ANUNT CONCURS

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs  de recrutare in perioada 11.06.2018-14.06.2018 pentru ocuparea pe perioada determinată (2 ani -pe perioada mandatului primarului) , a  unui  post contractual de conducere vacant de administrator public  din cadrul aparatului de specialitate al primarului .

Conditiile de participare  sunt stabilite  in HCL nr 58/25.04.2018 (publicată pe site-ul Consiliului Local Eforie) . Poate îndeplini functia de administrator public persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. I) Condiții generale:
 2. a) prevăzute de art 3 din HG 286/2011* ( corectat eroare )

-are cetatenie română si domiciliul în Romania

-Cunoaste limba romana scris si vorbit

-Are varsta minimaă reglementată de prevederile legale

-are capacitate deplina de exercitiu

-are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestat, atestată pe baza  adeverinței medicale eliberate de medical de families au de  unitățile medicale/sanitare  abilitate

-îndeplinește condițiile de studii si de vechime precum și cele specific de  potrivit cerințelor postului scos la concurs

-nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infractiuni  contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals sau a unor faptr de coruptie sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea

 1. b) prevăzute prin HCL 58/2018:

-nu a avut contractul de munca incetat pentru motive disciplinare  în ultimii 7 ani

– Nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definite prin lege

 1. II) Condiții specifice de studii și vechime în muncă și specialitatea studiilor:

-are studii superioare  absolvite, cu diploma de licență sau echivalentă, în domeniul științelor inginerești, științelor sociale-științe juridice, științe administrative, științe economice

-are  studii de masterat sau studii postuniversitare în domeniul administrației publice

-are cunoștințe  de oprerare calculator

-are vechime in specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției de minim 9 ani

-poseda experiență în a lucra în institutii publice de minim 5 ani

-are experiență anterioară într-o funcție de conducere de minim 3 ani

-cunoaste o limba straina de circulațăe internațională (engleză, franceză, germană)

Candidații au obligația depunerii de documente doveditoare  care să ateste că îndeplinesc condițiile generale și specifice pentru  ocuparea postului contractual de conducere de administrator public, mai sus prezentate

 

 

 

Concursul consta in 3 etape:

 1. selectarea dosarelor de inscriere
 2. proba scrisa
 3. interviu

 

Dosarele de inscriere se vor depune la registratura institutiei pana la data de 31.05.2018. Selectia dosarelor  se va face în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, urmand a  se afisa rezultatul selectiei dosarelor la avizierul primariei și pe pagina de internet în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor .

Candidatii nemultumiti de rezultatul selectiei dosarelor  pot face contestatii in termen de  cel mult  o zi lucrătoare de la data afișăeii rezultatului selecției dosarelor,   sub sancțiunea decăderii din acest drept

 

Dosarul de inscriere  va cuprinde următoarele documente:

-cerere inscriere concurs

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii

-copiile documentelor  care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea  condițiilor specifice ale postului
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează

-adeverinţă medical care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

-curriculum vitae

– declaratie  politie politică

Actele/documentele prevazute mai sus  vor fi prezentate și în original în vederea conformității copiilor cu acestea.

În cazul  în care un  candidat a fost  declarat admis la selecția dosarelor, avand la dosar  declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil  cu funcția pentru care candidează, are obligați de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

In data de 11.06.2018 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba scisa a concursului .

In data de 14.06.2018  începând cu ora 13,00 va avea loc interviul

Procedura de desfășurare a concursului este prevazută de HG 286 /2011 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant  sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale (…)  a personalului contractual din sectorul bugetar, astfel:

Articolul 21

(1) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

(2) Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

 (3) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi, după caz, pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizează concursul.

———-

 (4) Pentru candidaţii la ocuparea aceluiaşi post, subiectele sunt identice în cadrul aceluiaşi concurs, cu excepţia cazului în care concursul se desfăşoară în mai multe serii.

(5) Comisia de concurs stabileşte subiectele şi alcătuieşte seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care se desfăşoară proba scrisă.

(6) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia întocmeşte minimum două seturi de subiecte care vor fi prezentate candidaţilor.

(7) Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse.

(8) Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila autorităţii sau a instituţiei publice organizatoare a concursului.

(9) Comisia de concurs stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele şi se afişează la locul desfăşurării concursului.

(10) În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot fi formulate cu cel mult două zile înainte de proba scrisă, cu condiţia ca numărul acestora să fie de 3 ori mai mare decât numărul întrebărilor stabilit pentru fiecare test-grilă. Întrebările pentru fiecare test-grilă se stabilesc în ziua în care se desfăşoară proba scrisă, înainte de începerea acestei probe.

 (11) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt consideraţi absenţi.

 (12) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

(13) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

(14) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.

(15) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei.

(16) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.

(17) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (16) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea “anulat” pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.

(18) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, cu excepţia situaţiei în care există un singur candidat pentru postul vacant/temporar vacant, caz în care nu mai există obligaţia sigilării lucrării.

(19) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

Articolul 24

(1) În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi/sau proba practică, după caz.

(2) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 1. a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
 2. b) capacitatea de analiză şi sinteză;
 3. c) motivaţia candidatului;
 4. d) comportamentul în situaţiile de criză;
 5. e) iniţiativă şi creativitate.

(3) În funcţie de cerinţele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile de evaluare prevăzute la alin. (2) lit. d) şi e) sunt stabilite opţional de către ordonatorii de credite ai autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

(4) Pentru posturile de conducere planul de interviu include şi elemente referitoare la:

 1. a) capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;
 2. b) exercitarea controlului decizional;
 3. c) capacitatea managerială.

 (5) Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi/sau probei practice, după caz.

(6) Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă şi/sau practică, după caz.

(7) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

(8) Întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează în scris în anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, şi se semnează de membrii acesteia şi de candidat.

Secţiunea a 3-a

Notarea probelor şi comunicarea rezultatelor

Articolul 25

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

 1. a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
 2. b) pentru proba practică punctajul este de maximum 100 de puncte;
 3. c) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

Articolul 26

(1) Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant.

 (2) Notarea probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, după caz, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

 (3) Lucrările de la proba scrisă, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant, se corectează sigilate.

(4) Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, şi se notează în borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

(5) Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează. Menţiunea “anulat” se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal.

Art 28

 (3) Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut:

 1. a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;
 2. b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere.

 

Art 29

(3) Sunt declaraţi admişi la interviu şi/sau proba practică candidaţii care au obţinut:

 1.  minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere.

Articolul 30

(1) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi/sau la proba practică şi interviu, după caz.

 (2) Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal, în care se va menţiona pentru fiecare candidat punctajul obţinut la fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.

(3) Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 (4) Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

(5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

 (7) Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei funcţii contractuale vacante sau temporar vacante se consemnează în raportul final al concursului.

Articolul 31

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

———-

Articolul 32

(1) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

(2) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Articolul 33

Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia, modificând rezultatul selecţiei dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, în situaţia în care:

 1. a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor;
 2. b) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului;
 3. c) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului probei practice;
 4. d) ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării răspunsurilor la interviu, candidatul declarat iniţial “respins” obţine cel puţin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului.

Articolul 34

(1) Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii:

 1. a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs;
 2. b) punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului;
 3. c) punctajele au fost acordate potrivit baremului probei practice.

 (2) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

 (3) Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Articolul 35

Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Articolul 36

(1) Autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului pune la dispoziţia candidaţilor interesaţi, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care sunt informaţii de interes public, cu respectarea confidenţialităţii datelor care fac referire la ceilalţi candidaţi, inclusiv a datelor cu caracter personal, potrivit legii.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care conţin date cu caracter personal ale candidaţilor, potrivit legii.

(3) Orice candidat îşi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisă individuală redactată în cadrul probei scrise a concursului, după corectarea şi notarea acesteia, în prezenţa secretarului comisiei de concurs.

 

Bibliografia este atasata prezentului anunt.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 .

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere  de administrator public

 

 • Constitutia Romaniei
 • Legea nr. 215/2001 , a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată;
 • Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicată şi actualizată;
 • Legea nr 7/2004, privind codul de conduită al funcţionarilor publici , republicată şi actualizată;
 • OG nr 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor , actualizata;
 • Legea nr 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, actualizata;
 • Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr 1/2016 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr 227/2015 privind Codul Fiscal;
 • Legea nr 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

–  Legea  nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicata*) privind transparenta decizională în administrația publica*)

 • Legea nr 273/2006, privind finantele publice locale, actualizata
 • Legea nr 554/2004 actualizata, privind contenciosul administrativ
 • Legea nr 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata
 • Legea nr 213/1998 privind bunurile de proprietate publica, actualizata
 • OUG nr 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune, de bunuri de proprietate publica
 • HG 168/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 54/2006  privind regimul contractelor de concesiune, de bunuri de proprietate publica
 • Legea nr 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, republicata si actualizata
 • Legea nr 53/2003, codul muncii, republicata si actualiyata,
 • Legea 477/2004- Codul de conduita  al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 • Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice
 • Legea nr 99/2016 privind achizitiile publice sectoriale
 • Legea nr 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

rezultatul probei scrise- concurs post vacant contractual de inspector de specialitate, debutant la Centrul National de Informare Turistica Eforie Nord

Rezultatul probei scrise din data de 28.03.2018

la concursul  organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de  inspector de specialitate , gradul debutant 

din cadrul  Serviciului Afaceri externe si protocol- sustenabilitate proiect Centrul National  de Informare Turistica   Eforie Nord

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind  regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs  incheie  prezentul proces verbal  privind  selectia dosarelor depuse pentru concurs .

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul probei scrise OBSERVATII
1. Baciu Iuliana-Daniela 11,19 RESPINS
2 Popa Diana Mihaela Neprezentat RESPINS
3 Săcăluș Ana-Elena 44,033 RESPINS
4 Trăistaru Diana Andreea 53,053 ADMIS

 

 

 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucratoare care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gbriela-Florentina
 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 30.03.2018, ora 13.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
 • Afişat astăzi, 28.03.2018, ora 15.30, la sediul Primariei Oraşului Eforie

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs:

rezultat proba limba straina- concurs ocupare unui post contractual de inspector de specialitate debutant la Centrul National de Informare Turistica Eforie Nord

Rezultatul probei de cunoastere a unei limbi straine de circulatie internationala , proba  din cadul concursului  organizat pentru ocuparea a  unui post contractual  vacant de inspector de specialitate , gradul profesional  debutant din cadrul  Compartimentului   Sustenabilitate proiect Centrul  National de Informare Turistica  Eforie Nord din cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

Având în vedere prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 privind  regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs  incheie  prezentul proces verbal  privind  rezultatul probei de cunoastere a unei limbi straine  de circulatie internationala .

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultatul  probei
1. Baciu Iuliana-Daniela 59 ADMIS
2 Popa Diana Mihaela 83.33  ADMIS
3 Săcăluș Ana-Elena 88

 

ADMIS
4 Trăistaru Diana Andreea 79 ADMIS

 

 

 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 28.03.2018, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afişarii rezultatului , conform conform art. 31 din Hotărârea Guvernului 286/2011 si se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina

 

 • Afişat astăzi, 26.03.2018, ora  15 .00   , la sediul  Primariei Oraşului Eforie

 

 

 

Secretar Comisie

concurs recrutare post de executie contractual- inspector de specialitate debutant- la Centrul National de Informare Turistica Eforie Nord

 

Rezultatul selectiei dosarelor înscrise la

concursul  organizat pentru ocuparea unui post contractual  vacant de executie de  inspector de specialitate debutant din cadrul Serviciului Afaceri Externe si Protocol- Compartiment Sustenabilitate proiecte cu finantare europeana- proiect Centrul  National de Informare si Promovare Turistica oras Eforie Nord

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind  regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale;

Comisia de concurs  a analizat  in data de 13.03.2018 dosarele  inscrise la concurs si comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observatii
1. Baciu Iuliana-Daniela ADMIS  
2. Popa Diana Mihaela ADMIS  
3 Săcăluș Ana-Elena ADMIS  
4 Trăistaru Diana Andreea ADMIS  

 

 

 

 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba de cunoastere a unei limbi straine  în data de 26.03.2018, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare  in grade sau trepte profesionale imediat superioare  a persionalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 • Afişat astăzi, 14.03.2018, ora 12.30, la sediul Primariei Oraşului Eforie

 

 

 

 

 

 

Secretar al Comisiei de concurs:

Gheorghe Gabriela-Florentina

Skip to content