În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, vă aducem la cunostinţă organizarea examenului de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Eforie  care îndeplinesc condiţiile de promovare conform art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

 

– referent, clasa III, grad profesional principal- 1 funcție publică- Compartiment Asistență Socială  din cadrul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ și Asistență Socială

-politist local, clasa III, grad profesional superior-1 funcție publică- Serviciul Politie Locală

– inspector, clasa I, grad profesional principal- 1 funcție publica- Serviciul Afaceri Externe și Protocol inspector, clasa I, grad profesional superior- 1 funcție- Compartiment Financiar, Contabilitate, Elaborare și Execuție Buget-Direcția Economică

– inspector, clasa I, grad profesional superior- 1 funcție publica – Compartiment Colectare Taxe si Impozite-Direcția Economică

– inspector, clasa I, grad profesional superior- 1 funcție publica- Birou Executari Silite- Direcția Economică

– inspector, clasa I, grad profesional superior- 1 funcție publica-Compartiment Administrarea Domeniului Public și Privat- Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat

– inspector, clasa I, grad profesional superior- 1 funcție publica- Compartiment Fond Funciar, Registru Agricol, Autorizare Transport și Protecția Mediului-Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat

-politist local, clasa I, grad profesional superior- 1 funcție publica -Serviciul Politie Locală

 

Examenul  va avea doua probe: proba scrisa si interviul.

Proba scrisa va avea loc în data de 21.12.2018 – ora 10.00;

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Dosarele se vor depune la Compartimentul  Resurse Umane , începând cu data de 21.11.2018  până în data de 11.12.2018 şi vor conţine în mod obligatoriu:

 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • formularul de înscriere la concurs.

 

Examenul  se va desfașura la sediul instituției din Eforie Sud,  strada Avram Iancu  nr 3

 

Relații suplimentare se pot obține de la sediul instituției din str. Progresului nr 1, telefon 0241748633, interior 107, fax: 0241748979, e-mail: secretariat@primariaeforie.ro, persoană de contact: Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector, clasa I, grad profesional superior-Compartiment  Resurse Umane.

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut

BIBLIOGRAFIE GENERALA

 • Constituția României, republicată
 • Legea Nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea Nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificările şi completările ulterioare;

 

Direcția Economică- Birou Executari Silite

 • Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările și completările ulterioare- incepand cu Titlul IX”Impozite si Taxe locale”
 • Legea nr 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 227/2015, cu modificările  și completările ulterioare
 • Legea nr 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordin MDRAP nr 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art 46 alin (8) si art 47 alin 9 din Legea nr 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile și completarile ulterioare

 

Direcția Economică- Birou Impozite si Taxe

 • Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările și completările ulterioare- incepand cu Titlul IX”Impozite si Taxe locale”
 • Legea nr 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 227/2015, cu modificările  și completările
 • Ordin MDRAP nr 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art 46 alin (8) si art 47 alin 9 din Legea nr 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile și completarile ulterioare

 

Serviciul Politie Locala

 • Legea nr 155/2010-Legea politiei Locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 295/2004, privind regimul armelor si munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare  a politiei locale
 • Legea 61/1991, actualizată, privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată,cu modificările și completările ulterioare
 • OG 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor  și protecția persoanelor, , cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale

 

 

Direcția Administrarea Domeniului Public si Privat-Compartiment Administrarea Domeniului Public si Privat

 • Legea nr 7/1996, Legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 18/1991, Legea fondului funciar, republicată,cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 112/1995 privind reglementarea situației juridice a unor immobile cu destinația de locuințe  , trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare

 

Direcția Administrarea Domeniului Public si Privat-Compartiment Fond Funciar, Registru Agricil, Autorizare Transport și Protecția Mediului

 • Legea 24/2007, republicata, privind reglementarea si administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare
 • OUG 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare
 • OG 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare

 

Compartiment Asistență Socială

 • Legea 448/2006, republicata,  privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare
 • OUG 111/ 2010, privind concediul  si indemnizatia lunară pentru creșterea copiilor,  cu modificările și completările ulterioare
 • Lege 61/1993,republicată,  privind alocatia de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 416/2001, privind venitul minim garantat

Serviciul Afaceri Externe si Protocol

 • Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotararea nr 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate  în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european si Fondul de Coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ghidul solicitantului (general) POR 2014-2020 (poate fi accesat pe  pagina :http://fonduri-structurale.ro/program -operational/1/programul-operational-regional );
 • Acord parteneriat 2014-2020, aprobat de Comisia Europeana (poate fi accesat pe http://fonduri-ue.ro/acord-parteneriat )
 • Ghidul Specific Prioritatea de investitii 7.1. Investitii în infrastructura de turism
Skip to content