Anunt nr. 10795 din 28.04.2022

1. Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Eforie, str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241748149, fax 0241748979 , email secretariat@primariaeforie.ro

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat: 20 de module fixe și 2 amplasamente de teren, fiecare cu suprafața de 5 mp pentru desfăşurarea de activităţi comerciale temporare, situate în Eforie Nord, str. Panselelor, care fac parte din domeniul public al orasului conform H.C.L. nr. 94 din 14/04/2022, și în conformitate cu O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere de la sediul institutiei, Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Oraşul Eforie – Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, localitatea Eforie Sud, județul Constanța, începând cu data de 09 mai 2022

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 110 lei/exemplar care se achită la casieria instituției.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17/05/2021, ora 16.00

4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 25/05/2022, ora 16.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, la Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 26/05/2022, ora 11.00 în sala de ședințe a Consiliului Local al Orasului Eforie, str. Avram Iancu nr. 2, localitatea Eforie Sud

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios și administrativ fiscal, Constanța, Strada Traian, nr.31, tel. 0241606597, int. 247, Fax: 0241617413, E-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro

PRIMAR, SERBAN Robert-Nicolae

DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DIRECTOR EXECUTIV: MANEA Daniel

Întocmit: Inspector NEGREA Claudiu

REDACTAT: Inspector NEGREA Claudiu/2 ex.

Anunțul curent face parte din : Licitatii Imobiliare
Sari la conținut