rezultat proba interviu- concurs recrutare 2 functii publice de inspector la Serviciul Urbanism si Disciplina in Constructii

 

Rezultatul  probei  interviu

a concursului organizat pentru ocuparea  a doua funcţii publice  de executie vacante  din cadrul  Serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii

 

  

Având în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale  interviului

 

Nr crt Functia vacanta scoasa la concurs Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut la interviu
Rezultatul  probei interviu
1 Inspector, clasa I, grad profesional asistent Mamo Ioana 82 ADMIS
2 Inspector, clasa I, grad profesional principal    ——- —— —–

 

 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

Rezultat proba scrisa a concursului de recrutare 2 functii publice de inspector in cadrul Serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii

Rezultatul probei scrise a concursului  organizat pentru ocuparea a doua  funcţii publice  de executie vacante din cadrul  Serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii al Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

 

Nr crt Functia  pt care candideaza Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultatul
1 Inspector, clasa I, grad profesional  asistent Mamo Ioana 77 ADMIS
2 Inspector, clasa I, grad profesional principal ——– —— ——–

 

 

 

 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

REZULTAT SELECTIE DOSARE INSPECTOR, CLASA i, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL-COMPARTIMENT STARE CIVILA -SPCLEP EFORIE

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional  principal din cadrul Compartimentului Stare Civila- SPCLEP Eforie -din  cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(1)-(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 ManeaVechiu Cristian ADMIS  
2 Chiaburu Anda-Alina ADMIS  
3 Tănase Cristina RESPINS   Nu face dovada vehimii in specialitatea studiilor  de 5 ani
4 Iladi-Isachi Adina-Lidia ADMIS  
5 Cioranu Cornelia RESPINS Nu indeplineste conditiile  de studii:  studii universitare de licenta absolvite  cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor administrative sau juridice

 

 

 

 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 27.03.2019, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

 

 

Rezultat selectie dosare concurs ocupare 2 functii publice in cadul Serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru ocuparea a doua  funcţii publice  de executie vacante din cadrul Serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii  cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(1)-(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr crt Functia   publica pentru care se organizeaza concurs Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 Inspector, clasa I, grad profesional  asistent Mamo Ioana ADMIS
2 Inspector, clasa I, grad profesional principal ———– ——-

 

 

 

 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 25.03.2019, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie-
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

 

Afisat azi, 19.03.2019, ora 14.00, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

 

concurs recrutare posturi contractuale : asistent medical principal la cabinet scolar si arhivar- directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs  de recrutare in perioada 05.04.2019-10.04.2019 pentru ocuparea pe perioada nedeterminată  a urmatoarelor posturi    contractuale din cadrul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat:

 • Un post de arhivar, cu studii medii, fara conditii de vechime (Compartiment Tehnico-Administrativ)
 • Un post de asistent medical, cu studii postliceale, grad principal (Compartiment Asistenta  Medicala in scoli)

Conditii de participare:

Poate ocupa  un post contractual vacant, persoana care  indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 8. Indeplineste conditiile de studii si de vechime in specialitatea studiilor prevazute de fisa postului:
 1. Arhivar- studii medii liceale, fara conditii de vechime
 1. Asistent medical principal- studii sanitare absolvite cu diploma(scoala sanitara postliceala),

-vechime in specialitatea studiilor  minimum 5 ani ( ca asistent medical) si  examen  pentru obţinerea gradului principal.

– să deţină certificat de membru O.A.M.M.G.A.M.R. pentru exercitarea profesiei de liberă practică medicală avizat pe anul în curs.

Concursul consta in 3 etape:

 1. selectarea dosarelor de inscriere
 2. proba scrisa
 3. interviu

 

Se pot prezenta la urmatoarea etapa  numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Dosarul de inscriere  va cuprinde următoarele documente conf art. 6 din HGR nr. 286/2011:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

 – Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la  lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de inscriere se vor depune la registratura institutiei in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial (pana la data de 27.03.2019. ora 16).  In termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi  lucratoare  de la data selectiei dosarelor.

 

In data de 05.04.2019 ora 10.00 va avea loc proba scisa a concursului . Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.

Interviul va avea loc in data de 09.04.2019 incepand cu ora 14.00. Punctajul maxim  este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu.

 

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa , interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult  o zi lucratoare  de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Contestatiile formulate  vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prin Afisare  la sediul institutiei

 

Bibliografia este atasata prezentului anunt.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 116 sau 107

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Pentru postul de arhivar
 • Legea nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 • Legea nr 16/1996, a Arhivelor Nationale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 1. Pentru postul de asistent medical
 • OUG 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • M.S 653/2001 privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • M.S 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere , prevenire si limitare a infectiilor associate asistentei medicale in unitatile sanitare;

 

 

Rezultatul final al concursului de recrutare functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal-Birou Executari Silite

Rezultatul  final al concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Executari Silite

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj final  obtinut Rezultatul
1 Fătu Mihail Costin RESPINS
2 Zambila Lucian 132,66 ADMIS

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

 

 

 

rezultat proba interviu- concurs recrutare functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal- Birou executari silite

Rezultatul  probei  interviu a concursului  organizat pentru ocuparea unei  funcţii publice  de executie vacanta de inspector, clasa I, gradul profesional  principal din cadrul  Biroului Executari Silite

 

                Având în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale  interviului  sustinut in data de 07.03.2019  ora 15.00:

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj Rezultatul  probei
1 Fătu Mihail Costin —- Nu este cazul
2 Zambila Lucian 67.66 ADMIS

 

 

 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

Afişat astăzi, 07.03.2019, ora 15.40., la sediul  Primariei Oraşului Eforie- Directia Economica- str Avram Iancu nr 3

 

       Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe gabriela Florentina

rezultat proba scrisa – concurs pentru ocupare functie publica de inspector, clasa I, grad profesional principal la Birou Executari Silite

Rezultatul probei scrise a concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de inspector , clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Executari Silite

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultat
1 Fatu Mihail Costin NU ESTE CAZUL  
2 Zambila Lucian 65 ADMIS

 

 

 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane
 • Proba interviu se va sustine in data de 11.03.2019 ora 15.00

 

  

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentin

 

 

 

a

Rezultatul selectiei dosarelor concurs recrutare inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Biroului Executari Silite

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru ocuparea funcţiei publice  de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional principal  din cadrul Biroului  Executari Silite din   cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(1)-(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Functia  pt care candideaza Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii/ Observatii
1 Fatu Mihail Costin Inspector, clasa I, grad profesional  principal RESPINS Nu indeplineste conditiile de studii  , respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,  in domeniul stiintelor economice
2 Zambila Lucian Inspector, clasa I, grad profesional principal ADMIS  

 

 

 

 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 07.03.2019, ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Eforie
 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

 

 

      Secretar al Comisiei de concurs: Gheorghe Gabriela-Florentina

 

Afisat azi, 04.03.2019, ora 13.15, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

 

concurs recrutare inspector, clasa I, grad profesional principal- Compartiment Stare Civila

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de recrutare incepand cu data de 27.03.2019 pentru ocuparea unei funcţii publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional principal  din cadrul Compartimentului Stare Civila al SPCLEP Eforie din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

Concursul de recrutare constă în 3 etape:

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 13.03.2019 , la sediul  Primariei Orasului Eforie

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere

-proba scrisa se va desfăşura în data de 27.03.2019 ora 10.00, la sediul Primariei din strada Avram Iancu nr 3

-interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

 

Dosarul de înscriere  va cuprinde următoarele documente, conform  prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi actualizată:

–  formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;

– curriculum vitae, modelul comun European;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii,  certificatelor și altor documente  care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarant admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Condiţiile de participare la concurs  sunt următoarele:

Condiţiile generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 54 din Legea nr 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată.

Condiţiile specifice privind ocuparea posturilor sus-mentionate sunt:

 • pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenta în domeniul științelor administrative sau juridice
 • vechime în specialitatea studiilor : minim 5 aniAtributiile prevazute in fisa postului  :

  a) sarcini de bazǎ (70 % din timpul de lucru) – atribuţii şi responsabilitǎţi specifice scopului principal al postului

 • întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces, în dublu exemplar şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare, privind actele şi  faptele de stare civilă înregistrate;
 • înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condiţiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • eliberează, gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, precum şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă;
 • eliberează extrase multilinguale ale actelor de naştere, certificatelor de deces srpe a fi folosite în faţa autorităţilor străine semnatare ale Convenţiei de la Viena din 1976;
 • trimite, structurii de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la ultimul loc de domiciliu;
 • trimite centrelor militare până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor;
 • întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică;
 • dispune măsurile necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în condiţii care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură spaţiul necesar destinat desfăşurării activităţii de stare civilă;
 • atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează şi arhivează în condiţii de deplină securitate;
 • propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică, anual, structurii de stare civilă din cadrul D.P.J.E.P Constanta;
 • reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse – parţial sau total -, prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare şi aplicarea sigiliului şi parafei;
 • primeşte cererile de schimbarea numelui pe cale administrativă şi documentele prezentate în motivare si dupa verificare le inainteaza DPJEP Constanta;
 • primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;
 • primeşte cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoţite de actele ce le susţin, întocmesc referatul  cu propunere  de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie,  în vederea avizării prealabile de către D.P.J.E.P. Constanta;
 • primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmeşte documentaţia şi referatul cu propunere de aprobare sau respingere şi le înaintează D.P.J.E.P Constanta., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unităţii administrative-teritoriale competente;
 • primeşte cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmeşte documentaţia şi referatul prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al D.P.J.E.P.Constanta;
 • înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul D.P..J.E.P.Constanta;
 • transmite, după înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de naştere, o comunicare cu privire la schimbarea numelui Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Direcţiei Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice judeţene din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului;
 • înaintează D.P.J.E.P. Cconstanta exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din registrul de stare civilă – exemplarul I;
 • sesizează imediat D.P.J.E.P Constanta , în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;
 • eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;
 • efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire şi de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetăţenii români şi persoanele fără cetăţenie domiciliate în România;
 • efectuează verificări şi întocmeşte referate cu propuneri în vederea avizării de către D.P..J.E.P. Constanta a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, precum şi a  cererilor de rectificare a actelor de stare civilă;
 • efectuează verificări şi întocmeşte referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariţiei şi a morţii unei persoane, precum şi înregistrarea tardivă a naşterii;
 • primeşte cererile de divorţ pe cale administrativă,, semnate personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului delegat  de la primăria  care are în păstrare  actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor , le înregistrează  în Registrul de intrare-ieşire al cererilor de divorţ şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, dupa care  primeste cererea  de mentinere a divortului  sau de renuntare.In termen de 5 zile  calendaristice elibereaza certificatul de divort ;
 • confruntă documentele cu care se face dovada identităţii solicitanţilor (cererile de divorţ pe cale administrativă, certificatele de naştere, certificatul de căsătorie şi actele de identitate şi, după caz, declaraţiile pe propria răspundere, date în faţa ofiţerului de stare civilă, în cazul în care ultima locuinţă declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate) şi constituie dosarul de divorţ;
 • constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, în condiţiile Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, eliberează certificatul de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare, dupa ce solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorţ, a numărului certificatului de divorţ, care urmează a fi înscris pe acesta;
 • înregistrează menţiunile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, în baza comunicărilor transmise de către primăriile unităţilor administrativ – teritoriale care au în păstrare actul de căsătorie, de primăriile unităţilor administrativ – teritoriale de la domiciliul soţilor care nu are în păstrare actul de căsătorie, de notarii publici;
 • colaborează cu autorităţile de sănătate publică judeţene şi cu maternităţile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută şi a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuţi şi neînregistraţi la starea civilă;
 • colaborează cu unităţile sanitare, instituţiile de protecţie socială şi unităţile de poliţie, după caz, pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei numerice şi nominale a persoanelor cu situaţie neclară pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum şi pentru clarificarea situaţiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;
 • transmite, lunar, la D.P.J.E.P.Constanta situaţia indicatorilor specifici;
 • transmite, semestrial, la D.P.J.E.P Constanta. situaţia căsătoriilor mixte;
 • desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
 • răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei;
 • răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă a persoanelor;
 • operează în Registrul Electoral radieri ale persoanelor decedate (indiferent de adresa de domiciliu a acestora), în termenele stabilite de legislaţia în vigoare;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de stare civilă, reglementate prin acte normative.

b)sarcini generale (10 % din timpul de lucru) – atribuţii şi responsabilitǎţi generale:

 • întocmeşte proiecte de hotǎrâre şi/sau rapoarte pentru şedinţele consiliului local;
 • întocmeşte note justificative şi propuneri pentru bugetul de venitul şi cheltuieli al oraşului Eforie, pentru rectificǎri bugetare (în cazul în care bugetul a fost deja adoptat), pentru programul anual de investiţii şi pentru programul anual de achiziţii publice;
 • întocmeşte rapoarte, statistici, monitorizǎri, declaraţii etc. solicitate de cǎtre alte instituţii sau instituite prin legislaţia în vigoare şi rǎspunde de expedierea acestora la termenele solicitate;
 • cunoaşte, respectă şi aplică întocmai legislaţia în cadrul atribuţiunilor de serviciu;
 • cunoaşte, respectǎ şi aplicǎ întocmai prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primǎriei Eforie, prevederile Regulamentului de Ordine Interioarǎ, procedurile de lucru instituite prin Dispoziţii ale Primarului (procedura privind circulaţia şi redactarea corespondenţei, procedura privind ALOP etc.);
 • certificǎ, prin semnǎtura olografǎ aplicatǎ pe orice înscris (document, act, scrisoare, adresǎ etc.) întocmit (sau redactat), temeinicia (realitatea, veridicitatea, exactitatea etc.) tuturor datelor consemnate în înscrisurile respective;
 • furnizează de îndata informaţiile, lucrările etc. solicitate pentru întocmirea proiectelor cu finanţare europeană , guvernamentală etc. precum şi pentru întocmirea apărărilor în instanţele de judecată în procesele unde suntem parte;
 • rezolvǎ corespondenţa repartizatǎ cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum şi cu respectarea regulamentului şi procedurilor interne;
 • întomeşte raportǎri periodice cu privire la activitatea desfǎşuratǎ pe care la înainteazǎ conducǎtorului ierarhic;
 • respectă programul de lucru şi programul cu publicul;
 • anunţă în scris orice situaţii care reclamă absenţa din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie în interes personal;
 • adoptă, în relaţiile cu colegii şi cu publicul, o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare;
 • în cazul în care constatǎ cǎ unul dintre colegii de serviciu încalcǎ prevederile legale în vigoare sau procedurile interne de lucru, are obligaţia de a sesiza, imediat, în scris conducerea (sau comisia de disciplinǎ) asupra acestui aspect;
 • în cazul în care constatǎ cǎ, datoritǎ unor modificǎri survenite în legislaţie, unele proceduri de lucru interne conţin prevederi care contravin legislaţiei în vigoare sau trebuie modificate pentru a fi conforme cu noile prevederi legale, are obligaţia de a înştiinţa imediat, în scris, conducerea;
 • participǎ la testǎrile periodice pentru verificarea nivelului de pregǎtire profesionalǎ;
 • participǎ la cursurile de perfecţionare la care este trimis de institiţie;
 • desfǎşurarea, în timpul programului de lucru stabilit, a activitǎţilor de natura profesionalǎ, care ţin strict de postul pe care îl ocupǎ;
 • se prezintǎ la locul de muncǎ în ţinutǎ adecvatǎ;
 • are obligaţia sǎ poarte ecusonul la locul de muncǎ;
 • rǎspunde pentru respectarea secretului de serviciu;
 • are obligaţia sǎ stabileascǎ relaţii de colaborare cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;
 • rǎspunde pentru furnizarea informaţiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau debitele contribuabililor, în scris sau verbal, doar în cazurile prevazute de lege;
 • rǎspunde de luarea mǎsurilor contravenţionale şi/sau de sesizare a organelor de urmǎrire penalǎ în cazurile de evaziune fiscalǎ;
 • raporteazǎ periodic activitatea desfǎşuratǎ şi rezultatele acesteia;
 • anunţǎ în scris orice acte sau fapte care împiedicǎ realizarea corectǎ şi la timp a sarcinilor de serviciu;
 • c) sarcini administrative (10 % din timpul de lucru): 
 • întreţine şi exploatează corect inventarul din dotare;
 • participǎ ca membru în comisii de recepţie a lucrǎrilor, serviciilor sau produselor achiziţionate de cǎtre Primǎria Eforie sau de cǎtre instituţiile publice subordonate Primǎriei precum şi in orice alte comisii în care este numit prin dispoziţii ale primarului sau decizii/note interne ale conducǎtorilor;
 • rǎspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în pǎstrare, de inventarierea şi predarea acestora la arhivǎ în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • rǎspunde de pǎstrarea în condiţii corespunzǎtoare a tuturor copiilor actelor întocmite şi expediate, precum şi arhivarea actelor clasate;
 • întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţia de produse, lucrǎri sau servicii;
 • menţine ordinea şi curǎţenia la locul de muncǎ;
 • respectǎ mǎsurile de securitate şi sǎnǎtate în munca în instituţie;

d) alte sarcini (10 % din timpul de lucru):

 • întocmeşte orice alte lucrǎri dispuse de cǎtre conducerea instituţiei;
 • efectuează deplasǎri pe teren în interesul serviciului;

Bibliografia este anexata prezentului  anunt

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe Gabriela Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633 nterior 107.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107 .

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

Pentru concursul organizat pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie  vacanta de inspector  clasa I grad professional principal  din cadrul  Compartimentului Stare Civilă

 

 • Constituţia României
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată , cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr 7/2004, privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată ;
 • Legea nr. 215/23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr 119/1996 cu privier la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • G. nr 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată;
 • G. nr 41/2003 privind dobîndirea și schimbarea pe cale administrative a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul nr 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR);

 

 

Skip to content