Examen promovare in grad profesional superior celui deținut

Primăria Orașului Eforie  organizează la sediul instituţiei din  str. Avram Iancu  nr 3 examen de promovare în grad profesional pentru următoarele funcții publice de execuție:

Nr crt Functia publică Clasa Gradul professional deținut Structura funcțională Gradul professional după promovare
1 Inspector I principal Directia Economica superior
2 Inspector I asistent Serv. Juridic, Contencios Administrativ si Asistenta Sociala principal
3 inspector I principal Serv. Stare Civilă Superior

 

Condiţiile de participare la examen:

Candidaţii înscrişi la examenul de promovare în grad profesional trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale prevăzute de art. 479 alin.(1)  cu excepția literei b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

– să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

– să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Orașului Eforie , la Compartimentul  Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 14.01.2022–02.02.2022, inclusiv, conțin în mod obligatoriu următoarele documente:

  1. formularul de înscriere;
  2. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
  4. adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Examenul se desfășoară la sediul Primăriei Orașului Eforie din str. Avram Iancu nr 3, Eforie Sud, constând în trei etape sucesive, după cum urmează:

  1. selecția dosarelor –în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

2.proba scrisă –în data 16.02.2022, ora 10.00;

3.interviul –, în termen de max 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise. Data și  ora va fi comunicată ulterior.

 

Se pot prezenta la următoarea etapă doar candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Bibliografia este cea prezentată în anexă.

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de înscriere:

-adresa de corespondență: str.Progresului nr 1, Eforie Sud -telefon 0241 748633-Compartiment Resurse Umane;

 

-persoana de contact: Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector-secretarul comisiei de concurs.

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut