Anunt nr.inreg. 26704 /11.10.2021

 Nr.inreg.  26704 /11.10.2021

                                                                                                                Aprobat,

                                                                                       ȘERBAN ROBERT NICOLAE

                                                                                                                 Primar

  

ANUNT INTENTIE

Serviciul de dirigentie de santier pentru urmarirea executiei lucrarilor pentru obiectivul de investiții  „REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD, CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, AMPLASARE REZERVĂ INCENDIU, REFACERE ÎMPREJMUIRE” finantat in cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020; Axa prioritara 10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Cod SMIS proiect:124011,

Contract de finantare nr.6603 din 12.02.2021,

CPV – 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor;

Descrierea generală a lucrării

„REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD, CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, AMPLASARE REZERVĂ INCENDIU, REFACERE ÎMPREJMUIRE”

Obiectivul general al proiectului  – Îmbunătăţirea calitatii infrastructurii de educaţie din Orasul Eforie pentru cresterea calitatii actului educational, cresterea participării populaţiei şcolare la procesul educaţional, descurajarea absenteismului și reducerea fenomenului de abandon/părăsire timpurie a școlii, pentru creșterea ratei de absolvire și tranziție spre niveluri superioare de educație. Obiectivul general al proiectului raspunde Obiectivului specific al prioritatii de investitie POR 10.1, obiectiv specific Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului – prin investitia in reabilitarea si modernizarea Scolii Gimnaziale nr 1 Eforie Nord, construirea salii de sport, dotarea cu echipamente, mobilier si materiale didactice necesare actului educational de calitate.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Reabilitarea, modernizarea, echipare Şcoala Gimnaziala nr 1 Eforie Nord, extinderea prin construirea salii de sport, cu scopul asigurarii unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate pentru toți copiii, cu prioritate, grupurile care se află în risc sporit de abandon școlar și de părăsire timpurie a școlii.
 2. Peste 390 de participanţi la procesul educaţional, învățământul general obligatoriu (clasele I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare) in cadrul Scolii Gimnaziale nr. 1 Eforie Nord, pana la finalul anului 2023.

Diriginte de şantier – persoana fizică / juridica,  care îndeplineşte condiţiile de studii şi experienţa profesională, autorizati, fiind angajată de către Beneficiar pentru verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii si pentru verificarea calităţii materialelor şi produselor puse în lucrare. El poate activa ca persoană fizică independentă sau în cadrul unei societăţi  şi este răspunzător atât faţă de angajator cât şi faţă de organele abilitate ale statului, si ale finantatorului (audit, etc) pentru execuţia  conformă cu proiectul şi cu reglementările tehnice în vigoare.

Dirigintele de şantier împreună cu echipa de proiect, va organiza întâlniri de câte ori este nevoie între colaboratorii proiectului pentru a analiza stadiul investiţiei.

– Se vor urmări respectarea termenelor stabilite

– Se va urmări respectarea de către executant a lucrărilor stabilite prin PT şi DDE şi contract

– Se vor întocmi împreună cu dirigintele de şantier note informative privind verificarea calităţii materialelor şi produselor puse în lucrare şi execuţia corectă a lucrărilor în construcţie.

Obiectivul principal al Contractului de servicii de dirigenţie de şantier este de asigurare a verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții, pe tot parcursul implementării cu succes a proiectului “REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD, CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, AMPLASARE REZERVĂ INCENDIU, REFACERE ÎMPREJMUIRE” din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate şi siguranţă.

Cerintele specifice Serviciilor de dirigentie de santier de asistenta tehnica – dirigenţie de şantier ce se vor achiziționa:

Natura serviciilor care trebuie furnizate de către Dirigintele de şantier sunt:

– Dirigenţie de şantier pentru Beneficiar în contractul de lucrări şi sprijin pentru echipa de implementare a proiectului;

– Monitorizarea, supervizarea şi certificarea lucrărilor de construcţii conform prevederilor legislatiei române în vigoare,  prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare

– Certificarea situaţiilor de plată întocmite de către Constructor şi a facturilor acestuia către Beneficiar, completarea la zi a oricăror fişe, anexe, formulare cerute de finanţator şi/sau beneficiar şi a altora ulterior apărute, a documentaţiei şi rapoartelor necesare proiectului; certificarea atașamentelor întocmite de către constructor și dirigintele de șantier.

Pe perioada implementării proiectului vor fi desfăşurate activităţi de monitorizare şi verificare a stadiului de implementare a proiectului conform indicatorilor proiectului. Monitorizarea proiectului va fi efectuată de către echipa de proiect, împreună cu Dirigintele de şantier. Această activitate este o activitate cu caracter administrativ şi de monitorizare şi este constituită din principalele acţiuni (management activităţi proiect, urmărire lucrări, raportări, etc.) desfăşurate de echipa de management a proiectului pentru buna derulare a acestuia.

Dirigintele de şantier îşi va desfăşura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în relaţiile cu Proiectantul, Constructorul, Furnizorii, Prestatorii de servicii în derularea contractului de lucrări, în concordanţă cu condiţiile Contractului de finanţare şi ale legislaţiei specifice pentru execuţia de lucrări.

Rolul dirigintelui de santier în execuţia lucrărilor:

 • Asigurarea calităţii lucrărilor de construire executate în cadrul proiectului finanţat
 • Asigurarea prezenţei pe şantier pe parcursul executării lucrărilor
 • Asigurarea respectării prevederilor legale şi a reglementărilor tehnice specifice, care reglementează modul de autorizare şi de execuţie a lucrărilor de construire specifice proiectului
 • Asigurarea respectării contractelor, proiectelor tehnice şi caietelor de sarcini
 • Verificarea conformităţii, din punct de vedere calitativ, a materialelor şi produselor folosite la lucrare cu cerinţele proiectului
 • Semnalarea promptă a oricăror descoperiri de urme de interes istoric, artistic sau arhitectural şi solicitarea către angajator de a lua măsurile de protejare provizorie a acestora până la înregistrarea lor şi decizia privind continuarea lucrărilor
 • Verificarea respectării cerinţelor reglementate legal şi tehnic privind atestarea şi controlul calităţii, privind utilizarea de produse noi
 • Verificarea conformităţii documentaţiei de execuţie cu reglementările legale şi tehnice specifice
 • Verificarea realizării construcţiilor şi asigurarea nivelului calitativ al acestora, în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor tehnice, caietelor de sarcini şi ale reglementarilor tehnice în vigoare

Documentaţia standard pentru Dirigintele de şantier:

 • Proces verbal de predare – primire a amplasamentului şi a bornelor de repere
 • Proces verbal de trasare a lucrărilor
 • Proces verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante
 • Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse
 • Proces verbal de recepţie calitativă
 • Raport de neconformitate
 • Fişa rezumativă pentru certificatul intermediar de plată
 • Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări
 • Liste de cantităţi
 • Restituirea avansurilor
 • Centralizatorul notelor de comandă suplimentară/de renunţare
 • Foaie de ataşament
 • Nota de comandă suplimentară/de renunţare
 • Raport de inspectare lucrări
 • Minuta şedinţa
 • Jurnal de şantier
 • Jurnal de restaurare
 • Documentar foto
 • Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
 • Fișa de date sintetice
 • Comunicare privind începerea execuției lucrărilor
 • Note de constatare

Dirigintele de şantier va avea obligativitatea întocmirii de rapoarte periodice care sa însotească situaţiile de lucrări, sau ori de câte ori beneficiarul o cere. Acestea vor fi însoţite de un jurnal fotografic, el fiind remis beneficiarului în forma tipărită color ca sinteză şi, in extenso, în format digital.

 Cerinţe minime profesionale

Cerinţele minime profesionale solicitate de către Autoritatea Contractantă şi pe care trebuie să le îndeplinească Dirigintele de Şantier sunt stabilite conform Ordinului nr. 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, cu modificarile si completarile ulterioare (Ordinul MDRT nr. 277/2012 și Ordinul MDRT nr. 3482/2013), în funcţie de specificul şi categoria de importanţă a construcţiei stabilite de către Proiectantul construcţiei.

Dirigintele de şantier trebuie să facă dovada că este autorizat conform Procedurii de autorizare a diriginților de şantier stabilită prin Ordinul nr. 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier,  după cum urmează:

Cod domeniu/ subdomeniu de autorizare Domeniul/subdomeniul de autorizare
2 Construcţii civile, industriale şi agricole
8.1 Instalaţii electrice     
8.2 Instalaţii sanitare, termoventilaţii

Durata contractului de servicii, termene şi alte precizări

Data de începere a contractului este data Ordinului de incepere a serviciilor. Durata contractului este de 20 de luni de la data Ordinului de incepere. In conditiile in care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza de act aditional incheiat cu AM POR, contractul de servicii de dirigentie de santier se va prelungi in mod automat,  fara modificarea valorii acestuia.

Autoritatea contractantă va pune la dispoziţia Dirigintelui de şantier cu care va încheia contractul, următoarele documente:

– Un exemplar din documentaţia tehnică de execuţie;

– Detaliile de execuţie;

– Caietele de sarcini pe specialităţi;

– Un exemplar din contractul de lucrări încheiat cu constructorul;

– Avizele, acordurile şi autorizaţia de construire;

Termen limita primire oferte: 15.10.2021, ora 12:00.

Ofertele se depun la registratura Primariei Orasului Eforie, din strada Progresului nr.1, Eforie Sud.

Achiziția se va realiza prin încheierea unui contract de achiziție publică/factură/comandă în conformitate cu prevederile legale art. 43 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertantul castigator va fi selectat din catalogul electronic.

 

INTOCMIT,

SEF SAEP

CRETU  Cecilia

Anunțul curent face parte din : Proiecte Anunturi
Sari la conținut