Examen promovare in gradul profesional imediat superior

                                                                                                 ANUNŢ

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul Primăriei Orașului Eforie

In conformitate cu  prevederile art.478, 479 și 618 alin.(2) din   Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, precum si cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionrilor publici, cu modificările şi completările ulteriore, Primăria Orașului Eforie cu sediul în localitatea Eforie Sud, str. Progresului nr.1 judeţul Constanța organizează în data de 15 februarie 2021 ora 10.00 concurs/examen de promovare în grad profesional  imediat superior celui deținut  de funcţionarii publici de execuţie, respectiv:

I.Serviciul Juridic, Contencios Administrativ și Asistență Socială

1, Compartiment Juridic și Contencios Administrativ

– consilier juridic, clasa I, grad profesional  principal  în  consilier juridic, clasa I, grad profesional  superior.

2, Compartiment Asistență Socială

-inspector, clasa I, grad professional  principal în inspector, clasa I, grad professional  superior

-inspector, clasa I, grad professional asistent în inspector, clasa I, grad professional  principal

 1. Serviciul Politie Locală

-politist local, clasa I, grad professional  principal în politist local, clasa I, grad professional  superior

III. Serviciul Afaceri Externe si Protocol

-inspector, clasa I, grad professional asistent în inspector, clasa I, grad professional   principal

 

 

Condiţiile de participare:

Candidaţii înscrişi la examenul de promovare în grad profesional trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 479 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a)să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

b)să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

c)să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ

Examenul se desfășoară la sediul Primăriei Orașului Eforie din str. Avram Iancu nr 2, Eforie Sud, constând în trei etape sucesive, după cum urmează:

1.selecția dosarelor –în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

2.proba scrisă –în data 15.02.2021, ora 10.00;

3.interviul –, în termen de max 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise. Data și  ora va fi comunicată ulterior.

 

Se pot prezenta la următoarea etapă doar candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Bibliografia este cea prezentată în anexă.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 14.01.2021-02.02.2021, la sediul Primăriei Orașului Eforie din strada Progresului nr 1, la Compartimentul  Resurse Umane

Conținut dosar înscriere:

a)copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b)copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

c)adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

e)formularul de înscriere-se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de înscriere:

-adresa de corespondență:str.Progreului nr 1, Eforie Sud -telefon 0241 748633, interior 107;

 

-persoana de contact: Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector-secretarul comisiei de concurs.

 

 

 

                                                                                                           BIBLIOGRAFIA

examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul Primăriei Orașului Eforie

 

 • Bibliografie genarala
  Constituţia României, republicată
 • U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ ,
 • G nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

I.Serviciul Juridic, Contencios Administrativ și Asistență Socială

 1. Compartiment Juridic și Contencios Administrativ
 • -Codul Civil
 • Codul de procedura civila
 • Legea nr 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor  preluate abuziv  in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
 • Hotararea 250/2007 privind normele metodologice de aplicare a Legii 10/2001
 • Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

 

 

2, Compartiment Asistență Socială

 • Legea 448/2006 ptivind protectia si prevenirea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Legea 292/2011 a asistentei sociale
 • Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copiilor
 • Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu modificarile si completarile ulterioare
 • OUG 70/2001 privind masurile de protective sociala in perioada sezonului rece

 

 • Serviciul Politie Locala
 • Legea nr 155/2010 Legea Poliției Locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • OUG 195/2002 , privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale
 • Legea nr 61/1991, republicata, privind sanctionarea faptelor de încălcare a unor  norme  de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice
 • Legea nr 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor , valorilor si protectia persoanelor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contraventionale
 • OG 2/2001 privind Regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut