IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii unui mijloc de transport sau schimbarii domiciliului/sediului/punctului de lucru de catre detinatorul acestuia se va depune o declaratie la care va anexa acte doveditoare. Detinatorii autovehiculelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, care vor efectua, pe parcursul anului 2013, cel putin o operatiune de transport rutier international au obligatia, potrivit Hot. nr. 956/19.08.2009, sa depuna o declaratie In termen de 30 de zile de la efectuarea acesteia.


 

Termene de plata

Rata I
– pana la 31.03.2014 inclusiv
Rata II
– pana la 30.09.2014 inclusiv


 

 

Sanctiuni

ABATERE CUANTUM AMENDA (LEI)
depunerea peste termen a declaratiilor fiscale; de la 70 la 279
Nedepunerea declaratiilor fiscale; de la 279 la 696
Nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea,
inregistrarea/radierea bunurilor impozitabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

IMPOZITUL/TAXA PE TEREN

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, intervenirii unor schimbari privind domiciliul fiscal al proprietarului, realizarii unor modificari ce conduc la recalcularea impozitului/taxei pe teren datorat sau intervenirii unor schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului/ taxei pe teren se va depune o declaratie la care se vor anexa documentele doveditoare.


 

Termene de plata

Rata I
– pana la 31.03.2014 inclusiv
Rata II
– pana la 30.09.2014 inclusiv

Daca se achita integral impozitul pana la data de 31.03.2014 (prima scadenta) se ofera o bonificatie de 5%.


 

Sanctiuni

ABATERE CUANTUM AMENDA (LEI)
depunerea peste termen a declaratiilor fiscale; de la 70 la 279
Nedepunerea declaratiilor fiscale; de la 279 la 696
Nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea,
inregistrarea/radierea bunurilor impozitabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

Impozitul/Taxa pe cladiri

Termene de impunere/scadere a declaraţiilor

In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, construirii, extinderii, reconstruirii, consolidarii, modernizarii, demolarii, modificarii, sau in cazul in care intervin schimbari privind denumirea persoanei juridice, a situatiei juridice de natura sa conduca la modificarea impozitului/taxei pe cladiri, a domiciliului fiscal se va depune o declaratie la care se vor anexa documentele doveditoare.


 

Termene de plata

Rata I
– pana la 31.03.2014 inclusiv
Rata II
– pana la 30.09.2014 inclusiv

Daca se achita integral impozitul pana la data de 31.03.2014 (prima scadenta) se ofera o bonificatie de 5%.


 

Sanctiuni

ABATERE     CUANTUM  AMENDA (LEI)
depunerea peste termen a declaratiilor fiscale; de la 70 la 279
Nedepunerea declaratiilor fiscale; de la 279 la 696
Nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea,
inregistrarea/radierea bunurilor impozitabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

 

ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE ATESTARE FISCALA

Certificatul de atestare fiscala se emite de organul fiscal al autoritatii administratiei publice locale, la solicitarea contribuabilului sau a notarului, respectiv imputernicitului acestuia, conform delegarii date de catre contribuabil.

Cererea model tip, semnata (si stampilata în cazul persoanelor juridice), se depune si se inregistreaza la registratura Direcţiei Economice  (Centrul de Relaţii cu Publicul Eforie Nord sau Eforie Sud). Cererea poate fi transmisă, de asemenea , prin posta sau fax. Şi în acest caz documentul se inregistreaza la registratura  Direcţiei Economice. După înregistrare, cererea se înaintează directorului sau persoanei desemnate de acesta pentru repartizare către un inspector din cadrul Compartimentului Colectare Taxe şi Impozite.

Eliberarea certificatului fiscal este supusa taxelor de timbru conform reglementarilor legale in vigoare.

In vederea eliberarii certificatelor fiscale, inspectorul caruia i-a fost repartizata pentru solutionare cererea, va consulta:

 • dosarul fiscal al contribuabilului
 • fisa pentru evidenta analitica pe platitor  a contribuabilului
 • se va urmări depunerea la zi a tuturor documentelor şi informaţiilor la care contribuabilul este obligat, potrivit legii.

In cazul constatarii de neconcordante intre documentele fiscale depuse si evidenta fiscala, termenul de eliberare a certificatului fiscal se prelungeste pana la rezolvarea problemelor. Cererile de compensare se vor soluţiona de organul fiscal înainte de eliberarea certificatului de atestare fiscală.

În situaţia în care este necesară o verificare (inspecţie) la domiciliul fiscal al contribuabilului, pentru clarificarea unor aspecte legate de bunurile supuse impozitării, termenul de eliberare a certificatului fiscal se prelungeste pana după efectuarea verificării (inspecţiei).

Inspectorii din cadrul Compartimentului Colectare Taxe şi Impozite vor face tot posibilul pentru a rezolva cu celeritate cererile contribuabililor.

Certificatul de atestare fiscală nu se va elibera către contribuabili în situaţia în care aceştia înregistrează debite restante şi scadente către bugetul local.

Certificatul de atestare fiscală va avea înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare şi numele şi semnătura persoanei împuternicite a organului fiscal.

Certificatul de atestare fiscală se întocmeşte în 2 exemplare, din care:

a) un exemplar original se va transmite contribuabilului sau persoanelor împuternicite de acesta, în baza cererii depuse la organul fiscal;

b) al doilea exemplar original se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Înainte de eliberare, certificatul de atestare fiscală întocmit de către inspectorii Compartimentului Colectare Taxe şi Impozite va fi verificat de către director sau de către o persoană desemnată de către acesta

Eliberarea se face pe baza actului de identitate, solicitantul va semna si stampila pentru primire, iar daca este transmis prin posta, confirmarea de primire va fi anexata la exemplarul din arhiva Direcţiei Economice.

Atributiile Secretarului

Potrivit prevederilor art. 117 din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, actualizată, secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

 • avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local;
 •  participă la şedinţele consiliului local;
 • asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
 •  organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
 •  asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile   Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local;
 •  pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
 • alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar;

Atributiile Primarului

(1)   Potrivit prevederilor art. 63  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, actualizată primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.


 

(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.


 

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.


 

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.


 

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr. 215/2001;
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr. 215/2001, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;
h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.


 

(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.


 

(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management.
În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna sau în oraşul în care a fost ales.


 

În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.


Potrivit prevederilor art. 65  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, primarul poate delega atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative viceprimarului, secretarului unităţii administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective.  

Skip to content