ANUNT

Avand in vedere necesitatea revitalizarii zonelor de spatii verzi prin amenajare peisagistica cu material dendro-floral, in conformitate cu Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă invita operatorii economici care isi desfasoara activitatea in acest domeniu , să depună oferta de pret  pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: furnizare si plantare produse horticole si plante de pepiniera.

In urma aprobarii referatului de necesitate nr. 134/07.03.2017, produsele ce urmeaza a fi achizitionate si puse in opera (plantate) sunt urmatoarele:

  • Butasi trandafiri – 1.000 buc;
  • Flori anuale – 30.000 buc;
  • Plantat gazon -3.300 mp.

Ofertantul desemnat castigator va posta in SEAP sub forma de pachet de produse, denumit„Pachet butasi trandafiri, flori anuale si plantat gazon” impreuna cu codul CPV 03120000-8(produse horticole si plante de pepiniera). Oferta trebuie sa contina preturi unitare pentru toate soiurile solicitate.

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut.

Criterii minime de participare: prezentare a societatii cu privire la experienta similara in domeniul; firma sa se regaseasca in catalogul de produse SEAP.

Termen limita primire oferte: 29.03.2017, ora 10:00

Ofertele se depun la registratura Primariei din strada Progresului nr.1 din Eforie Sud.

 

Achiziția se va realiza prin încheierea unui contract de achiziție publică/factură/comandă în conformitate cu prevederile legale art. 43 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 

  INTOCMIT

INSPECTOR,

DAMASARU George                                                               

A N U N T 28.02.2017

Prin prezenta, institutia noastra intentioneaza sa achizitioneze servicii de consultanta juridica, ce constau in :

  • Acordarea de consultanta juridica in materie civila, penala, contencios administrativ si fiscal, conflicte de drepturi, redactarea inscrisurilor cu caracter legal, redactarea de opinii juridice si diverse puncte de vedere, semnarea si promovarea acestora in numele si pentru achizitor;
  • Reprezentarea institutiei in fata persoanelor fizice si juridice, institutiilor administratiei publice centrale si/sau locale, reprezentarea in fata organelor juridicare (politie, parchet, instante judecatoresti de orice grad),

Avand in vedere cele mentionate anterior, va rugam ca in termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunt, sa depuneti la sediul institutiei noastre din Eforie Sud, str. Progresului nr.1, jud. Constanta o oferta privind prestarea unor servicii de consultanta juridica insotita de urmatoarele documente:

  • Decizia Baroului prin care se atesta infiintarea formei de exercitare a profesiei (va fi depusa xerocopie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila);
  • Certificatul de inregistrare fiscala emis de A.N.A.F. (va fi depusa xerocopie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila);

Anunt de atribuire “Cheltuieli promovare Festivalul pescarilor – Eforie”

Anunt de atribuire numarul 188155/13.05.2015

 

 

 

Detaliu validare

Data transmiterii in SEAP: 13.05.2015 13:00

Data publicarii in SEAP: 13.05.2015 13:00

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

 

ORASUL EFORIE (CONSILIUL LOCAL EFORIE)

Adresa:  STRADA PROGRESULUI NR. 1 , Localitatea:  Eforie Sud , Cod postal:  905360 , Constanta , Romania , Email:  vioricagreceanu@yahoo.com,catalin_contor@yahoo.com , Tel.:  0241/748633 , Fax:  0241/748979

 

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

 

II.1)   Denumire contract    Cheltuieli promovare proiect „Festivalul Pescarilor- Eforie”

II.2)   Obiectul contractului    “Cheltuieli promovare” pentru proiectul intitulat „Festivalul pescarilor – Eforie”. Proiect care se deruleaza in baza contractului de finantare nerambursabila nr.394/04.12.2014 “ Programul Operational pentru pescuit 2007-2013”.

II.3)   Tip contract    Servicii

II.4)   CPV    79342200-5 – Servicii de promovare (Rev.2)

II.5)   Criteriu de atribuire    Pretul cel mai scazut

II.6)   Invitatie de participare    371181/16.03.2015 14:01

 

 

II.7)   Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru:   –

II.8)   Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru:   –

II.9)   Procedura verificata UCVAP:   Nu

 

Sectiunea III: ATRIBUIRE

 

III.1) Numar de oferte primite    3

Valoare estimata totala    570,200 RON

III.2) Lista contracte

 

 

Contract  Data transmiterii in SEAP  Valoare

16751  / 13.05.2015   13.05.2015  429,000 RON

 

Castigator  CUI  Adresa

Asocierea S.C. KNF MEDIACORE S.R.L. cu S.C. CONTRE – JOUR STUDIO S.R.L.  RO 23030434, RO 23030426  Str. Ghidiceni nr. 13, BRAGADIRU, 077025, Ilfov

 

 

Total (fara TVA):  429,000 RON

 

 

 

Raport procedura

 

 

 

Participant 1

Informatii participant

Denumire: Asocierea S.C. KNF MEDIACORE S.R.L. cu S.C. CONTRE – JOUR STUDIO S.R.L.

CUI: RO 23030434, RO 23030426

Adresa  Str. Ghidiceni nr. 13 , Localitatea  BRAGADIRU , Cod postal  077025 , Ilfov , Romania

Informatii oferta

Data depunere oferta: 31.03.2015 00:00

Oferta de pret: 429000.00

Oferta castigatoare: Da

Mentiuni (justificarea alegerii ofertei castigatoare) : conform documentatie atribuire

Informatii evaluare

Stare: Admis

Mentiuni (justificarea modalitatii de evaluare): oferta respecta documentatia de atribuire

 

 

Skip to content