IMPOZITUL/TAXA PE TEREN

Termene de impunere/scadere a declaratiilor

In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, intervenirii unor schimbari privind domiciliul fiscal al proprietarului, realizarii unor modificari ce conduc la recalcularea impozitului/taxei pe teren datorat sau intervenirii unor schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului/ taxei pe teren se va depune o declaratie la care se vor anexa documentele doveditoare.


 

Termene de plata

Rata I
– pana la 31.03.2014 inclusiv
Rata II
– pana la 30.09.2014 inclusiv

Daca se achita integral impozitul pana la data de 31.03.2014 (prima scadenta) se ofera o bonificatie de 5%.


 

Sanctiuni

ABATERE CUANTUM AMENDA (LEI)
depunerea peste termen a declaratiilor fiscale; de la 70 la 279
Nedepunerea declaratiilor fiscale; de la 279 la 696
Nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea,
inregistrarea/radierea bunurilor impozitabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

Impozitul/Taxa pe cladiri

Termene de impunere/scadere a declaraţiilor

In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, construirii, extinderii, reconstruirii, consolidarii, modernizarii, demolarii, modificarii, sau in cazul in care intervin schimbari privind denumirea persoanei juridice, a situatiei juridice de natura sa conduca la modificarea impozitului/taxei pe cladiri, a domiciliului fiscal se va depune o declaratie la care se vor anexa documentele doveditoare.


 

Termene de plata

Rata I
– pana la 31.03.2014 inclusiv
Rata II
– pana la 30.09.2014 inclusiv

Daca se achita integral impozitul pana la data de 31.03.2014 (prima scadenta) se ofera o bonificatie de 5%.


 

Sanctiuni

ABATERE     CUANTUM  AMENDA (LEI)
depunerea peste termen a declaratiilor fiscale; de la 70 la 279
Nedepunerea declaratiilor fiscale; de la 279 la 696
Nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea,
inregistrarea/radierea bunurilor impozitabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

 

ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE ATESTARE FISCALA

Certificatul de atestare fiscala se emite de organul fiscal al autoritatii administratiei publice locale, la solicitarea contribuabilului sau a notarului, respectiv imputernicitului acestuia, conform delegarii date de catre contribuabil.

Cererea model tip, semnata (si stampilata în cazul persoanelor juridice), se depune si se inregistreaza la registratura Direcţiei Economice  (Centrul de Relaţii cu Publicul Eforie Nord sau Eforie Sud). Cererea poate fi transmisă, de asemenea , prin posta sau fax. Şi în acest caz documentul se inregistreaza la registratura  Direcţiei Economice. După înregistrare, cererea se înaintează directorului sau persoanei desemnate de acesta pentru repartizare către un inspector din cadrul Compartimentului Colectare Taxe şi Impozite.

Eliberarea certificatului fiscal este supusa taxelor de timbru conform reglementarilor legale in vigoare.

In vederea eliberarii certificatelor fiscale, inspectorul caruia i-a fost repartizata pentru solutionare cererea, va consulta:

  • dosarul fiscal al contribuabilului
  • fisa pentru evidenta analitica pe platitor  a contribuabilului
  • se va urmări depunerea la zi a tuturor documentelor şi informaţiilor la care contribuabilul este obligat, potrivit legii.

In cazul constatarii de neconcordante intre documentele fiscale depuse si evidenta fiscala, termenul de eliberare a certificatului fiscal se prelungeste pana la rezolvarea problemelor. Cererile de compensare se vor soluţiona de organul fiscal înainte de eliberarea certificatului de atestare fiscală.

În situaţia în care este necesară o verificare (inspecţie) la domiciliul fiscal al contribuabilului, pentru clarificarea unor aspecte legate de bunurile supuse impozitării, termenul de eliberare a certificatului fiscal se prelungeste pana după efectuarea verificării (inspecţiei).

Inspectorii din cadrul Compartimentului Colectare Taxe şi Impozite vor face tot posibilul pentru a rezolva cu celeritate cererile contribuabililor.

Certificatul de atestare fiscală nu se va elibera către contribuabili în situaţia în care aceştia înregistrează debite restante şi scadente către bugetul local.

Certificatul de atestare fiscală va avea înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare şi numele şi semnătura persoanei împuternicite a organului fiscal.

Certificatul de atestare fiscală se întocmeşte în 2 exemplare, din care:

a) un exemplar original se va transmite contribuabilului sau persoanelor împuternicite de acesta, în baza cererii depuse la organul fiscal;

b) al doilea exemplar original se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Înainte de eliberare, certificatul de atestare fiscală întocmit de către inspectorii Compartimentului Colectare Taxe şi Impozite va fi verificat de către director sau de către o persoană desemnată de către acesta

Eliberarea se face pe baza actului de identitate, solicitantul va semna si stampila pentru primire, iar daca este transmis prin posta, confirmarea de primire va fi anexata la exemplarul din arhiva Direcţiei Economice.