Concurs de promovare in functie publica de conducere de sef serviciu -pt Serviciul Politie Locală

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a  funcţiei publice de conducere vacantă de  sef serviciu , grad II, al  Serviciului Poliție Locală. Postul este cu norma intreaga de 40 ore saptamana.

În vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor publice menționate, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice:

– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul stiintelor juridice sau in domeniul stiintelor economice;
– să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management, sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani ;
– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului Administrativ;

-posesor permis de conducere categoria B;

Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive :

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in perioada 20.05.2022- 08.06.2022 , la sediul  Primariei Orasului Eforie din strada Progresului nr 1 , loc.  Eforie Sud

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere;

-proba scrisa se va desfăşura în data de 22.06.2022 ora 10.00, la sediul Centrului de Relatii cu Publicul- sala de sedinte-  din Eforie Sud, strada Avram Iancu nr 3

-interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise ; data interviului va fi afișată odată cu rezultatele la proba scrisă

În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs, care trebuie să  cuprindă:

 1. a) formularul de înscriere;
  b) curriculum vitae, modelul comun european;
  c) copia actului de identitate;
  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;                                                                      f) copia carnetului de muncă / a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
  g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  h) cazierul administrativ;
  (2) La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor în condiţiile prezentei hotărâri, documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către instituţia organizatoare a concursului de promovare.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Atribuțiile postului  precum și bibliografia sunt anexate prezentului  anunt.

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe Gabriela Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633 interior 107.

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat pentru ocuparea  funcţiei publice de conducere  vacanta de sef serviciu , clasa I, grad professional II din cadrul  Serviciului Politie Locala

 

 • Constituţia României, republicată
 • U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ , titlul I și II ale părții a VIa din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 57/2019 cu modificările și completările ulterioare
 • G nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • OG nr 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor , cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr 155/2010 Legea Poliției Locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale
 • OUG 195/2002 , privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr 61/1991, republicata, privind sanctionarea faptelor de încălcare a unor  norme  de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice
 • Legea nr 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • OG 2/2001 privind Regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HCL 257/2018 privind Regulamentul pentru îmbunătățirea activitîților de gospodarire și înfrumusețare a orașului Eforie si reglementarea acticităților comerciale,
 • HCL 95/2016 privind regulamentul de organizare si desfîșurare a activitaților comerciale și serviciilor de piață în orasul Eforie
 • HCL nr.327/17.12.2021 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale aplicabile în orasul Eforie.

 

ATRIBUTIILE POSTULUI:

În domeniul ordinii și liniștii publice și pază a bunurilor , are următoarele atribuții:

 1. organizează, planifică și controlează activitatea personalului cu atribuții în menținerea ordinii și liniștii publice și asigurarea pazei bunurilor;
 2. asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază, menținerea ordinii și a liniștii publice, regulile de conviețuire socială și integritatea corporală a persoanelor;
 3. ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;
 4. asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită și aprobată de Șeful Poliției Locale;
 5. informează de îndată conducerea Poliției Locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază și menținere a ordinii publice și ține evidența acestora;
 6. Ține evidența activitaților personalului din subordine;
 7. întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;
 8. participă, alături de conducerea Poliției Locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
 9. întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă Șefului Poliției Locale;
 10. asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență.

În domeniul circulației pe drumurile publice, are următoarele atribuții

 1. organizează, planifică și controlează activitatea personalului din subordine cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice;
 2. asigură continuitatea dispozitivului rutier în zona de competență, pe bază de grafice de control, întocmite în colaborare cu șeful serviciului rutier, respectiv al Brigăzii Rutiere din cadrul Poliției Române;
 3. coordonează activitatea personalului la acțiuni proprii și participă, conform solicitării, la acțiunile organizate de unitățile/stnłcturile teritoriale ale Poliției Române sau de către administratorul drumului public;
 4. propune prin Șeful Poliției Locale , Șefului serviciului nłtier, respectiv al Brigăzii Rutiere din cadrul Poliției Române, în situații deosebite, luarea unor măsuri de reglementare, cum ar fi închidere, restricționare pentru anumite categorii de participanți la trafic a circulației, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;
 5. asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legislației rutiere;
 6. asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență și periodic instruiește personalul propriu cu privire la cunoașterea și respectarea regulilor de circulație și, cu precădere, cu privire la modul de poziționare pe partea carosabilă și la semnalele pe care trebuie să le adreseze participanților la trafic;
 7. ia măsuri pentru ca în exercitarea atribuțiilor ce le revin polițiștii locali care execută activități în domeniul circulației pe drumurile publice să poarte uniforma specifică cu înscrisuri și însemne distinctive, conform prevederilor legale;
 8. ține evidența proceselor-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de personalul propriu și monitorizează punerea în executare a amenzilor contravenționale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;
 9. organizează și execută controale asupra activității desfășurate de efectivele proprii;
 10. ține evidența activitaților desfășurate de personalul propriu în domeniul circulației pe drumurile publice;
 11. ia măsuri pentru ca personalul propriu să execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, să aibă un comportament civilizat, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, după caz, sancțiuni corespunzătoare;
 12. întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

În domeniul disciplina în construcții și afișaj stradal, are următoarele atribuții: 

 • organizează, planifică și controlează activitatea personalului propriu cu atribuții în verificarea și menținerea disciplinei în construcții, respectiv în verificarea respectării normelor legale privind afișajul stradal;
 • asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul propriu a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;
 • asigură pregătirea de specialitate a personalului propriu, în conformitate cu tematica stabilită;
 • asigură și răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului;
 • gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
 • informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;
 • ține evidența activităților personalului propriu;
 • desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;
 • întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

În domeniul protecției mediului, are următoarele atribuții:

 1. organizează, planifică și controlează activitatea personalului propriu cu atribuții în verificarea și asigurarea respectării legii în domeniul protecției mediului, conform atribuțiilor prevăzute de lege;
 2. asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul propriu a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;
 3. asigură pregătirea de specialitate a personalului din propriu, în conformitate cu tematica stabilită;
 4. ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul propriu;
 5. stabilește măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului și răspunde de modul de îndeplinire a acestora;
 6. gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
 7. informează de îndată conducerea Poliției Locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;
 8. ține evidența activităților personalului propriu;
 9. desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;
 10. întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

În domeniul activitate comercială, are următoarele atribuții:

 1. organizează, planifică și controlează activitatea personalului propriu cu atribuții în verificarea activității comerciale;
 2. asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul propriu a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;
 3. asigură pregătirea de specialitate a personalului propriu, în conformitate cu tematica stabilită;
 4. ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul propriu
 5. stabilește măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului și răspunde de modul de îndeplinire a acestora;
 6. gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
 7. informează de îndată conducerea Poliției Locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;
 8. ține evidența activităților personalului propriu;
 9. desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;
 10. întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă Șefului Poliției Locale.

În domeniul evidența persoanelor, are următoarele atribuții:

 1. organizează, planifică, și controlează activitatea personalului Poliției Locale cu atribuții în domeniul evidenței persoanelor;
 2. asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către funcționarii publici din Poliția Locală, a actelor normative ce reglementează activitatea de evidență a persoanelor;
 3. asigură cunoașterea și respectarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 4. participă, alături de conducerea Poliției Locale, la încheierea protocoalelor standard de cooperare cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor pe linia distribuirii de cărți de alegător și a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
 5. colaborează cu șefii serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor în vederea realizării sarcinilor privind distribuirea cărților de alegător și a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
 6. urmărește și răspunde de punerea în aplicare de către funcționarii publici din Poliția Locală, a prevederilor protocoalelor standard încheiate cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor;
 7. ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul propriu;
 8. întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.
 • întocmește proiecte de hotărâre și/sau rapoarte pentru ședințele consiliului local;
 • întocmește note justificative și propuneri pentru bugetul de venitul și cheltuieli al orașului Eforie, pentru rectificări bugetare (în cazul în care bugetul a fost deja adoptat), penfru programul anual de investiții și pentru programul anual de achiziții publice;
 • întocmește rapoarte, statistici, monitorizări, declarații etc. solicitate de către alte instituții sau instituite prin legislația în vigoare și răspunde de expedierea acestora la termenele solicitate; cunoaște, respectă și aplică întocmai legislația în cadrul atribuțiunilor de serviciu;
 •  cunoaște, respectă și aplică întocmai prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Eforie, prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, procedurile de lucru instituite prin Dispoziții ale Primarului (procedura privind circulația și redactarea corespondenței, procedurile CIIvf etc.);
 •  certifică, prin semnătura olografă aplicată pe orice înscris (document, act, scrisoare, adresă etc.) întocmit (sau redactat), temeinicia (realitatea, veridicitatea, exactitatea etc.) tuturor datelor consemnate în înscrisurile respective;
 •  furnizează de îndata informațiile, lucrările etc. solicitate pentru întocmirea proiectelor cu finanțare europeană, guvernamentală etc. precum și pentru întocmirea apărărilor în instanțele de judecată în procesele unde instituția este parte;
 •  rezolvă corespondența repartizată cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum și cu respectarea regulamentului și procedurilor interne operează în registratura intemă corespondența proprie;
 •  întomește raportări periodice cu privire la activitatea desfășurată pe care la înaintează conducătorului ierarhic;
 •  respectă programul de lucru și programul cu publicul;
 •  anunță în scris orice situații care reclamă absența din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie în interes personal;
 •  adoptă, în relațiile cu colegii și cu publicul, o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare;
 •  în cazul în care constată că unul dintre colegii de serviciu încalcă prevederile legale în vigoare sau procedurile interne de lucru, are obligația de a sesiza, imediat, în scris conducerea (sau comisia de disciplină) asupra acestui aspect;
 •  în cazul în care constată că, datorită unor modificări survenite în legislație, unele proceduń de lucru interne conțin prevederi care contravin legislației în vigoare sau trebuie modificate pentru a fi conforme cu noile prevederi legale, are obligația de a înștiința imediat, în scris, conducerea;
 •  participă la testările periodice pentru verificarea nivelului de pregătire profesională;
 •  participă la cursurile de perfecționare la care este trimis de institiție;
 • desfășoară, în timpul programului de lucru stabilit, activitățile de natura profesională, care țin strict de postul pe care îl ocupă;
 •  se prezintă la locul de muncă în ținută adecvată;
 •  are obligația să poarte ecusonul la locul de muncă;
 • răspunde pentru respectarea secretului de serviciu;
 •  are obligația să stabilească relații de colaborare cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;
 • răspunde pentru furnizarea informațiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau debitele contribuabililor, în scris sau verbal, doar în cazurile preva zute de lege; răspunde de luarea măsurilor contravenționale și/sau de sesizare a organelor de urmărire penală în cazurile de evaziune fiscală;
 • raportează periodic activitatea desfășurată și rezultatele acesteia;
 •  anunță în scris orice acte sau fapte care împiedică realizarea corectă și la timp a sarcinilor de serviciu;
 •  informează imediat, în scris, șeful direct în legătură cu problemele apărute în activitate.
 • sarcini administrative (5 % din timpul de lucru):
 • întreține și exploatează corect inventarul din dotare;
 • participă ca membru în comisii de recepție a lucrărilor, serviciilor sau produselor achiziționate de către Primăria Eforie sau de către instituțiile publice subordonate Primăriei precum și in orice alte comisii în care este numit prin dispoziții ale primarului sau decizii/note interne ale conducătorilor;
 •  răspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în păstrare, de inventarierea și predarea acestora la arhivă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 •  răspunde de păstrarea în condiții corespunzătoare a tuturor copiilor actelor întocmite și expediate, precum și arhivarea actelor clasate;
 •  întocmește referate de necesitate pentru achiziția de produse, lucrări sau servicii;
 •  menține ordinea și curățenia la locul de muncă;
 •  cunoaște și respectă măsurile de securitate și sănătate în muncă (inclusiv protecție împoffuva incendiilor) din instituție.
 1. alte sarcini (5 % din timpul de lucru):

– întocmește orice alte lucrări dispuse de către conducerea instituției;

– efectuează deplasări pe teren în interesul serviciului, în baza ordinului de serviciu semnat de către conducătorii ierarhici.

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut