ANUNT SELECŢIE PARTENERI

ANUNT SELECŢIE PARTENERI

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, Primăria Oraşului Eforie, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4.

 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru acest proiect POCU sunt specificate în Ghidurile POCU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice.

Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat se vor desfăşura pe o perioadă de maxim trei ani.

Activităţile eligibile sunt cele menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, cât şi activităţile orizontale, managementul proiectului, achiziţiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect (ghidul de finanţare se poate descărca de pe site-ul http://www.fonduriue.ro/), după cum urmează:

 1. Realizarea de analize complexe la nivel de comunitate (non-CLLD) care să evidențieze cel puțin următoarele aspecte: nevoile locale, potențialul de dezvoltare, inclusiv al mediului de afaceri local, profile de resurse umane și competențe, cererea locală/proximă de pe piața forței de muncă, identificarea de soluții viabile care să urmărească incluziunea socială a comunităților vulnerabile, precum şi implementarea planurilor de acțiune subsecvente.
 2. Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă.
 3. Sprijin pentru creşterea accesului și participării la educaţia timpurie/învățământ primar și secundar şi reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete integrate (ex. costuri de transport şi masă, materiale educaţionale, accesul la servicii medicale şi sociale, măsuri de prevenție, măsuri de acompaniere, adaptate nevoilor și specificului comunităţii etc.).
 4. Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru participarea la programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere și alte tipuri de intervenții identificate ca fiind necesare.
 5. Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi, precum și a serviciilor de consiliere/consultanță formare profesională antreprenorială şi alte forme de sprijin (mentorat) atât în faza de înființare a afacerii, cât și post-înființare. Sprijinirea ocupării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile în cadrul întreprinderilor sociale de inserție.
 6. Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/părinți etc (ex. măsuri active de ocupare, formare profesională, de inserție socioprofesională, servicii sociale/medicale, consiliere psihologică etc) prin intermediul CMAI (Centru Multi-funcțional de Asistență Integrată)/punctelor unice de acces la servicii/one-stop shop sau/și prin implicarea specialiștilor de la nivelul rețelei teritoriale a SPO (Serviciul Public de Ocupare) sau a celor de la nivelul serviciilor publice de asistență socială.
 7. Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/furnizarea de servicii în cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale.
 8. Campanii de informare şi conştientizare/acţiuni specifice în domeniul combaterii discriminării, precum și pentru implicarea activă/voluntariatul membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.” (Ghidul solicitantului, Condiţii specifice, Axa 4)

 

Profilul partenerilor

Având în vedere activităţile pe care urmează să le desfăşoare în cadrul proiectului, partenerii vor putea fi autorităţi publice, ONG-uri, companii private, agenţii, instituţii de învăţământ etc. cu competenţe şi experienţă în următoarele domenii:

 • orientare profesionala, evaluarea aptitudinilor şi aspiraţiilor beneficiarilor, instruire şi formare profesională;
 • economie sociala/antreprenoriat, întocmirea planului de afaceri, înfiinţarea societăţilor comerciale, asistenţă tehnica si asistenta juridică, monitorizare financiară, contabilitate;
 • implementarea schemelor de ocupare a forţei de muncă: ucenicie, subvenţionarea locurilor de muncă pentru persoanele din comunităţile marginalizate rome sau non-rome;
 • asistenţă socială, medicală şi juridică, în vederea sprijinirii comunităţilor marginalizate sau non-rome,
 • combaterea discriminării, facilitare şi mediere la nivelul comunităţilor marginalizate rome sau nonrome.

 

Condiţii generale de eligibilitate (Ghidul solicitantul, Condiţii generale, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020):

 1. Partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor NU se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitara in vigoare;
 2. NU se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații
 3. Partenerul NU se află pe lista beneficiarilor excluși de la finanțare în urma rezilierii contractelor de finanţare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat să semneze contractul de finanţare;
 4. Partenerii naţionali sunt organizaţii cu personalitate juridică din România (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent) ce desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate al instituţiei pe care o reprezintă şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilă sindicatelor, patronatelor şi asociaţiilor profesionale;
 5. Partenerii transnaţionali sunt organizaţii cu personalitate juridică din statele membre ale Uniunii Europene exclusiv România (exclusiv echivalentul Persoanelor Fizice Autorizate sau alte entităţi similare – angajaţi pe cont propriu, întreprinderi individuale, etc.), legal constituite în ţara de origine, care desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilă sindicatelor şi patronatelor din statele membre ale UE;
 6. Partenerii naţionali şi transnaţionali trebuie să fie implicaţi cel puţin într-o activitate relevantă. Prin activitate relevantă se înţelege aceea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor (de ex: formare profesională, informare și consiliere profesională, a doua șansă, incluziune socială, măsuri pentru ocupare, educație preuniversitară/ universitară, economie socială).
 7. Partenerii naţionali şi transnaţionali trebuie să contribuie financiar la realizarea proiectului (cofinanţarea reprezintă 2% din valoarea cheltuielilor eligibile gestionate de partener).

 

Capacitatea operaţională

Fiecare partener are experienţă în implementarea a cel puţin 1 proiect cu finanţare nerambursabilă și/sau are experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului (pentru ONG sau SRL cu vechime mai mică de 1 an).

Capacitatea operaţională şi condiţiile de eligibilitate reprezintă criterii ELIMINATORII.

 

Capacitatea financiară a parteneriatului

ONG cu vechime mai mare de 1 an Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 şi n-3) 5 conform situaţiilor financiar – contabile (balanță, bilanț contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale
SRL cu vechime mai mare de 1 an

 

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 şi n-3) 5 conform situaţiilor financiar – contabile (balanţă, bilanț contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale
ONG cu vechime mai mică de 1 an

 

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale
SRL cu vechime mai mică de 1 an

 

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale

 

Condiţii specifice

 • Activitate relevantă, dovedită de fişa partenerului, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al instituţiei, în domeniul activităţilor proiectului;
 • Declaraţia pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului condiţii generale şi Ghidul solicitantului condiţii specifice.

 

Procedura de evaluare a partenerilor

Evaluarea partenerilor se va face în funcţie de domeniul de competenţă, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, conform grilei de mai jos.

Nr. crt. Criterii de evaluare Punctaj maxim
1. Experienţa aplicantului în domeniul derulării de proiecte europene

–          1 proiect finalizat sau aflat în implementare – 10 puncte

–          2 sau mai multe proiecte finalizate sau aflate în implementare – 20 puncte

20
2. Experienţa aplicantului în comunităţile marginalizate/rome

–          Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii – 5p

–          Combaterea discriminării – 5 p

–          Facilitare / mediere pentru comunităţi marginalizate – 5 p

–          Experienţă specifică în lucrul cu comunităţile rome – 5p

20
3. Experienţa aplicantului în domeniul specific al activităţilor proiectului:

–          Orientare/ formare profesională, inclusiv la locul de muncă – 10p

–          experienta in economie sociala/ antreprenoriat – 10p

–          Asistenţă socială/ medicală/ juridică – 10p

–          Campanii de informare şi conştientizare/ în domeniul combaterii discriminării, implicarea activă a comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă -10p

40
4. Principalele activităţi propuse a fi desfăşurate de partener în cadrul proiectului pentru care a demonstrat că are experienţa necesară:

–          Ocuparea forţei de muncă – 2 p

–          Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii – 2 p

–          Servicii integrate sociale/ medicale / consiliere psihologică etc. 4p

–          Campanii de informare pentru combaterea discriminării – 2p

–          Exista corelare intre activitati, realizari imediate (natura si tinte) si grupul tinta (natura si dimensiune) – 5p

–          Proiectul prezinta valoare adaugata – 5 p

20
TOTAL 100

 

 

 

 

 

 

Partenerii vor fi selectaţi în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până la acoperirea tuturor activităţilor ce se preconizează a se desfăşura de către parteneri în cadrul proiectului (se va selecta un singur partener pentru fiecare activitate/ grup de activităţi). Solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile de elegibilitate vor fi excluşi din procesul de selecţie.

Dosarul de selecţie va cuprinde următoarele documente:

 • Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului şi/sau statut/ orice alt act de înfiinţare al organizaţiei în care sunt precizate tipurile de activităţi desfăşurate (copie ştampilată şi semnată de reprezentantul legal);
 • Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate (original, conform modelului alăturat) – Anexa 1;
 • Fişa partenerului (original, conform modelului alăturat) – Anexa 2;
 • Declaraţie activităţi/domenii în care va fi implicat în calitate de partener – Anexa 3;
 • Declaratie-angajament privind asigurarea contributiei proprii de 2% cf. Ghid ului de finantare pentru realizarea activitatilor

 

Organizaţiile/companiile interesate de acest parteneriat, vor depune completate, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal, documentele solicitate în plic sigilat pe care se va specfica: “În atenţia Serviciului Afaceri Externe si Protocol. Pentru selecţia de parteneri POCU Axa 4”.

Plicul se va depune cu număr de înregistrare la sediul Primăriei Oraşului Eforie, strada Progresului nr.1 Eforie Sud, judet Constanta, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, respectiv până la data de 27 mai 2016, ora 12.00. Persoana de contact: Cretu Cecilia 0241.74.86.33. fax. 0241.74.89.79 email: secretariat@primariaeforie.ro

 

Aplicanții vor lua în calcul faptul că, în eventualitatea depunerii unei cereri de finanțare în parteneriat cu UAT Eforie, fiecare partener va suporta contribuția proprie aferentă bugetului său.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în baza evaluării de către comisia de selecţie. Rezultatele procedurii de selecţie vor fi publicate pe site-ul Primăriei Oraşului Eforie după avizarea raportului comisiei de evaluare de către conducătorul instituţiei.

Faptul ca o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu creează nicio obligaţie pentru UAT Eforie  în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu a fost selectată pentru finanţare. Toate activităţile desfăşurate în timpul redactării cererii de finanţare nu fac obiectul niciunei pretenţii de natură financiară, sau de orice altă natură, pentru niciuna dintre părţi.

ANEXE

 

Download (PDF, 202KB)

Download (PDF, 208KB)

Download (PDF, 198KB)

Download (PDF, 183KB)

 

ANUNT SISTEM TIC DE INTEROPERABILITATE

Luni 16.05.2016, la sediul Centrului de Relatii cu Publicul Eforie Sud al Primariei Orasului Eforie, va avea loc prezentarea sistemuli TIC de interoperabilitate din cadrul proiectului “Cresterea Interoperabilitatii Sistemelor Informatice in Cadrul Primariei Orasului Eforie”.
In cadrul acestei prezentari se vor detalia avantajele utilizarii acestui sistem si va avea loc o sesiune de informare cu privire la modul de utilizare a modulelor sistemului.

CONCURS RECRUTARE 2 POSTURI CONTRACTUALE PE PERIOADA NEDETERMINATA REFERENT LA CENTRELE TURISTICE NATIONALE

 

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul în Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs  de recrutare în perioada 26.05.2016-30.05.2016 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a două  posturi   contractuale  de referent  gradul II  pentru Centrele Naţionale de Informare şi promovare Turistică din Oraşul Eforie  .

Conditii de participare:

Poate îndeplini funcţia de referent , gradul II, persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

-are cetaţenie română, cetăţenie a altor state membre ale uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului  Economic European  şi domiciliul în România (se va prezenta copie  după certificatul de naştere şi dupa buletinul/cartea de identitate)

-Cunoaşte limba româna scris şi vorbit;

-Are varsta minima de 18 ani impliniţi;

-are capacitate deplină de exerciţiu;

-are o stare de sanatate corespunzatoare postuli pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

-nu a fost condamnată  definitive pentru săvârsirea unei infracţiuni  contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea (dovada- cazier judiciar)

– indeplineste urmatoarele conditii de studii si vechime in specialitatea studiilor:

– studii medii liceale (diploma bacalaureat)

-vechime în munca- minim 1 an

Concursul consta in urmatoarele etape:

 1. selectarea dosarelor de inscriere
 2. proba scrisă
 3. interviu

Se pot prezenta la urmatoarea etapa  numai candidatii declarati admişi la etapa precedentă.

 

Dosarul de înscriere  va cuprinde următoarele documente:

-cerere înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ( diploma de bacalaureat ) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă /specialitatea studiilor

– cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează

-adeverinţă medicală  care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

-curriculum vitae

Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere se vor depune la registratura instituţiei in termen de 10 zile lucratoare de la data

afisarii. In termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi  lucratoare  de la data selectiei dosarelor.

 

In data de 26.05.2016 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba scrisa a concursului . Punctajul maxim  este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.

Interviul va avea loc in data de 30.05.2016 incepand cu ora 14.00. Punctajul maxim  este de 100

puncte. Sunt declarati admisi la proba interviului candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba  scrisa si interviu.

 

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba practica, proba  scrisa , interviu,

candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult  o zi lucratoare  de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Contestatiile formulate  vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea

termenului de depunere a contestatiilor, prin afisare  la sediul institutiei

Bibliografia este atasata prezentului anunt.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 int.107

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul pentru ocuparea posturilor de REFERENT

 

–         Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale

–         Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

–         Legea 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, actualizata;

–         Ordinul 1096/3 septembrie 2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica

–         Legea 422/18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata

–         Hotararea  nr 78 din 27.01.2005  privind organizarea si functionarea ministerului culturii si cultelor cu modificarile si completarile ulterioare, republicata;

–         Ordonanta nr 19 din 31.02.2007 privind protejarea patrimoniului cultural immaterial cu modificarile si completarile ulterioare;

–         Ordinul Ministerului Culturii si Cultelor nr 2260/2008  privind aprobarea  Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice;

–         Geografia Romaniei ;

–         Ordonanta de Urgenta nr 118/21.12.2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale

 

concurs inspector de specialitate la Centrele Nationale de Informare turistica

 

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul în Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs  de recrutare în perioada 24.05.2016-30.05.2016 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a două  posturi   contractuale  de inspector de specialitate gradul II  pentru Centrele Naţionale de Informare şi promovare Turistică din Oraşul Eforie  .

Conditii de participare:

Poate îndeplini funcţia de inspector de specialitate , gradul II, persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

-are cetaţenie română, cetăţenie a altor state membre ale uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului  Economic European  şi domiciliul în România (se va prezenta copie  după certificatul de naştere şi dupa buletinul/cartea de identitate)

-Cunoaşte limba româna scris şi vorbit;

-Are varsta minima de 18 ani impliniţi;

-are capacitate deplină de exerciţiu;

-are o stare de sanatate corespunzatoare postuli pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de families au de unităţile sanitare abilitate;

-nu a fost condamnată  definitive pentru săvârsirea unei infracţiuni  contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea (dovada- cazier judiciar)

– indeplineste urmatoarele conditii de studii si vechime in specialitatea studiilor:

– studii superioare de lunga durata  in domeniul stiintelor economice sau în domeniul ştiinţelor naturii- specializare geografie

-vechime în specialitatea studiilor- minim 1 an

– cunoaşte  o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană)

 

Concursul consta in urmatoarele etape:

 1. selectarea dosarelor de inscriere
 2. probă practică (cunoaşterea unei  limbi străine de circulatie internationala)
 3. proba scrisă
 4. interviu

Se pot prezenta la urmatoarea etapa  numai candidatii declarati admişi la etapa precedentă.

 

Dosarul de înscriere  va cuprinde următoarele documente:

-cerere înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ( diploma de licenţă ) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă ndeplinirea conditiilor specifice ale postului
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă /specialitatea studiilor

– cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează

-adeverinţă medicală  care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

-curriculum vitae

Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere se vor depune la registratura instituţiei in termen de 10 zile lucratoare de la data

afisarii. In termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi  lucratoare  de la data selectiei dosarelor.

 

In data de 24.05.2016 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba practica  de  cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala (engleza, franceza, germana). Punctajul maxim  este de 100 puncte.  Pentru a fi declarati admisi la proba practica, candidatii trebuie sa obtina minim 50 de puncte .

Se pot prezenta la urmatoarea etapa (proba scrisa) numai candidatii declarati admisi la proba

In data de 26.05.2016 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba scrisa a concursului . Punctajul maxim  este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.

Interviul va avea loc in data de 30.05.2016 incepand cu ora 14.00. Punctajul maxim  este de 100

puncte. Sunt declarati admisi la proba interviului candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba  practica, cea scrisa si interviu.

 

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba practica, proba  scrisa , interviu,

candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult  o zi lucratoare  de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Contestatiile formulate  vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea

termenului de depunere a contestatiilor, prin afisare  la sediul institutiei

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 int.107

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul pentru ocuparea posturilor de inspector de specialitate

–         Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale

–         Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

–         Legea 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, actualizata;

–         Ordinul 1096/3 septembrie 2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica

–         Legea 422/18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata

–         Hotararea  nr 78 din 27.01.2005  privind organizarea si functionarea ministerului culturii si cultelor cu modificarile si completarile ulterioare, republicata;

–         Ordonanta nr 19 din 31.02.2007 privind protejarea patrimoniului cultural immaterial cu modificarile si completarile ulterioare;

–         Ordinul Ministerului Culturii si Cultelor nr 2260/2008  privind aprobarea  Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice;

–         Geografia Romaniei ;

–         Ordonanta de Urgenta nr 118/21.12.2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale

 

Skip to content