Anunț nr. 14491 / 1-8 din data de 09.06.2021

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Eforie, str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241748149, fax 0241748979 , email secretariat@primariaeforie.ro

 

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:

2.1. imobil teren care aparține domeniului privat al orașului în suprafață de 179 mp situat în Eforie Nord, str. Alexandru Lapusneanu, lot 587, identificat cu I.E. 107310, teren imprejmuit, pe teren se afla o constructie fara acte, vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 240 din 29/11/2019 modificata prin Hotărârea Consiliului Local Eforie nr. 12 din 28/01/2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019

2.2. imobil teren care aparține domeniului privat al orașului în suprafață de 326 mp situat în Eforie Sud, str. Progresului, vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 25 din 25.02.2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019

2.3. imobil teren care aparține domeniului privat al orașului în suprafață de 28 mp situat în Eforie Sud, str. Mihai Eminescu, identificat cu I.E. 107231, teren împrejmuit, vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 27 din 25.02.2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019

2.4. imobil teren care aparține domeniului privat al orașului în suprafață de 103 mp situat în Eforie Nord, Aleea Narcisei, identificat cu numărul cadastral 107115, vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 28 din 25.02.2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019

2.5. imobil teren care aparține domeniului privat al orașului în suprafață de 800,90 mp situat în Eforie Sud, strada Argeș, lotul 5257, identificat cu I.E. 107138, vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 48 din 31.03.2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019

2.6. imobil teren care aparține domeniului privat al orașului în suprafață de 808 mp situat în Eforie Sud, strada Republicii, loturile 5022, 5030, 5031, identificat cu I.E. 107134, teren împrejmuit ocupat de construcții, vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 73 din 29.04.2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019

2.7. imobil teren care aparține domeniului privat al orașului în suprafață de 300 mp situat în Eforie Sud, strada Sirius nr. 1, lotul 781, identificat cu numărul cadastral 773, înscris în cartea funciară nr. 104369, vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 76 din 29.04.2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019

2.8. imobil teren care aparține domeniului privat al orașului în suprafață de 42 mp situat în Eforie Nord, strada Daliei nr. 24B, teren împrejmuit, ocupat de o construcție, vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 78 din 29.04.2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare verbală

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 110 lei/exemplar, care se achita la casierie

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.07/2021, ora 16.00

 

4. Informaţii privind ofertele: Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile cerute ofertanților, precum și durata prin care ofertanții rămân angajați prin termenii ofertei lor, vor fi conforme cu prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 15/07/2021, ora 16.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, la Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar, conform caietului de sarcini.

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16/07/2021, ora 11:00 în sala de ședințe a Consiliului Local, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios și administrativ fiscal, Constanța, Strada Traian, nr.31, tel. 0241606597, int. 247, Fax: 0241617413, E-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro

 

PRIMAR : SERBAN Robert-Nicolae

DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

DIRECTOR EXECUTIV : MANEA Daniel

Întocmit : Inspector NEGREA Claudiu

REDACTAT : Inspector NEGREA Claudiu/2 ex.

Anunțul curent face parte din : Licitatii Imobiliare
Sari la conținut