IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2019

Impozitul pe clădire şi taxa pe clădire

Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

(1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii.

(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:

 

Tipul clădirii Valoarea impozabilă

– lei/mp –

Cu instalaţii de apă,

canalizare, electrice

şi încălzire (condiţii

cumulative)

Fără instalaţii de apă,

canalizare, electrice

sau încălzire

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi

exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte

materiale rezultate în urma unui tratament termic

şi/sau chimic

1.013 608
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din

piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci

sau din orice alte materiale nesupuse unui

tratament termic şi/sau chimic

304 203
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu

pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice

alte materiale rezultate în urma unui tratament

termic şi/sau chimic

203 177
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din

piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci

sau din orice alte materiale nesupuse unui

tratament termic şi/sau chimic

127 76
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi

adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau

la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare

dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar

aplica clădirii

75% din suma care s-ar

aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi

adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol

şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât

cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de

clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar

aplica clădirii

50% din suma care s-ar

aplica clădirii

(3) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.

 (4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite.

(5) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2)-(5) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în

cadrul

localităţii

Rangul localităţii
0 I II III IV V
A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05
B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00
C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95
D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90

(7) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (6) se reduce cu 0,10.

(8) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7), se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

 1. a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
 2. b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
 3. c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

(9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii care poate fi:

 1. a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă;
 2. b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
 3. c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

 (4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 din egea nr. 227/2015.

Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.

(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457 din Legea nr. 227/2015.

(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

 1. a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457 din Legea nr. 227/2015.
 2. b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor 458 din Legea nr. 227/2015.

Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice

(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, asupra valorii impozabile a clădirii.

(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).

(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

 1. a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
 2. b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
 3. c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
 4. d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
 5. e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
 6. f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă.

 (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.

(7^1) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care sunt scutite de plata impozitului/taxei pe clădiri potrivit art. 456 alin. (1) din Legea nr. 227/2015.

 (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

(9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

 Impozitul pe teren şi taxa pe teren

Calculul impozitului/taxei pe teren

(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

 

Zona în

cadrul

localităţii

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi

– lei/ha –

0 I II III IV V
A 8282-20706 6878-17194 6042-15106 13265 711-1788 569-1422
B 6878-17194 5199-12998 4215-10538 9013 569-1422 427-1068
C 5199-12998 3558-8894 2668-6670 4283 427-1068 284-710
D 3558-8894 1690-4226 1410-3526 2472 278-696 142-356

 (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).

 (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

Nr.

crt.

Zona

Categoria de folosinţă

A B C D
1 Teren arabil 28 21 19 15
2 Păşune 21 19 15 13
3 Fâneaţă 21 19 15 13
4 Vie 47 35 28 19
5 Livadă 54 47 35 28
6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 28 21 19 15
7 Teren cu ape 15 13 8 0
8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0
9 Teren neproductiv 0 0 0 0

(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie
0 8,00
I 5,00
II 4,00
III 3,00
IV 1,10
V 1,00

(6) Ca excepţie de la prevederile alin. (3)-(5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
 2. b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la a).

(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6):

Nr.

crt.

Categoria de folosinţă Impozit

(lei)

1 Teren cu construcţii 31
2 Teren arabil 51
3 Păşune 28
4 Fâneaţă 28
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 56
5.1 Vie până la intrarea pe rod 0
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 57
6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia

celui prevăzut la nr. crt. 7.1

16
7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de

protecţie

0
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6
8.1 Teren cu amenajări piscicole 34
9 Drumuri şi căi ferate 0
10 Teren neproductiv 0

(7^1) În cazul terenurilor aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice, valoarea impozabilă se stabileşte prin asimilare cu terenurile neproductive.

 (8) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare şi categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice.

Impozitul pe mijloacele de transport

Calculul impozitului

(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.

(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Nr.

crt.

 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

 

 

Lei/200 cmc

sau fracţiune

din aceasta

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta)
1

 

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu

capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv

8

 

2

 

Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea

cilindrică de peste 1.600 cmc

9

 

3

 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi

2.000 cmc inclusiv

18

 

4

 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi

2.600 cmc inclusiv

73

 

5

 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi

3.000 cmc inclusiv

146
6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc 294
7 Autobuze, autocare, microbuze 24
8

 

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă

autorizată de până la 12 tone, inclusiv

30

 

9 Tractoare înmatriculate 18
II. Vehicule înregistrate
1 Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cmc
1.1

 

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică

< 4.800 cmc

2-4

 

1.2

 

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică

> 4.800 cmc

4-6

 

2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 152 lei/an

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local.

(4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

(5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată

maximă admisă

Impozitul (în lei/an)
Ax(e) motor(oare)

cu sistem de suspensie

pneumatică sau

echivalentele recunoscute

Alte sisteme

de suspensie

pentru axele

motoare

I două axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 144
2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 144 400
3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 400 562
4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 562 1274
5 Masa de cel puţin 18 tone 562 1274
II 3 axe
1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 144 251
2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 251 516
3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 516 670
4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 670 1033
5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1033 1604
6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1033 1604
7 Masa de cel puţin 26 tone 1033 1604
III 4 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 670 679
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 679 1060
3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1060 1683
4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1683 2497
5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1683 2497
6 Masa de cel puţin 32 tone 1683 2497

 (6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată

maximă admisă

Impozitul (în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu

sistem de suspensie

pneumatică sau

echivalentele recunoscute

Alte sisteme

de suspensie

pentru axele

motoare

I 2+1 axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0
2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0
3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 65
4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 65 149
5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 149 349
6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 349 451
7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 451 814
8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 814 1427
9 Masa de cel puţin 28 tone 814 1427
II 2+2 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 140 325
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 325 535
3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 535 785
4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 785 949
5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 949 1558
6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1558 2162
7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2162 3282
8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2162 3282
9 Masa de cel puţin 38 tone 2162 3282
III 2+3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1721 2395
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2395 3254
3 Masa de cel puţin 40 tone 2395 3254
IV 3+2 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1520 2111
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2111 2920
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2920 4319
4 Masa de cel puţin 44 tone 2920 4319
V 3+3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 864 1046
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1046 1563
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1563 2487
4 Masa de cel puţin 44 tone 1563 2487

 (7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Masa totală maximă autorizată

 

Impozit

– lei –

a. Până la 1 tonă, inclusiv 9
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 53
d. Peste 5 tone 65

 (8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Mijlocul de transport pe apă Impozit

– lei –

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz

personal

21
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 57
3. Bărci cu motor 213
4. Nave de sport şi agrement 1.134
5. Scutere de apă 213
6. Remorchere şi împingătoare: X
a) până la 500 CP, inclusiv 566
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 921
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1417
d) peste 4000 CP 2267
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 184
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 184
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până

la 3000 de tone, inclusiv

284
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 497

(9) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.

Puteti descarca documentul oficial de la urmatorul Link

Anunțul curent face parte din : Impozite si taxe locale impozite 2019
Sari la conținut