ANUNT

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in Eforie sud, str Progresului nr 1 ,   organizează concurs  de recrutare în perioada 28-31 iulie  2017 pentru ocuparea funcţiei publice de executie de  politist local, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Poliţie Locală.

Concursul de recrutare constă în 3 etape:

 1. selecţia dosarelor
 2. proba scrisă
 3.  interviul

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Eforie

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor

– proba scrisa va avea loc in data de 28.07.2017- ora 10.00

– interviul se va desfăşura in data de 31.07.2017  , incepând cu ora 14.00

 

              Conditiile de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească  următoarele condiţii:

I-condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

– are cetatenia romană și domiciliul în România;

-cunoaște limba română, scris și vorbit;

-Are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

-are capacitate deplină de exercitiu;

-are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează , atestată pe bază de examen medical de specialitate-

-Îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege  pentru funcția publică

-îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice

-nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau exercitarea funcției publice, cu exceptia situației în care a intervenit reabilitarea

-Nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani

-nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

II-Cerinţele specifice :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  avand ca specializare “Politie Locală”

-posesor permis conducere autoturism- min categ B

Dosarul de inscriere  va cuprinde următoarele documente conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi actualizată, precum si cele  prevazute in fisa postului:

–  formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
– copia actului de identitate,
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

-cazierul judiciar;

-adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului  de către medicul de familie al candidatului  sau de către unităţile sanitare abilitate;

-declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste  că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

-copie carnet conducere

Copiile actelor  mai sus-mentionate  se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele oroginale, care se certifica pentru conformitatea cu orioginalul de catre secretarul comisiei de concurs .

Cazierul judiciar poste fi inlocuit  cu o declarative pe propria raspundere . In acest caz, candidatul declareat admis la selectia dosarelor  are obligatia de a complete dosarul pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5  zile lucratoare de la data  de la care a fost declarant admis in urma selectiei dosarelor, sub  sanctiunea neemiterii  actului administrative de numire.

 

Bibliografia propusa este  ataşată prezentei..

Persoana de contact (pentru informaţii suplimentare): Compartiment Resurse Umane , tel.0241748633./int.107

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacanta

de politist local, clasa I, gradul profesional debutant

 

 

 

 • Legea nr. 215/23 aprilie 2001,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
 • Legea nr. 188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici
 • Legea nr 7/2004, republicată şi actualizată, privind codul de conduită al funcţionarilor publici
 • Legea nr 155/2010 privind infiintarea , organizarea si functionarea Politiei Locale, actualizata
 • OUG 195/2002 , privind circulaţia pe drumurile publice,actualizată
 • HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale
 • Legea nr 61/1991, republicata, privind regulile de convietuire sociala, ordinea si linistea publica
 • Legea nr 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, actualizata
 • Legea nr 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor , valorilor si protectia persoanelor, actualizata
 • OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată
Skip to content