ANUNT NR. 17910 DIN 01.07.2024

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Eforie, str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241748149, fax 0241748979 , email secretariat@primariaeforie.ro

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie vândute:

2.1. imobil teren în suprafață de 269 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Cloșca nr. FN, identificat cu I.E. 107951, (terenul este parțial împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 86 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 57 din 28,03,2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare verbală, Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud, județul Constanța, incepand cu data de 03.07.2024.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud, județul Constanța.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 110 lei/exemplar, care se achita la casierie.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.07.2024, ora 16.00

4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc în documentația de atribuire.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 30.07.2024, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, la Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 31.07.2024, ora 9:00, Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Avram Iancu nr. 2, în sala de ședințe

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios și administrativ fiscal, Constanța, Strada Traian, nr.31, tel. 0241606597, int. 247, Fax: 0241617413, E-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro

Anunțul curent face parte din : Licitatii Imobiliare
Sari la conținut