concurs recrutare inspector , clasa I, grad profesional principal-Birou Executari Silite

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de recrutare in perioada 18.01.2019 – 30.01.2019 pentru ocuparea unei funcţii publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional principal  din cadrul Biroului Executări Silite – Directia Economica  din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Concursul de recrutare constă în 3 etape:

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 7.01.2019 , la sediul  Primariei Orasului Eforie , str Progresului nr 1

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere

-proba scrisa se va desfăşura în data de 18.01.2019 ora 10.00, la sediul Primariei din Eforie Sud strada Avram Iancu nr 3

-interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

 

Dosarul de înscriere  va cuprinde următoarele documente, conform  prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi actualizată:

–  formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;

– curriculum vitae, modelul comun European;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii,  certificatelor și altor documente  care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarant admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Condiţiile de participare la concurs  sunt următoarele:

Condiţiile generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 54 din Legea nr 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată.

Condiţiile specifice privind ocuparea posturilor sus-mentionate sunt:

 • pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenta în domeniul științelor economice
 • vechime în specialitatea studiilor : minim 5 ani

Atributiile prevazute in fisa postului  :

   a) sarcini de bazǎ (60 % din timpul de lucru) – atribuţii şi responsabilitǎţi specifice scopului principal al postului

–           rǎspunde de intocmirea dosarelor de executare silita in baza titlurilor executorii transmise de cǎtre compartimentele institutiei. Titlurile executorii se înscriu într-un Borderou de adaugare a obligaţiilor fiscale, iar dosarele de executare silitǎ sunt înregistrate intr-un caiet special. Cazurile sunt introduse in programul informatic, in maxim 48 de ore de la primirea dispozitiilor de urmarire. Procedura de executare silitǎ demareazǎ prin emiterea de somaţii.Cheltuielile de executare se vor introduce în program, numai in cazul emiterii somaţiilor. Deplasarea pe teren, se va efectua numai dupa primirea confirmǎrii somaţiei. Confirmarea primirii somatiei şi numǎrul de înregistrare al acesteia vor fi introduse deasemenea în programul informatic.Ulterior se transmit adrese de înfiinţare a popririi sau instituiri de sechestre.Dupa stingerea debitului cazurile vor fi inaintate pentru obţinerea vizei CFP în maxim 48 de ore de la achitarea plǎţii. Se va întocmeste un referat de încheiere şi o decizie de ridicare a mǎsurilor de executare silitǎ pentru fiecare caz în parte, care se va semna de cǎtre şeful de birou si se va arhiva;

–          rǎspunde de întocmirea dosarelor de insolvabilitate, în cazul în care suma nu este recuperatǎ şi din investigaţiile efectuate reiese cǎ debitorul nu are venituri urmǎribile;

–          rǎspunde de întocmirea proceselor verbale de constatere si sancţionare a contravenţiilor pentru terţii popriţi care nu respecta prevederile legale în vigoare;

–          rǎspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor conform reglementǎrilor legale în vigoare;

–          raporteazǎ periodic încasǎrilor efectuate;

–          rǎspunde de sesizarea organelor de urmarire penalǎ în cazurile de evaziune fiscalǎ;

–          rǎspunde de încasarea sumelor reprezentand taxe, impozite, accesorii creanţǎ şi alte venituri ale bugetului local, cu excepţia amenzilor;

–          este responsabil pentru efectuarea operaţiunilor de restituire, compensare şi transferuri de sume;

–          se deplaseazǎ pe teren in vederea strângerii de informaţii referitoare la starea fiscalǎ a debitorilor, in vederea stingerii debitelor aflate în executare silitǎ;

–          opereazǎ documentele în baza de date şi este responsabil pentru corectitudinea acestora;

–          instrumenteazǎ dosarele de executare silitǎ;

–          efectueazǎ inspecţia fiscalǎ la contribubilii persoane fizice, conform codului de procedurǎ fiscalǎ;

b) sarcini generale (20 % din timpul de lucru) – atribuţii şi responsabilitǎţi generale:
–          întocmeşte proiecte de hotǎrâre şi/sau rapoarte pentru şedinţele consiliului local;

–          întocmeşte note justificative şi propuneri pentru bugetul de venitul şi cheltuieli al oraşului Eforie, pentru rectificǎri bugetare (în cazul în care bugetul a fost deja adoptat), pentru programul anual de investiţii şi pentru programul anual de achiziţii publice;

–          întocmeşte rapoarte, statistici, monitorizǎri, declaraţii etc. solicitate de cǎtre alte instituţii sau instituite prin legislaţia în vigoare şi rǎspunde de expedierea acestora la termenele solicitate;

–          cunoaşte, respectă şi aplică întocmai legislaţia în cadrul atribuţiunilor de serviciu;

–          cunoaşte, respectǎ şi aplicǎ întocmai prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primǎriei Eforie, prevederile Regulamentului de Ordine Interioarǎ, procedurile de lucru instituite prin Dispoziţii ale Primarului (procedura privind circulaţia şi redactarea corespondenţei, procedura privind ALOP etc.);

–          certificǎ, prin semnǎtura olografǎ aplicatǎ pe orice înscris (document, act, scrisoare, adresǎ etc.) întocmit (sau redactat), temeinicia (realitatea, veridicitatea, exactitatea etc.) tuturor datelor consemnate în înscrisurile respective;

–          furnizează de îndata informaţiile, lucrările etc. solicitate pentru întocmirea proiectelor cu finanţare europeană , guvernamentală etc. precum şi pentru întocmirea apărărilor în instanţele de judecată în procesele unde suntem parte;

–          rezolvǎ corespondenţa repartizatǎ cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum şi cu respectarea regulamentului şi procedurilor interne;

–          întomeşte raportǎri periodice cu privire la activitatea desfǎşuratǎ pe care la înainteazǎ conducǎtorului ierarhic;

–          respectă programul de lucru şi programul cu publicul;

–          anunţă în scris orice situaţii care reclamă absenţa din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie în interes personal;

–          adoptă, în relaţiile cu colegii şi cu publicul, o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare;

–          în cazul în care constatǎ cǎ unul dintre colegii de serviciu încalcǎ prevederile legale în vigoare sau procedurile interne de lucru, are obligaţia de a sesiza, imediat, în scris conducerea (sau comisia de disciplinǎ) asupra acestui aspect;

–          în cazul în care constatǎ cǎ, datoritǎ unor modificǎri survenite în legislaţie, unele proceduri de lucru interne conţin prevederi care contravin legislaţiei în vigoare sau trebuie modificate pentru a fi conforme cu noile prevederi legale, are obligaţia de a înştiinţa imediat, în scris, conducerea;

–          participǎ la testǎrile periodice pentru verificarea nivelului de pregǎtire profesionalǎ;

–          participǎ la cursurile de perfecţionare la care este trimis de institiţie;

–          desfǎşurarea, în timpul programului de lucru stabilit, a activitǎţilor de natura profesionalǎ, care ţin strict de postul pe care îl ocupǎ;

–          se prezintǎ la locul de muncǎ în ţinutǎ adecvatǎ;

–          are obligaţia sǎ poarte ecusonul la locul de muncǎ;

–          rǎspunde pentru respectarea secretului de serviciu;

–          are obligaţia sǎ stabileascǎ relaţii de colaborare cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;

–          rǎspunde pentru furnizarea informaţiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau debitele contribuabililor, în scris sau verbal, doar în cazurile prevazute de lege;

–          rǎspunde de luarea mǎsurilor contravenţionale şi/sau de sesizare a organelor de urmǎrire penalǎ în cazurile de evaziune fiscalǎ;

–          raporteazǎ periodic activitatea desfǎşuratǎ şi rezultatele acesteia;

–          anunţǎ în scris orice acte sau fapte care împiedicǎ realizarea corectǎ şi la timp a sarcinilor de serviciu;

–          informeazǎ imediat, în scris, şeful direct în legǎturǎ cu problemele apǎrute în activitate;

c) sarcini administrative (10 % din timpul de lucru): 
–          întreţine şi exploatează corect inventarul din dotare;

–          participǎ ca membru în comisii de recepţie a lucrǎrilor, serviciilor sau produselor achiziţionate de cǎtre Primǎria Eforie sau de cǎtre instituţiile publice subordonate Primǎriei precum şi in orice alte comisii în care este numit prin dispoziţii ale primarului sau decizii/note interne ale conducǎtorilor;

–          rǎspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în pǎstrare, de inventarierea şi predarea acestora la arhivǎ în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

–          rǎspunde de pǎstrarea în condiţii corespunzǎtoare a tuturor copiilor actelor întocmite şi expediate, precum şi arhivarea actelor clasate;

–          întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţia de produse, lucrǎri sau servicii;

–          menţine ordinea şi curǎţenia la locul de muncǎ;

–          respectǎ mǎsurile de securitate şi sǎnǎtate în munca în instituţie;

 

Bibliografia este anexata prezentului  anunt

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe Gabriela Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633 nterior 107.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107 .

 

 

BIBLIOGRAFIA

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,republicată;
 4. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr 207/2015 privind codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare
 6. Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare- Titlul IX ” Impozite si Taxe locale ”;
 7. HG nr 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr 85/2014 , privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordin MDRAP nr 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art 46 alin (8) și art 47 alin (9) din Legea nr 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 

concurs recrutare inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Contracte si Proceduri Acchizitii

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de recrutare in perioada 15.01.2019 – 23.01.2019 pentru ocuparea unei funcţii publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional debutant  din cadrul Compartimentului Contracte si Proceduri Achizitii – Directia Economica  din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

Concursul de recrutare constă în 3 etape:

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 03.01.2019 , la sediul  Primariei Orasului Eforie

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere

-proba scrisa se va desfăşura în data de 15.01.2019 ora 10.00, la sediul Primariei din strada Avram Iancu nr 3

-interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

 

Dosarul de înscriere  va cuprinde următoarele documente, conform  prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi actualizată:

–  formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;

– curriculum vitae, modelul comun European;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii,  certificatelor și altor documente  care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarant admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Condiţiile de participare la concurs  sunt următoarele:

Condiţiile generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 54 din Legea nr 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată.

Condiţiile specifice privind ocuparea posturilor sus-mentionate sunt:

 • pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenta
 • vechime în specialitatea studiilor : fara vechime

Atributiile prevazute in fisa postului   precum si Bibliografia sunt  anexate prezentului  anunt

 

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe Gabriela Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633 nterior 107.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107 .

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 • Constituţia României
 • Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
 • Legea nr. 188/1999, republicată şi actualizată, privind Statutul functionarilor publici
 • Legea nr 7/2004, republicată şi actualizată, privind codul de conduită al funcţionarilor publici
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodolgoce de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea a 3-a “Prevederi referitoare la investiţiile publice locale”;
 • OUG nr. 39/10.05.2018 privind parteneriatul public-privat, publicată în Monitorul Oficial 427 din 18 mai 2018;
 • OUG nr. 45/24.05.2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice publicată în Monitorul Oficial 459 din 4 iunie 2018.

 

 

 

1.     A T R I B U Ţ I I L E    P O S T U L U I:
a)     sarcini de bazǎ (60 % din timpul de lucru) – atribuţii şi responsabilitǎţi specifice scopului principal al postului:

–         întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

–          elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, programul anual al achiziţiilor publice şi, dacă este cazul, strategia anuală de achiziţii;

–         elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a strategiei de contractare, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs şi a strategiei de contractare, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;

–          îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege;

–         aplică şi finalizează procedurile de atribuire;

–         realizează achiziţiile directe;

–         constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;

 

–         solicită compartimentelor de specialitate referate de necesitate cu privire la lucrarile, serviciile si produsele ce se vor achiziţiona in anul urmator celui  curent pentru a fi incluse in planul de achizitii ;

–         verifica daca referatele respective cuprind  scopul , valoarea estimata  si data previzionată a achiziţiei;

–         încadreaza lucrările, serviciile şi produsele pe coduri C.P.V. ;

–         întocmeşte Note de fundamentare a procedurilor de achiziţie;

–         participă la licitatiile privind achiziţiile publice;

–          urmareşte derularea achizitiilor conform Planului de achiziţii;

–         întocmeşte situaţii şi raportări către ANAP/SEAP La termenele prevăzute de legislaţia învigoare, cu respectarea cerinţelor specifice pentru acestea.

b) sarcini generale (20 % din timpul de lucru) – atribuţii şi responsabilitǎţi generale:
–         întocmeşte proiecte de hotǎrâre şi/sau rapoarte pentru şedinţele consiliului local;

–         întocmeşte note justificative şi propuneri pentru bugetul de venitul şi cheltuieli al oraşului Eforie, pentru rectificǎri bugetare (în cazul în care bugetul a fost deja adoptat), pentru programul anual de investiţii şi pentru programul anual de achiziţii publice;

–         întocmeşte rapoarte, statistici, monitorizǎri, declaraţii etc. solicitate de cǎtre alte instituţii sau instituite prin legislaţia în vigoare şi rǎspunde de expedierea acestora la termenele solicitate;

–         cunoaşte, respectă şi aplică întocmai legislaţia în cadrul atribuţiunilor de serviciu;

–         cunoaşte, respectǎ şi aplicǎ întocmai prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primǎriei Eforie, prevederile Regulamentului de Ordine Interioarǎ, procedurile de lucru instituite prin Dispoziţii ale Primarului (procedura privind circulaţia şi redactarea corespondenţei, procedura privind ALOP etc.);

–         certificǎ, prin semnǎtura olografǎ aplicatǎ pe orice înscris (document, act, scrisoare, adresǎ etc.) întocmit (sau redactat), temeinicia (realitatea, veridicitatea, exactitatea etc.) tuturor datelor consemnate în înscrisurile respective;

–         furnizează de îndata informaţiile, lucrările etc. solicitate pentru întocmirea proiectelor cu finanţare europeană , guvernamentală etc. precum şi pentru întocmirea apărărilor în instanţele de judecată în procesele unde suntem parte.

–         rezolvǎ corespondenţa repartizatǎ cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum şi cu respectarea regulamentului şi procedurilor interne;

–         întomeşte raportǎri periodice cu privire la activitatea desfǎşuratǎ pe care la înainteazǎ conducǎtorului ierarhic;

–         respectă programul de lucru şi programul cu publicul;

–         anunţă în scris orice situaţii care reclamă absenţa din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie în interes personal;

–         adoptă, în relaţiile cu colegii şi cu publicul, o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare;

–         în cazul în care constatǎ cǎ unul dintre colegii de serviciu încalcǎ prevederile legale în vigoare sau procedurile interne de lucru, are obligaţia de a sesiza, imediat, în scris conducerea (sau comisia de disciplinǎ) asupra acestui aspect;

–         în cazul în care constatǎ cǎ, datoritǎ unor modificǎri survenite în legislaţie, unele proceduri de lucru interne conţin prevederi care contravin legislaţiei în vigoare sau trebuie modificate pentru a fi conforme cu noile prevederi legale, are obligaţia de a înştiinţa imediat, în scris, conducerea;

–         participǎ la testǎrile periodice pentru verificarea nivelului de pregǎtire profesionalǎ;

–         participǎ la cursurile de perfecţionare la care este trimis de institiţie;

–         desfǎşurarea, în timpul programului de lucru stabilit, a activitǎţilor de natura profesionalǎ, care ţin strict de postul pe care îl ocupǎ;

–         se prezintǎ la locul de muncǎ în ţinutǎ adecvatǎ;

–         are obligaţia sǎ poarte ecusonul la locul de muncǎ;

–         rǎspunde pentru respectarea secretului de serviciu;

–         are obligaţia sǎ stabileascǎ relaţii de colaborare cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;

–         rǎspunde pentru furnizarea informaţiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau debitele contribuabililor, în scris sau verbal, doar în cazurile prevazute de lege;

–         rǎspunde de luarea mǎsurilor contravenţionale şi/sau de sesizare a organelor de urmǎrire penalǎ în cazurile de evaziune fiscalǎ;

–         raporteazǎ periodic activitatea desfǎşuratǎ şi rezultatele acesteia;

–         anunţǎ în scris orice acte sau fapte care împiedicǎ realizarea corectǎ şi la timp a sarcinilor de serviciu;

–         informeazǎ imediat, în scris, şeful direct în legǎturǎ cu problemele apǎrute în activitate;

c) sarcini administrative (10 % din timpul de lucru): 
–         întreţine şi exploatează corect inventarul din dotare;

–         participǎ ca membru în comisii de recepţie a lucrǎrilor, serviciilor sau produselor achiziţionate de cǎtre Primǎria Eforie sau de cǎtre instituţiile publice subordonate Primǎriei precum şi in orice alte comisii în care este numit prin dispoziţii ale primarului sau decizii/note interne ale conducǎtorilor;

–         rǎspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în pǎstrare, de inventarierea şi predarea acestora la arhivǎ în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

–         rǎspunde de pǎstrarea în condiţii corespunzǎtoare a tuturor copiilor actelor întocmite şi expediate, precum şi arhivarea actelor clasate;

–         întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţia de produse, lucrǎri sau servicii;

–         menţine ordinea şi curǎţenia la locul de muncǎ;

–         respectǎ mǎsurile de securitate şi sǎnǎtate în munca în instituţie;

 

 

 

concurs recrutare inspector de specialitate, studii superioare, grad debutant- Centru National de Informare si Promovare Turistica

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul în Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs  de recrutare în perioada 09.01.2019-17.01.2019 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a unui  post   contractual  de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional   debutant   la Centrul  Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Oraşul Eforie Sud  .

Conditii de participare:

Poate îndeplini funcţia de inspector de specialitate ,  debutant , persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii prevazute de art 3 din HG 286/2011, actualizata:

 1. a) are cetaţenie română, cetăţenie a altor state membre ale uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
 2. b) Cunoaşte limba româna scris şi vorbit;
 3. c) Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de families au de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) indeplineste conditiilr de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condițiile specifice sunt următoarele:

 • – studii superioare studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenta  sau echivalentă

-vechime în specialitatea studiilor- fara vechime

– cunoaşte  o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană)

 

Concursul consta in urmatoarele etape:

 1. selectarea dosarelor de inscriere
 2. probă de cunoaşterea unei limbi străine de circulatie internationala
 3. proba scrisă
 4. interviu

Se pot prezenta la urmatoarea etapa  numai candidatii declarati admişi la etapa precedentă.

 

Dosarul de înscriere  va cuprinde următoarele documente, conform art 6 alin (1) din HG 286/2011:

 1. a) cerere înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului
  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverintele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau si/sau în specialitatea studiilor, în copie
 4. e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 5. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
 6. g) curriculum vitae

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de înscriere se vor depune la registratura instituţiei in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii (pana la data de 21.12.2018). In termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi  lucratoare  de la data selectiei dosarelor.

 

In data de 09.01.2019 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba de  cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala (engleza, franceza, germana). Punctajul maxim  este de 100 puncte.  Pentru a fi declarati admisi la proba practica, candidatii trebuie sa obtina minim 50 de puncte .

Se pot prezenta la urmatoarea etapa (proba scrisa) numai candidatii declarati admisi la proba de cunoastere a unei limbi straine de circulatie internationala.

In data de 11.01.2019 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba scrisa a concursului . Punctajul maxim  este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.

Interviul va avea loc in data de 16.01.2018 incepand cu ora 14.00. Punctajul maxim  este de 100puncte. Sunt declarati admisi la proba interviului candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba  de limba staina, cea scrisa si interviu.

 

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba  de cunoasterea unei limbi straine ,proba  scrisa , interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult  o zi lucratoare  de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Contestatiile formulate  vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prin afisare  la sediul institutiei

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107

 

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata;
 • Ordinul 1096/3 septembrie 2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica
 • Ordonanța nr 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

      

concurs recrutare paznic- Proiect “Parc recreere oras Eforie Sud”

 

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs  de recrutare in perioada 08.01.2019-11.01.2019 pentru ocuparea pe perioada nedeterminată  a unui  post   contractual  de paznic din cadrul Directiei  Administrarea Domeniului Public si Privat, pentru proiectul  aflat in sustenabilitate   “Parc recreere Eforie”

Conditii de participare:

Poate indeplini functia de paznic persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

-are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniuniii Europene sau a statelor apartinand Spatiului economic European  si domiciliul in Romania (se va prezenta copie  dupa certificatul de nastere si dupa buletinul/cartea de identitate)

-Cunoaste limba romana scris si vorbit

-Are varsta minima de 18 ani impliniti

-are capacitate deplina de exercitiu

-are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical

-nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni  contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals sau a unor faptre de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea (dovada- cazier judiciar)

-are studii generale/medii liceale (se prezinta documentele doveditoare  in original si copie)

-detine atestat in conditiile legii 333/2003

Alte conditii:

-a detinut anterior functie similara  1 an de zile(se prezinta cartea de munca in original si copie)

 

Concursul consta in 3 etape:

 1. selectarea dosarelor de inscriere
 2. proba scrisa
 3. interviu

 

Se pot prezenta la urmatoarea etapa  numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

 

Dosarul de inscriere  va cuprinde următoarele documente:

-cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii

– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( diploma de bacalaureat) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă

– cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza

-adeverinţă medicala  care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

-curriculum vitae

Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea

 

Dosarele de inscriere se vor depune la registratura institutiei  in termen de 10 zile lucratoare  de la data publicarii in Monitorul Oficial,(pana la data de 21.12.2018).In termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor,   comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi  lucratoare  de la data selectiei dosarelor.

 

In data de 08.01.2018 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba scisa a concursului . Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.

Interviul va avea loc in data de 10.01.2018 incepand cu ora 14.00. Punctajul maxim  este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncta la proba scrisa.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu.

 

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, respectiv proba scrisa /interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult  o zi lucratoare  de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Contestatiile formulate  vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prin afisare  la sediul institutiei

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 int.107

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul pentru ocuparea unui post de paznic Proiect “Parc recreere oras Eforie”

 

 • Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, actualizată
 • Legea nr 333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor si persoanelor, actualizata

 

Examen promovare in grad profesional imediat superior celui deţinut pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Eforie

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, vă aducem la cunostinţă organizarea examenului de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Eforie  care îndeplinesc condiţiile de promovare conform art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

 

– referent, clasa III, grad profesional principal- 1 funcție publică- Compartiment Asistență Socială  din cadrul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ și Asistență Socială

-politist local, clasa III, grad profesional superior-1 funcție publică- Serviciul Politie Locală

– inspector, clasa I, grad profesional principal- 1 funcție publica- Serviciul Afaceri Externe și Protocol inspector, clasa I, grad profesional superior- 1 funcție- Compartiment Financiar, Contabilitate, Elaborare și Execuție Buget-Direcția Economică

– inspector, clasa I, grad profesional superior- 1 funcție publica – Compartiment Colectare Taxe si Impozite-Direcția Economică

– inspector, clasa I, grad profesional superior- 1 funcție publica- Birou Executari Silite- Direcția Economică

– inspector, clasa I, grad profesional superior- 1 funcție publica-Compartiment Administrarea Domeniului Public și Privat- Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat

– inspector, clasa I, grad profesional superior- 1 funcție publica- Compartiment Fond Funciar, Registru Agricol, Autorizare Transport și Protecția Mediului-Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat

-politist local, clasa I, grad profesional superior- 1 funcție publica -Serviciul Politie Locală

 

Examenul  va avea doua probe: proba scrisa si interviul.

Proba scrisa va avea loc în data de 21.12.2018 – ora 10.00;

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Dosarele se vor depune la Compartimentul  Resurse Umane , începând cu data de 21.11.2018  până în data de 11.12.2018 şi vor conţine în mod obligatoriu:

 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • formularul de înscriere la concurs.

 

Examenul  se va desfașura la sediul instituției din Eforie Sud,  strada Avram Iancu  nr 3

 

Relații suplimentare se pot obține de la sediul instituției din str. Progresului nr 1, telefon 0241748633, interior 107, fax: 0241748979, e-mail: secretariat@primariaeforie.ro, persoană de contact: Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector, clasa I, grad profesional superior-Compartiment  Resurse Umane.

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut

BIBLIOGRAFIE GENERALA

 • Constituția României, republicată
 • Legea Nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea Nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificările şi completările ulterioare;

 

Direcția Economică- Birou Executari Silite

 • Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările și completările ulterioare- incepand cu Titlul IX”Impozite si Taxe locale”
 • Legea nr 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 227/2015, cu modificările  și completările ulterioare
 • Legea nr 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordin MDRAP nr 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art 46 alin (8) si art 47 alin 9 din Legea nr 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile și completarile ulterioare

 

Direcția Economică- Birou Impozite si Taxe

 • Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările și completările ulterioare- incepand cu Titlul IX”Impozite si Taxe locale”
 • Legea nr 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 227/2015, cu modificările  și completările
 • Ordin MDRAP nr 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art 46 alin (8) si art 47 alin 9 din Legea nr 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile și completarile ulterioare

 

Serviciul Politie Locala

 • Legea nr 155/2010-Legea politiei Locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 295/2004, privind regimul armelor si munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare  a politiei locale
 • Legea 61/1991, actualizată, privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată,cu modificările și completările ulterioare
 • OG 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor  și protecția persoanelor, , cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale

 

 

Direcția Administrarea Domeniului Public si Privat-Compartiment Administrarea Domeniului Public si Privat

 • Legea nr 7/1996, Legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 18/1991, Legea fondului funciar, republicată,cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 112/1995 privind reglementarea situației juridice a unor immobile cu destinația de locuințe  , trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare

 

Direcția Administrarea Domeniului Public si Privat-Compartiment Fond Funciar, Registru Agricil, Autorizare Transport și Protecția Mediului

 • Legea 24/2007, republicata, privind reglementarea si administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare
 • OUG 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare
 • OG 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare

 

Compartiment Asistență Socială

 • Legea 448/2006, republicata,  privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare
 • OUG 111/ 2010, privind concediul  si indemnizatia lunară pentru creșterea copiilor,  cu modificările și completările ulterioare
 • Lege 61/1993,republicată,  privind alocatia de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 416/2001, privind venitul minim garantat

Serviciul Afaceri Externe si Protocol

 • Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotararea nr 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate  în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european si Fondul de Coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ghidul solicitantului (general) POR 2014-2020 (poate fi accesat pe  pagina :http://fonduri-structurale.ro/program -operational/1/programul-operational-regional );
 • Acord parteneriat 2014-2020, aprobat de Comisia Europeana (poate fi accesat pe http://fonduri-ue.ro/acord-parteneriat )
 • Ghidul Specific Prioritatea de investitii 7.1. Investitii în infrastructura de turism
Skip to content