Starea Civilă – Documente necesare

Înregistrarea naşterii

Actele necesare în vederea înregistrării naşterii sunt:

1. Certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
2. Certificatul de naştere şi actul de indentitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
3. Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă sunt căsătoriţi.
4. În cazul în care mama copilului nu este căsătorită, iar tatăl acestuia doreşte să-l recunoască, declaraţia de recunoaştere a paternităţii va fi dată în faţa ofiţerului de stare civilă de către ambii parinti ( parintii minori vor fi asistati de catre reprezentantul legal care va prezenta actul de identitate );
5. Parintele cetatean strain : pasaportul original, copie si traducere legalizata in limba romana a filei ce contine datele de identificare ; certificatul de casatorie neapostilat, apostilat sau supralegalizat si traducerea legalizata a acestuia;
6. În situația în care declarantul este cetățean străin, necunoscător al limbii române ori persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, la depunerea documentelor necesare înregistrării nașterii se va folosi interpret autorizat al limbajului mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.

 • Înregistrarea naşterii se face în termen de 30 zile de la data naşterii pentru copilul născut viu.
 • Pentru copilul născut mort, termenul este de 3 zile de la naştere.
 • Înregistrarea naşterii pentru copilul născut viu, dar care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile, se va face în termen de 24 ore de la data decesului.
 • Intocmirea actului de nastere pentru copilul gasit sau parasit de mama in maternitate/unitati sanitare se face in termen de 30 de zile de la data gasirii acestuia, respectiv la implinirea termenului de 30 de zile de la data intocmirii procesului verbal de constatare a parasirii copilului. Inregistrarea se face in registrele de stare civila ale S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, ale primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza a fost gasit/parasit copilul.
 • În cazul în care părinţii au nume de familie diferit, sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului , înregistrarea naşterii se face pe baza declaraţiei scrise semnată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului.
 • Cand declararea nasterii a fost facuta dupa expirarea termenelor prevazute de lege, dar inauntrul unui an de la data nasterii, inregistrarea nasterii se face cu aprobarea primarului, iar in cuprinsul acesteia se va mentiona motivul intarzierii.
 • In cazul parintilor cetateni romani a caror casatorie s-a incheiat in strainatate dar nu a fost transcrisa in registrele romane, nasterea se va inregistra dupa transcrierea casatoriei.
  Declaratia parintelui care declara nasterea cu privire la domiciliul copilului – daca parintii au domicilii diferite.
 • După înregistrarea naşterii, certificatul de naştere se eliberează unuia dintre părinţi.
  Declararea nasterii se poate face de catre : oricare dintre parinti, medic, persoane care au fost de fata la nastere, personalul desemnat din unitatea sanitara in care a avut loc nasterea, oricare persoana care a luat cunostinta despre nasterea copilului.

Înregistrarea nasterii se face la serviciul stare civilă al primăriei în raza căreia s-a produs.

Întocmirea actului de naştere în cazul adopţiei se face în baza sentinţei judecătoreşti definitive şi irevocabile, însoţită de:

1. Cerere pentru înscrierea sentinţei;
2. Certificatul de naştere al copilului;
3. Actul de identitate al celui care solicită înscrierea sentinţei;
4. Certificatul de căsătorie al adoptatorilor (după caz).

Înregistrarea căsătoriei

Actele necesare în vederea înregistrării căsătoriei sunt:

 1. In declaratia de casatorie, viitorii soti vor arata ca nu exista niciun impediment legal la casatorie si vor mentiona numele de familie pe care il vor purta in timpul casatoriei, conform dispozitiilor art. 282 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, precum si regimul matrimonial ales. În situația în care viitorii soți stabilesc un alt regim matrimonial decât cel al comunității legale, vor prezenta o fotocopie a convenției matrimoniale, autentificată de către notarul public.
 2. La depunerea actelor în vederea încheierii căsătoriei este obligatorie prezenţa viitorilor soţi.
 3. Căsătoria se va încheia după trecerea unui termen de 11 zile calendaristice, de la data publicării declarației de căsătorie.
 4. Căsătoria se încheie la serviciul de stare civilă al primăriei unde unul din viitorii soţi au domiciliul sau reşedinţa
 5. La încheierea căsătoriei este necesară prezenţa a doi martori, care se vor legitima cu actele de identitate valabile.
 6. La încheierea căsătoriei între cetățeni străini sau între aceștia și cetățeni români, dacă nu cunosc limba română, precum și în cazul în care unul sau ambii soți au handicap auditiv sau surdocecitate, se va folosi interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un proces verbal.

Cetățeni români cu domiciliul în România

 • act de identitate valabil (buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie)+xerox
 • certificat de nastere (original+xerox)
 • sentinta divort (original+xerox)
 • certificat de deces (original+xerox)
 • certificat de căsătorie anterioară (xerox)
 • certificat medical prenuptial ( valabil 14 zile de la data emiterii )
  • apt casatorie
  • fara prescurtari
  • se va respecta domiciliul din declaratia notariala+pasaport+resedinta+ legitimatie

Cetateni straini

 1. act de identitate valabil (cu viza valabila)+xerox
 2. legitimatie de sedere in România (dupa caz)+ xerox
 3. certificat de nastere (original+xerox+traducere) –apostilate sau supralegalizate (dupa caz)
 4. sentinta divort (original+xerox+traducere) – apostilate sau supralegalizate (dupa caz)
 5. certificat de deces (original+xerox+traducere)
 6. dovada de la ambasada ( sunt indeplinite conditiile cerute de legea nationala pentru incheirea casatoriei ) sau certificat de capacitate matrimoniala sau de stare civila ( dupa caz )
 7. dovadă eliberată de direcţia protocol din cadrul ministerului afacerilor externe din care sa rezulte ca tara nu are misiune diplomatica in Romania
 8. Declaratie notariala:
  • nume, prenume, pasaport, legitimatie
  • domiciliu ( oras, strada, nr,tara), resedinta
  • data nasterii
  • locul nasterii ( localitate, tara)
  • parinti ( nume de familie si prenume)
  • cunoaste sau nu limba româna
  • nu am fost si nu sunt casatorit
  • de la data desfacerii casatoriei pâna in prezent nu m-am recasatorit
  • declar pe proprie raspundere ca indeplinesc conditiile cerute de legea nationala si romana pentru incheierea casatoriei si nu cunosc nici un motiv de natura legala care sa impiedice incheierea casatoriei
  • regimul matrimonial ales
 9. certificat medical prenuptial ( valabil 14 zile de la data emiterii )
  • apt casatorie
  • fara prescurtari
  • se va respecta domiciliul din declaratia notariala+pasaport+resedinta+ legitimatie

Cetateni romani cu domiciliul in strainatate

 1. act de identitate valabil + xerocopie
 2. certificat de nastere (original+xerocopie)
 3. sentinta divort (original+xerocopie)
 4. certificat de deces (original+xerocopie)
 5. certificat de casatorie (anterioara-xerocopie)
 6. declaratie notariala cu domiciliul din strainatate
 7. certificat medical prenuptial ( valabil 14 zile de la data emiterii )
  • apt casatorie
  • fara prescurtari
  • se va respecta domiciliul din declaratia notariala+pasaport+resedinta+ legitimatie
 • Cetăţenii români a căror căsătorie s-a încheiat în România şi s-a desfăcut în străinătate trebuie să facă demersurile necesare pentru recunoaşterea sentinţei emisă de instanţa străină de către statul român ( la tribunal – pentru sentintele emise de autoritatile din tarile care nu sunt membre ale uniunii europene ) şi înscrierea menţiunii de divorţ pe actul de căsătorie. Sentintele emise de autoritatile din tarile care sunt membre ale uniunii europene se inscriu cu avizul d.e.p.a.b.d.
 • Cetăţenii români care s-au căsătorit şi au divorţat în străinătate trebuie să facă demersurile necesare pentru înscrierea menţiunilor de casatorie si divorţ.
 • Cetăţenii români care şi-au schimbat ( naturalizat ) numele şi/sau prenumele în străinătate trebuie să facă demersurile necesare pentru înscrierea respectivei menţiuni pe actul de naştere.
 • Autorizarea instantei de tutela de la domiciliul persoanei care cere incuviintarea pentru incheierea casatoriei ( pentru impedimente legate de varsta, rudenie, adoptie)
 • Autorizarea instantei de tutela de la domiciliul minorului, avizul medical, dovada incuviintarii parintilor sau a tutorelui – pentru personele cu varsta intre 16 si 18 ani.
  • La încheierea căsătoriei între cetățeni străini sau între aceștia și cetățeni români, dacă nu cunosc limba română, precum și în cazul în care unul sau ambii soți au handicap auditiv sau surdocecitate, se va folosi interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un proces verbal.
Înregistrarea decesului

Actele necesare în vederea înregistrării decesului sunt:

 1. Certificatul medical constatator al decesului întocmit pe formular tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, data certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 2. Actul de identitate al persoanei decedate ( carte de identitate sau buletin de identitate in cazul cetateanului roman ; pasaport, carnet de identitate sau legitimatia provizorie in cazul cetateanului strain)
 3. Certificatul de naştere al persoanei decedate;
 4. Livretul militar al persoanei decedate, supusă obligaţiilor militare (pana in 50 ani, inclusiv);
 5. Actul de identitate al declarantului decesului.
 6. Pentru copii – xerocopie certificat de casatorie sau buletine de identitate parinti
 7. Înregistrarea decesului se face în termen de 3 zilede la data producerii decesului, iar pentru decesele produse prin violenţă sau în cazul găsirii unui cadavru, înregistrarea se va face în termen de 48 ore,
  socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului, în aceste cazuri fiind necesară şi dovada eliberată de poliţie sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată în privinţa decesului.
 8. În cazul în care decesul nu a fost declarat în termenul prevăzut de lege, pentru înregistrarea acestuia este necesară aprobarea Parchetului.
 9. Hotarare judecatoreasca declarativa de moarte, ramasa definitiva si irevocabila in cazul persoanelor al caror deces a fost stabilit de catre instanta de judecata – trebuie sa cuprinda toate datele necesare inregistrarii decesului, inclusiv data decesului;
 10. Inregistrarea decesului se face la serviciul stare civila al primariei in raza careia s-a produs.

In conformitate cu dispozitiile art. 10 alin. (1) din Legea nr, 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 160 alin. (1) din Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, aprobata prin H.G. nr. 64/2011, certificatele de deces se elibereaza la cererea membrilor familiei sau altor persoane indeptatite.

In situatia in care solicitantul certificatului de deces declara ca este membru de familie, este necesara dovada legaturii de rudenie intre acesta si persoana decedata, potrivit art. 405 si 406 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, eliberarea certificatului de deces persoanei indreptatite se face la cererea acesteia la care se ataseaza documente justificative (contract de intretinere, beneficiarul unui testament, renta viagera si alte cazuri asimilate celor mentionate).

Înscrierea divortului pronuntat de instanta, recunoaşterea paternităţii si încuviinţării de nume, a sentinţelor de stabilire a filiaţiei, tăgada paternităţii, completarea sau anularea actelor de stare civilă înregistrate de serviciul de stare civilă al primariei Eforie"

Actele necesare sunt:

 1. Declaraţia de recunoaştere si incuviintare de nume – se completeaza de catre ambii parinti in fata ofiterului de stare civila;
 2. Hotărâre judecătorească, legalizată, rămasă definitivă şi irevocabilă;
 3. Cerere de înscriere a hotărârii judecătoreşti;
 4. Cerere de eliberare a noului certificat de stare civilă, însoţită de vechiul certificat;
 5. Actul de identitate al persoanei în al cărui statut civil a intervenit una dintre modificările prezentate mai sus;

Copii ale actelor de stare civilă ale părinţilor;

Rectificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora

Actele necesare rectificarii sunt:

 1. Cererea de rectificare actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe acestea, intocmita pe formular tip, insotita de actele doveditoare, se depune la serviciul stare civila care are in pastrare actul de stare civila sau la cel de la locul de domiciliu al solicitantului;
 2. Actele doveditoare care se anexeaza la cererea prin care se solicita rectificarea sunt:
  1. Certificate de stare civila
  2. Sentinte judecatoresti
  3. Decizii sau dispozitii privind schimbarea numelui pe cale administrativa
 • Rectificarea unor rubrici din actul de stare civila presupune indreptarea eroriilor materiale comise cu ocazia inregistrarilor de stare civila.
 • Ofiterul de stare civila delegat, care primeste cererea, o inregistreaza si intocmeste un referat motivat cuprinzand rezultatul verificarilor efectuate, propunand modul de solutionare a cererii, pe care il prezinta spre aprobare primarului localitatii;

Dupa aprobarea referatului si emiterea dispozitiei de catre primar, un exemplar al acesteia se inmaneaza / se transmite solicitantului;

Eliberarea certificatelor de stare civilă pierdute, sustrase sau degradate
 • Certificatele de naştere sau de căsătorie ( pierdute, sustrase, degradate ) întocmite în baza actelor de stare civilă înregistrate de serviciul stare civilă UAT Eforie se eliberează numai titularilor actelor sau reprezentantilor legali ai acestora ( pentru copii cu varsta pana in 14 si pentru copii cu varsta cuprinsa intre 14 – 18 ani care nu au avut niciodata act de identitate, certificatul de nastere se elibereaza unuia dintre parinti ), în baza unei cereri şi a actului de identitate valabil.
 • Certificatele de deces ( pierdute, sustrase, degradate ) întocmite în baza actelor de stare civilă înregistrate de serviciul stare civilă Eforie, se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite, în baza unei cereri, a actelor doveditoare privind rudenia şi a actului de identitate al solicitantului.
 • Cetăţenii ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate la primării din alte localităţi şi nu se pot deplasa personal, în vederea obţinerii certificatelor respective, pot depune personal o cerere la serviciul de stare civilă pe teritoriul căruia au domiciliul sau reşedinţa ( fapt ce rezultă din actul de identitate prezentat ), care va solicita primăriei la care a fost înregistrat actul de stare civilă, transmiterea prin poştă a certificatului solicitat, iar după primire, acesta va fi înmanat personal solicitantului.
 • Cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi cetăţenilor străini ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate la serviciul stare civilă Eforie, li se vor elibera certificate pe baza paşaportului.
 • Cetăţenii romani ale căror acte de naştere sau căsătorie au fost înregistrate la serviciul stare civilă Eforie, pot solicita eliberarea certificatului respectiv şi prin împuternicit cu procură specială eliberată numai în vederea procurării certificatului de stare civilă solicitat, autentificată în romania, de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de domiciliu sau reşedinţă sau la notar cu apostila convenţiei de la Haga ( titularii actelor aflati in situatia prezentata mai sus care au implinit varsta de 14 ani vor da procura in nume propriu ).
 • Daca titularul actului si-a schimbat numele si/sau prenumele in strainatate, iar aceasta mentiune nu este inscrisa, la cerere se vor anexa foto copia pasaportului si fotocopia si traducerea documentului din care rezulta schimbarea de nume.
 • Extrasele multilingve de stare civilă se eliberează în aceleași condiții ca și certificatele de stare civilă (naștere, căsătorie, deces)
Eliberarea dovezilor de stare civilă
 • Dovezile de celibat/dovezile de stare civilă se eliberează numai titularului actului în baza unei cereri şi a actului de identitate valabil, de la serviciul stare civila unde a fost inregistrata nasterea și prin împuternicit cu procură specială.
 • Cetăţenii romani ale căror acte de naştere au fost înregistrate la serviciul stare civilă Eforie, pot solicita eliberarea dovezii de celibat şi prin împuternicit cu procură specială eliberată numai în vederea procurării dovezii solicitate, autentificată în romania, de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de domiciliu sau reşedinţă sau la notar cu apostila convenţiei de la Haga.
Înregistrarea actelor de stare civilă încheiate în străinătate

Cererea de transcriere a actelor de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate, la autorităţile locale competente, se adresează primăriei localităţii în raza căreia îşi are domiciliul titularul actului, iar daca nu au avut vreodata domiciliul in Romania, la S.P.C.E.P – Eforie, care se va prezenta personal sau prin imputernicit cu procura speciala, cu următoarele acte:

Transcriere nastere

 1. Certificat / extras de nastere original – neapostilat / apostilat / supralegalizat, extras multilingv neapostilat, netradus, conform Convenției de la Viena nr. 16 din 8.09.1976.
 2. Copie xerox
 3. Traducere legalizata in limba romana ( notar roman / ambasada)
 4. Copie certificat de nastere tata
 5. Copie certificat de nastere mama
 6. Copie certificat de casatorie parinti
 7. Copie act de identitate tata ( CI / CIP / pasaport )
 8. Copie act de identitate mama ( CI / CIP / pasaport )
 9. Dovada cu ultimul domiciliu din romania al parintelui care solicita – pentru cetateni romani cu domiciliul in strainatate
 10. Copie dovada desfacere casatorie anterioara
 11. Declaratie cu domiciliul copilului
 12. Acordul parintelui cetatean strain – pentru cetateni moldoveni
 13. Procura pentru transcrierea nasterii fiului / fiicei…………..si obtinerea certifcatului de nastere romanesc + precizez ca domiciliul copilului va fi……………
 14. Copie act de identitate procurator
Transcriere casatorie
 1. Certificat / extras de casatorie original – neapostilat / apostilat / supralegalizat, extras multilingv neapostilat, netradus, conform Convenției de la Viena nr. 16 din 8.09.1976.
 2. Copie xerox
 3. Traducere legalizata in limba romana ( notar roman / ambasada)
 4. Copie certificat de nastere sot
 5. Copie certificat de nastere sotie
 6. Copie act de identitate sot ( CI / CIP / pasaport )
 7. Copie act de identitate sotie ( CI / CIP / pasaport )
 8. Dovada cu ultimul domiciliu din romania– daca sotul care solicita este cetatean roman cu domiciliul in strainatate
 9. Copie dovada desfacere casatorie anterioara
 10. Declaratie cu numele purtat in casatorie si regimul matrimonial ales – ambii soti
 11. Procura pentru transcrierea casatoriei dintre…………… Si obtinerea certifcatului de casatorie romanesc + precizez ca numele purtat in casatorie va fi: sotul……………./ sotia………………….

Copie act de identitate procurator[/lsvr_accordion_item][lsvr_accordion_item title=”Transcriere deces”]

 1. Certificat / extras de deces original – neapostilat / apostilat / supralegalizat, extras multilingv neapostilat, netradus, conform Convenției de la Viena nr. 16 din 8.09.1976.
 2. Copie xerox
 3. Traducere legalizata in limba romana ( notar roman / ambasada)
 4. Copie certificat de nastere persoana decedata
 5. Copie certificat de casatorie persoana decedata
 6. Copie dovada desfacere casatorie anterioara
 7. Copie act de identitate persoana decedata ( CI / CIP / pasaport )
 8. Dovada cu ultimul domiciliu din romania – daca persoana decedata este cetatean roman cu domiciliul in strainatate
 9. Procura pentru transcrierea decesului …………… Si obtinerea certifcatului de deces romanesc
 10. Copie act de identitate procurator
Lista statelor semnatare ale Convenției de la Viena – 08.09.1976
 1. Republica Austria
 2. Regatul Belgiei
 3. Bosnia şi Herţegovina
 4. Republica Bulgaria
 5. Republica Capului Verde
 6. Republica Croaţia
 7. Confederaţia Elveţiană
 8. Republica Franceză
 9. Republica Federală Germania
 10. Republica Estonia
 11. Republica Italiană
 12. Marele Ducat al Luxemburgului
 13. Republica Lituania
 14. Republica Macedonia
 15. Muntenegru
 16. Republica Moldova
 17. Regatul Ţărilor de Jos
 18. Republica Polonă
 19. Republica Portugheză
 20. România
 21. Regatul Spaniei
 22. Republica Slovenia
 23. Republica Serbia

Republica Turcia

Înscriere mentiuni ( casatorie si divort pe actul de nastere) – casatoria si divortul s-au produs in strainatate, iar actul de casatorie nu s-a transcris in romania
 1. Certificat de casatorie / sentinta divort – neapostilat / apostilat / supralegalizat
 2. Copie xerox
 3. Traducere legalizata in limba romana ( notar roman / ambasada)
 4. Certificat de nastere + copie
 5. Declaratie cu numele purtat in casatorie
 6. Declaratie cu numele purtat dupa divort
 7. Investire cu formula executorie de la tribunal – daca sentinta de divort s-a pronuntat intr-un stat nemembru al Uniunii Europene
 8. Procura pentru inscrierea casatoriei si divortului si obtinere certificat de nastere cu mentiuni + precizez ca numele purtat in casatorie va fi……. / precizez ca numele dupa divort va fi…………

Copie act de identitate procurator

Înscriere mentiuni (divort pe actul de casatorie) – divort pronuntat in strainatate
 1. Sentinta divort – neapostilat / apostilat / supralegalizat
 2. Copie xerox
 3. Traducere legalizata in limba romana ( notar roman / ambasada)
 4. Certificat de nastere + copie
 5. Certificat de casatorie + copie
 6. Declaratie cu numele purtat dupa divort
 7. Investire cu formula executorie de la tribunal– daca sentinta de divort s-a pronuntat intr-un stat nemembru al uniunii europene
 8. Procura pentru inscrierea divortului si obtinere certificat de casatorie cu mentiune + precizez ca numele purtat in casatorie va fi……. / precizez ca numele dupa divort va fi…………

Copie act de identitate procurator

Înscriere mentiuni ( deces ) – deces produs in strainatate
 1. Certificat deces – neapostilat / apostilat / supralegalizat
 2. Copie xerox
 3. Traducere legalizata in limba romana ( notar roman / ambasada)
 4. Certificat de nastere + copie
 5. Certificat de casatorie + copie
 6. Investire cu formula executorie de la tribunal
 7. Procura pentru inscrierea decesului si obtinere certificat de nastere cu mentiuni sau certificat de casatorie cu mentiune
 8. Copie act de identitate procurator
Înscriere mentiuni ( casatorie / divort / deces / schimbare de nume) – produse in strainatate
 1. Document schimbare nume – neapostilat / apostilat / supralegalizat
 2. Copie xerox
 3. Traducere legalizata in limba romana ( notar roman / ambasada)
 4. Certificat de nastere + copie
 5. Certificat de casatorie + copie
 6. Procura pentru inscrierea schimbarii de nume si obtinere certificat de nastere sau certificat de casatorie cu noul nume

Copie act de identitate procurator

Actele necesare în vederea schimbării numelui de familie şi/sau a prenumelui pe cale administrativa
 1. Cerere tip completată de solicitant, cu domiciliul pe teritoriul UAT Eforie (care va rezulta din actul de identitate prezentat), care trebuie să se prezinte personal sau prin imputernicit cu procura speciala, autentificată în romania, de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de domiciliu sau notar public strain ( pe care trebuie sa fie aplicata apostila conform conventiei de la haga), la sediul serviciului stare civilă Eforie;
 2. Monitorul oficial în care a fost publicată schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui;
 3. Certificate de stare civilă originale şi copii legalizate;
 4. Actul de identitate ( carte de identitate sau, dupa caz pasaport) şi xerocopia acestuia;
 5. Declaraţia de consimţămant, autentificată de un notar public, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun, purtat în timpul căsătoriei;
 6. Declaraţia de consimţămant, autentificată de un notar public, a persoanei al carei nume se preia;
 7. Acte care să justifice cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui;
 8. Pentru toti minorii cererile privind publicarea in monitorul oficial si de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui se depun si se semneaza de ambii parinti, iar pentru cei care au implinit varsta de 14 ani cererile vor fi semnate si de catre acestia;
 9. Cazier judiciar şi fiscal
 10. Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate vor prezenta in locul cazierului fiscal o declaratie autentificata din care sa rezulte ca nu au datorii fata de statul roman, autentificată în Romania, de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de domiciliu sau notar public strain ( pe care trebuie sa fie aplicata apostila conform conventiei de la Haga ).
 11. Cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui privind pe cetăţeanul roman cu domiciliul în străinătate, se depune împreună cu actele prezentate mai sus, la primăria ultimului domiciliu avut în romania, prezentand o dovadă în acest sens, eliberată de birourile de evidenta a persoanelor, iar dacă nu a avut niciodata domiciliu în Romania, la Primăria Eforie.

Cererile de schimbare a numelui pe cale administrativa privind persoanele fara cetatenie domiciliate in Romania se solutioneaza in aceleasi conditii ca si ale cetatenilor romani.

Eliberarea livretelor de familie

Livretele de familie se eliberează la cererea scrisă a reprezentanţilor familiilor care au domiciliul în Eforie, în baza următoarelor acte, după caz:

 1. Actele de identitate ale părinţilor, originale şi xerocopii;
 2. Certificatele de naştere ale copiilor minori, originale şi xerocopii şi actele de identitate ale copiilor minori care au varsta peste 14 ani, originale şi xerocopii;
 3. Certificatul de căsătorie sau de naștere al părinţilor, original şi xerocopie;
 4. Certificatul de deces al unuia dintre soţi, original şi xerocopie;
 5. Hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, din care să rezulte cărui părinte au fost încredinţaţi copiii, original şi xerocopie;
 6. Documente care atestă modificarea relaţiilor de autoritate parentală, încredinţare sau plasament familial al copiilor şi, după caz, adopţia copiilor.
 7. Reprezentantul familiei are obligatia sa solicite personal serviciului de stare civila al primariei in a carei raza teritoriala are domiciliul completarea livretului de familie pentru orice situatie aparuta ulterior emiterii documentului( in baza unei cereri, act de identitate valabil, documentul original si xerocopia acestuia care atesta modificarea intervenita)
Divort pe cale administrativa

Acte necesare

 1. Actele de identitate ale sotilor si copii ale acestora
 2. Certificatul de casatorie si copie a acestuia
 3. Certificatele de nastere ale sotilor si copii ale acestora
 4. Livretul de familie
 5. Certificatele de nastere ale copiilor majori si copii ale acestora
 • Actele se depun personal de catre ambii soti la primaria care are in pastrare actul de casatorie sau la primaria de la ultima locuinta comuna a sotilor;
 • In a 30 a zi de la data depunerii dosarului se va completa declaratia de staruinta de catre ambii soti sau declaratia de renuntare de catre unul dintre soti;
 • In max. 5 zile de la data depunerii declaratiei de staruinta se elibereaza certificatele de divort sotilor;

Taxa de divort – 500 lei

Lista statelor cu care românia a încheiat tratate / convenţii/acorduri de asistenţă juridică în materie civilă şi de dreptul familiei şi ale căror documente sunt scutite de apostilare sau supralegalizate:
 1. Republica Albania
 2. Republica austria (trebuie apostilate)
 3. Bulgaria
 4. Bosnia şi Herţegovina
 5. Republica Cehă
 6. Republica Populară Chineză
 7. Republica Populară Democrată Coreeană
 8. Croaţia
 9. Republica Cuba
 10. Republica Franceză
 11. Republica Macedonia
 12. Republica Moldova
 13. Republica Populară Mongolă
 14. Republica Muntenegru
 15. Republica Polonă
 16. Federaţia Rusă
 17. Republica Serbia
 18. Republica Slovacă
 19. Republica Slovenia
 20. Republica Ungară
 21. Ucraina
Anunțul curent face parte din :

Sari la conținut