concurs recrutare inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Financiar,Contabilitate, Elaborare și Executie Buget

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud, în baza art.IV din OUG 34/2023- alin.(2) lit.a) și art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  organizează concurs  de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a  unei funcţii publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Financiar, Contabilitate, Elaborare și Execuție Buget- Direcția Economică . Postul este cu norma intreaga, de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana.

În vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor publice menționate, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice:

Condiţii generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 465 alin (1) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie.

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţiile specifice : pregătirea de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic.

 • vechime în specialitatea studiilor : vechime minim 7 ani

Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive :

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in perioada 14.09.2023- 03.10.2023 , la sediul  Primariei Orasului Eforie din strada Progresului nr 1 , loc.  Eforie Sud

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere;

-proba scrisa se va desfăşura în data de 16.10.2023 ora 10.00, la sediul Directiei Economice a  Primariei Eforie  din Eforie Sud, strada Avram Iancu nr 3

-interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise ; data interviului va fi afișată odată cu rezultatele la proba scrisă

În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs, care trebuie să  cuprindă:

–  formularul de înscriere;

– curriculum vitae, modelul comun European;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii,  certificatelor și altor documente  care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi  în specialitatea studiilor  solicitate pentru  ocuparea funcţiei publice;

– copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. In acest caz, candidatul declarant admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-Declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formulatul de inscriere,  sau adeverinţa care să ateste  lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Atribuțiile postului  precum și bibliografia sunt anexate prezentului  anunt

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe Gabriela Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633 interior 107.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107 .

 

ATRIBUȚIILE POSTULUI:

 1. sarcini de bază  — atribuții și responsabilități specifice scopului principal al postului:
–         Încasează venituri ale bugetului local (altele decat impozitele şi taxele locale care sunt în aplicaţia informatică “Pegas”) – taxe timbru, taxa trama stradală, sume pe bază de note de plată emise de către compartimentele funcţionale din Primăria Eforie;

–         îndeplineşte funcţie de casier principal– la sfârşitul programului de lucru cu publicul colecteazǎ încasǎrile de la ceilalţi casieri – încasatori;

–          întocmeşte registrul de casǎ (centralizat) şi borderourile pentru depunere numerar la Trezorerie;

–         depune banii încasaţi la Trezorerie,

–          întocmeşte file CEC pentru retragerile de numerar din Trezorerie;

–         Retrage numerar de la Trezoreria Eforie, pe bază de CEC;

–         încaseazǎ numerar pe bazǎ de chitanţe, dipoziţii de încasare şi alte documente legale;

–         defalcǎ pe conturi de venituri ale bugetului local sumele încasate şi realizeazǎ evidenţa analiticǎ a tuturor veniturilor încasate;

–         asigura confidenţialitatea şi securitatea datelor din documentele casieriei;

–         efectueazǎ plǎţi cu numerar pe baza dispoziţiilor de platǎ şi a ştatelor de salarii (inclusiv state intermediare – avansuri acordate personalului, concedii de odihnǎ, concedii medicale);

–         ţine evidenţa bonurilor cu valoare declaratǎ;

–         ţine evidenţa documentelor cu regim special (chitanţiere, facturiere etc);

–         respectă procedurile şi măsurile de siguranţă în desfăşurarea activităţii (verifică funcţionalitatea butonului de panică/alarmare; armează casieria/seiful; nu se deplasează la trezorerie decât însoţită de paza cu armă, etc.).

 

 

 

2.sarcini generale  — atribuții și responsabilități generale:

–         întocmeşte proiecte de hotǎrâre şi/sau rapoarte pentru şedinţele consiliului local;

–         întocmeşte note justificative şi propuneri pentru bugetul de venitul şi cheltuieli al oraşului Eforie, pentru rectificǎri bugetare (în cazul în care bugetul a fost deja adoptat), pentru programul anual de investiţii şi pentru programul anual de achiziţii publice;

–         întocmeşte rapoarte, statistici, monitorizǎri, declaraţii etc. solicitate de cǎtre alte instituţii sau instituite prin legislaţia în vigoare şi rǎspunde de expedierea acestora la termenele solicitate;

–         cunoaşte, respectă şi aplică întocmai legislaţia în cadrul atribuţiunilor de serviciu;

–         cunoaşte, respectǎ şi aplicǎ întocmai prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primǎriei Eforie, prevederile Regulamentului de Ordine Interioarǎ, procedurile de lucru;

–         certificǎ, prin semnǎtura olografǎ aplicatǎ pe orice înscris (document, act, scrisoare, adresǎ etc.) întocmit (sau redactat), temeinicia (realitatea, veridicitatea, exactitatea etc.) tuturor datelor consemnate în înscrisurile respective;

–         furnizează de îndata informaţiile, lucrările etc. solicitate pentru întocmirea proiectelor cu finanţare europeană , guvernamentală etc. precum şi pentru întocmirea apărărilor în instanţele de judecată în procesele unde suntem parte;

–         rezolvǎ corespondenţa repartizatǎ cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum şi cu respectarea regulamentului şi procedurilor interne;

–         întomeşte raportǎri periodice cu privire la activitatea desfǎşuratǎ pe care la înainteazǎ conducǎtorului ierarhic;

–         ia la cunoştinţă de dispoziţiile legale cu privire la protecţia informațiilor confidențiale, inclusiv a datelor cu caracter personal, aparținând Primăriei Eforie şi se angajează să păstreze cu stricteţe confidențialitatea acestor date, să respecte întocmai normele legale cu privire la evidenţa, manipularea, transferul și protecția datelor cu caracter personal ce i-au fost încredinţate, inclusiv după încetarea activităţilor care presupun accesul la aceste informaţii;

–         îi este interzis să fotografieze/să filmeze, să scoată din instituție, să divulge sau să transmită documente sau date și informații confidențiale sau cu caracter personal, indiferent de suporul pe care sunt stocate acestea, fără aprobarea  primarului Oraşului Eforie. În cazul în care angajatul va încălca prevederile normative privind protecţia datelor cu caracter personal, a datelor confidențiale sau a celor sensibile va răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu gravitatea faptei.

–         respectă programul de lucru şi programul cu publicul. Utilizeaza cartela de pontaj şi de acces.

                                       

 

 

                                         BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie  vacanta de inspector  clasa I grad

profesional superior din cadrul  Compartimentului Financiar, Contabilitate , Elaborare și Execuție Buget

 

 1. Constituţia României, republicată;- tematica: integral
 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; – tematica: integral
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- tematica: integral

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5.Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare- tematica: titlul IX ” Impozite si taxe locale”.

 1. H.G nr 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 227/2015, cu modificările ți completările ulterioare;
 2. Legea finațelor publice locale nr 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;-tematica: integral
 3. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; tematica: integral
 4. Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; tematica: integral
 5. Decretul nr. 209 / 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă; tematica: integral
 6. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
 7. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată- tematica: integral
Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut