anunt concurs post contractual de pompier

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs de recrutare in perioada 17.06.2015-19.06.2015 pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post contractual de pompier din cadrul Compartimentului pentru Situatii de Urgenta .
Conditii de participare:
Poate indeplini functia de pompier persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
-are cetatenie romana si domiciliul in Romania (se va prezenta copie dupa certificatul de nastere si dupa bulteinul/cartea de identitate)
-Cunoaste limba romana scris si vorbit
-Are varsta minima de 18 ani impliniti
-are capacitate deplina de exercitiu
-are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical
-nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals sau a unor faptre de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea (dovada- cazier judiciar)
-nu a avut contractul de munca incetat pentru motive disciplinare si /sau nu a fost destituita din functia publica (se prezinta cartea de munca in original si in copie)
-are studii medii liceale, absolvite cu diploma (se prezinta documentele doveditoare in original si copie)
-poseda calificare /atestat de servant pompier
-Vechime in specialitate(pompier) – minim 3 ani (se prezinta cartea de munca in original si copie)

Concursul consta in 3 etape:
1. selectarea dosarelor de inscriere
2. proba scrisa
3. proba practica
4. interviu

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Dosarul de inscriere va cuprinde următoarele documente:
-cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii
– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii
– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( diploma de bacalaureat) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă
– cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza
-adeverinţă medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
-curriculum vitae
Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea

Dosarele de inscriere se vor depune la registratura institutiei pana la data de 09.06.2015. Intermen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi lucratoare de la data selectiei dosarelor.

In data de 17.06.2015 incepand cu ora 9.00 va avea loc proba scisa a concursului . Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.
Proba practica va fi sustinuta in data de 18.06.2014 ora 14.00. Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.
Interviul va avea loc in data de 19.06.2015 incepand cu ora 12.00. Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.
Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa , proba practica si interviu.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa , interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Contestatiile formulate vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prin Afisare la sediul institutiei

Bibliografia este atasata prezentului anunt.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633

 

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul pentru ocuparea unui post de pompier
– Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
– Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, actualizată
– Legea nr 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
– Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 363/2002;
– OIG nr 1444/IG /2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a Ordinului ministrului administratiei si internelor nr 1134/13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste
– OIG nr 1416/IG din 29.07.2013- Ghid privind tehnica si tactica stingerii incendiilor-ISU 04

anunt concurs post contractual paznic

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs de recrutare in perioada 17.06.2015-19.06.2015 pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post contractual de paznic din cadrul Compartimentului tehnico-administrativ al Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului .
Conditii de participare:
Poate indeplini functia de paznic persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
-are cetatenie romana si domiciliul in Romania (se va prezenta copie dupa certificatul de nastere si dupa bulteinul/cartea de identitate)
-Cunoaste limba romana scris si vorbit
-Are varsta minima de 18 ani impliniti
-are capacitate deplina de exercitiu
-are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical
-nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals sau a unor faptre de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea (dovada- cazier judiciar)
-nu a avut contractul de munca incetat pentru motive disciplinare si /sau nu a fost destituita din functia publica (se prezinta cartea de munca in original si in copie)
-are studii generale/medii liceale (se prezinta documentele doveditoare in original si copie)
-detine atestat in conditiile legii 333/2003 sau este in curs de scolarizare

Alte conditii:
-a detinut anterior functie similara min 1 an  (se prezinta cartea de munca in original si copie)

Concursul consta in 3 etape:
1. selectarea dosarelor de inscriere
2. proba scrisa
3. interviu

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Dosarul de inscriere va cuprinde următoarele documente:
-cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii
– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii
– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( diploma de bacalaureat) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă
– cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza
-adeverinţă medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
-curriculum vitae
Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea

Dosarele de inscriere se vor depune la registratura institutiei pana la data de 9.05.2015.In termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi lucratoare de la data selectiei dosarelor.

In data de 17.06.2015 incepand cu ora 9.00 va avea loc proba scisa a concursului . Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.
Interviul va avea loc in data de 19.06.2015 incepand cu ora 14.00. Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.
Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa , interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Contestatiile formulate vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prin Afisare la sediul institutiei

Bibliografia este atasata prezentului anunt.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633

 

 

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul pentru ocuparea unui post de paznic
– Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
– Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, actualizată
– Legea nr 333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor si persoanelor, actualizata

 

Anunt de atribuire “Cheltuieli promovare Festivalul pescarilor – Eforie”

Anunt de atribuire numarul 188155/13.05.2015

 

 

 

Detaliu validare

Data transmiterii in SEAP: 13.05.2015 13:00

Data publicarii in SEAP: 13.05.2015 13:00

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

 

ORASUL EFORIE (CONSILIUL LOCAL EFORIE)

Adresa:  STRADA PROGRESULUI NR. 1 , Localitatea:  Eforie Sud , Cod postal:  905360 , Constanta , Romania , Email:  vioricagreceanu@yahoo.com,catalin_contor@yahoo.com , Tel.:  0241/748633 , Fax:  0241/748979

 

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

 

II.1)   Denumire contract    Cheltuieli promovare proiect „Festivalul Pescarilor- Eforie”

II.2)   Obiectul contractului    “Cheltuieli promovare” pentru proiectul intitulat „Festivalul pescarilor – Eforie”. Proiect care se deruleaza in baza contractului de finantare nerambursabila nr.394/04.12.2014 “ Programul Operational pentru pescuit 2007-2013”.

II.3)   Tip contract    Servicii

II.4)   CPV    79342200-5 – Servicii de promovare (Rev.2)

II.5)   Criteriu de atribuire    Pretul cel mai scazut

II.6)   Invitatie de participare    371181/16.03.2015 14:01

 

 

II.7)   Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru:   –

II.8)   Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru:   –

II.9)   Procedura verificata UCVAP:   Nu

 

Sectiunea III: ATRIBUIRE

 

III.1) Numar de oferte primite    3

Valoare estimata totala    570,200 RON

III.2) Lista contracte

 

 

Contract  Data transmiterii in SEAP  Valoare

16751  / 13.05.2015   13.05.2015  429,000 RON

 

Castigator  CUI  Adresa

Asocierea S.C. KNF MEDIACORE S.R.L. cu S.C. CONTRE – JOUR STUDIO S.R.L.  RO 23030434, RO 23030426  Str. Ghidiceni nr. 13, BRAGADIRU, 077025, Ilfov

 

 

Total (fara TVA):  429,000 RON

 

 

 

Raport procedura

 

 

 

Participant 1

Informatii participant

Denumire: Asocierea S.C. KNF MEDIACORE S.R.L. cu S.C. CONTRE – JOUR STUDIO S.R.L.

CUI: RO 23030434, RO 23030426

Adresa  Str. Ghidiceni nr. 13 , Localitatea  BRAGADIRU , Cod postal  077025 , Ilfov , Romania

Informatii oferta

Data depunere oferta: 31.03.2015 00:00

Oferta de pret: 429000.00

Oferta castigatoare: Da

Mentiuni (justificarea alegerii ofertei castigatoare) : conform documentatie atribuire

Informatii evaluare

Stare: Admis

Mentiuni (justificarea modalitatii de evaluare): oferta respecta documentatia de atribuire

 

 

Skip to content