Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs  de recrutare in perioada 05.04.2019-10.04.2019 pentru ocuparea pe perioada nedeterminată  a urmatoarelor posturi    contractuale din cadrul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat:

 • Un post de arhivar, cu studii medii, fara conditii de vechime (Compartiment Tehnico-Administrativ)
 • Un post de asistent medical, cu studii postliceale, grad principal (Compartiment Asistenta  Medicala in scoli)

Conditii de participare:

Poate ocupa  un post contractual vacant, persoana care  indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 8. Indeplineste conditiile de studii si de vechime in specialitatea studiilor prevazute de fisa postului:
 1. Arhivar- studii medii liceale, fara conditii de vechime
 1. Asistent medical principal- studii sanitare absolvite cu diploma(scoala sanitara postliceala),

-vechime in specialitatea studiilor  minimum 5 ani ( ca asistent medical) si  examen  pentru obţinerea gradului principal.

– să deţină certificat de membru O.A.M.M.G.A.M.R. pentru exercitarea profesiei de liberă practică medicală avizat pe anul în curs.

Concursul consta in 3 etape:

 1. selectarea dosarelor de inscriere
 2. proba scrisa
 3. interviu

 

Se pot prezenta la urmatoarea etapa  numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Dosarul de inscriere  va cuprinde următoarele documente conf art. 6 din HGR nr. 286/2011:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

 – Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la  lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de inscriere se vor depune la registratura institutiei in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial (pana la data de 27.03.2019. ora 16).  In termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi  lucratoare  de la data selectiei dosarelor.

 

In data de 05.04.2019 ora 10.00 va avea loc proba scisa a concursului . Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.

Interviul va avea loc in data de 09.04.2019 incepand cu ora 14.00. Punctajul maxim  este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu.

 

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa , interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult  o zi lucratoare  de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Contestatiile formulate  vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prin Afisare  la sediul institutiei

 

Bibliografia este atasata prezentului anunt.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 116 sau 107

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Pentru postul de arhivar
 • Legea nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 • Legea nr 16/1996, a Arhivelor Nationale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 1. Pentru postul de asistent medical
 • OUG 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • M.S 653/2001 privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • M.S 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere , prevenire si limitare a infectiilor associate asistentei medicale in unitatile sanitare;

 

 

Skip to content