IMPOZITUL/TAXA PE TEREN

 • Acte necesare declararii dobandirii unui imobil (teren) – PJ
  1. Formularul tipizat „Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului – taxei pe teren – PJ“;
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie, in cazul în care nu mai există alte bunuri declarate pe societate;
  3. Actul de dobandire a proprietatii terenului – original si copie (contractele de vanzare-cumpărare vor fi în mod obligatoriu autentificate la Notariat);
  4. Planuri/schite cadastrale – copie;
  5. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original şi copie;
  6. Delegatie/imputernicire – original şi copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire


 

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile (teren) – PJ 

 1. Formularul tipizat “Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – PJ”;
 2. Actul de instrainare a proprietatii terenului – original si copie;
 3. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
 4. Delegatie/imputernicire – original şi copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data instrainarii.

IMPOZITUL/TAXA PE CLADIRI

 • Acte necesare pentru declararea dobandirii unui Imobil (cladire)- PJ
  1. Formularul tipizat „Declaratie fiscala-decizie de impunere pentru stabilirea impozitului- taxei pe cladiri – PJ“;
  2. Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie;
  3. Actul de dobandire a proprietatii cladirii – original si copie;
  4. Planuri/schite cadastrale – copie;
  5. Balanaaa aferenta lunii in care se dobandeşte imobilul;
  6. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original si copie;
  7. Delegatie/imputernicire – original si copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire


 

 1. Formularul tipizat „Declaratie fiscala-decizie de impunere pentru stabilirea impozitului- taxei pe cladiri – PJ“;
 2. Autorizatia de construcţie – original şi copie;
 3. Procesul – verbal de recepţie finala/de finalizare a lucrarilor – original si copie;
 4. Nota de regularizare emisa de Primaria Municipiului Constanta – original si copie;
 5. Memoriu justificativ – original si copie;
 6. Planuri/schite cadastrale – copie;
 7. Balanta de verificare a societatii aferenta lunii in care a intervenit modificarea sau modernizarea cladirii;
 8. Buletin/carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie;
 9. Delegatie/ imputernicire – original si copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data procesului-verbal de receptie finala sau de finalizare a lucrarilor.


 

 Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – Persoane Juridice 

 1. Formularul tipizat “Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile PJ”;
 2. Actul de instrainare a proprietatii cladirii – original si copie xerox;
 3. Balanta aferenta lunii in care se instraineaza;
 4. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
 5. Delegatie/ imputernicire.

NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data instrainarii.


 

 1. Formularul tipizat “Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile PJ”;
 2. Autorizatia de demolare – original si copie;
 3. Procesul verbal de demolare – original si copie;
 4. Nota de constatare – copie;
 5. Balanta aferenta lunii în care se demoleaza imobilul;
 6. Buletin/carte identitate a delegatului/imputernicitului – original şi copie;
 7. Delegatie/imputernicire – original şi copie.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data procesului-verbal de demolare.

TAXA TRAMA STRADALA

Conducatorii autovehiculelor de marfa au obligatia de a obţine Autorizatie de circulaţie de la Primăria Eforie. In vederea eliberarii “Autorizatiei de circulatie” solicitantul va inainta o cerere tip la care va anexa urmatoarele: copia certificatului de inmatriculare a societatii, copia talonului sau a cartii de identitate a autovehiculului pentru care se urmareste obtinerea autorizatiei si alte copii ale documentelor legale relevante.

Contravaloarea taxei poate fi achitata prin ordin de plata in contul Primariei Oraşului Eforie deschis la Trezoreria Oraşului Eforie, prin numerar la casierie sau direct, la funcţionarii cu drept de încasare pe teren a taxei.

 

TAXA HOTELIERA

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

Operatorii de telefonie mobila au obligatia sa depuna declaratia de impunere pana la data de 31.03.2014. Declararea noilor amplasamente de statie fixa se va face in termenul legal de 30 de zile de la obtinerea autorizatiei de functionare eliberata de catre Inspectoratul General al Comunicatiilor.


 

Termene de plata

Rata I
– pana la 31.03.2014 inclusiv
Rata II
– pana la 30.09.2014 inclusiv

Pentru noile amplasamente, in termenul legal de 30 de zile de la obtinerea autorizatiei de functionare.

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data de 15 (inclusiv) ale lunii urmatoare in care a avut loc spectacolul.


 

Termene de plata

Lunar, pana la data de 15 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

IMPOZITUL PE VEHICULE ÎNREGISTRATE

În termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, instrainarii, dezmembrarii, incetarii contractului de leasing, schimbarii domiciliului, a numelui si a prenumelui etc., proprietarul va depune o declaratie de impunere la care va anexa documente doveditoare.

Termene de plata

 Rata I – pana la 31 martie inclusiv
Rata II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii unui mijloc de transport sau schimbarii domiciliului/sediului/punctului de lucru de catre detinatorul acestuia se va depune o declaratie la care va anexa acte doveditoare. Detinatorii autovehiculelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, care vor efectua, pe parcursul anului 2013, cel putin o operatiune de transport rutier international au obligatia, potrivit Hot. nr. 956/19.08.2009, sa depuna o declaratie In termen de 30 de zile de la efectuarea acesteia.


 

Termene de plata

Rata I
– pana la 31.03.2014 inclusiv
Rata II
– pana la 30.09.2014 inclusiv


 

Sanctiuni

ABATERE CUANTUM AMENDA (LEI)
 

depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;

de la 280 la 1116
Nedepunerea declaratiilor fiscale; de la 1116 la 2500
Nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea,
inregistrarea/radierea bunurilor impozitabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

IMPOZITUL PE TEREN

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, intervenirii unor schimbari privind domiciliul fiscal al proprietarului, realizarii unor modificari ce conduc la recalcularea impozitului/taxei pe teren datorat sau intervenirii unor schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului/ taxei pe teren se va depune o declaratie la care se vor anexa documentele doveditoare.


 

Termene de plata

Rata I
– pana la 31.03.2014 inclusiv
Rata II
– pana la 30.09.2014 inclusiv

Daca se achita integral impozitul pana la data de 31.03.2014 (prima scadenta) se ofera o bonificatie de 5%.


 

Sanctiuni

ABATERE CUANTUM AMENDA (LEI)
 

depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;

de la 280 la 1116
Nedepunerea declaratiilor fiscale; de la 1116 la 2500
Nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea,
inregistrarea/radierea bunurilor impozitabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

IMPOZITUL PE CLADIRI

Termene de impunere/scadere a declaraţiilor

In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, construirii, extinderii, reconstruirii, consolidarii, modernizarii, demolarii, modificarii, sau in cazul in care intervin schimbari privind denumirea persoanei juridice, a situatiei juridice de natura sa conduca la modificarea impozitului/taxei pe cladiri, a domiciliului fiscal se va depune o declaratie la care se vor anexa documentele doveditoare.


 

Termene de plata

Rata I
– pana la 31.03.2014 inclusiv
Rata II
– pana la 30.09.2014 inclusiv

Daca se achita integral impozitul pana la data de 31.03.2014 (prima scadenta) se ofera o bonificatie de 5%.


 

Sanctiuni

ABATERE CUANTUM AMENDA (LEI)
 

depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;

de la 280 la 1116
Nedepunerea declaratiilor fiscale; de la 1116 la 2500
Nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea,
inregistrarea/radierea bunurilor impozitabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Declaratie fiscala/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa 


Declaratie fiscala/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport 


Declaratie fiscala – decizie de impunere vehicule lente 

 • Acte necesare
  1. Formularul tipizat ‘Declaratie fiscala de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente – PF-PJ’;
  2. Cartile de identitate /Buletinele de identitate  ale proprietarilor – original si copie;
  3. Actul de dobandire al mijlocului de transport – original si copie;
  4. Certificatul de atestare fiscala, eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
  5. Delegatie/imputernicire si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire.


 

Declaratie fiscala – decizie de impunere auto 

 1. Formularul tipizat “Declaratie Fiscala – Decizie de impunere (pentru tipul de mijloc de transport dobandit)”;
 2. Cartile de identitate /Buletinele de identitate  ale proprietarilor – original si copie ;
 3. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original; (se poate obtine de la agentiile fiscale S.P.I.T. sau de la birourile de intermedieri auto);
 4. Cartea de identitate a mijlocului de transport – original si copie;
 5. Actul de dobandire a mijlocului de transport (contract de vaanzare-cumparare, factura, contract de leasing, certificat de mostenitor, hotarare judecatoreasca etc.) – original si copie;
 6. Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
 7. Procesul verbal de predare-primire pentru mijlocul de transport – copie, pentru mijlocele de transport dobandite prin contractul de leasing.
 8. Delegatia/imputernicirea si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz;

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire/ 30 de zile de la data contractului de leasing sau procesului verbal de predare – primire, dupa caz.


 

 1. Formularul tipizat “Declaratie Fiscala – Decizie de impunere (pentru tipul de mijloc de transport dobandit)'”;
 2. Cartea de identitate a utilizatorului – original;
 3. Contract de leasing – copie;
 4. Carte identitate a mijlocului de transport – copie;
 5. Proces-verbal de predare-primire pentru mijlocul de transport – copie;
 6. Delegatia/imputernicirea si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz.

NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data contractului de leasing sau procesului verbal de predare – primire.


Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport PF 

 1. Formularul tipizat „Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport – PF-PJ”;
 2. Actul de instrainare – original si copie/Adeverinta de predare la o societate de colectare a fierului vechi – original si copie;
 3. Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – original si copie;
 4. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original (se poate obtine de la agentiile fiscale S.P.I.T. sau de la birourile de intermedieri auto);
 5. Cartea de identitate/Buletinul de identitate a proprietarului – original si copie;
 6. Delegatie/imputernicire si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz.

NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data actului de instrainare.


 

Cerere transfer auto – Persoane Fizice 

 1. Formularul tipizat „Cerere transfer auto”;
 2. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original (se poate obtine de la agentiile fiscale S.P.I.T. sau de la birourile de intermedieri auto);
 3. Cartea de identitate a mijlocului de transport – original si copie;
 4. Cartea de identitate/Buletinul de identitate a proprietarului – original si copie;
 5. Delegatia/imputernicirea si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz.

NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data modificarii adresei de domiciliu.

Skip to content