Anunt nr. 5792 din 15.04.2021

1. Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Eforie, str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241748149, fax 0241748979 , email secretariat@primariaeforie.ro

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat: 20 de module fixe și 2 amplasamente de teren, fiecare cu suprafața de 5 mp pentru desfăşurarea de activităţi comerciale temporare, situate în Eforie Nord, str. Panselelor, care fac parte din domeniul public al orasului conform H.C.L. nr. 35 din 25/02/2021, și în conformitate cu O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare verbală

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Primăria Oraşului Eforie – Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 110 lei/exemplar, se poate achita la casieria Primăriei Oraşului Eforie – Direcția Economică, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 05/05/2021, ora 16.00

4. Informaţii privind ofertele: Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile cerute ofertanților, precum și durata prin care ofertanții rămân angajați prin termenii ofertei lor, vor fi conforme cu prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 13/05/2020, ora 16.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, la Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar, conform caietului de sarcini.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 14/05/2020, ora 11.00 în sala de ședințe a Consiliului Local, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios și administrativ fiscal, Constanța, Strada Traian, nr.31, tel. 0241606597, int. 247, Fax: 0241617413, E-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro

PRIMAR,
SERBAN Robert-Nicolae

DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
DIRECTOR EXECUTIV
MANEA Daniel

ÎNTOCMIT
Inspector NEGREA Claudiu

REDACTAT
Inspector NEGREA Claudiu/2 ex.

Anunțul curent face parte din : Licitatii Imobiliare
Sari la conținut