Concurs recutare functie publica de conducere -Arhitect Sef

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de recrutare in perioada 08.01.2021 – 16.02.2021 pentru ocuparea  funcţiei publice de conducere vacantă de Arhitect Sef- Serviciul Urbanism și Disciplina în Constructii  din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Postul este cu normă întreagă, de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

În vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor publice menționate, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice:

Condiţii generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 465 alin (1) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019:

(1)a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

 1. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 3. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. e) este apt din punct de vedere medical. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie.
 5. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 6. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 8. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 9. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 10. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţiile specifice :

-studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist ori de inginer urbanist  și inginer în domeniul construcțiilor absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continua  de specialitate  în domeniul  amenajării teritoriului , urbanismului și autorizării construcțiilor, organizate conform art.36 alin (10) din Legea nr.350/2001, cu modificările și completările ulterioare.

-studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. 2 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

-specialist atestat de Registrul Urbaniştilor din România;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 5 (cinci) ani

Concursul de recrutare constă în 3 etape:

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

 • Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 08.01.2021-27.01.2021 , la sediul Primariei Orasului Eforie din Eforie Sud, str Progresului nr 1
 • selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere
 • proba scrisa se va desfăşura în data de 09.02.2021 ora 10.00, la sediul Primariei din strada Avram Iancu nr3
 • interviul se va desfăşura în termen de  5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, la sediul Primariei din Eforie Sud, str Avram Iancu nr 3

În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs, care trebuie să  cuprindă:

–  formularul de înscriere;   

Download (DOC, 67KB)

– curriculum vitae, modelul comun European;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii,  certificatelor și altor documente  care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarant admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Atribuțiile postului  precum și bibliografia sunt anexate prezentului  anunt

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe Gabriela Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633 interior 107.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107 .

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de Arhitect sef

 

 • Constituţia României, republicată
 • U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ
 • G nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,    republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 50/1991 actualizata si republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 • Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii;
 • Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, republicata si actualizată
 • Ordonanta Guvernului nr 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national
 • Ordinul nr 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea si revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 

 

ATRIBUTIILE POSTULUI

-asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri  ale consiliului local al orașului Eforie sau prin dispoziții ale primarului, pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare urbanistică a orașului Eforie precum și a teritoriului administrativ.

-participă  la toate acțiunile consiliului local și ale Primăriei Orașului Eforie care au drept scop dezvoltarea urbană și amenajarea spațiilor publice ale orașului, precum și amenajarea teritoriului administrativ al orașului Eforie.

-asigură redactarea certificatelor de urbansm, autorizațiilor de construire și autorizațiilor pentru desființarea construcțiilor pe baza documentațiilor tehnice prevăzute de lege și le prezintă spre semnare persoanelor competente, și răspunde de legalitatea acestora din punct de vedere al respectării legislației specific domeniului urbanistic și al autorizării lucrărilor de construire

-urmărește executarea construcțiilor în conformitate cu autorizatiile de construcție; în cazul în care se constată nerespectarea autorizației de construcție sau executarea unor lucrări neautorizate propune deîndată măsurile prevăzute de lege.

-Organizează, conduce și controlează la zi evidența certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construcție și autorizațiilor de demolare.

-organizează și controlează eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor   în termenele și condițiile prevăzute de legislația în vigoare, astfel încat să nu devină aplicabile dispozitiile OUG nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite aprobata prin Legea nr. 486/2003; răspunde în conditiile OUG nr. 27/2003.

– Controleaza și răspunde de încasarea taxei de autorizare conform legii; la finalizarea construcțiilor, controleaza si răspunde de încasarea taxei de regularizare.

– Verifica periodic si contribuie la reactualizarea evidenței terenurilor fără construcții intravilan și extravilan care fac parte din patrimoniul orașului Eforie, în colaborare cu Direcția de Administrare a domeniului public și privat.

– Asigură și răspunde de rezolvarea în termenul legal a sesizărilor primite de la cetațenii orașului Eforie referitoare la respectarea legalitații în domeniul urbanismului și construcțiilor.

– Asigură întocmirea și răspunde de realizarea documentelor de organizare și dezvoltare urbanistică a orașului Eforie precum și de amenąiare a teritoriului, cu respectarea tradiției locale și realizarea lor conform prevederilor legale.

– Inițiaza proiecte pe teritoriul administrativ al orașului Eforie care se execută din bugetul local sau din alte fonduri publice ori prin parteneriat public — privat și avizează toate proiectele intocmite de terti pe teritoriul administrativ al orasului Eforie.

– Asigură elaborarea proiectelor de urbanism și arhitectura prin procedurile de încredintare prevăzute de lege, în colaborare custructura responsabila de achizitiile publice, urmărirea proiectelor pe parcursul elaborării, recepționarea lucrărilor de proiectare. Elaborează propuneri de organizare de concursuri de arhitectură pentru proiecte de importanță deosebită.

– Asigură execuția proiectelor de urbanism și arhitectură finanțate din bugetul local prin procedurile de încredințare prevăzute de lege, în colaborare cu— Compartiment achiziții publice, și controlul urmăririi execuției pe șantier, recepționarea lucrărilor de execuție.

– Stabilește și propune primarului măsuri pentru refacerea și protecția mediului înconjurator; asigură respectarea prevederilor legale privind protectia, restaurarea, reabilitarea și conservarea zonei istorice protejate, a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor și rezervațiilor naturale, propune amenajarea de noi parcuri și zone de agrement pe baza documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului.

– Colaborează cu celelalte direcții pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local.

– Asigură elaborarea și respectarea prevederilor planului urbanistic general al orașului și a regulamentului de urbanism și aplicarea acestuia prin planurile de urbanism zonale și de detaliu și conformarea autorizațiilor de construire sau de desființare cu prevederile documentațiilor de urbanism.

– Asigură monitorizarea, urmărirea stării monumentelor de arhitectură și a zonelor de rezervații și zonelor protejate și face propuneri pentru conservarea, repararea si punerea lor in valoare.

– Inventariază și propune spre aprobare zonele în care trebuie luate masuri de reabilitare urbană.

– Supune aprobării consiliului local, Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism al orașului Eforie, precum și celelalte documentații de urbanism elaborate în scopul dezvoltării urbanistice a orașului și a teritoriului administrativ.

– Asigură participarea cu reprezentanți la lucrarile comisiei de sistematizare a circulației rutiere.

– Constată contravențiile la actele normative în materie și aplică sancțiunile corespunzătoare în domeniul construcțiilor și urbanismului, direct sau prin personalul din subordine

-Verifica săptămânal comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau sesizałile primite pentru solutionare.

– Asigură ținerea la zi a planurilor topo-geo cu inventarierea imobiliară și planurile cu rețelele subterane de pe teritoriul orașului, dupa definitivarea si aprobarea PUG;

– Depistează terenurile libere din perimetrul construibil al orașului corespunzătoare construcțiilor de locuințe, făcând chiar propuneri pentru atribuirea acestor terenuri in conditiile legii.

– In probleme de investiții trebuie să cunoască și să aplice legislația în vigoare privind finanțarea, executarea, decontarea și controlul lucrărilor de investiții (HG 378/1994, HGR 740/1990, HGR 592/1995, Legea nr. 18/1991, Legea nr. 10/1995, Legea nr. 50/1991, HGR 750/1992, ord. MF-MLPT 69N/1996, HGR 461/2001 norme de aplicare a OUG 60/2001 privind achizițiile publice);

– Conduce și răspunde de organizarea evidenței lucrărilor de construcții din oraș în vederea punerii la dispoziție a rezultatelor acesteia, autorităților administrației publice centrale.

– Intocmește fișa postului pentru functionarii publici de conducere si executie din subordine, o actualizează ori de cate ori situația de fapt și prevederile legale impun aceasta.

– Se preocupă în permanență de cunoașterea, însușirea și aplicarea prevederilor din legislația nou apărută sau modificările acesteia;

– Indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale Primarului.

-urmărește însușirea legislației în vigoare și aplicarea corectă a acesteia de către toți angajații din subordine;

-verifică modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu ale salariaților din subordine:

-verifică realitatea, regularitatea și legalitatea documentelor;

-repartizează sarcini de serviciu pe compartimentele de lucru subordonate, repectiv:

-răspunde de elaborarea la termen a analizelor, informațiilor, rapoatelor și a altor lucrări, verifică documentele întocmite de compartimentele de lucru subordonate; –

răspunde de organizarea activității in structura organizatorica condusa;

-urmărește arhivarea și păstrarea tuturor documentelor legate de activitatea specifică fiecărui compartiment din direcție;

-răspunde, în fața organelor de control, pentru activitatea desfășurată în cadrul directiei;

-întocmește referate pentru sancționarea personalului din subordine, atunci când este cazul, pe care le prezintă primarului, dacă este la prima abatere disciplinară sau sesizează comisia de disciplină;

-asigură colaborarea cu celelalte compartimente ale instituției;

-sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității instituției;

-verifică modul în care sunt aduse la îndeplinire dispozițiile primarului și hotărârile consiliului local de către personalul din subordine;

-verifică modul în care sunt îndeplinite, de către personalul din subordine atribuțiile încredințate de către primar;

-verifică periodic activitatea desfășurată de către salariații din subordine și prezintă Primarului constatările efectuate;

-întocmește referate de necesitate pentru achiziționarea de produse , servicii sau lucrări pentru buna desfășurare sau îmbunătățirea activității în cadrul biroului pe care îl conduce;

-vizează referatele de necesitate și cererile întocmite de către personalul din subordine;

-este răspunzător pentru respectarea tuturor procedurilor de lucru (proceduri generale, procedurile cuprinse în sitemul de management al calității etc) în cadrul structurii pe care o conduce;

 • participă la audientele acordate de către primar;
 • organizează și gestionează baza de date a biroului
 • asigură prelucrarea, analizarea si insusirea în cadrul biroului, a unor acte normative, documentare juridice, articole, alte lucrări în vederea pregătirii profesionale de specialitate;
 • soluționează contestațiile și întocmește referatele și proiectele de dispoziții în vederea semnării acestora de către primar;
 • Studiază legislația și actele normative din domeniu făcând propuneri pentru aplicarea acestora.

-rezolvă corespondența privind activitatea structurii conduse conform legislației în vigoare

-prezintă la cererea Primarului rapoarte și informări privind activitateastructurii conduse

-răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului , În vederea promovării lor în Consiliul Local; -coordoneaza arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu prevederile legale;

-rezolvă corespondența privind activitatea biroului conform legislației în vigoare;

-exercită și alte atlibutii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziții ale primarului;

-asigură transmiterea răspunsurilor către petenți în termen legal verificând cele semnalate prin deplasarea pe teren;

-face propuneri cu privire la instruirea personalului din subordine, pe care le prezintă spre aprobare primarului;

-face propuneri pentru acordarea salariilor de meritpentru personalul din subordine, în condițiile legii, pe care le prezintă spre aprobare primarului;

-face propuneri pentu acordarea de prime subordonaților, în condițiile legii, pe care le prezintă spre aprobare primarului;

-emite note interne pentru reglementarea activităților în cadrul structurii conduse, cu viza Primarului;

-întocmește fișele de post pentru personalul din subordine și le prezintă spre aprobare primarului;

-asigură și garantează exercitarea funcției publice, independent de relațiile interpersonale;

-respectă și protejează drepturile salariaților din subordine împotriva oricăror încercări de încălcare, manifestări de subiectivism, abuz sau arbitrarii -propune primarului avansarea în funcții, trepte, grade sau categorii fără subiectivism, pe baza competențelor, performanțelor și abilităților profesionale, a a capacității inovative a fiecărului angajat din subordine;

 • stabilește responsabilități și autorități precise și specifice fiecărui loc de muncă și fiecărei funcții, asigură comunicarea și însușirea acestora de către toți angajații din subordine prin intermediul conducerii biroului si compartimentelor din cadrul direcției;

-asigură repartizarea proporțională și rațională a sarcinilor de muncă, pe fiecare angajat,în funcție de fișa postului, pregătirea profesională și capacitatea intelectuală;

-analizează propunerile și sugestiile făcute de salariații din subordine, în vederea îmbunătățirii activității, pe care le prezintă mai departe primarului;

 • analizează activitatea prestată de către personalul de conducere din subordine (șef birou) și identifică soluții pentru îmbunătățirea activității, dacă este cazul
 • Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte nonnative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale Primarului;
 • b) sarcini generale (20 % din timpul de lucru) — atribuții și responsabilități generale:
 • întocmește proiecte de hotărâre și/sau rapoarte pentru ședințele consiliului local;
 • întocmește note justificative și propuneri pentru bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Eforie, pentru rectificări bugetare (în cazul în care a fost deja adoptat), pentru programul anual de achiziții publice;  cunoaște, respectă și aplică întocmai legislația în cadrul atribuțiunilor de serviciu;
 • are obligația de a consulta zilnic căsuța de e-mail ____________@primăriaeforie.ro, pentru a verifica dacă a primit, prin poșta electronică, sarcini de lucru pentru ziua respectivă;
 • cunoaște, respectă și aplică întocmai prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Eforie, prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, procedurile de lucru instituite prin Dispoziții ale Primarului (procedura privind circulația și redactarea corespondenței etc.);
 • cunoaște, respectă și aplică întocmai prevederile Manualului de Management al Calității precum și toate procedułile de lucru ale sistemului de calitate ISO 9001 :2000 — Managementul serviciilor din administrația publică locală;
 • certifică, prin semnătura olografă aplicată pe Olice înscris (document, act, scrisoare, adresă etc.) întocmit (sau redactat), temeinicia (realitatea, veridicitatea, exactitatea etc.) tuturor datelor consemnate în înscrisurile respective;  certifica prin aplicarea stampilei ”confonn cu originalul” si propria semnatura,autenticitatea anumitor documente, la solicitarea altor institutii;
 • rezolvă corespondența repartizată cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum și cu respectarea regulamentului și procedurilor interne;
 •  răspunde de soluționarea documentelor și petițiilor plimite de la contribuabili, în termenele legale, și răspunde pentru operarea în aplicația infonnatică de registratură a tuturor datelor necesare;
 • respectă programul de lucru și programul cu publicul;  anunță în scris orice situații care reclamă absența din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie în interes personal;
 • adoptă, în relațiile cu colegii și cu publicul, o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare;
 • în cazul în care constată că unul dintre colegii de serviciu încalcă prevederile legale în vigoare sau procedurile inteme de lucru, are obligația de a sesiza, imediat, în sclis conducerea (sau comisia de disciplină) asupra acestui aspect;
 • în cazul în care constată că, datorită unor modificări survenite în legislație, unele proceduri de lucru interne conțin prevederi care contravin legislației în vigoare
 • sau trebuie modificate pentru a fi confonne cu noile prevederi legale, are obligația de a înștiința imediat, în scris, conducerea;
 • participă la cursurile de perfecționare la care este trimis de instituție;
 • asigura desfășurarea, în timpul programului de lucru stabilit, a activităților de natura profesională, care țin strict de postul pe care îl ocupă;
 • se prezintă la locul de muncă în ținută adecvată;
 • are obligația să poarte ecusonul la locul de muncă;
 • răspunde pentru respectarea secretului de serviciu, precum și de păstrarea secretului datelor și al infonnațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;
 • are obligația să stabilească relații de colaborare cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;
 • raportează periodic activitatea desfășurată și rezultatele acesteia;  anunță în scris orice acte sau fapte care împiedică realizarea corectă și la timp a sarcinilor de serviciu;
 • informează imediat, în scris, șeful direct în legatură cu problemele apărute în activitate;
 • c) sarcini administrative (IO % din timpul de lucru):
 • întreține și exploatează corect inventarul din dotare;
 • participă ca membru în comisii în care este numit prin dispoziții ale primarului;
 • răspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în păstrare, de inventarierea și predarea acestora la arhivă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • răspunde de păstrarea în condiții corespunzătoare a tuturor actelor întocmite și expediate, precum și de arhivarea acestora;
 • întocmește referate de necesitate pentru achiziția de produse, lucrări sau servicii;
 • menține ordinea și curățenia la locul de muncă;
 • respectă măsurile de securitate și sănătate în munca din instituție;
 • d) alte sarcini (10% din timpul de lucru)
 • întocmește otice alte lucrări dispuse de către conducerea instituției;  efectuează deplasări pe teren în interesul serviciului;
Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut