Rezultate selectie dosare pentru functia publica de executie de politist local, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Politie locala

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de politist local , clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Politie Locala din cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1. Raileanu Dan Vasile RESPINS -Nu indeplineste conditiile  de studii- Studii superioare specializarea Politie Locala
2 Paraschiva Alexandra Oana ADMIS
3 Roadefer  Camelia ADMIS -cu mentiunea  ca declaratia prevazuta in locul cazierului judiciar sa fie inlocuita cu cazierul judiciar  in termenul prevazut de art 49 alin (4) din HG 611/2008

 

 

 

 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 28.07.2017, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 

concurs recrutare politist local, clasa I, debutant

                                                                                                                                                           ANUNT

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in Eforie sud, str Progresului nr 1 ,   organizează concurs  de recrutare în perioada 28-31 iulie  2017 pentru ocuparea funcţiei publice de executie de  politist local, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Poliţie Locală.

Concursul de recrutare constă în 3 etape:

 1. selecţia dosarelor
 2. proba scrisă
 3.  interviul

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Eforie

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor

– proba scrisa va avea loc in data de 28.07.2017- ora 10.00

– interviul se va desfăşura in data de 31.07.2017  , incepând cu ora 14.00

 

              Conditiile de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească  următoarele condiţii:

I-condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

– are cetatenia romană și domiciliul în România;

-cunoaște limba română, scris și vorbit;

-Are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

-are capacitate deplină de exercitiu;

-are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează , atestată pe bază de examen medical de specialitate-

-Îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege  pentru funcția publică

-îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice

-nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau exercitarea funcției publice, cu exceptia situației în care a intervenit reabilitarea

-Nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani

-nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

II-Cerinţele specifice :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  avand ca specializare “Politie Locală”

-posesor permis conducere autoturism- min categ B

Dosarul de inscriere  va cuprinde următoarele documente conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi actualizată, precum si cele  prevazute in fisa postului:

–  formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
– copia actului de identitate,
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

-cazierul judiciar;

-adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului  de către medicul de familie al candidatului  sau de către unităţile sanitare abilitate;

-declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste  că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

-copie carnet conducere

Copiile actelor  mai sus-mentionate  se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele oroginale, care se certifica pentru conformitatea cu orioginalul de catre secretarul comisiei de concurs .

Cazierul judiciar poste fi inlocuit  cu o declarative pe propria raspundere . In acest caz, candidatul declareat admis la selectia dosarelor  are obligatia de a complete dosarul pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5  zile lucratoare de la data  de la care a fost declarant admis in urma selectiei dosarelor, sub  sanctiunea neemiterii  actului administrative de numire.

 

Bibliografia propusa este  ataşată prezentei..

Persoana de contact (pentru informaţii suplimentare): Compartiment Resurse Umane , tel.0241748633./int.107

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacanta

de politist local, clasa I, gradul profesional debutant

 

 

 

 • Legea nr. 215/23 aprilie 2001,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
 • Legea nr. 188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici
 • Legea nr 7/2004, republicată şi actualizată, privind codul de conduită al funcţionarilor publici
 • Legea nr 155/2010 privind infiintarea , organizarea si functionarea Politiei Locale, actualizata
 • OUG 195/2002 , privind circulaţia pe drumurile publice,actualizată
 • HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale
 • Legea nr 61/1991, republicata, privind regulile de convietuire sociala, ordinea si linistea publica
 • Legea nr 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, actualizata
 • Legea nr 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor , valorilor si protectia persoanelor, actualizata
 • OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată

Anunt

In vederea indeplinirii indicatorilor privind sustenabilitatea proiectului cu titlul „Calificare pentru turismul romanesc” – Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 5, Domeniu Major de Interventie 5.1., Cod contract POSDRU 100/5.1./78067, Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Eforie recruteaza persoane fara loc de munca in vederea formarii profesionale in meseriile de barman/ospatar, bucatar si receptioner. Dosarele de inscriere care vor cuprinde copie carte de identitate, copie diploma de studii, copie certificat de nastere, copie certificat casatorie dupa caz si CV european se vor depune la sediul institutiei din strada Progresului nr.1 Eforie Sud, Biroul de Relatii cu Cetatenii. Termenul limita de depunere a dosarelor este 14 aprilie 2017 ora 12.00.

Skip to content