ANUNT DE SELECTIE PARTENER PENTRU IMPLEMENTARE PROIECT POIM PRIORITATEA DE INVESTITII OS-4.1 BIODIVERSITATE ACTIUNI DE TIPUL B

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Contextul anuntului

UAT Oras Eforie in calitate de posibil partener al proiectului vizand implementarea “PLANULUI DE MANAGEMENT AL ROSCI0197 PLAJA SUBMERSA EFORIE NORD-EFORIE SUD” finantat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivului Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”, face publica procedura de selectie a partenerului lider conform prevederilor Ghidului Solicitantului prin care liderul de parteneriat va fi întotdeauna custodele/administratorul ariilor naturale protejate (Capitolul 1.4 B ).

Principalele activitati , bugetul , minime conditii pentru partener

Activitatile proiectului vizeaza implementarea setului de actiuni eligibile prevazute in Ghidul Solicitantului Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivului Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate” precum si planul de activitati prevazute in masurile “PLANULUI DE MANAGEMENT AL ROSCI0197 PLAJA SUBMERSA EFORIE NORD-EFORIE SUD”.

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivului Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate” bugetul maxim alocat masurilor de tip “B” este de 10.000.000 euro.

Partenerii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de natură instituţională şi legală

 

  1. Partenerul este o persoană juridică, entitate constituită conform legii, înregistrată în România. Organizaţiile neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) /institute de cercetare / universităţi / muzee au prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii, dacă nu au calitate de custode/administrator.

 

  1. Partenerul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:
  • este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
  • este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducere a afacerilor de un administrator judiciar sau suspendarea activităţilor sale comerciale;
  • nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, şi bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
  • solicitantul/partenerul inclusiv reprezentantul legal al solicitantului/partenerului a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
  • solicitantul/partenerul inclusiv reprezentantul legal al solicitantului/partenerului a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
  • (pentru societăţi comerciale și alte entități care derulează activități economice) este o întreprindere aflată în dificultate în sensul prevederilor art. 2 punctul 18 din Regulamentul nr. 651/2014 al CE, şi anume:

(i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;

(ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate;

(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi;

(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

 

  • Partenerul probeaza calitatea de custode al ariei protejate “Plaja submersa Eforie Nord-Eforie Sud” si isi asuma rolul de lider de parteneriat conform cerintelor Ghidului Solicitantului Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivului Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”.

 

Entitatile interesate care indeplinesc conditiile mai sus mentionate, vor transmite catre UAT Oras Eforie o scrisoare de intentie privind incheierea parteneriatului in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt de intentie.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Anunțul curent face parte din : Anunt Public
Sari la conținut