Download (PDF, 1.83MB)

ANUNT

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de recrutare in perioada 21.01.2019 – 31.01.2019 pentru ocuparea unei funcţii publice de executie vacanta de politist local, clasa I, grad profesional debutant  din cadrul Serviciului Politie Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

Concursul de recrutare constă în 3 etape:

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 08.01.2019 , la sediul  Primariei Orasului Eforie

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere

-proba scrisa se va desfăşura în data de 21.01.2019 ora 10.00, la sediul Primariei din Eforie Sud, strada Avram Iancu nr 3

-interviul se va desfăşura în  termen de 5 zile  lucratoare  de la data sustinerii probei scrise, la sediul Primariei din Eforie Sud, strada Avram Iancu nr 3

 

Dosarul de înscriere  va cuprinde următoarele documente, conform  prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi actualizată:

–  formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;

– curriculum vitae, modelul comun European;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii,  certificatelor și altor documente  care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarant admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 

 

Condiţiile de participare la concurs  sunt următoarele:

Condiţiile generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 54 din Legea nr 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată.

Condiţiile specifice privind ocuparea posturilor sus-mentionate sunt:

 • pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenta  in domeniul stiintelor juridice sau administrative (specializare Drept, Politie Locala sau Administratie Publica)
 • vechime în specialitatea studiilor : fara vechime
 • poseda carnet de conducere min categoria B

Atributiile prevazute in fisa postului   precum si Bibliografia sunt  anexate prezentului  anunt

 

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe  Gabriela Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633 nterior 107.

BIBLIGRAFIE

 • Constitutia Romaniei
 • Legea nr. 215/23 aprilie 2001,republicată , a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr 7/2004, republicată , privind codul de conduită al funcţionarilor publici, actualizata
 • Legea nr 155/2010 privind infiintarea , organizarea si functionarea Politiei Locale, cu modificarile si completarile ulterioare
 • OUG 195/2002 , privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale
 • Legea nr 61/1991, republicata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linisteii publice
 • Legea nr 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor , valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare
 • OG 2/2001,republicata, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale
Sari la conținut