Examen promovare in grad profesional superior celui detinut

În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit.b din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Orașului Eforie  organizează la sediul instituţiei din  str. Avram Iancu  nr 3 examen de promovare în grad profesional pentru următoarele funcții publice de execuție:

Nr crt Functia publică clasa Gradul professional deținut Structura funcțională Gradul professional după promovare
1 Consilier achiziții publice I asistent Comp. Achizitii publice principal
2 Polițist local I asistent Serv. Politie Locală principal
3 Polițist local I asistent Serv. Politie Locală principal

 

Condiţiile de participare la examen:

Candidaţii înscrişi la examenul de promovare în grad profesional trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale prevăzute de art. 479 alin.(1)  cu excepția literei b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

– să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

– să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Orașului Eforie , la Compartimentul  Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 01.03.2023–20.03.2023, inclusiv, conțin în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. formularul de înscriere;
 2. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 4. adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Examenul se desfășoară la sediul Primăriei Orașului Eforie din str. Avram Iancu nr 3, Eforie Sud, constând în trei etape sucesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor –în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

2.proba scrisă –în data 30.03.2023, ora 10.00;

3.interviul –, în termen de max 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise. Data și  ora va fi comunicată ulterior.

 

Se pot prezenta la următoarea etapă doar candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de înscriere:

-adresa de corespondență: str.Progresului nr 1, Eforie Sud -telefon 0241 748633-Compartiment Resurse Umane;

-persoana de contact: Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector-secretarul comisiei de concurs.

 

BIBLIOGRAFIE

examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul Primăriei Orașului Eforie

 • Bibliografie generală
  Constituţia României, republicată
 • O.U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ ,
 • O.G nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 Serviciul Politie Locala

 • Legea nr 155/2010 Legea Poliției Locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • OUG 195/2002 , privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale
 • Legea nr 61/1991, republicata, privind sanctionarea faptelor de încălcare a unor  norme  de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice
 • Legea nr 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor , valorilor si protectia persoanelor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contraventionale
 • OG 2/2001 privind Regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

Compartiment Achizitii Publice

 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, modificările şi completările ulterioare;- tematica- Reglementări privind achizitiile publice
 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodolgoce de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 •  Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea a 3-a “Prevederi referitoare la investiţiile publice locale”;
 • OUG nr. 39/10.05.2018 privind parteneriatul public-privat, publicată în Monitorul Oficial 427 din 18 mai 2018;
 • OUG nr. 45/24.05.2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

 

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut