Informare Contribuabili

rezultate selectie dosare – angajare fara concurs asistent medical la Compartimentul Cabinete Medicale Scolare

                                                                                               Rezultatele selecţiei dosarelor

pentru ocuparea  fără concurs, pe o perioadă de cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă conform prevederilor art 27 alin 1 din Legea nr 55/2020 privind unele  măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 , a unui  postului contractual   de asistent medical  generalist, studii postliceale, grad profesional  asistent din cadrul Compartimentului  Cabinete Medicale Școlare- Direcția Administrarea Domeniului Public si Privat  -din  cadrul  Primăriei Orasului Eforie

  

Nr crt Initiale nume şi prenume candidat / nr inregistrare cerere Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 T.G

19262/02.09.2020

RESPINS -LIPSA ADEVERINTĂ OAMGMAMR / AVIZ ANUAL AUTORIZARE EXERCITARE PROFESIE
2 M.M

19312/02.09.2020

 

DOSAR RETRAS  
3 D. I

19453/04.09.2020

RESPINS LIPSA VECHIME SOLICITATA (MIN 6 LUNI)

 

 Afisat azi, 08.09.2020 

Anunt privind angajarea fără concurs a unui asistent medical

Nr 19071/31.08.2020

                                                                                                           ANUNT

Privind angajarea fără concurs a unui asistent medical

 

Avand în vedere prevederile art 27 alin (1) din Legea nr 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str Progresului nr 1, angajează   fără concurs  , pe perioadă determinată de cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă , un  asistent medical generalist , studii postliceale, grad profesional asistent , la  Compartimentul Asistență Medicală în Școli- Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Conditii  generale de participare:

Poate indeplini functia de asistent medical  persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

-are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniuniii Europene sau a statelor apartinand Spatiului economic European  si domiciliul in Romania (se va prezenta copie  dupa certificatul de nastere si dupa buletinul/cartea de identitate)

-Cunoaste limba romana scris si vorbit

-Are varsta minima de 18 ani impliniti

-are capacitate deplina de exercitiu

-are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical

-nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni  contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals sau a unor faptre de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea (dovada- cazier judiciar)

-are studii postliceale în domeniul sanitar (se prezinta documentele doveditoare  in original si copie)

Alte conditii:

-a detinut anterior functie similara  6 luni de zile (se prezinta adeverinta / cartea de munca  original si copie)

– adeverinta OAMGMAMR

– detine dovada dreptului de libera practica

In vederea ocupării, fără concurs, a posturilor temporar vacante, candisații vor depune la sediul Primăriei Orașului Eforie din Eforie Sud, str Progresului nr 1 , sau pe emailul : secretariat@primariaeforie.ro până la data de 04.09.2020   un dosar cu următoarele documente:

Dosarul de inscriere  va cuprinde următoarele documente:

-cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii

– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( diploma de bacalaureat) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă

– cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza

-adeverinţă medicala  care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

-curriculum vitae

-declarație pe proprie răspundere că este /nu este încadrat /încadrată la o altă instituție publică sau private și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu-

-asigurarea de răspundere civilă profesionala a personalului medical

– certificatul de membru OAMGMAMR

-adeverință de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR

Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea

 

Nu se admit completări, iar dosarele incomplete vor fi respinse

 

În situația în care se depun mai multe dosare pentru  acest post, iar după selecția dosarelor sunt admiși mai mulță candidați, se organizează proba de  interviu.

În situația în care în urma selecției de dosare rămâne un singur candidat, acesta va fi declarant admis  fără a mai fi organizată proba de interviu.

Rezultatul selectiei dosarelor va fi publicat in data de 08.09.2020, urmând a fi specificată și data probei de interviu, dacă este cazul.

Angajarea pe post se va face la finalizarea selecției, contractul fiind încheiat pe perioada stării de alertă + cel mult 30 de zile de la data încetării  stării de alertă, conform prevederilor  din Legea nr 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

La angajare copiile de pe actele menționate mai sus vor fi certificate pentru conformitate de secretarul comisiei de evaluare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633

Informare Tichete Sociale

Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Oraș Eforie primește cereri pentru acordarea tichetelor sociale pentru sprijinul elevilor proveniți din familii cu o situație materială dificilă, în cuantum de 500 de lei/copil/an școlar, în conformitate cu O.U.G nr.133/2020.

Aceste tichete vor fi emise în format electronic și vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, cum ar fi: caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte instrumente necesare pentru activitatea școlară, precum și articole de vestimentație. Menționăm că tichetele se pot folosi timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului și  pot fi utilizate numai în anumite magazine din localitatea de domiciliu. Lista cu aceste magazine va fi transmisă fiecărui beneficiar, odată cu distribuirea tichetului.

Beneficiarii programului. Conform actului normativ, de acest sprijin financiar beneficiază copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora. Menționăm că titularul tichetului social va fi reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

Condițiile de eligibilitate pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească:

– să aibă domiciliul/reședința în orașul Eforie

– venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat primar și gimnazial realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1.115 lei;

– venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat preșcolar este de până la 284 lei;

– să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală.

Documente necesare:

– actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal ( în original și copie);

– documentele din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/dispoziția autorității tutelare, potrivit legii);

– certificatele de naștere ale copiilor (original și copie);

– dovada înscrierii la grădiniță/ școală;

– certificatul de căsătorie părinți în original și copie (după caz);

– certificatul de deces părinte (unde este cazul) în original și copie;

– actele doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;

– hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).

– cererea tip care poate fi descărcată de pe site-ul Primăriei Eforie,  la secțiunea Asistență Socială – Formulare necesare aferente acestui serviciu:  https://www.primariaeforie.ro

Depunerea cererilor. Cererea tip completată, însoțită de actele doveditoare, se depune de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului,

După primirea cererilor, în perioada 9-14 septembrie, Compartimentul de Asistență Socială va face o evaluare a acestora și va înainta lista beneficiarilor finali către Instituția Prefectului Județului Constanța. Compartimentul de Asistență Socială va actualiza lunar această listă. Prin urmare, cei care vor îndeplini condițiile de eligibilitate după acest termen amintit, pot depune cereri pe tot parcursul anului școlar 2020-2021, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.

Precizăm că beneficiarii de venit minim garantat și cei de  alocație pentru susținerea familiei care sunt deja în evidențele Compartimentului de Asistență Socială au obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021, nemaifiind necesară depunerea celorlalte documente.

Model cerere tip pentru acordarea de tichete sociale

Download (DOC, 32KB)

Skip to content