.
Articolul nr. 453 din Legea 227/2015 ne furnizează definiţii ale unor termeni, de unde înţelegem ce înseamnă:
• clădire rezidenţială = construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;
• clădire nerezidenţială = orice clădire care nu este rezidenţială;
• clădire cu destinaţie mixtă = clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial;
La art. 495 din aceeaşi lege sunt stabilite obligaţiile contribuabililor cu privire la depunerea unor declaraţii la sediul organului fiscal:
• persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 29 februarie 2016;
• persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate şi la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 29 februarie 2016;
Nedepunerea declaraţiilor de mai sus sau depunerea acestora cu întârziere, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenzi.

ROF

Art.1 Primaria Orasului Eforie este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu hotararile Consiliului Local al Orasului Eforie privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi, a statului de functii ale aparatului de specialitate si a regulamentului de organizare si functionare.

Art.2 Primarul, viceprimarul , Secretarul Orasului Eforie, Administratorul Public impreuna cu aparatul de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria Orasului Eforie si dispozitiile Primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

Art3 Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor Consiliului Local al Orasului Eforie; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, precum si a hotararilor Consiliului Local al Orasului Eforie, in conditiile legii.

Art.4 Primarul coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local ale Orasului Eforie prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.

Art.5 Primarul indeplineste o functie de autoritate publica.

Art.6 Primarul raspunde de buna functionare a administratiei publice a Orasului Eforie, in conditiile legii.

Art.7 Primarul reprezinta Orasul Eforie in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie.

Art.8 In relatiile dintre Consiliul Local al Orasului Eforie, ca autoritate deliberativa si Primar, ca autoritate executiva nu exista raporturi de subordonare.

Art.9 Intre Prefect, in calitate de reprezentant al Guvernului, Consiliul Local al Orasului Eforie si Primar nu exista raporturi de subordonare.

Art.10 (1) Aparatul de specialitate al Primarului exercita atributii ce decurg din administrarea creantelor proprii conform legii, ca organ fiscal.

(2) Modul de administrare a veniturilor, definit conform art.1(3) din Codul de Procedura Fiscala, va fi de stabilit prin norme interne aprobate de Primar.

Art.11 Aparatul de specialitate al Primarului este structurat pe compartimente functionale, in conditiile legii. Aparatul de specialitate este compus din functionari publici si personal contractual.

Art.12 Regimul general al raporturilor juridice dintre functionarii publici si Primaria Orasului Eforie este reglementat de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.13 Personalul care efectueaza activitati de secretariat, administrative, protocol, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire, este angajat cu contract individual de munca. Persoanele care ocupa aceste functii nu au calitatea de functionar public si li se aplica legislatia muncii.

Art.14 Normele de conduita profesionala a functionarilor publici si personalului contractual sunt reglementate de legislatia specifica si sunt obligatorii pentru toti salariatii din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.15 Dispozitiile prezentului Regulament se aplica functionarilor publici si personalului cu contract individual de munca, din aparatul de specialitate al Primarului Orasului Eforie.

Art.16 Primarul indeplineste atributii referitoare la relatia cu Consiliul Local al Orasului Eforie.

Art.17 In exercitarea atributiilor prevazute la art.16, Primarul:

a) Prezinta Consiliul Local al Orasului Eforie, in primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;

b) Prezinta, la solicitarea Consiliului Local, alte rapoarte, informari sau orice documente solicitate de acesta;

c) Elaboreaza proiecte de strategii provind starea economica, sociala cat si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii Consiliului Local al Orasului Eforie

Art.18 La solicitarea consilierilor locali, Primarul prezinta rapoarte privind activitatea compartimentelor din aparatul de specialitate, precum si din cadrul serviciilor si institutiilor publice de interes local din subordinea acestuia.

Documentele aferente ROF:


HCL 130 – Privind aprobarea oganigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Eforie

Versiunea pdf


Atributii Compartiment Evidenta Persoanelor | Atributii Compartiment stare civila | Atributii pe linie informatica | Atributii pe linie de analiza-sinteza, secretariat si relatii cu publicul | Serviciul juridic, contentios administrativ si asistenta sociala

Versiunea pdf


Compartiment audit public Intern | Compartiment Resurse Umane | Compartiment Situatii de Urgenta

Versiunea pdf


Serviciul afaceri externe si protocol | Compartiment management proiecte cu finantare internationala | Arhitactul sef

Versiunea pdf


Serviciul urbanism si disciplina in constructii | Directia Economica | Biroul Executari Silite | Compartimentul colectare taxe si impozite | Compartimentul financiar, contabilitate, elaborare si executie buget

Versiunea pdf


Compartimentul contracte si proceduri achizitii | Directia administrarea domeniului public si privat | Compartiment administrare domeniul public si privat | Compartiment fond funciar, registrul agricol, autorizare trasnport si protectia mediului | Compartiment autorizare si monitorizare agenti economici

Versiunea pdf


Compartiment tehnico-administrativ | Compartiment asistenta medicala in scoli | Serviciul Politie Locala | Dispozitii finale

Versiunea pdf

Anunt sistem TIC de interoperabilitate

Luni 24.08.2015, la sediul Centrului de Relatii cu Publicul Eforie Sud al Primariei Orasului Eforie, va avea loc prezentarea sistemuli TIC de interoperabilitate din cadrul proiectului “Cresterea Interoperabilitatii Sistemelor Informatice in Cadrul Primariei Orasului Eforie”.
In cadrul acestei prezentari se vor detalia avantajele utilizarii acestui sistem si va avea loc o sesiune de informare cu privire la modul de utilizare a modulelor sistemului.

Anunt Calificare

                                                                                                                                                             ANUNT

                  Primaria orasului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str. Progresului nr . 1, organizeaza in perioada 25-27.02.2015 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata de 5 luni de zile a unui post de expert consiliere in cadrul proiectului „Calificarea- O sansa pentru viitor!”. Depunerea dosarelor se face la secretariatul institutiei pana la data de 24.02.2015, ora 12.00.
Proba scrisa a concursului se va desfasura in data de 25.02.2015, ora 10.00, la sediul Primariei orasului Eforie, iar interviul va avea loc in data de 27.02.2015, ora 10.00 la acelasi sediu.

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
-studii superioare in una din specialitatile: psihologie, pedagogie, sociologie;
-experienta de cel putin un an in activitatea de informare-consiliere in cadrul proiectelor europene finantate prin POSDRU;
-experienta profesionala minim 3 ani in domeniul studiilor de specialitate

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0241/748633, pers. de contact Lucia BURHOCH.


           Bibliografie

 1. H.G. nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pt. somaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
 3. H.G. nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Realizarea fişei de consiliere, interpretarea informaţiilor colectate ȋn cadrul activităţii de consiliere şi realizarea planului de carieră
 5. POSDRU 2007-2013 Ghidul solicitantului. Condiţii generale
 6. POSDRU 2007-2013 Ghidul solicitantului. Condiţii specifice. Cererea de propuneri de proiecte de tip Grant nr. 128, iunie 2013
 7. Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 46, privind grupurile țintă
 8. Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 62, privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finanțare nerambursabilă
 9. Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 73, privind documentele justificative din eşantion aferente fiecărei cereri de rambursare depuse în cadrul proiectelor grant/strategice finanţate din POSDRU 2007-2013
 10. Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 87, privind documentele justificative din eşantion aferente fiecărei cereri de rambursare depuse ȋn cadrul proiectelor grant/strategice finanţate prin POSDRU 2007-2013
 11. Legea 215/2001 – Legea Administratiei Publice

Skip to content