Departamente Primărie

Departament Secretar

Secretarul orașului Eforie participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului.

Secretar Primărie: Gabriel Preoteasa

Secretarului ii revin urmatoarele atributii principale, privitoare la sedintele Consiliului local :

 1. asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie;
 2. asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;
 3. efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor;
 4. numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta;
 5. informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a primarului;
 6. asigura intocmirea stenogramei sau a procesului verbal, pune la dispozitie consilierilor inaintea fiecarei sedinte procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiata a sedintei anterioare, asupra continutului carora solicita acordul consiliului.
 7. asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;
 8. urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale primarului sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art. 47 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala. Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;
 9. prezinta in fata Consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;
 10. contrasemneaza, in conditiile legii si ale prezentului regulament, hotararile Consiliului local pe care le considera legale;
 11. poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale primarului;
 12. acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligatii revin si aparatului de specialitate al primarului.
 13. eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva primarului, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii.

Secretarul indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.

Secretarul orașului, în caz de dizolvare a Consiliului local şi în absenţa Primarului şi Viceprimarului asigură rezolvarea problemelor curente ale orașului, potrivit competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, până la constituirea noului consiliu local.

Departament Financiar Contabil

Biroul Financiar Contabil se subordoneaza direct Primarului orașului Eforie.

– organizeaza si conduce evidenta contabila privind veniturile si efectuarea cheltuielilor prevazute in bugetul local din mijloace autofinantate si din alte fonduri;

– tine evidenta cheltuielilor bugetare,evidenta materialelor,a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe;

– pregateste elborarea proiectului de buget local si a listei de investitii;

– exercita controlul  financiar preventiv;

– urmareste primire la timp a extraselor de cont,verificarea acestora cu documentle insotitoare, asigurand incadrarea corecta pe subdiviziunile clasifi- catiei bugetare si cheltuielilor pentru bugetul de specialitate;

– urmareste incadrarea cheltuielilor lunare in prevederile bugetare;

– intocmeste prognoze bugetare;

– intocmeste si transmite darile de seama contabile, centralizate privind executia bugetului de specialitate si alte situatii solicitate de institutii publice;

– tine evidenta patrimoniului public al orașului Eforie, a contractelor de inchiriere si a contractelor de concesiune (acestea din urma in colaborare cu compartimentul urbanism);

– efectueaza lucrari de inventariere, clasare si declasare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si a metrialelor conform dispozitiilor legale;

– intocmeste statele de plata a salariilor , a indemnizatiei privind concediul de odihna, a concediilor medicale si indemnizatiilor consilierilor;

– tine evidenta efectuarii concediilor;

– conduce evidenta operativa prin conturile curente de la Trezoreria Statului;

– exercita controlul zilnic asupra operatiunilor efectuate prin caserie;

– pastreaza, elibereaza si conduce evidenta carnetelor, chitantierelor si a actelor de valoare, asigurand pastrarea tuturor documentelor privind incasarea, varsamintele si platile;

– intocmeste si transmite lunar la Trezoreria Statului pana pe data de 25 ale lunii necesarul de numerar pentru luna urmatoare;

– intocmirea corecta si la termen a declaratiei pentru eliberarea salariilor si cecul pentru ridicarea numerarului;

– intocmeste si depune lunar pana pe 25 ale fiecarei luni cererea de credite pentru luna urmatoare si dispozitiile bugetare pentru scoli si celelalte institutii subordonate Primariei Eforie;

– elibereaza si tine evidenta ordinelor de deplasare;

– intocmeste foile de parcurs si F.A.Z.-urile;

– asigura protectia muncii conform legii nr.90/1996 (cu exceptia personalului P.S.I.);

 Impozite  si taxe locale

– tine si urmareste evidenta nominala si centralizata a debitelor si incasarilor ce se realizeaza pe teritoriul orașului altele decat cele tinute de seful biroului;

– tine si completeaza registrul rol unic sau evidenta nominala in care se deschid pozitii de rol pentru fiecare persoana fizica sau juridica si in care se opereaza debitele restante, lista de suprasolviri, debitele curente,majorarile de intarziere calculate pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor, precum si platile efectuate de contribuabili fie princhitanta tip stat, eliberata de agentul incasator sau prin ordin de plata;

– intocmeste registrul pentru evidenta separata a insolvabilitatilor;

– intocmeste registrul partizi-venituri sau evidenta centralizata in care sunt inscrise veniturile pe surse conform clasificatiei bugetare;

– calculeaza matricola: impozit cladiri, impozit teren si taxe mijloace transport conform hotararii Primarului Eforie, atat la persoane fizice cat si la persoanele juridice si emite borderourile de debite;

– inscrie mijloacele de transport in anul in curs atat la persoane fizice cat si juridice si le debiteaza, radiaza mijloacele de transport din evidentele fiscale pe baza certificatului de radiere;

– intocmeste borderouri debite pentru amenzi si cheltuilei de judecata precum si taxe succesiuni si emite confirmari de debite;

– intocmeste situatia de inchidere de luna si trimestru pe surse de venit;

– verifica periodic borderourile desfasuratoare ale agentului fiscal (casier) si face confruntarea cu chitantierul tip stat;

– intocmeste instiintarile de plata pentru persoane juridice precum si intocmirea actelor necesare aplicarii masurilor de executare silita (somatii, nota constatare);

– intocmeste actele necesare efectuarii compensarilor si restituirilor si le supune aprobarii Primarului;

– intocmeste   documentatiile privind debitorii insolvabili, inregistrandu-se ulterior in evidentele contabile separate, verificandu-se periodic starea de insolvabilitate a contribuabililor in cauza;

– instiinteaza contribuabilii juridici cu privire la situatia lor fiscala;

– face confruntul registrului “Rol unic” cu “Extrasul de rol”;

– intocmeste certificate fiscale cu impozite si taxe achitate la zi la cererea contribuabilului;

– intocmeste documentatia de rezolvare legala  a obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de impunere, impozite si taxe locale, majorari de intarziere, penalitati de catre persoane juridice ;

– intocmeste documentatii pentru inlesniri la plata;

– emite  chitante in chitantierele oficiale;

– se ocupa de incasarea taxelor stabilite prin Hotararile Consiliului Local ;

– intocmeste foile de varsamant pe fiecare cont in parte;

– efectueaza zilnic  depunerile realizate din incasari la Trezoreria Statului

– efectueaza urmarirea silita a taxelor neachitate in termen;

– incaseaza de la Trezoreria statului  numerarul necesar si efectueaza plata salariilor, precum si alte plati in numerar;

– efectueaza plata indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap;

– incaseaza taxele de piata;

– inscrie zilnic in borderoul desfasurator sumele incasate pe surse;

– completeaza si preda zilnic registrului de casa;

– ridica din Trezoreria Statului extrasele de cont si celelalte adrese sosite prin posta Trezoreriei;

– calculeaza si incaseaza majorarile de intarziere in cadrul platilor facute dupa expirarea termenelor legale si a ratei inflatiei in cazul contractelor de inchiriere pentru terenurile din piata si a spatiilor;

– periodic se deplaseaza in teren pentru a instiinta si incasa impozitele si taxele, de la contribuabili;

– tine evidenta condamnarilor dispuse de instanta judecatoreasca;

 • aplicarea prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor  publice.
Departament Achiziții Publice

Compartimentul Achizitii se subordoneaza direct Primarului orașului Eforie.

 • Centralizeaza referatele de necesitate realizând astfel identificarea necesitatilor obiective;
 • Elaboreaza programul anual al achizitiilor publice si stabileste gradele de prioritate în achizitionare,împreuna cu personalul compartimentului  financiar-contabil si conducatorul institutiei
 • Creaza, exploateaza si actualizeaza ori de câte ori este necesar, baza de date privind furnizorii, produsele, serviciile si lucrarile, preturile practicate;
 • Estimeaza conform prevederilor legale în vigoare, valoarea contractelor de achizitii publice, pe baza calcularii si însumarii tuturor sumelor platibile pentru îndeplinirea contractului respectiv;
 • Definitiveaza programul anual al achizitiilor publice si-l supune avizarii conducatorului  institutiei
 • Selecteaza modalitatea de realizare a achizitiilor publice, respectiv prin achizitie directa sau, dupa caz, prin utilizarea uneia dintre procedurile de atribuire: licitatia deschisa, restrânsa, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de solutii;
 • Elaboreaza nota de justificare pentru procedura selectata;
 • Elaboreaza, utilizeaza si arhiveaza documentatia de atribuire a contractelor de achizitii publice – documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire selectata pentru acesta;
 • Pune la dispozitia operatorilor economici documentatia de atribuire, conform modalitatii stabilite de legislatia în vigoare;
 • Realizeaza si transmite spre publicare, cu respectarea termenelor legale, utilizând mijloacele electronice la dispozitie, anunturile de intentie, de participare si de atribuire catre SEAP;
 • Primeste de la ANRMAP, notificarile privind invalidarea unor anunturi, remediaza lipsurile sau omisiunile, conform motivatiei pe care se sustine notificarea în cauza, precum si acceptul sau refuzul de la derogarile solicitate;
 • Raspunde, conform prevederilor legale de desfasurarea în bune conditii a corespondentei (inclusiv respectarea cerintelor privind înregistrarea documentelor) ce se deruleaza cu operatorii economici, pe parcursul aplicarii procedurilor, în fiecare etapa;
 • Comunica si transmite datele legate de întregul proces de achizitii publice, cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare;

–   Raspunde de respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice, de constituirea si de activitatea comisiilor specifice fiecarui tip de procedura ales;

–     Raspunde de respectarea întocmai a modalitatilor de desfasurare pentru fiecare din procedurile de atribuire selectate si lansate;

–   Redacteaza raportul procedurii de atribuire si apoi, contractul de achizitie publica si îl înainteaza spre verificare, avizare si semnare entitatilor abilitate din cadrul autoritatii contractante;

–   Întocmeste si pastreaza dosarul achizitiei publice cu toate documentele aferente continute de acesta, specificate conform legislatiei în vigoare;

–  Raspunde de solutionarea eventualelor contestatii privind derularea procedurii de achizitii publice în cadrul Institutului;

–  raspunde de respectarea ordinii, curateniei si pastrarea în conditii de siguranta a bunurilor din dotare;

–  respecta si aplica prevederile legale în vigoare referitoare la normele de protectie a muncii si prevenirea si stingerea incendiilor.

–  indeplineste  orice alte sarcini trasate  de conducatorul institutiei

–  aplicarea  prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului  controlului intern/managerial al entitatilor  publice.

Departament Audit

Se subordoneaza direct Primarului orașului Eforie.

 • Se aplica reglementarile prevazute de Legea nr. 672/2002 privind auditul intern,republicata, cu modificarile si completarile  ulterioare si HG nr. 1086/2013 –normele generale  de  exercitare a  activitatii de audit  intern ;
 • Se aplică dispoziţiile Codului privind conduita etică a auditorului intern (OAP nr. 252/2004emis de către Ministerul Finanţelor Publice şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 128 din 12/02/2004

– elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitate;

– elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

– efectuează misiunile de audit public intern potrivit planului annual de audit aprobat de ordonatorul principal de credite şi cu respectarea metodologiei specifice acestei activităţi;

– efectuează misiuni de consiliere;

– efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

– informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neânsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;

– raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din misiunile de audit;

– elaborează raportul anual al activităţii de audit.

 • aplicarea prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor  publice.
Departament Asistență Socială

Compartimentul Asistenta Sociala  se subordoneaza direct Secretarului orașului Eforie.

Atributii Departament: 

 – asigura solutionarea cererii de acordare a ajutorului social in termenul stabilit de legislatia in vigoare ; Indruma cetatenii cu privire la actele necesare si verifica documentatia depusa;

– urmareste periodic respectarea conditiilor legale pentru acordarea ajutorului social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata ;

– asigura efectuarea anchetelor sociale si a referatelor sociale dispuse de Primarul orașului Eforie ;

– primeste si verifica intrunirea conditiilor legale de catre cererile de ajutor de urgenta;

– intocmeste statul de plata pentru ajutorul social ;

– primeste,verifica, solutioneaza si pastreaza dosarele privind plata drepturilor salariale pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap, conform Normelor metodologice privind incadrarea, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap aprobate prin H.G. nr. 427/2001;

– intocmeste dosare de pentru plata alocatiei de stat pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-7 ani;

– realizeaza obiectivele necesare in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie, conform Legii nr. 217/2003, modificata si completata ;

– primeste si solutioneaza cererile privind acordarea indemnizatiei de crestere  a  copilului;

– intocmeste dosare pentru plata alocatiei de sustinere  a  familiei ;

– intocmeste dosare pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat si gaze naturale, conform prevederilor  legale ;

– primeste, verifica, solutioneaza si pastreaza dosarele privind plata drepturilor salariale pentru asistentii persoanelor varstnice, in conditiile Legii nr. 17/2000;

–  acorda consiliere persoanelor  care provin din familii defavorizate ;

– indeplineste  atributiile  prevazute  de  lege referitor  la  protectia  copilului, prevenirea violentei in familie ;

 • aplicarea prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului  controlului

intern/managerial al entitatilor  publice.

Departament Cadastru Funciar si Registrul Agricol

Compartimentul cadastru funciar  si registrul agricol  se subordoneaza direct Secretarului orașului Eforie.

Atribuții Departament:

– completeaza, tine la zi si centralizeaza datele din regsitrul agricol pentru orașului Eforie  in termenele si modalitatea prevazute de lege ;

– asigura si participa efectiv la aplicarea prevederilor legilor fondului funciar, ia masuri in conditiile legii pentru evidenta, apararea, conservarea si folosirea completa si rationala a terenurilor agricole apartinand producatorilor agricoli privati si a terenurilor din admnistratrea Primarului , raspunde, alaturi de factorii obligati, de intocmirea corecta, potrivit legii, a evidentei specifice din registrul agricol;

– intocmeste si elibereaza adeverinte de registru agricol, atesate de producator si carnete de  comercializare  a  produselor  provenite din sectorul agricol ;

– furnizeaza date din evidentele agricole numai persoanelor indreptatite (titular, mostenitori legali, testamentari, abilitati prin hotarare judecatoreasca, producatori sau institutiile publice).

– aduce la cunostinta cetatenilor obligatiile cu privire la registrul agricol;

– culege prin sondaj de la gospodarii informatii cu privire la productia vegetala si animala;

– verifica prin sondaj corectitudinea datelor declarate pentru inscrierea in registrul agricol;

– controleaza si determina aplicarea legislatiei cu privire la cresterea, exploatarea si ameliorarea animalelor, folosirea rationala si eficienta a culturilor furajere si suprafetelor de pajisti naturale;

– sprijina personalul sanitar-veterinar abilitat pentru respectarea legislatiei cu privire la prevenirea, depistarea si combaterea bolilor la animale, precum si asigurarea unei stari  corespunzatoare de salubritate a produselor agricole, animale si vegetale;

– colaboreaza, conlucreaza si sprijina efectiv  Comisia de aplicare a legilor fondului funciar;

– elibereaza si tine evidenta proceselor verbale de punere in posesie si a titlurilor de proprietate;

– întocmeste dari de seama statistice;

– efectueaza lucrarile referitoare la recrutari, incorporari, concentrari si mobilizari;

– repartizeaza si pastreaza corespondenta rezolvata conform nomenclatorului artivistic. La  sfarsitul fiecarui an corespondenta se preda la arhiva.

– ofera sprijin de specialitate producatorilor agricoli pentru cultivarea terenurilor si cresterea animalelor;

– tine evidenta cadastrului funciar al orașului Eforie;

– efectueaza delimitarile necesare pentru masuratori, stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei, ampasamentului stabilit si intocmeste documente constatatoare prealabile punerii in posesie si eliberarii titlurilor de proprietate conform Legii nr. 18 /1991;

 • aplicarea prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor  publice.
Anunțul curent face parte din :
Sari la conținut