concurs recrutare functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal- Compartiment Situatii de Urgenta

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a  unei funcţii publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional principal  din cadrul Compartimentului Situatii de Urgenta.

Postul este cu norma intreaga, de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana

 

În vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor publice menționate, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice:

Condiţii generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 465 alin (1) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019:

 • a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 • e) este apt din punct de vedere medical. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie.
 • f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 • h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Condiţiile specifice : pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul fundamental al stiintelor ingineresti

 • vechime în specialitatea studiilor : 5 ani

 

Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive :

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in perioada 27.01.2021- 15.02.2021 , la sediul  Primariei Orasului Eforie din strada Progresului nr 1 , loc.  Eforie Sud

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere;

-proba scrisa se va desfăşura în data de 26.02.2021 ora 10.00, la sediul Directiei Economice a  Primariei Eforie  din Eforie Sud, strada Avram Iancu nr 3

-interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise ; data interviului va fi afișată odată cu rezultatele la proba scrisă

În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs, care trebuie să  cuprindă:

–  formularul de înscriere;

– curriculum vitae, modelul comun European;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii,  certificatelor și altor documente  care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarant admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Atribuțiile postului  precum și bibliografia sunt anexate prezentului  anunt

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe Gabriela Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633 interior 107.

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie  vacanta de inspector  clasa I grad profesional principal din cadrul  Compartimentului pentru Situatii de Urgenta

 • Constituţia României, republicată
 • U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ – de la art 129 la art.131 inclusiv, de la art. 154 la art 158, de la art. 365 la art.537 inclusiv
 • G nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr 307/2006 privind apărarea  împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMAI nr 75/2019 cu privire la  criteriile de performanta  privind constituirea , încadrarea  și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență
 • OUG nr 21/2004 privind Sistemul  National  de  Management  al Situatiilor de Urgenta,  cu  modificarile si completarile  ulterioare;
 • G nr  1136/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor  publice de salvare acvatică -salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajă
 • Legea nr 319/2006 a sănătății și securității în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • G. nr 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr 319/2006 , cu modificările și completările ulterioare

 

 

 

Atributiile prevazute in fisa postului  sunt urmatoarele:

– Asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi a reglementărilor privind prevenirea situaţiilor de urgenţă şi a apărării împotriva incendiilor.

– Identificarea,evaluarea şi analiza pericolelor prin aprecierea posibilităţilor de apariţie a lor şi a consecinţei acestora asupra vieţii salariaţilor, mediului şi bunurilor materiale.

– Informarea oportună a factorilor de decizie privind identificarea potenţialilor factori de risc ce pot genera situaţii de urgenţă.

– Conştientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii dintre personalul compartimentului şi alte compartimente sau instituţii interesate sau implicate .

– Informarea salariaţilor privind pericolele potenţiale, precum şi modul de comportare în situaţii de urgenţă.

– Identificarea şi gestionarea tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţă.

– Culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analiza datelor şi informaţiilor referitoare la situaţiile de urgenţă.

– Informarea şi pregătirea preventivă a salariaţilor cu privire la pericolele la care pot fi expuşi, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele (resursele) de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce le revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă.

– Înştiinţarea salariaţilor privind potenţiala apariţie a unor situaţii de urgenţă precum şi monitorizarea şi participarea la gestionarea acestora.

– Identificarea măsurilor pentru protecţia salariaţilor, a bunurilor materiale şi      arhivistice împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă.

– Stabileşte  posibilităţile de adăpostire a salariaţilor în situaţii speciale.

– Asigură verificarea şi întreţinerea fondului de adăpostire şi urmăreşte întreţinerea acestora.

– Asigură gestionarea, depozitarea şi întreţinerea aparaturii şi materialelor de protecţie civilă.

– Asigură întreţinerea şi verificarea sistemului de alarmare a Oraşului Eforie.

– Asigură verificarea aplicării măsurilor de instruire şi pregătire pentru situaţii de urgenţă şi protecţie civilă a salariaţilor instituţiei conform legislaţiei în vigoare.

– Controlează aplicarea normativelor şi măsurilor de prevenire p.s.i. la nivel de instituţie şi face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţilor de p.s.i.

– Elaborează tematici pentru toate categoriile de salariaţi pentru toate etapele de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă şi protecţie civilă.

– Păstrează toate documentele care certifică organizarea şi desfăsurarea instruirii personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă şi protecţie civilă.

– În colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dobrogea” al Judeţului Constanţa organizeaza şi participă la exercitii şi aplicaţii în domeniul situaţiilor de urgenţă.

– Asigură baza materială şi didactică necesară instruirii salariaţilor.

– Propune Primarului şi execută instruirea periodică a membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă a Oraşului Eforie.

– Asigură punerea în practică a dispozitiei Primarului privind acţiunile specifice prevenirii situaţiilor de urgenţă având la bază investirea personalului de inspector de specialitate cu exerciţiul autorităţi publice.

– Întocmeşte Planul de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul Oraşului Eforie şi îl supune spre aprobare Consiliului Local. Planul se actualizează anual.

– Pe timpul monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă, personalul Compartimentul pentru Situaţii de Urgenţă asigură şi deserveşte Centrul Operaţional cu activitate temporală şi Secretariatul Tehnic desfăşurând activităţi specifice de informare şi coordonare.

– Asigură îndeplinirea ordinelor şi dispoziţiilor pe linie de situaţii de urgenţă transmise de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pe baza rezoluţilior presedintelui Comitetului Local, respectiv primarul Oraşului Eforie.

– Întocmirea, aprobarea, actualizarea, păstrarea şi punerea în aplicare a documentelor operative, a planurilor de evacuare în situaţii de urgenţă sau conflict armat, a planurilor de intervenţii în situaţii de urgentă sau a planului de intervenţie în caz de incendiu la clădirile primăriei Eforie.

– Ia măsuri anual, prin compartimentele de investiţii, la contractarea materialelor necesare dotării compartimentului pentru punerea în aplicare a măsurilor specifice limitării şi inlăturării unei situaţii de urgenţă.

– Coordonează activitatea de evacuare a salariaţilor Primăriei în caz de incendiu,cutremur sau alte situaţii de risc.

– Participă la asigurarea condiţiilor de funcţionare a permanenţei la nivelul Primăriei în situaţia instituirii stării de alertă ca urmare a unor situaţii de urgenţă generate de potenţiale riscuri.

– Intocmeşte, planifică, păstrează, gestionează şi pune ăn aplicare documentele operative de protecţie civilă.

– Asigură, verifică şi menţine în stare de funcţionare permanentă a Punctului de comandă a Oraşului Eforie şi a tuturor adăposturilor de protecţie civilă din administrarea Consiliului Local.

– Asigură măsurile organizatorice privind inştiinţarea şi aducerea la sediul Primăriei a personalului de conducere în caz de dezastre sau situaţii de protecţie civilă.

– Organizează activităţile de protecţie civilă potrivit dispoziţiilor Primarului Oraşului Eforie în calitatea sa de Preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă pentru înlaturarea urmariilor dezastrelor sau conlictelor militare.

– Răspunde de asigurarea mijloacelor necesare funcţionării echipelor de intervenţie organizate la nivelul Primăriei Oraşului Eforie.

-Face parte din comitetul SSM organizat în cadrul Primăriei Eforie

 

Download (DOC, 67KB)

 

Anunt Public

cu privire la informarea si consultarea publicului privind “Propuneri de promovare a consultarii publice – chestionar adresat cetatenilor orasului Eforie – ca parte a etapei de elaborare a studiilor de fundamentare din cadrul serviciilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Orasului Eforie” …

rezultat final concurs recrutare politist local, clasa I, grad profesional asistent

Rezultatul  final al concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de  politist local, clasa I, grad profesional principal din cadrul  Serviciului Politie Locala

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut la proba scrisa

 

Punctaj obtinut la proba interviu Punctaj final  obtinut Rezultatul
1 N. A

27334/2020

62,93 78,33 141.26 ADMIS

             Afisat azi,21.01.2021, ora 16.15, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

Secretar comisie: G.G.F.

rezultat proba interviu concurs politist local, clasa I, grad principal

Rezultatul  interviului la

concursul  organizat pentru ocuparea unei  funcţii publice  de executie vacanta de politist local, clasa I, gradul profesional  principal din cadrul  Serviciului Politie Locala    din cadrul  Primăriei Orasului Eforie

 

                Având în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale  interviului  sustinut in data de 20.01.2021  ora 15.00:

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj Rezultatul  probei
1 NA

27334/2020

78,33 ADMIS

 

Afişat astăzi, 20.01.2021, ora 16.00., la sediul  Primariei Oraşului Eforie

rezultat proba scrisa concurs recrutare politist local, clasa I, grad principal

Rezultatul  probei scrise  a concursului  organizat pentru ocuparea  funcţiei publice  de executie vacanta de politist local , clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Politie Locala

 

 

 

Nr crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj obtinut Rezultat
1 N. A.

27334/2020

62,933 ADMIS

 

 

 • Se poate formula contestaţie în termen de cel mult  24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane
 • Proba interviu se va desfasura in data de 20.01.2021 , ora  15.00

Afisat azi, 18.01.2021, ora 12.45, la sediul institutiei din Eforie Sud, str Progresului nr 1

concurs recrutare auditor, clasa I, grad principal

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de recrutare in perioada 14.01.2021 – 23.02.2021 pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacanta de auditor, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compatimentului Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Postul sus-mentionat este cu norma intreaga de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana.

 

În vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor publice menționate, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice:

 

Condiţii generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 465 alin (1) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie.
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Condiţiile specifice : pregătirea de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul stiintelr economice

 • vechime în specialitatea studiilor : 5 ani

 

Concursul de recrutare constă în 3 etape:

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 14.01.2021-02.02.2021 , la sediul  Primariei Orasului Eforie din strada Progresului nr 1 , loc.  Eforie Sud

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere;

-proba scrisa se va desfăşura în data de 16.02.2021 ora 10.00, la sediul Centrului de Relatii cu Publicul- sala de sedinte-  din Eforie Sud, strada Avram Iancu nr 3

-interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise ; data interviului va fi afișată odată cu rezultatele la proba scrisă

În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs, care trebuie să  cuprindă:

–  formularul de înscriere;

– curriculum vitae, modelul comun European;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii,  certificatelor și altor documente  care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarant admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Atribuțiile postului  precum și bibliografia sunt anexate prezentului  anunt

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe Gabriela Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633 interior 107.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107 .

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie  vacanta de auditor, clasa I, gradul profesional principal  din cadrul  Compartimentului Audit public Intern

 

 1. Constituţia României, republicată;
 2. O.U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ
 3. O G nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
 7. Legea finanțelor publice locale nr 273/2006, cu modificările și completările ulterioare
 8. Hotarare nr. 1 /6.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, cu modificvările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. OG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea codului Controlului intern managerial al entităţilor publice;
 15. OMFP 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. O.G nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern;
 19. M.F.P nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;
 20. M.F.P nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 21. Ordinul S.G.G.R. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

 

 

A T R I B U Ţ I I L E    P O S T U L U I:
a) sarcini de bazǎ (60 % din timpul de lucru) – atribuţii şi responsabilităţi specifice scopului principal al postului:
–          dă asigurari şi consiliere conducerii institutiei pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice;

–          ajuta entitatea publica sa işi indeplineasca obiectivele pentru imbunatatirea eficientei si eficacitatii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si proceselor de administrare;

–          elaboreaza Norme metodologice privind exercitarea auditului public intern specifice Primariei Eforie;

–          elaboreaza si deruleaza Planul Anual de audit public intern (Sectiunea Asigurare si Sectiunea Consiliere);

–          efectueaza audit asupra tuturor activitatilor desfasurate in Primaria Eforie si a structurilor acesteia (servicii);

–          efectueaza misiuni de audit intern de asigurare pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

–          auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea:

-angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile europene;

–  plati asumate prin angajamente bugetare  si legale, inclusiv din fondurile europene;

–  vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale;

–  concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale;

– constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum şi a facilitatilor acordate la încasarea acestora;

–  alocarea creditelor bugetare;

–          evalueaza controlul intern managerial;

–          evalueaza regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare – programare, organizare -coordonare, urmarire şi control al indeplinirii dispozitiilor;

–          identifica slabiciunile sistemelor de conducere şi de control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme, programe/proiecte sau unor operatiuni şi propune de masuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor, dupa caz;

–          evalueaza sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia ca principal instrument de cunoastere, gestiune si control patrimonial si a rezultatelor obtinute;

–          efectueaza misiuni de audit intern de consiliere menite sa aduca plusvaloare si sa imbunatateasca administrarea entitatii publice, gestiunea riscului si controlul intern, fara ca auditorul intern sa işi asume responsabilitati manageriale;

–          asigura consultantă, avand ca scop identificarea obstacolelor care impiedica desfasurarea norrnala a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecintelor, prezentand solutii pentru eliminarea acestora;

–          obtine informatii suplimentare pentru cunoasterea in profunzime a functionarii unui sistem, standard sau a unei prevederi nonnative, în vederea facilitarii intelegerii de catre personalul care are ca responsabilitate implementarea acestora;

–          verifica corecta aplicare a procedurilor interne stabilite de conducerea intreprinderii;

–          furnizeaza cunostinte teoretice si practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor şi controlul intern, în vederea formarii si perfectionarii profesionale;

–          efectueaza audit ad-hoc de asigurare si de consiliere;

–          raporteaza periodic primariului orasului Eforie si altor structuri abilitate asupra constatarilor, conc1uziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;

–          elaboreaza rapoarte periodice cu privire la activitatile de audit public intern si le inainteaza organelor în drept;

–          informeaza UCAAPI – structurile teritoriale ale acesteia despre recomandarile neinsusite de catre entitatea publică auditată şi despre consecinţele acestora;

–          îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în Legea nr. 672/2002 (R) privind auditul public intern.

b) sarcini generale (20 % din timpul de lucru) – atribuţii şi responsabilitǎţi generale:
–          întocmeşte proiecte de hotărâre şi/sau rapoarte pentru şedinţele consiliului local;

–          întocmeşte note justificative şi propuneri pentru bugetul de venitul şi cheltuieli al oraşului Eforie, pentru rectificări bugetare (în cazul în care bugetul a fost deja adoptat), pentru programul anual de investiţii şi pentru programul anual de achiziţii publice;

–          întocmeşte rapoarte, statistici, monitorizări, declaraţii etc. solicitate de către alte instituţii sau instituite prin legislaţia în vigoare şi răspunde de expedierea acestora la termenele solicitate;

–          cunoaşte, respectă şi aplică întocmai legislaţia în cadrul atribuţiunilor de serviciu;

–          cunoaşte, respectă şi aplică întocmai prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primăriei Eforie, prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, procedurile de lucru instituite prin Dispoziţii ale Primarului (procedura privind circulaţia şi redactarea corespondenţei, procedura privind ALOP etc.);

–          certifică, prin semnătura olografă aplicată pe orice înscris (document, act, scrisoare, adresă etc.) întocmit (sau redactat), temeinicia (realitatea, veridicitatea, exactitatea etc.) tuturor datelor consemnate în înscrisurile respective;

–          furnizează de îndata informaţiile, lucrările etc. solicitate pentru întocmirea proiectelor cu finanţare europeană, guvernamentală etc. precum şi pentru întocmirea apărărilor în instanţele de judecată în procesele unde suntem parte;

–          rezolvă corespondenţa repartizată cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum şi cu respectarea regulamentului şi procedurilor interne;

–          întomeşte raportǎri periodice cu privire la activitatea desfǎşuratǎ pe care la înainteazǎ conducǎtorului ierarhic;

–          respectă programul de lucru şi programul cu publicul;

–          anunţă în scris orice situaţii care reclamă absenţa din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie în interes personal;

–          adoptă, în relaţiile cu colegii şi cu publicul, o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare;

–          în cazul în care constată că unul dintre colegii de serviciu încalcă prevederile legale în vigoare sau procedurile interne de lucru, are obligaţia de a sesiza, imediat, în scris conducerea (sau comisia de disciplină) asupra acestui aspect;

–          în cazul în care constată că, datorită unor modificări survenite în legislaţie, unele proceduri de lucru interne conţin prevederi care contravin legislaţiei în vigoare sau trebuie modificate pentru a fi conforme cu noile prevederi legale, are obligaţia de a înştiinţa imediat, în scris, conducerea;

–          participă la testările periodice pentru verificarea nivelului de pregătire profesională;

–          participă la cursurile de perfecţionare la care este trimis de institiţie;

–          desfăşurarea, în timpul programului de lucru stabilit, a activităţilor de natura profesională, care ţin strict de postul pe care îl ocupă;

–          se prezintă la locul de muncă în ţinută adecvată;

–          are obligaţia să poarte ecusonul la locul de muncă;

–          răspunde pentru respectarea secretului de serviciu;

–          are obligaţia să stabilească relaţii de colaborare cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;

–          rǎspunde pentru furnizarea informaţiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau debitele contribuabililor, în scris sau verbal, doar în cazurile prevazute de lege;

–          răspunde de luarea măsurilor contravenţionale şi/sau de sesizare a organelor de urmărire penală în cazurile de evaziune fiscală;

–          raportează periodic activitatea desfăşurată şi rezultatele acesteia;

–          anunţă în scris orice acte sau fapte care împiedică realizarea corectă şi la timp a sarcinilor de serviciu;

–         informează imediat, în scris, şeful direct în legătură cu problemele apărute în activitate;

c) sarcini administrative (10 % din timpul de lucru): 
–         întreţine şi exploatează corect inventarul din dotare;

–         răspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în păstrare, de inventarierea şi predarea acestora la arhivă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

–         răspunde de păstrarea în condiţii corespunzătoare a tuturor copiilor actelor întocmite şi expediate, precum şi arhivarea actelor clasate;

–         întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţia de produse, lucrări sau servicii;

–         menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă;

–         respectă măsurile de securitate şi sănătate în munca în instituţie;

d) alte sarcini (10 % din timpul de lucru):
–          întocmeşte orice alte lucrări dispuse de către conducerea instituţiei;

–          efectuează deplasări pe teren în interesul serviciului, dacă este cazul;

 

 

examen promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut

                                                                                                 ANUNŢ

examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul Primăriei Orașului Eforie

 

In conformitate cu  prevederile art.478, 479 și 618 alin.(2) din   Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, precum si cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionrilor publici, cu modificările şi completările ulteriore, Primăria Orașului Eforie cu sediul în localitatea Eforie Sud, str. Progresului nr.1 judeţul Constanța organizează în data de 15 februarie 2021 ora 10.00 concurs/examen de promovare în grad profesional  imediat superior celui deținut  de funcţionarii publici de execuţie, respectiv:

I.Serviciul Juridic, Contencios Administrativ și Asistență Socială

1, Compartiment Juridic și Contencios Administrativ

– consilier juridic, clasa I, grad profesional  principal  în  consilier juridic, clasa I, grad profesional  superior.

2, Compartiment Asistență Socială

-inspector, clasa I, grad professional  principal în inspector, clasa I, grad professional  superior

-inspector, clasa I, grad professional asistent în inspector, clasa I, grad professional  principal

 1. Serviciul Politie Locală

-politist local, clasa I, grad professional  principal în politist local, clasa I, grad professional  superior

III. Serviciul Afaceri Externe si Protocol

-inspector, clasa I, grad professional asistent în inspector, clasa I, grad professional   principal

 

 

Condiţiile de participare:

Candidaţii înscrişi la examenul de promovare în grad profesional trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 479 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a)să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

b)să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

c)să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ

Examenul se desfășoară la sediul Primăriei Orașului Eforie din str. Avram Iancu nr 2, Eforie Sud, constând în trei etape sucesive, după cum urmează:

1.selecția dosarelor –în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

2.proba scrisă –în data 15.02.2021, ora 10.00;

3.interviul –, în termen de max 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise. Data și  ora va fi comunicată ulterior.

 

Se pot prezenta la următoarea etapă doar candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Bibliografia este cea prezentată în anexă.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 14.01.2021-02.02.2021, la sediul Primăriei Orașului Eforie din strada Progresului nr 1, la Compartimentul  Resurse Umane

Conținut dosar înscriere:

a)copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b)copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

c)adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

e)formularul de înscriere-se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de înscriere:

-adresa de corespondență:str.Progreului nr 1, Eforie Sud -telefon 0241 748633, interior 107;

 

-persoana de contact: Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector-secretarul comisiei de concurs.

 

 

 

                                                                                                           BIBLIOGRAFIA

examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul Primăriei Orașului Eforie

 

 • Bibliografie genarala
  Constituţia României, republicată
 • U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ ,
 • G nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

I.Serviciul Juridic, Contencios Administrativ și Asistență Socială

 1. Compartiment Juridic și Contencios Administrativ
 • -Codul Civil
 • Codul de procedura civila
 • Legea nr 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor  preluate abuziv  in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
 • Hotararea 250/2007 privind normele metodologice de aplicare a Legii 10/2001
 • Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

 

 

2, Compartiment Asistență Socială

 • Legea 448/2006 ptivind protectia si prevenirea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Legea 292/2011 a asistentei sociale
 • Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copiilor
 • Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu modificarile si completarile ulterioare
 • OUG 70/2001 privind masurile de protective sociala in perioada sezonului rece

 

 • Serviciul Politie Locala
 • Legea nr 155/2010 Legea Poliției Locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • OUG 195/2002 , privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale
 • Legea nr 61/1991, republicata, privind sanctionarea faptelor de încălcare a unor  norme  de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice
 • Legea nr 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor , valorilor si protectia persoanelor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contraventionale
 • OG 2/2001 privind Regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Sari la conținut