Concurs recrutare post contractual-paznic- in cadrul compartimentului tehnico-administrativ-directia administrarea domeniului public si privat

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs  de recrutare in perioada 18.02.2020-13.03.2020 pentru ocuparea pe perioada nedeterminată  a unui  post   contractual  de paznic din cadrul Compartimentului Tehnico-Administrativ al Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat

Conditii de participare:

Poate indeplini functia de paznic persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

-are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniuniii Europene sau a statelor apartinand Spatiului economic European  si domiciliul in Romania (se va prezenta copie  dupa certificatul de nastere si dupa buletinul/cartea de identitate)

-Cunoaste limba romana scris si vorbit

-Are varsta minima de 18 ani impliniti

-are capacitate deplina de exercitiu

-are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical

-nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni  contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals sau a unor faptre de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea (dovada- cazier judiciar)

-are studii  medii liceale (se prezinta documentele doveditoare  in original si copie)

-detine atestat in conditiile legii 333/2003

 

Alte conditii:

-a detinut anterior functie similara  1 an de zile(se prezinta cartea de munca in original si copie)

 

Concursul consta in 3 etape:

  1. selectarea dosarelor de inscriere
  2. proba scrisa
  3. interviu

 

Se pot prezenta la urmatoarea etapa  numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

 

Dosarul de inscriere  va cuprinde următoarele documente:

-cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii

– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( diploma de bacalaureat) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă

– cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza

-adeverinţă medicala  care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

-curriculum vitae

Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea

 

Dosarele de inscriere se vor depune la registratura institutiei  in termen de 10 zile lucratoare  de la data publicarii in Monitorul Oficial,(18.02.2010-pana la data de 02..03.2020).In termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi  lucratoare  de la data selectiei dosarelor.

 

In data de 11.03.2020 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba scisa a concursului . Punctajul maxim

este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.

Interviul va avea loc in data de 13.03.2020 incepand cu ora 14.00. Punctajul maxim  este de 100

puncte. Sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncta la proba scrisa.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu.

 

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, respective proba scrisa /interviu, candidatii

nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult  o zi lucratoare  de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Contestatiile formulate  vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea

termenului de depunere a contestatiilor, prin Afisare  la sediul institutiei

 

Bibliografia este atasata prezentului anunt.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 int.107

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul pentru ocuparea unui post de paznic

  • O.U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ
  • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, actualizată
  • Legea nr 333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor si persoanelor, actualizata

 

 

 

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut